ዓምዲ ገጻት ሂወት፣ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ መበል 21 ዓመት ቁ. 310 6 ሓምለ

Posted by Yohannes Zewde July 8, 2012

 


ብ8ሰነ 2012 ኣብ ዓምዲ ገጻት ህይወት ‘ክሓልፍ እምበር’ዩ’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብገብሩ ክብረኣብ ዝተጻሕፈ መሳጢ “ዛንታ” ናይ ሓንቲ ናጽነት ዝተባህለት መንእሰይ ንሕትመት በቒዑ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሓቅነቱ ከምቲ መሳጥነቱ ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ ዝቐረበ ዛንታ ብዙሓት ክምለሱ ዝግብኦም ሕቶታት ከለዓዕል ስለዝኽእል።

እቲ ዛንታ ንናጽነት ኣጸቢቖም ንዘይፈልጥዋ ሰባት ከእምን ወይ‘ውን ኣንባቢ ኣብ ልዕሊኣ ድንጋጸ ከምዝስመዖ ዝገብር ዋሃ ዘበለ፡ ብልበወለዳዊ ቃላት ዝተተኽተኸ መሳጢ ጽሑፍ’ዩ። ኣብ ውሕልነት ኣጸሓሕፋኡ ጸሓፊ ናይ ብሓቂ ክነኣድ ይግብኦ‘ዩ። እቲ ዝያዳ ዘገርም ግና፡ ሃንዳሲት ናይቲ ዛንታ ዝኾነት ናጽነት ዘማዕበለቶ ናይ ምምሃዝን ምሕሳውን ዓቕሚ’ዩ። ምሂዝካኸ ክሳብ ክንድዚ ኣእማኒ ዝመስል ዛንታ ክትሰርሕ ይከኣል’ዩ! ደራሲ ልብወለዳዊ ጽሑፋት እንተዘይኮይኑ ከምዚ ዓይነት ዛንታ ክምህዝ ዝኽእል ሰብ ኣጋጢሙና ኣይፈልጥን!

ንምዃኑ ገብሩ ነታ ዝጸሓፈላ ጓል ብትኽክል ይፈልጣ ድዩ? ወይስ ንሳ “ዛንታይ’ዩ” ኢላ ብዘዕለለቶ’ዩ ቃላት ኣወቂቡ ጽሒፉ? እዚ ጽሑፍ’ዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብን ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ዝነብርን ህዝቢ ኤርትራ ኣንቢብዎን ተኸታቲልዎን‘ዩ። ብመንጽሩ’ውን ምስ በዓልቲ ዛንታ ክደናገጽ እንከሎ፡ ነቶም ብሕንቃቐ ኣዕብዮምዋ ዝተባህሉ ናይ ፈጠራ ስድራ ንኢዱን መሪቑን’ዩ። ነታ ኣብ ዘምቢል ገይራ “ደርብያታ” ዝተባህለት ወላዲት ረጊሙ ምጽጋብ ከምዝስእና ከኣ ዘየጠራጥር ሓቂ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ጭዋ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንኸምዚ ዓይነት ጽዩፍ ተግባር ዝቕበል ስለዘየለ። እንተኾነ እቲ ሓቂ ዘይከምቲ ጸሓፊ ዝተረኾ፡ ናጽነት ምስ ካልእ ስድራ ኣይዓበየትን - ምስ ወለዳ ብፍቕርን ሕንቃቐን ማሚቛ’ያ ዓብያ። ሓቀኛ ታሪኻ’ምበኣር ከምዚ ዝስዕብ‘ዩ።

ናጽነት ካብ ኣቦኣ ተጋዳላይ ምስግና ቀለታን ካብ ኣደኣ ተጋዳሊት መድህን ገብረሃንስን ኣብ መጋርሕ ዝበሃል ክፋል ከተማ ከረን ብ24 መስከረም 1994 ተወሊዳ።

