ጸባ ጡብ ኣደ ኣብ ፈለማ 6 ኣዋርሕ: ንኹሉ ጠለባት ህጻን እናማልአ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ዕብየት ኣብ ምርግጋጽ ዛጊት መተካእታ ዘይተረኽ ቦመግቢ ህጻናትዩ። ድሕሪ ሽድሽተ ወርሒ ዕድመ ግና ህጻናት ነቲ ልዑል ናህሪዘለዎ ኣካላዊ ጠለባት ዕብየቶም ጸባ ጡብ ኣደ ከማልኦ ኣይክእልንዩ። ጠለብ ህጻን ንምምላእ ድማ ተወሳኺ መግቢ ምጅማር ኣድላዪዩ። ኣደታት ዋላ እተን ብተደጋጋሚ ዝወለዳ: ህጻናት ደቀን ካብ ጸባ ጡብ ናብ ስሩዕ መኣዲ ዝሰጋገሩሉ ኣገባብ ስለ ዘይፈልጣ ብሰንኪ ዘይቅኑዕ ኣመጋግባ ህጻናት ደቀን ኣደዳ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ። ብተወሳኺ እዚ መሰጋገሪ ወቕቲ ንህጻናት ፈታኒዩ። እቶም ህጻናት ንዝተፈላለዩ ሕማማት ክቃልዑ ልዑል ተኽእሎ ኣሎዎም። ነዚ ዝኽሰት ሃጓፍ ንምምላእን ንዘጓንፍ ጥዕናዊ ጸገም ንምክልኻልን ነቲ ህጻን ዝወሃቦ ዓይነት መግቢ ብመንጽር ዝህቦ ጥቕሚ ክረአ ኣለዎ።  

ንህጻናት ዘድልዮም መግቢ ብትሕዝቶ ተመሳሳልነት እንተለዎ ብዓይነት ግና ከከም ኩነታቱካብ ቦታ ናብ ቦታ ክፈላለ ይኽእልዩ። እቲ ፍልልይ በዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ክፈላለ ይኽእል።  

. ልሙድ ዓይነት መግቢ:- ሰባት ዝምገብዎ መግቢ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፈላለዩ።  

ንኣብነት ኣብ ከበሳ ስገምን ስርናይን ብቐዳምነት ዝስራዕ እኽሊ ክኸውን ከሎ ኣብ መታሕት ድማ መሸላ ዝምረጽ ዓይነት እኽሊዩ። ኣብ ከበሳ ካብ ስገም ጥሕኒ ብምድላዉ መግቢ ህጻናት ክሰናድኡ እንከለዉ ኣብ መታሕት ድማ ካብ መሸላ ገዓት ይሰናዶ።

. ዋጋ ናይ እኽሊ:- ዋጋ ናይ ኣብ ከባቢ ዝፈሪ ኮነ ብኻልእ ዝኣቱ ፍርያትነቲ ንህጻንዘድልዮ መግቢ ዓቢጽልዋ ኣለዎ። ስለዝኾነምኡዝ ትሕዝቶዘለዎ ዋጋኡ ርትዓዊ ዝኾነ መግቢ ክምረጽ ይግበኦ።

. ኣገባብ ኣሰናድኣ መግቢ:- ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተመሳሳሊ ዓይነት ዘራእቲ ይብቆል ደኣምበር ብናይባህሊ ፍልልይ እቲ ዝዋደድዓይነት መግቢ ክፈላለይኽእልዉዩ። ከበሳ ካብ መሸላ እንጌራክዋደድ ከሎ ኣብመታሕትድማ ዝበዝሐእዋን ካብ ተመሳሳሊ እኽሊ ገዓት ይዳሎ።

