Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

መበቆሉ ካብ ህንድን ቻይናን ኾይኑ፣ ኣዝዩ ባህታ ዝፈጥር መቐረትን መኣዛን ዘለዎ፣ ካብ ኣሽሓት ዓመታት ጀሚሩ ከም ቀመም (መመቀሪ) መግብን መድሃኒትን ኾይኑ ክስርሓሉ ጸኒሑን ኣሎን። ጅንጅብል፣ ብዝተፈላለየ ኣቀራርባ ብካፕሱል፣ ብመልክዕ ሻሂን ዘይትን ክነዳልዎ ንኽእል።

ጅንጅብል፣ ንዝተፈላለየ ሕማማት፣ ቅርጥማት፣ ውጽኣት፣ ሕማም ርእሲ ጉንፋዕ፣ ድኻም ልቢ፣ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ንዝፍጠር ጸገማት ይፍውስ። ንመንፋሕቲ ይኸላኸልን የጥፍእን፣ ንምሕቓቕ መግቢ ይሕግዝ ዕግርግር ምባልን ተምላስን ደው የብል።

መብዛሕትኦም ሓካይም 70 .ግራም ክብደት ዘለዎ ሰብ ከም መለክዒ ናይ እኹላት ሰባት ዓቐን መፈወሲ ወሲዶም ኣብ መዓልቲ፣ ካብ 75 ክሳብ 2,000 ሚሊ ግራም ጅንጅብል ከም ዝወስዱ ይገብሩ። ካብ 20 ክሳብ 25 .ግራም ክብደት ዘለዎም ቆልዑ 1/3 ካብቲ ናይ እኹላት ሰባት ዓቐን ጅንጅብል ክንህቦም ንኽእል። ንትሕቲ ክልተ ዓመት ዘለዎም ህጻናት ግን እዚ ኣፈዋውሳ ክንጥቀም የብልናን።

ንድርቐትን መንፋሕትን ንምፍዋስ መግቢ ድሕሪ ምምጋብና ካብ 2 ክሳብ 4 ግራም ሓድሽ ጅንጅብል ወይ ¼ ማንካ ናይ ጣውላ ዝተጣሕነ ጅንጅብል ኣብ ልቡጥ ወይ ዝሑል ማይ ኣሕቒቕና ብምስታይ ወይ ካብ 30 ክሳብ 90 ነጠብጣብ ጽማቑ ጅንጅብል ወይ ድማ 500ሚሊ ግራም ብመልክዕ ካፕሱል ዝተዳለወ ክንወስድ ንኽእል።ብዘይኻ ዓይነት ኣፈዋውሳ ኣብ ምፍዋስ ናይ ምሕቓቕ መግቢ ጸገም ዘለዎም ሰባት ዓቢ ውጽኢት ኣለዎ።

ንምፍዋስ ዕግርግር ምባልን ተምላስን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣርባዕተ ሰዓት ሓድሽ ጅጅብል ምሕያኽ ከምኡወን ኣብ እዋን ጉዕዞ ንዝፍጠር ዕግርግርን ቀጨውጨውን ክፍውስ ይኽእል። ቅድሚ ጉዕዞ ምጅማርና ክንወስዶ ኣሎና።

ጅንጅብል ንዓመታት ኣብ ምፍዋስ ሩጥባ ዓቢ ግደ ተጻዊቱዩ። በዞም ዝስዕቡ ኣገባባት ከኣ ክንፍወስ ንኽእል። መዓልታዊ ካብ 2 ክሳብ 4 ግራም ጅንጅብል ብምምጋብ ሓድሽ ጥረ ጅንጅብል ገይርካ ኣብቲ ዘቐንዝወካ መላግቦታት ብምድራዝን ሓድሽ ጅንጅብል ወቒጥካ ብማይ ውዑይ ኣብዒጥካ ንውሑዳት ደቓይቕ ኣብ ዘቐንዝወካ ክፍሊ ሰብነት ብምጥፍጣፍን።

ሰዓል ኢንፍሉውንዛ፣ ሕማም ርእስን ቀስሊ ጎሮኦን,………….ክልተ ማንካ ናይ ጣውላ ሓድሽ ጅንጅብል ኣብ ውዑይ ማይ ኣእቲና ብምስታይ ብሓደ ግራም ጸሊም በርበረ፣ ክልተ ግራም ዝነቀጸ ጅንጅብል ቅሩብ ቆጽሊ ሪሓንን ሓንቲ ኣንካ ናይ ሻሂ መዓርን ዝተዳለወ ሻሂ ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ ብምስታይ ዘይቲ ጅንጅብል ወይ ሃፋ ናይ ጅንጅብል ብምዕጣንን ይፍወሱ።

ሕማም ሽኮርያ ኣብ ደም ንዝርከብ ሽኮር ንምቁጽጻር ንግሆ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምውሳድና ጅንጅብል ኣብ ማይ ኣሊኽካ ብምስታይ

ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ዝፍጠር ቅርጥማት ንምፍዋስ ብጅንጅብል ዝተዳለወ ሻሂ ( ጅንጅብል ኣድቒቕና ቆሪጽና 15 ደቒቕ ኣብ ማይ ኣሊኽና ብምፍላሕ ) ወይ ከኣ ሓንቲ ማንካ ናይ ሻሂ ዝተወቕጠ ጅንጅብል ድሕሪ ምውሓጥና ሓንቲ ብኬሪ ማይ ንሰቲ።

ዘይቲ ጅንጅብል ኣብ ምዕቃብ መግቢ ዓቢ ተራ ኣለዎ።

ስለዚ ጅንጅብል ምዝውታር ግርም ዩ።

 

ምንጪ Herbal treatment


Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Josi (Wednesday, 13 February 2013 11:09)

    Wonderfull knowlage May God bless you!