ወላዲኣ ተጋዳላይ ምስግና ቀለታ ኣብቲ ግዜ’ቲ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ሓለዋ ኣግራብ ተመዲቡ ይሰርሕ ስለዝነበረ፡ እሞ ድማ ብምኽንያት ስራሕ ናብ ኣስመራ ስለዝተቐየረ፡ ናጽነት ገና ከይተጠመቐት ናብ ኣስመራ ብምግዓዝ፡ ኣብ ምም/ ከባቢ ኣርባዕተ ክነብሩ ጀሚሮም። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ማለት ህጻን ናጽነት ክልተ ዓመታት ኣብ ዝመልኣትሉ እዋን፡ ብሃንደበትዊ ሕማም ኣፋ ተለዂቱ። ወላዲት ናጽነት፡ ጓላ ካብቲ ተጻዒንዋ ዝነበረ ብርቱዕ ሕማም ክትሓውየላ ብምምናይ፡ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ኣለዋ ኣብ ዝተባህላ ማይጨሎት እናወሰደት ኣሕጸበታ። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕርን ኮለልን ድማ ህጻን ናጽነት በብቕሩብ ክትመሓየሽ ጀሚራ። ይኹን እምበር ጽልዋ ናቱ ክሳብ ሕጂ ናይ ምኹርታዕ ጸገም ኣለዋ።

ናጽነት ክሳብ 14 ዓመት እትመልእ ምስ ስድራቤታ ብፍቕርን ስኒትን ማሚቛ ትነብር’ኳ እንተነበረት፡ ሓደ እዋን ግን እዚ ብዘይበሃሎ ምኽንያት ካብ ገዛ ወጺኣ ተሰወረት። ወለዲ ናጽነት ብሃንደበታዊ ምስዋር ጓሎም ኣዝዮም ተሻቐሉ። ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝርከብ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ድማ ኣመልከቱ። ሳልስቲ ምስ ሓለፈ ግን ኣብ ቀዳማይ መደበር ተኣሲራ ኣላ ዝብል ወረ በጽሖም። ተቐላጢፎም ናብኡ ምስ ከዱ ድማ ኣብኡ ጸንሓቶም። ዝኾነ ዝፈጸመቶ ገበን ብዘይምንባሩ‘ውን ብምኽርን ማዕዳን ተፋነወት። ይኹን’ምበር ንኻልኣይ ግዜኣ ካብ ገዛ ብምስዋራ ኣብ ራብዓይ መደበር ተኣስረት። ካብ‘ዚ ዕለት ጀሚራ ኸኣ ኣብ ደስ ዝበላ ግዜ ገዛ ትኣቱ፡ ኣብ ዊን ዝበላ እዋን ድማ ገዛ ራሕሪሓ ንኣዋርሕ ዝኣክል ትጠፍእ ኮነት። ወለዳ ጠባያታ ለሚዶምዎ‘ኳ እንተነበሩ፡ ከምቲ ሓደ ወላዲ ንውሉዱ ክገብረሉ ዝግባእ ክንክን ገይሮም ስለዘዕበይዋ፡ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ‘ክሓልፍ እምበር’ዩ’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተጻሕፈ ናይ ክሕደት ጽሑፍ ምስ ኣንበቡ ብጓሂ‘ዮም ሓሪሮም።

እምበኣርከስ እቲ “ብጽምዋን ድኽነትን እናተለለወት ደሃይ ናይ ሓቂ ስድራቤታ ኣብ ምንዳይ ትርከብ” ዝብል ጽሑፍ፡ ኣልዕል ኣቢላ ኣብ ዝፈጠረቶ ናይ ሓሶት ዛንታ ዝምርኮስ መሰረት-ኣልቦ ኮይኑ፡ እቲ ናይ ሓቂ ወላዲኣ ክሳብ መወዳእታ 2005 ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ካብኡ ተፋንዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ዒላበርዕድ - ኤደን ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ እንዳ ጽርበት ሓጺን እናሰርሐ፡ ወላዲታ ወይዘሮ መድህን ድማ ኣርባዕተ ደቃ ሒዛ መዓልታዊ ናይ ጽሬት እናሰርሐት ይናበሩ ኣለዉ። ካብቲ ዘገርም ከኣ፡ ኣብቲ ብ8 ሰነ ተኣንጊዱ ዝወጸ ጽሑፍ፡ ናጽነት “ናይ ዘዕበዩኒ ወለዲ” ኢላ ዝገለጸለቶ ስእሊ ናይ ኣቶ ረዘነን ወይዘሮ ለምለምን ዘይኮነ፡ ናይቶም ወሊዶም ዘዕበይዋ ናይ ሓቂ ወለዳን ምንኣስ ሓብታን ምዃኑ’ዩ።

