Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

እዚ ትሕት ኢሉ ተገሊጹ ዘሎ ዜማ፣ ብወፈራ ይኹን፣ ብውልቒ ኣብ ዝጽሀ ግራውቲ ከም መዛነዪ ዝዝየም

ዜማ እዩ። እዚ ዜማ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ይፈላለዩ። 

 

ዋጋየ እንቅዓ 

ጸሓይ ተጸንቂቓ 

ዋጋየ ክፋሎ 

ጸሓይ ዕረቢ ቶሎ

ዋጋየ ሰላዲ

ጸሓይ ብጎቦ ኺዲ

ሸት ሸት ናይ ኣጋ ምሸት

 

 

 

 


Write a comment

Comments: 1
  • #1

    daniel (Sunday, 31 March 2013 21:43)

    's really nice viviana