ህጻን ካብ ጸባ ጡብ ናብ ተወሳኺ መግቢ ኣብ ዝሰጋገረሉ እዋን እቲ መግቢ ኩሉ ጠለባቱ ዘማልእን ብተዛማዲዋጋኡሕሱርንብቐሊሉ ኣብ ዕዳጋ ክርከብ ዝኽእልን ክኸውን ኣለዎ። እቲ ዝዳሎ ዓይነት መግቢ ብያታውንልምዳዉንኣገባብዝዳሎን ንምድላው ብዙሕ ግዜ ዘይወስድን ክኸውንዉን ይግባእ።መግቢ ምስ ተሰናድአ: መቐረቱከመይከም ዝኾነ ኣደ ጥዒማ ክትፈልጦ ይግባእ። እቶም ህጻናትነቲ መግቢ ከምዝፈትውዎውን ምፍላጥ ኣገዳሲዩ።ንኣብነት ኣባጽሕ: ኣብ መግቢ ዘለዎም ምርጫ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮኦም ተበጊሶም ኣብ ህላወ: ትሕዝቶ: መቐረትንዋጋን ይምርኮስ። ህጻናት ግና ዝበልዕዎመግቢ ከም ኣባጽሕብምኽንያት ዘይኮነ ብሃውሪዩ። ስለዝኾነህጻናትተወሳኺመግቢ ኣብ ዝጅምሩሉ እዋን ዝወስድዎመግቢ ምስኦምከይሳነ ይኽእልዩ። ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ዝተፈላለየዓይነት መግቢ ብምቕራብእቲ ህጻን ዝያዳ ዝግደሰሉምልላይ ይከኣልዩ። ህጻን ዝያዳ ዝመርጾ ዓይነት መግቢንክልተወይ ሰለስተመዓልታት ኣከታቲልካ ብምሃብ: እቲ ህጻን ነቲ መግቢ ዝያዳ ከም ዘስተማቕሮምግባር: ምስዝደጋግሞድማ ምስ ድሮ ተላልዩዎ ዘሎ መግቢ ካልእ ተወሳኺ መግቢ እናሓወስካምስ ዝተፈላለየዓይነትመግብታት ምልላይይከኣልዩ።

ኣደ: ቃሕታ ውላዳ ምስ ኣለለየት ሰዓታት ኣመጋግባኡ ስርዑነት ክሳብ ዝህልዎ ከይሰልከየት ዋላ እንተኣበያዉንክትምግቦ ኣለዋ። መዛሕትኡ ኣብ መንጎ ውሉድንወላድና ዘሰሓሕብጉዳይ:ኣደ ተመኒያ ዘሰናድኣቶመግቢ ውላዳክሕሰማ እንከሎዩ። እዚ እንተጋጢምዋ ንህጻና ኣብ ናታ ናይ ግዜ ሰሌዳ ክትቅይዶ የብላን። ንዕኡ ቃሕ ኣብ ዝበሎእዋን ክትምግቦ ኣለዋ።

ሓድሽ መግቢ ኣብ ቀልቀል ዘምጽኦ ለውጢ ምስትውዓል ዘድልዮ ጉዳይዩ። ኣብ መፈለምታ ዝዳሎ መግቢ ካብእኽሊ (ኣዝርእቲ) ክኸውን ኣለዎ። ብተወሳኺብሓደ ዓይነትመግብን ብውሑድ ዓቐን ምጅማርን ኣድላዪዩ።ምኽንያቱ ከስዐ ህጻን ክጾሮ ዝኽእልመጠን መግቢ ውሑድዩ። ንህጻን ዝወሃቦ ዓቐን መግቢ በብቑሩብ ክውስኽክኽእልኣለዎ። ክምገቦ ዝጀመሮዓይነት መግቢ ኣብ ከባቢ ብዘይጸገም ዝርከብን ከም ዋና ምንጪ ጸዓት ዘገልግልክኸውን ይግበኦ።ህጻን:መግቢ ምስ ተቐባበሎድሕሪ ሓደ ወይ ክልተ ሰሙን ካልእ ዓይነት መግቢምትእትታውኣድላዩዩ። እንተኾነክብልዓሉ እናበልካ ኣብ መግቡ ካብ ንቡር ንላዕሊ ሽኮር ክዉሰኾየብሉን። ህጻናትመግቢ ኣብ ዝጅምሩሉ እዋን ካብዞም ኣብ ታሕቲ ዝጥቀሱ እንተኾነ ይምረጽ። ዝወሃብ መግቢ ምስ ጸባጡብ ተወሃሂዱክወሃብ ኣለዎ። ኣብ ኣቀራርባኡ ሉምሉም ወይ ሓፊስ ንገዓት ዝመሳሰልክኸውን ኣለዎ።

 

ስሩዕ ስድራቤታዊ መግቢ

ሃናጺ መግቢ ፕሮቲን: ጥረምረ: ጸባ: ስጋ: እንቋቚሖ (ዉጽኢት እንስሳእንተተረኺቡ ተመራጺ:)