ስለዚ ናጽነት ምስግና ኣብ ዘምቢል ተደርብያ ዝተረኽበት ዘይኮነት፡ ብስጋ ምስ ዝብጽሕዋ ናይ ብሓቂ ወለዳ ሓንቂቓ ዝዓበየት’ያ።

 

ሙሴ መብራህቱ እንግዳ ተስፊት ገብረሚካኤል ጻዕዳ ክርስትያን


Write a comment

Comments: 0

ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 8 ሰነ 2012 ዓምዲ ገጻት ሂወት

ገብሩ ክብረኣብ


ወይዘሮ ለምለም ዝፋኖ ጋሻ ስለዝነበራ’ያ ኣብ ቅርዓት ምውፋር ኣውቶቡሳት ኣርፊዳ። ጋሻኣ ኣፋንያ ንገዝኣ እናተመልሰት: ነቲ ዓቢ ሆስፒታል ከረን ንየማን ገዲፋ ገዛ-ባንዳ ናብ ዝወስድ ቁልቁል ተጸምበረት። ንሆስፒታል ሓይሊ ምድሪ ተገምጊማ ሸልከፍ ሸልከፍ ኢላ እናኸደት ግን ደሃይ ዝሰምዐት መሲልዋ ኣብ ዝነበረቶ ቆመት። ኣእዛና ኩር ኣቢላ’ውን ተጸናተወት። ዝሰምዓቶ ደሃይ ግን ኣይነበራን። እዝነይ ድዩ ኢላ ክትብገስ ምስበለት እቲ ዝውጭጭ ድምጺ ዳግማይ ናብ ኣእዛና በጽሐ። ኣብ ፈለማ እቲ ጽምጺ ናይ ዝንቁ ድሙ’ዩ ዝኸውን ኢላ ገመተት። ናህሩ ምስ ኣዛየደ ግን ኣደናገራ’ሞ በቲ ድምጺ ተመሪሓ ብሹውታ ናብኡ ቀረበት። ሸነኽ ጸጋማ ናብ ዝነበረ መንደቕ ተጸጊዓ ድማ ኣዒንታ ናብቲ ብሳዕሪ ተሸፊኑ ዝነበረ ጉድጓድ ለኣኸት: ኣብ ጸግዒ‘ቲ ጉድጓድ ብጻዕዳ ላኻ ናይ ዝተሰርሐት ዘምቢል ጫፋ ርእያ ናብ’ኣ ሰጎመት። እቲ ዝውጭጭ ድምጺ ሓንሳብ ይልዕል ሓንሳብ ይትሕት ደኣ ነበረ እምበር ክሳብ ሽዑ ኣየዕረፈን። ወይዘሮ ለምለም ንገለ እዋን ኣብ ልዕሊ‘ታ ዘምቢል ቆይማ ተዓንደት: ሽዑ ብኽልተ ኣእዳዋ ጋሊሃ ከፈተታ። ክልተ ወርሒ ዘይመለአ ዕሸል ብቑሪን ጥሜትን እናተገርፈ ክጸዓር ጸንሓ። ወይዘሮ ለምለም ዝርኣየቶ ምእማን ስኢና ቅንዕ በለት’ሞ ከባቢኣ ንምዕዛብ የማነ ጸጋም ኣማዕደወት: ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ፍጡር ኣይረኸበትን። “ወይ ሕሱም ትርኢት!” እናበለት ነጸለኣ ቀንጢጣ ነታ ዕሸል በቲ ነጸላ ጐልቢባ ኣፍኲሳ ሓቖፈታ። ደጊማ የማነ ጸጋማ ቁልሕ ምልሕ ብምባል ከኣ ዝረኸበቶ ህጻን ተሰኪማ ንገዝኣ ተዓዝረት። ድርኩኺት ቤታ ምስ ረገጸት በዓል ቤታ ኣቶ ረዘነ ተቐበላ: ዘጋጠማ ዘበለ ኸኣ ጸወየትሉ። ኣቶ ረዘነ ብግብሪ በዓልቲ ቤቱ ባህ በሎ። እዛ ዕሸል ህያብ ፈጣሪ‘ያ: ከተዕብያ ኢልካ ምሕሳብ ድማ እዝግሔር ዝፈትዎ‘ዩ: ከኣ በላ። ብድሕሪዚ’ዮም እምበኣር ኣቶ ረዘነን በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ለምለምን ነታ ናጽነት ዝሰመይዋ ህጻን ከም ጓሎም ተቐቢሎም ከዕብይዋ ዝጀመሩ።

