ቪቭያና ኣማኑኤል
ቪቭያና ኣማኑኤል

Date: 10/12/2011

(መግቢ ጓሶት)

ብርኹታ ጉድጓድ

ማእከላይ ዕምቖት ዘለዎ ጉድጓድ ትኹዕት’ሞ ዕንጸይቲ ተጉህር። ነቲ ኣጸቢቑ ዝረሰነ ክምብልብሎ እምኒ፣ (እምኒ ሩባ) ድማ ብቢሑቕ ትሽፍኖ፣ ብዝያዳ ዋዒ ድማ ኣብቲ ገሃጽሃጽ ዝብል ኣብ ጉድጓድ ዘሎ ጓህሪ ተእትዎ’ሞ ብላዕሊ ብጓህሪ ትኸድኖ። ዘኣክል ዋዒ ስለዝረክብ ድማ ፣ካብቲ ሓደ ዓይነት ብርኹታ ዝመቐረ ይኸውን። ሻቡ ጓሶት ጸባኦም ኣፍሊሖም ፣ነዚ ብከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ዝተዳለወ ብርኹታ ‘እናኻፈዩ ይበልዕዎ።

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ውጭር

ውጭር ዝብሃል ጓሶት ኣዝዮም ዝፈትውዎ መግቢ’ወን ኣሎ። ውጭር ናብ ርግኦ ዝተቀየረ ጸባ እዩ።

ጓሶት ፣ጓጉድ ወይ ድማ ሓርቢ ካብ ጎድኖም ኣይፈልዩ።ሓደ ካብቶም ጓሶት ጸባ ብምሕላብ ፣ጻዕዳ ሽጉርቲን ፍረ ሽበንን ይገብርሉ’ሞ ኣብ ዝሕል ዝበለ ቦታ የቐምጥዎ። ሻቡ ድማ ቀልጢፉ ይረግእ። እዚ መግቢ ናይቶም ብጉስነት ዝላደዩን ዓንተራትን ጓሶት ጥበብ’ዩ።

እቶም ኮተቴ’ወን ዝዓቕሞም፣ ልግዐ ይሰርሑ’ዩም ፣መቐር ካብ ዝብሃል ገረብ ልሕጺ ልሒጾም፣ ፍሒቖም ፣ከም ዝልምልም ብምግባር፣ ኣብ ሑጻ ዕሙቕ ዝበለ ጉድጓድ ይሰርሑ። ግርዲድ ጤሎም ጸዊዖም ነቲ ጸባ ኣብኡ ይሓልብዎ ብድሕሪ’ዚ ካብቲ ፍረ ዕንጉለ ገለ ፈሳሲ ኣንጢቦም ልግዐ ከም ዝኸውን ይገብርዎ።

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ቅጫ ምጻ - ንጓሶት ዘይሕረ መግቢ

ምጻ ኣብ ክንዲ ካብ ሓሩጭ ካብ ልንቓጦ ዝተሰንከተ ዓይነት ቅጫ እዩ። ምጽጽ ዘለን ባቖ ዝበዝሖን ድማ እዩ። እኖታትና ድራር ጓሳ ንበረኻ ኣብ ዝሰዳሉ እዋን ፣ቅጫ ምጻ ክሰዳ ኣይመርጻን’የን። ምኽንያቱ፣ *ቅጫ ምጻ* ዝተመገበ ጓሳ ፈራሕ’ዩ ዝኸውን ዝብል ብሂል ስለዘሎ’ዩ። ውላድን ማላውቱን ን ኣራዊት መሮር ይኾና። ንዓመጽቲ ኣሕሊፉ ዘይህብ ዓንተር ጓሳ ንክኾነለን ድማ ነዚ ካብ ኣዴታተን ዝወረሳኦ ጽኑዕ እምነት ብሸለልትነት ኣይርእያኦን’የን።

ብዘይኻ’ዚ “ቅጫ ምጻ” ዝበልዐ ጓሳ ምስ ተመርዓወ’ወን “ነታ ሓዳስ መርዓቱ ኣይደፍራን’ዩ። “ ዝብል ሓያል እምነት ስለዘሎ ቅጫ ምጻ ንጓሶት ዝሕረ መግቢ ኣይኮነን።

 

__________________________________________________________________________________________________________________