ቫይታሚናት:ኣሕምልትን ፍረታትን

ምንጪ ጸዓት: ቅብኢ: ስብሒ: ዘይቲንጠስሚን

ህጻን: መዓልታዊኣብ ነብስ- ወከፍ መኣዲ ንኹሎምእዞም ተገሊጾምዘለዉ ክረኽቦም ኣለዎ ማለት ግናኣይኮነን።ዉጽኢት እንስሳምስ ዘይርከብ ጥረምረ ምስ ስሩዕ ስድራ-ቤታዊ መግቢ ሓዊስካ ምሃብ ይከኣልዩ። ኣብቲከባቢ ዝርከብኣሕምልቲ ምስ መግቢ ሓዊስካምሃብ ኣድላዪዩ። ወቕቲ ተሞርኩስካ ኣብ ከባቢኻ ብብዝሒንብተዛማዲ ርትዓዊ ዝዋጋኡ መግቢ ምልላይኣገዳሲዩ።

ኣቐድምኣቢሉ ከም ዝተገልጸ: ህጻናት ድሕሪ 6 ወርሒ ተወሳኺ መግቢ ክጅምሩኣለዎም። ኣብ ክሊ ዕድመቅልጣፈ ኣካላዊ ዕብየቶምብመንጽር ክብደትሰብነቶም ልዑልዩ። እዚ ማለት ሓደ ህጻን ክውለድ እንከሎሰለስተኪ.. እንተነይሩ ኣብ መንፈቑሽድሽተ ኪሎ ክኸውንኣለዎ። ኣብ ዓመቱ ድማ ትሽዓተ .. ክኸዉን እቲቅቡል ክብደትሰብነትዩ። እዚ ወሰኽ ክብደትሰብነት ካብቲ መበገሲክብደት:ኣብ መንፈቕ 100% ኣብ ዓመት ድማ200% ወሲኹ ኣሎ። ስለዝኾነጠለብ ጸዓትንምህናጽ ኣካላትን ጽቡቕ ኣሎ ማለትዩ።

ድሕሪ ሽዱሽተወርሒ ግርጻን ህጻን ስለ ዝተርር ዝረኸቦ ናብ ኣፉ ክዉትፍ ባህሪያዊ ተርእዮዩ። ብዘይካ መኣዛዊተወሳኺትርር ዝበለ መግቢ የሐጉሶዩ። ኣብ መፈለምታ ልምልም ዝበለ ገዓት እንተተኻኢሉ ብጸባ ዝተሰናድአእንተዘይኮይኑ ድማ ብማይ ብምግዓት ብዘይቲወይ ብጠስሚኣሃብቲምካ ምሃብ ኣድላዪዩ። ትርር ዝበለ መግቢክተኣታቶ እንከሎ መጠኑ ብርኩት ክኸውን የብሉን። ህጻን: ስኒ የብሉንኢልካ ኣዝዩ ቀጢን ዝኾነ መግቢ ክወሃቦኣይግባእን። ምኽንያቱማያዊ ዝትሕዝቶኡመግቢ (ዝቐጠነ)

ንጠለባት ህጻን ከማልእ ኣይክእልንዩ።

ህጻን ኣብ መግቢ እምነት እንተኣሕዲሩ ዝሃብካዮካብ ምቕባልድሕር ኣይብልንዩ። እንተ ነጺግዎ ግና ከየገደድካዝኣክል ግዜ ተጸቢኻከም ዝቕበሎንምግባር ክፍተን ኣለዎ።ኣብ እዋን ምትእትታው ሓድሽ መግቢ: ኣብ ዓይነትንትሕዝቶን ጥራይ ዘይኮነእንተላይ ኣብ ጽሬት ምድሃብኣገዳሲዩ። ዝወሃቦመግቢ ጽሬቱ ብግቡእ ዘይተሓለወእንተኾይኑኣብ ክንዲ ሰብነቱዝሃንጽ ጠንቂ ሕማም ኮይኑ ዘፍርስክኸውን ልዑል ተኽእሎኣሎ።

 

መግቢ ህጻን ንሓደጋ ብከላ ዝቃልዓሉ ኣጋጣሚታት፦

     ካብ ዕዳጋ ክመጽእእንከሎ

     ኣብ ቤት ክዕቀብእንከሎ

     ኣብ ግዜ ምስንዳእ

     ምስ ተሰናድአ

 