ከምዚ ኢላ ናጽነት ምስታ ክልተ ቈልዑ ዝነበርዋ ስድራ ማሚቛ ብፍቕሪ ክትነብር ጀመረት። ንወይዘሮ ለምለምን ኣቶ ረዘነን ማማን ባባን እናበለት ድማ ሓንቂቓ ዓበየት። ኣቶ ረዘነ ብቐጻሊ ይሓምም ነይሩ‘ዩ። ኣብ 1999 - ናጽነት ጓል ሸውዓተ ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ድማ ካብ ዓለም ተፈልየ። ሞት ኣቶ ረዘነ ንወይዘሮ ለምለም ምሒር ኣጉሃያን ከበዳን። ብኡ ዝኣክል ደቃ ብዝግባእ ክትናቢ ኣይከኣለትን። እቶም ክልተ ደቃ ኣኺሎም ስለዝነበሩ ግን ሕልፎም ጾር ናጽነት’ዩ ከቢድዋ ነይሩ።

ወይዘሮ ለምለም ግቡእ ግዜኡ ኣኺሉ’ዩ ኢላ ንናጽነት ናይ ሓቂ ኣደኣ ከምዘይኰነት ኣርደኣታ: እቲ ዘጋጠመ ሓቂ ከኣ ኣዘንተወትላ። ወይዘሮ ለምለም ቀጺላ ናጽነት - መድህን ካብ ትበሃል ኣደን ምስግና ቀለታ ካብ ዝበሃል ኣቦን እትውለድ ምዃና ዘይጠለለ ሓበሬታ ከምዝረኸበት ነገረታ። ነቲ ሓበሬታ ጭቡጥ ንምግባሩ ጻዕሪ ከምዝሓትት ድማ ወሰኸትላ። ናጽነት ዝሰምዓቶ ክትኣምን ኣይከአለትን። ምስ ግዜ ግን ከይፈተወት ተቐበለቶ። ከርፋሕ ናብራ ከተሕልፋ ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ ኣብ 2005 ምስ ናጽነት ሓቢረን ናብ መበቆል ዓደን ጉልዒ ገዓዛ። ህይወት ኣብ ጉልዒ ዋላ‘ኳ ጻዕሪ እንተነበሮ: እተን ኣደን ጓልን ግን ካብ ስክፍታ ገዛ ክራይን ክቱር ድኽነትን ብመጠኑ ተናገፋ። ኣብ ጉልዒ ሓደ ዓመት ምስተቐመጣ ወይዘሮ ለምለም ጥዕና ክትስእን ጀመረት። ኣብቲ ሽዑ እዋን ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ዝረገጸት ናጽነት ግን ህይወት ኣብ ገጠር ልዕሊ ህይወት ከተማ ትርጉም ረኸበትሉ። ክሳብ ሽዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይዳ ዘይምምሃራ ግን ቅር ይብላ ነበረ። ነዚ ዘስተብሃለት ወይዘሮ ለምለም ድማ ናብ ዓዲ ንኣምን ብምኻድ ኣመዝገበታ።

