ቈልዓ ምዕባይ እቲ ዝሓየለ ማሕበራዊ ግዴታ ምዃኑ ዘይስሓትዩ። ምኽንያቱ፡ ሓደ ቈልዓ ብግቡእ ዓብዩ ኣብቲ ዝብጻሕ ክበጽሕ እንተድኣ ኮይኑ፡ ንመንፈሱ፡ ኣእምሮኡን ንኣካሉን ዘድልዮ ነገር ረኺቡ ክዓቢ ስለዘለዎ። ሓንቲ ካብዚአን ምስ እትጎድል ግን ነታ ዘዕብየቶ ስድራ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ሕብረተሰብ ዝዓበየ ጸገምዩ። ስለዚ፡ ኣተዓባብያ ቈልዓ ብቐሊል ክጥመት ኣይግባእን። ካብታ ዝተወልደላ ክሳብ ክንዲ ሰብ ዝኣኽለላ ግዜ ልዑል ኣድህቦን ክንክን ወለዱን ሕብረተሰቡን ክፍልዮ የብሉን። ንሎሚ ብዛዕባ ኣተኣላልያ ኣሉታዊ ጠባይ ዘለዎም ቈልዑ ኢና ክንርኢ። ... Read More

Quotes about children

“Children must be taught how to think, not what to think.” ― Margaret Mead

“We may not be able to prepare the future for our children, but we can at least prepare our children for the future.” ― Franklin D. Roosevelt

Look at children. Of course they may quarrel, but generally speaking they do not harbor ill feelings as much or as long as adults do. Most adults have the advantage of education over children, but what is the use of an education if they show a big smile while hiding negative feelings deep inside? Children don't usually act in such a manner. If they feel angry with someone, they express it, and then it is finished. They can still play with that person the following day.” ― Dalai Lama XIV

“Your kids require you most of all to love them for who they are, not to spend your whole time trying to correct them.” ― Bill Ayers

 

A few days ago I witnessed a neighbor of mine who often claims to be a good mother to her children hitting her five year old son because his school friend’s mother complained that he hit his friend and used bad words at him. I also have heard several times when she have quarrels with her husband both call each other names and even do things like hitting or throwing things on the floor. My point is when such an example is set to a child it is quite natural that he too may ape his parents. After all Parents are the first teachers of a child and the first influence in the life of the child who molds a child’s character. No one can replace the parent’s role in the life of her children. The outlook that the child will form towards life depends a lot on the parents. His attitude, views, goals, perspective on life etc depend to a larger extent on what he learned from parents. What a child learns in the initial years always have a lasting impression on his mind so good parenting is very essential...Read More 

Take a Magical History Tour

Tell the kids you’re taking them to Disney, and you’re bound to get applause. Tell them you’re taking them to the Alamo, or some other historic destination, and you might very well get some eye rolling. But it doesn’t have to be that way. With the right planning, you can turn an enriching trip into one that's fun, exciting and more memorable than just another day at the amusement park.

“A lot of the problem is how we tend to approach history -- that it’s about memorizing facts, dates, names and places,” says Rene MacLachlan, licensed battlefield guide at Gettysburg National Military Park in Pennsylvania. “In a way, you’ve got to take a lesson from Disney. Use the magic of imagination to bring a place alive with stories, to put a human face on the experience. It helps kids take information to heart in a way that will stay with and inspire them.” Here, some tips to help get your pack pumped:...Read More

Teach our Children English

Understand Your Baby's Cries

Your baby's tears break your heart, but they may also make you a better parent, and that inconsolable wail? It could be a sign that all is well. Read on for more weird and wonderful facts about crying - Teresa Pitman ...Read More

ትምህርቲ ንህጻናት ፊደላት ትግርኛ

ንሓው ቴድሮስ ኣፈንጉስ ነዚ ብሉጽን ኣዝዩ ሓጋዝን ዝኾነ ስርሓቱ ብነጻ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ርውየት ንኸነውጽኦ ምፍቓዱ ነምስግን። ንኽሎም ህጻናት ተቓደስቲ ናይዚ ምህሮ ንኽኾኑ ተወሳኺ ዕድል ስለ ዝፈጠረ ደጋጊመ የመስግኖ።

ንፉዓትን ንኡዳትን ህጻናት ሊያን ሩታን በቲ ምኡዝ ድምጸን ናይ ምንባብ ዓቕመን፣ ተባላሕነትን ዘቕርቦኦ ሕቶታት ንወላዲኤን ኣዝዩ ዝድነቕን ክተባባዕ ዝግብኦን ባህርያትን ዓቕምን እዩ እሞ ተባረኻ፣ በርትዓ ወስኻሉ ክብለን እፈቱ። ...Read More

تعليم أطفالنا اللغة العربية

Music for our Children II

A Story Book Adventure for Kids