መግቢ ንህጻንቅድሚ ምቕራቡእዘን ዝስዕባ ናይ ጥንቃቐ ስጉምቲ ዝተሰናድአ መግቢ ከይበላሾሓገዝቲየን።

ውልቃዊ ጽርየት፦

ኣደ መግቢ ቅድሚ ምቕራባ: መቐረቢ መግቢንኣእዳዋን ከተጽሪ: ዓይነ ምድሪ በጺሓ ድሕሪ ምምላሳ ኣእዳዋብሳምናክትሕጸብኣለዋ። ጽርየትመግቢ:- ቅድሚን ድሕሪንመግቢ ምስንዳኡ ኩሉ ናውቲ መግቢ ክሕጸብ ይግበኣ።

ኣተዓቓቕባመግቢ፦

ዝተሰናድአ መግቢ

ክሳብ ዝቕረብኣብ ንጹህ መኽደኒዘለዎ መትሓዚ: ባልዕንሓሸራን ክኣትውዎ ከም ዘይክእሉኮይኑ ክዕቀብኣለዎ።ዝተሰናድአ መግቢ ኣብ ዘይተዓብዓበን ብተዛማዲ ኣብ ዝሑል ቦታ ክዕቀብኣለዎ።

ጸረ ባልዕ ወይ ቀመማት ንጽህና ካብ ዝሰናዳእመግቢ ርሒቑ ክቕመጥኣለዎ።

ተወሳኺሓበሬታ

ዝተሰናድአ መግቢ ብቕልጡፍ ክቕረብ ክክእል ኣለዎ። ምኽንያቱንንውሕ ዝበለ እዋን ምስ ዝጸንሕንብከላንምምራዝንይቃላዕዩ።

ዝወሃብ መግቢ ስብቆ እንተኾይኑ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክበስል ይግባእ።

ዝሰናዳእ መግቢ ልዑል ሙቐት ኣብ ዘለዎ ቦታ ካብ ክልተ ሰዓታት ንላዕሊክጸንሕ የብሉን።


Write a comment

Comments: 0

ጽቡቅ ስምዒታዊ ጥዕና መሰረት ዓወት ኣብ ትምህርትን፡ ስራሕን ከምኡውን ኣብ ሂወትን ኢዩ። ጽቡቅ ጥዕና እንተተሰሚዑዎም ህጽናት ካብ ባህርያዊ ጥዕና ዘይንእስ ኣገዳስነት ኣለዎ። ምምላእ ናይ ህጻናት ሓሙሽተ ኣስጋእቲን ቅልውላውን ስምዕታት ከኣ ናይ ስድራ-ቤት ክብሪ ይኾና።

1. ሰብ ከምዘኽብረካን ተሰማዕነት ከምዘላካን ምፍላጥ፡

ህጻናት ከምነኽብሮም ክፈልጡ ይግባእ፡ ከምነኽብሮም ንክፈልጡ ከኣ ብትሕትናን፡ ብምስትውዓልን፡ ብጥንቃቐን፡ በጋባብን ከነዛራርቦም ይግባእ። ሓደ ካብቲ ዝበለጸ መንገድታት ንህጻናት ከምነኽብሮም ንክፈልጡ ዘኽእሎም ስድራ-ቤቶም ነንሓድሕዶም ከመይ ከምዝከባበሩ ብተመሳሳሊ መንገዲ ምስ ዝፈልጡ አዩ።

ህጻናት ክዓብዩ ከለዉ ብኽብረት ይዓብዩ ከምዘለዉ ንኽፈልጡ ስድራ-ቤታት ከወግድኦ ዘለወን ነገራት ከም ዓውዓው እንዳበልካ ምዝራብ፡ ምንእኣስ፡ ምጽራፍ ከነወግዶ ይግባእ። ትእዛዝ ምውሓድ፡ ብብዝሒ ሓበሬታ ምሃብ፡ ሕቶታት ምብዛሕ። ብኣኽብሮት ክንዛረብን ከነመስግኖምን ይግባእ ዋላ ቆሉዑት አንተኾኑ።