በዚ ኸኣ ናጽነት ኣብ 2007 ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ክትጅምር በቕዐት። ትምህርቲ ጀሚራ ሒደት ሳምንቲ ምስ ተማህረት ግን ኣእዛና ክልኮታ ጀመራ። ኣፋ‘ውን ተዓብሰ። እቲ ሕማም ንዝፈጠረላ ናይ ምርድዳእ ጸገምን ተነጽሎን መኪታ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምምሃራ ጥዕናኣ ብተኣምር ምምሕያሽ ከርኢ ጀመረ። ጽቡቕ ዕድል ኰይንላ ድማ ብዘይ ዝዀነ ሕክምናዊ ደገፍ ናብ ንቡር ጥዕናኣ ተመሊሳ ክትሰምዕን ክትዛረብን ከኣለት። ነዚ ገዚፍ ብድሆ ሰጊራ ህይወት ከተስተማቕር ዝጀመረት ናጽነት ሽዑ‘ውን ካልእ ገዚፍ ብድሆ ገጠማ። እታ ድሕሪ ሞት በዓልቤታ ከም ኣቦን ኣደን ኰይና ትከናኸና ዝነበረት ወይዘሮ ለምለም ብጽኑዕ ሓመመት። ኣብ መፋርቕ 2008 ድማ ንሳን‘ውን ኣሰር በዓል ቤታ ሰዓበት። ሞት ወይዘሮ ለምለም ንናጽነት መሪር ሓዘን ገደፈላ። ዝነበራ ራኢ ብቕጽበት ጸልመተ: ኣብ ውሽጣ ተዓቚሩ ዝነበረ ተስፋ‘ውን በነነ።

ድሕሪ ሞት ወይዘሮ ለምለም ጉዳይ መነባብሮ ናጽነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣተወ። ወይዘሮ ለምለም ብጽኑዕ ሓሚማ ኣብ ዝነበረትሉ ንሓወቦኣ ተኽለ ‘ሓደራኻ‘ዛ ቈልዓ’ኢላቶ ስለዝነበረት ኣቶ ተኽለ‘ዮም ሓላፍነታ ተሰኪምዎ።

ኣቶ ተኽለ ድሕሪ ገለ እዋን “ደጊም ክንዲ ሰብ ኣኺላ’ያ ሞ…” ኢሉ ከስተንትን ጀመረ። ምስ በዓልቲ ቤቱ መኺሩ ድማ ናጽነት ከይፈለጠት ሕጸ ቆጸሩ። ብምስጢር ተታሒዙ ዝነበረ ሕጸ ናጽነት ግን ካብ ውሻጠ እንዳ ኣቶ ተኽለ ሰለዀ‘ሞ ናጽነት ዕለተ ሕጸኣ ካብ ደቂ ዓዲ ሰመዓቶ። ሕጸ ጽባሕ ሰንበት እናተባህለ ድማ፡ ነታ ዓዲ ክቦ ደርቢያትላ እግራ ናብ ዝመረሓ ነቐለት። ካብ ጉልዒ ተበጊሳ ክትጐዓዝ ምስወዓለት ኣብ መገዳ ንእሽቶ ዓዲ ረኸበት። ነቶም ዓዲ ከኣ ዘጋጠማ ዘበለ ጸወየትሎም። ንሳቶም‘ውን ደንገጹ‘ሞ እኽለ-ማይ ሂቦም ኣሕደርዋ። ከምዚ ኢላ ኣብ ዘዝረኸበቶ ዓዲ እናሓደረት ጉዕዞኣ ቀጸለት። ትጉዕዝ ምስቀነየት ድማ ብደቂ ዓንዱን ደቂገብሩን ኣቢላ ጸዓዘጋ ኣተወት። ጸገማ ሓቢራ ምስቶም ዓዲ ሓደረት ከኣ ጉዕዞኣ ንምቕጻል ኣንጊሃ ተበገሰት። ናብ ኣስመራ ዝወስዳ መንገዲ እናሓታተተት ክትጐዓዝ ድሕሪ ምውዓል ብሸነኽ ዓዲ መርሃዊ ናብ ዓዲ ኣበይቶ ተጸንበረት። እታ ንሰሙን መመላእታ ሃንቀው ዝበለታ ከተማ ኣስመራ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣዕይንታ ተገተረት። ካብ ዓዲ ኣቤቶ ብጽርግያ ኣቢላ ብቐጥታ ናብ ኣስመራ ክንዲ ምእታው ግን ነገር ጋሻ ንየማን በሊዓ ተጓዕዘት።

ብኡ ምኽንያት ናጽነት ሰዓት 9.00 ምሸት ናብ ኣስመራ ኣተወት፣ ኣብ ኣስመራ ናብ ተብሎ ጨኒቕዋ ኣብ ከባቢ እንዳ ኮካ ዘወንወን በለት። ሽዑ ከተዕርፍ ምእንቲ ኢላ ኣብ ሓደ መንደቕ ተጸጊዓ ተቐመጠት። ከተማ ዘምሰዩ ሰባት ገለኦም ብኣውቶቡስ ገሊኦም ብብሽግለታ ገለገለ ከኣ ብኣጋር ነናብ ቤቶም ተውዛሕዛሕ ይብሉ ነበሩ። ካብቶም ሰባት ኣመታ ዝገበረ‘ኳ ኣይተረኽበን። ፍርቂ ሰዓት ኣቢሉ ምስ ሓለፈ ግን ናብኣ ክመጽእ ኢላ ዘይገመተቶ መንእሰይ ናብቲ ዝነበረቶ ልሕግ በለ‘ሞ ጓል’ቲ ገዛውቲ እንተኾነት ዝጠፈኦ ገዛ ሓተታ። ናጽነት‘ውን ገይሻ መጺአ እንዳ ዘመድ ገዛ ከምዝጠፍኣ ሓበረቶ። ኩነታታ ተረዲኡ ድማ ክትሽገርን ተስፋ ክትቆርጽን ከም ዘይብላ እናኣጸናነዐ ምስኡ ወሰዳ። ኣብ ፈለማ ናጽነት ንኻልእ ዕላማ ደልይዋ ከይከውን ተማተአት። ግርህንኡን ለውሃቱን ብዝርኣየት ግን ጥዑይ ሰብ‘ዩ ዝመስል ኢላ ኣሰሩ ሰዓበት። ኣእምሮ ናጽነት ዋላ’ኳ መልሲ ዘይተረኽቦም ብዙሓት ሕቶታት እንተነበርዎ ካብ ዘለኹዎ ዝኸፍእ ክንደየናይ ከየጋጥመኒ ዝብል እምነት ነበራ።

እቲ ጥዑይ‘ዩ ዝመስል ኢላ ዝገመተቶ መንእሰይ ቅድም ናብ ስራሕ ክንእለ’ሞ ሽዑ ንገዛና ክንከይድ ብምባል ፈለማ ናብ ስርሑ ወሰዳ፣ ናጽነት ሕላፍ ሰዓት ናብ ስራሑ ዘኽይድ እንታይ ኮን‘ዩ ዘለዎ ኢላ ተማተአት፣ ስራሕ ናይቲ መንእሰይ ምዕራይ ፍርጅ‘ዩ ነይሩ። ሽዑ ምሸት ግድን ከዐርያ ዝነበሮ ፍርጅ ስለዝነበረቶ ድማ‘ዩ ናብ ስራሑ ዘላገሰ። ኣርብዓ ደቓይቕ ዝኸውን ኣብቲ ቦታ ስራሕ ምስ ጸንሑ እቲ መንእስይ ብመኪናኡ ገይሩ ናብ መንበሪ ገዝኡ ወሰዳ። ናጽነት ኣብ ፈለማ ነቲ መንእሰይ ገዛ ከምዝጠፈኣ እምበር ብጥራሽ ትፈልጦ ገዛ ከምዘይብላ ኣይነገረቶን። ብኡ መሰረት ንሓደ ለይቲ’ዩ ከዕቑባ ሓሲቡ። ኣብ ገዛ ምስ በጽሑ ምስ ስድራቤቱ ኣላለያ‘ሞ ገዝኣ ምዃኑን ብዘይ ስክፍታ ተደሪራ ክትድቕስን ሓበራ። ናጽነት ንግዜኡ ተጋየሸት ደሓር ግን ካብ ድኻምን ስእነት ድቃስን ዝተላዕለ ድቃስ ሸለው ኣቢሉ ወሰዳ። ንጽባሒቱ ናጽነት እቲ መንእሰይ ብሓቂ ሓልዮት ዝመልኦ ምዃኑ ተገንዘበት። ታሪኽ ህይወታ ድማ እርይ ቁጽር ኣቢላ ነገረቶ። ንሱ‘ውን ምስ ስድራኡ ብምስምማዕ ናጽነት ዝኾነ ስራሕ ወይ‘ውን ትጽገዓሉ ቤተ ሰብ ረኺባ ክሳብ ትኸይድ ምስኣቶም ክትጸንሕ ፈቐደላ። ኣብ ቤት መግቢ ክትሰርሕ ኢላ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ንኸረን ቅድሚ ምውራዳ ከኣ ምስ ስድራ‘ቲ መንእሰይ ተቐመጠት።