2. ዓቢን ክቡርን ሰብ ከምዝኾንካ ምፍላጥ፡

ህጻናት ኣገደሰቲን ክብሪ ከምዘለዎምን ክፈልጡ ይግባእ። ኣብ ሰዊት ዕድሚኦም ኣነ ኣገዳስነት ኣለኒ፡ ሓይሊ ኣለኒ፡ ክብረት ኣለኒ ዝብሉ ኣኽብሮታት ኣገደስት እዮም። ህጻናት ባዕላቶም ተበጊሶም ኣነ ክሰርሖ ኢሎም ክቀዳደሙ ከለዉ ከነታባብዖም ይግባእ፡ ግደፍ አናበልና ኣይንድሃሎም። ወለዲ ኩሉ ግዜ ሓይሎም ክጥቀሙ የብሎምን ንኣፈታትሓ ግርጭትን ጸገማትን ክጽዕሩ ይግባእ። ንቖልዑ ውን ኣብ ዝግበር ውሳኔታት ምሕዋሶም የድሊ። ሓሳባቶም ከምዝገልጹ፡ ርእይቶም ከምዘቕርቡ ምግባር። ብዘቕረብዎ ርእይቶታት ምምስጋኖምን ምትብዖምን የድሊ። ህጻናት (ቆልዑ) እንተሰይተኸቢሮምን፡ ዘይተሓብሒቦምን ብኣሉታዊ መንገዲ እዮም መሰሎም ክትግብርዎ ዝጽዕሩ፡ ስለዚ ክንጥንቀቕ ይግባእ።

3. ተቐባልነት ከምዘለካ ምፍላጥ፡

ህጻናት ተቐባልነት ከምዘለዎም ክፈልጡ ይግባእ፡ ብወለዶም ኣነባብራን፡ ኣተሓሳስባን፡ ኣረኣእያን፡ ክግመቱ ኣይግባእን።

ወለዲ ዕንቅፋት ክንኮኖም ኣይግባእን። ተስፋ ዘቑርጽ ዘረባታት፡ ጸርፍታት ንቆልዑ ብጣዕሚ ሃሰይቲ እዮም። ምክታዕን ቆላሕታ ምሃብን ብጣዕሚ ሓገዝቲ እዮም ንህጻናት።

4. ጽንቡርን ተዋሳኢን ከምዝኾንካ ምፍላጥ፡

ህጻናት ከምዝኾኑ ምፍላጥ። መጺኦም ክሳተፉ ኣለዎም። ገበርቲ ሓደግቲ ምኻኖም ክፍለጦምን ክስምዖምን ይግባእ። ኣብ ማህበረኮም ተጸዋዕቲ ምኻኖም ምርግጋጽ። ኣብ ስራሕ ምስዝሳተፉን፡ ኣብ ፕሮጀክትታት ምስዝካፈሉን፡ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ብሓባር ምስዝሰርሑን ሓደ ዓቢ ትርጉም ዘለዎ መኣዝን ይሕዙ። ወለዲ ነዚ ዕድላት እዚ ኣብ ግብሪ ምስዘውዕላ ዓቢ ጠቅሚን መኽሰብን ኣለዎ። ሰባት ብሓባር ምስዝሰርሑን ዝቀራረቡን ዝበለጸ ፍቅርን ምትእምማንን ይፈጥሩ። ናይ ስድራ-ቤት ብሓባር ምስራሕን ምቅርራብን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ኣብ ትምህርትን፡ ኣብ ንካልኦት ዝግበር ምዕዶታትን ሓገዛትን።

5. ውሕስነትን ተሪር እምነትን ከምዘለካ ምፍላጥ፡

ህጻናት ተሪር እምነት ከሕድሩ ይግባእ። ምትእምማን ማለት ጽቡቕ ሃዋሁ ምፍጣር ኣብ ከባቢኻን፡ ኣብ ሰባት ነንሓድሕዶም ኣብ ዝዳጋገፍሉ ቦታን። ሰባት ሓሳባቶም ዝገልጽሉ ነንሕድሕዶም ነጻ ክትዕ ዘካይድሉን ጽን ብምባል ዝሰማምዕሉን፡ ፍልልያቶም ዝቕበሉሉን ዝፈላልዮም ነገራት ከኣ ብዘተ ዝፈትሕሉ ቦታ ንህጻናትውን እኹል ዳግመ ህንጻን ዝዕቖብሉ ዕድላትን፡ ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ብገዛእ ርእሶም ምዕባለ ዘምጽእሉ ባይታ ምፍጣር የድሊ። ከምኡውን ናይ ወለዲ ንኣብነት ንምጥቓስ ንድስፕሊን ዝምልከት ሕግታት ንምቅራብ እቲ ሳዕቤኑ ከኣ ናይ ስድራ-ቤት ስራሕን ሓላፍነትን ይኸውን።


Write a comment

Comments: 0