ኣብ ከረን ኣብ ሓደ እንዳ ሻሂ እናሰርሐት ናብርኣ እትመርሕ ናጽነት ኣብዚ ግዜ’ዚ 20 ዓመታ ረጊጻ ትርከብ። ብጽምዋን ድኽነትን እናተለለወት ከኣ ደሃይ ናይ ሓቂ ስድራቤታ ኣብ ምንዳይ ትርከብ፣ ብዛዕባ ወለዳ ኣጣይቓ ዝኾነ ኣንፈት ኣብ እትስእነሉን መነባብሮ ኣብ ዝኸብዳን እዋን “ክሓልፍ ዶ እምበር’ዩ” ብምባል ተስቈርቊር።


ዝከበርኩም ተኸታተልቲ ዓምዲ ቖላሕታ፣ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ተርእዩ ንኽንፈልጥ ብ ውሑሉልን፣ ርጡብን ኣገባብ ንዘቕረብዎ ኣባላት ቲቪ ኤረ ብልቢ ነመስግን። ነቶም ናይ ባህሪ ግዳያት ክንሶም፣ ንሂወት በዲሆም ንፈጣሪ ከየማረሩ ማዓልታዊ ሂወቶም ዝመርሑ ዘለዉ ኹሎም፣ ናዓና ነቶም ጥዑያት ክኣ ክንማሃርን ከነስተውዕልን ኣብነት ዝኾኑናን ጹኑዓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን፦

  • ጥዕና፣ ጽንዓት፣ ጥበብ ሂበ ከጽልሎም ነፈጣሪ ንልምን።
  • ኩላህና ብኣካል፣ ብቤተሰብና፣ ብቴለፎን ክንረክቦምን በቲ ክንገብሮ እንኽእልን ይሓይሽ እዩ ንብሎን በቢ መገድና ክንበጽሖምን ክንሕግዞምን ንላቦ።
  • ኣምላኸ/ኣላህ ኣብ ኩሉ እንገብሮ ሰናይ ነገር ምሳና ኣሎ! ኣሜን!

Based on the Eri TV [Qolahta] show:

http://blip.tv/eritreachat/eritrean-kolahta-documentation-on-blind-man-rezene-welday-eritrea-tv-5524250
Mr Rezene Welday and his wife Mrs Azieb Zere live in Hazhaz neighbourhood of Asmara, capital of Eritrea, with their five children. Mr. Rezene was working hard to support his family. They were living joyfully, blissfully. One morning in 2006 Mr Rezene lost sight in both eyes. Soon after that shocking turn of events the eldest daughter [Winta] was paralyzed from neck below in 2007; and unable to sit or stand, can only lay in bed. She needed constant care and help to do every day activity. Now she is relatively ok and she can do some activities by herself.

The second son [Yonas] also lost one eye. The third son [Biniam] has Epilepsy [and is learning some skills at wood work and carpentry]. The fourth boy [Hosanna] just like his father has lost both eyes and is sent to a school for blind to learn and get prober treatment.

The Mother and the fifth daughter [Fnan] are healthy in the family. The mother is responsible for the management of the family’s entire expenses to make prepare here children for school, to make all hospital appointments.

The family are all motivating each other and pulling from their depth to be strong and look to the future and become active citizens despite all the predicaments.
As a group here in face book and in our community at large: here is what we can do: Answer a few questions with constant consultation with the family.

 

1- What are the hopes for the family, in near future, with advice of the medical professions in Eritrea, as well as abroad?

2- What are the family’s biggest challenges?

3- How can we organize ourselves to help them and other nationals who may need it?

 

And we can then address issues of privacy when we deal with the family, so as not to call in all hours of the day, and use the phone number given 002917191670 for the financial assistance we can extend to them, while also acquiring regular update on their condition through a fixed contact person.

So far there is some progress:

 

1- People are sending money and contacting the family through their family back home.

2- There are people who do offer practical help too.

3- There are a few nationals around the world who do fund raising activities and organize their friends and fellow Eritreans.


But there should be a long term plan to make sure that all the help that can be given is proportional to the challenges the family face:

 

A- Would assisting the School for the blind be much more efficient?

B- Would assisting the family to run some form of money generating business, be considered?

C- To maintain such groups and answer all questions as well as mobilize more of our citizens to play big role to achieve it.

 

Communications and updates via:

Web sites:

http://tesfay.ning.com/profiles/blogs/18-09-2011
http://www.rwyet.com/
http://www.rwyet.com/%E1%89%86%E1%88%8B%E1%88%95%E1%89%B3/
And face book group:
http://www.facebook.com/groups/rezenewelday/

A little contribution towards the group’s effort of information sharing:

 

Hawikum Jonathan Okbamichael

Write a comment

Comments: 0
ሚካል ኢብራሂምን ከዲጃ ኢብራሂምን

  


 

 

ዝኸበርኩም በጻሕቲ ቆላሕታ፣ እዛ ሕጂ ነቕርባ ዘለና ዝኮነ ተወሳኺ ሓበሬታ የብላናን። ናይዘን ክልተ ኣሕዋት ቁጽሪ ተሌፎን ዝፈልጥ ሰብ ክሕብረና እሞ ኣብዚ ክንልጥፎ ንላቦ። ተወሳኪ ሓበሬታ ኣብ ዝረኸብናሉ ክንሕብረኩም ኢና።

 

 


Write a comment

Comments: 0
Daniel Tesfamichael and Memhir Mussie Mebrahtu

 

ዝኸበርኩም በጻሕቲ ቆላሕታ፣ እዛ ሕጂ ነቕርባ ዘለና ዝኮነ ተወሳኺ ሓበሬታ የብላናን። ናይዞም ክልተ ስነጥበባውያን ቁጽሪ ተሌፎን ዝፈልጥ ሰብ ክሕብረና እሞ ኣብዚ ክንልጥፎ ንላቦ። ተወሳኪ ሓበሬታ ኣብ ዝረኸብናሉ ክንሕብረኩም ኢና።


 

Eritrean movie documentation: Alem Sne Tibeb docu about two blind singer which meets at May Nefhi College – Memhir Mussie Mebrahtu and Daniel Tesfamichael –

Eritrea TV – blip.tv/eritreachat eritrea-chat.com.


Write a comment

Comments: 0
Habteslassie Haile - ሃብተ ስላሴ ሃይለ

 

 

ዝኸበርኩም በጻሕቲ ቆላሕታ፣

እዛ ሕጂ ነቕርባ ዘለና ዝኮነ ተወሳኺ ሓበሬታ የብላናን።

ናይ ሃብተስላሴ ሃይለ ቁጽሪ ተሌፎን ዝፈልጥ ሰብ ክሕብረና እሞ ኣብዚ ክንልጥፎ ንላቦ።

ተወሳኪ ሓበሬታ ኣብ ዝረኸብናሉ ክንሕብረኩም ኢና።

 

 


Write a comment

Comments: 0