Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ገለ ገለ ግዚያት ሕቡኣት ወይ ድማ ሚስጥራዊ ዝኾኑ ጽሑፋት ብዘይካ ነቶም ዝምልከቶም ሰባት ብኻልኦት ክራኣዩ ኣዝዩ ሓደገኛን ክልኩልን’ዩ። እዞም መልእኽትታት እዚኣቶም ብዘይ ጥርጠሩን ኣጋይሽን ብዝኾኑን ሰባት’ዮም ናብ ዝተዓለመሎም (ዕላማ) ቦታታት ዝልኣኹ። ብሕልፊ ኣብ ግዜ ኩናት ኩሎም ጽሑፋት፣ ቃላት፣ ብዓይኒ ጥርጣረ’ዮም ዝርኣዩ። ሚስጥራዊ መልእኽቲ ከይህልዎም ድማ ብጥብቂ ይምመሩ። ን ኣብነት ኣብ ሓደ ደብዳቤ፣ “ጽቡቕ መዓልቲ’ዩ፣ እታ ጸሓይ’ወን ትበርቕ ኣላ” ትብል ንእሽቶ ሓረግ ብዝተዋህባ ኮድ ተርጉምካ ከተንብባ ከለኻ፣ ምናልባት ብዛዕባ፣ ኣቃውማ ሰራዊት ጸላኢ፣ ዝኾነ ሓበሬታ ትህብ ትኸውን። ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቡእ መልእኽቲ ዝሓዘለ ድብዳቤ ድማ፣ ብእኩባት ሰባት ሚስጥር ናይ ምፍታሕ ሳይነስ ዝተማህሩን’ዩ ዝምርመር። ምኽንያቱ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም እቲ ሚስጥር ዝብሃል’ወን ሚስጥር ስለዝኾነ።

እቲ ዝጽሓፍ ሕቡእ መልእኽቲ ብሓድሽ ኣገባብን ብረቂቕ ክእለትን ተጻሒፉ ነብሱ ካብ ምቅላዕ ክሓብእ ክኽእል ኣለዎ። ብርግጽ ሓደ ሚስጥር ዝኾነ ኮድ ሓንሳብ እንተደኣ ተቓሊዑ (ተኸሺሑ) ካልእ ሓድሽ ክትጥቐም ይግባእ። መልእኽትታት፣ ምልክታት፣ መራኸቢታት ከነመሓላልፈሉ ዝጸናሕና መገዲ ኣቛሪጽና ካልእ ዘይርጠርን ዝረቐቐን ኣገባብ ክንፈጥር ንኽእል ኢና።

ሓደ ምንም ዘይብሎም ዝመስሉ ንጹሃት ዘይተሰብሩ ጸዓዱ እንቛቕሖታት ዝመልአ ዘንቢል ተጠርጢሩስ፣ ገለ ሚስጥር ሒዙ ክጸንሕ ይኽእል። ንሱ ድማ፣ ገለ ካብቶም እንቛቕሖታት ዝበሰሉ ኮይኖም፣ ካብ (alum) ዝተባህለ ጻዕዳ ማዕድናዊ ጨውን ሽኮርን ዝተቃመመ ፈሳሲ ጌርካ፣ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝበሰለ እንቓቕሖ እቲ ዝድለ ሚስጢራዊ ኮድ ወይ ሕቡእ መልእኽቲ ምስ እትጽሕፍ፣ ኣብቲ ገበር ናይቲ እንቓቕሖ ዝርአ ወይ ዝተርፍ ምልክት የለን። ነቲ እንቓቕሖ ቀሪፍካ ምስ እትምልከቶ ግን፣ እቲ ዝጽሓፍናዮ፣ ሚስጢራዊ መልእኽቲ፣ ኣብ ውሽጢ ሰሪጹ ብድሙቕ ብሩህ ቡናዊ ቀለም ተጻሒፉ ንረኽቦ።

ሓደ ካብ ዕውታት መገዲ ንሓደ ሚስጥራዊ ኮድ ከም ዘይፈለጥ ንምግባር፣ ቅሉዕ ኮይኑ ከም ዝርአ ምግባር’ዩ። እዚ እንታይ ንምባል’ዩ፣ ሓደ ኮድ ከይተፈልጠ ኣብ መንጎ ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሰባት እንተደኣ ሰሪሑ፣ ሓደ ሚስጥራዊ ዝኾነ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይኽእል።

ሓንቲ ኣብ ስለያ ትሰርሕ ናይ ጽሬት ሰበይቲ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ርሻን፣ ቬትሮ ትውልውል መሲላ ብ ኣእዳዋ ፣ ንላዕሊ ንታሕቲ የማን ጸጋም ተርእዮ ምንቕስቓ ዝኾነ ምስጢራዊ (ሕቡእ) መልእኽቲ ናብቲ ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ክዕዘባ ዝጸንሐ ተቐባሊ ከተመሓላልፍ ትክእል እያ።   እቲ ትህቦ ኮድ (ምልክት) ኣቐዲሞም ዝተሰማምዕሉ ይኸውን። ከም ናይ ጽሬት ፣ ጀርዲነር፣ ዋርድያ ብቐሊሉ ከይተጠርጠሩ ሚስጢራዊ ስርሓት ወይ መልእኽትታት ከማሓላልፍ ይኽእሉ።

ብተወሳኪ ኣብ ቡዙሓት ውግኣት ናይ ዓለም ፣ እቶም ሰላማዊያን ዝመስሉ ብንፋስ ዝሰርሑ ጠሓንቲ (wind mills) በቲ ዊጥ ዝበለ መዘውር ኢዶም ብዘርእይዎ ምልክት ዝኾነ ሚስጥራዊ ኮድ ከመሓላልፉ ጸኒሖም’ዮም። ካልእ ሓደ ናይ ስእሊ ጥራዝ ናይ ኣርቲስቲ፣ ዝተፈላለያ ዓይነት ፈልፋላታት ብዝተፈላለየ ዓይነት ሕንጻጻትን መንገብገብን ዝተሳእለ፣ ምንም ሚስጥር ዘለዎ ዘይመሰል፣ ዘይጥርጠር ኣቓውማ ጸላኢ ኣብ ድፍዓት ዝሕብር ኮይኑ ይጸንሓካ።

ኣብዚ ካልእ ኣገዳሲን ኣዝዩ ምሳጥን ድማ ብዛዕባ ሚስጥራዊ ቀለም’ዩ። ገለ ፈሳሲ ክትጽሕፈሉ ከሎኻ ምንም ምልክት ዘይህብ ኮይኑ ምስ ካልእ ከሚካል ምስ ዝሕወስ ፣ ወይ ድማ ብሃፍን፣ ዋዒ ምስ ዝረክብ፣ እቲ ዝተጻሕፈ ሚስጥር ብቐሊሉ ብግልጺ ይርአ። በዚ ዓይነት ቀለም ዝተጻሕፈ ወረቐት ሒዙ ዝተረኽበ ሰላይ ፍጹም ኣይፍለጥ’ዩ። ምክንያቱ እቲ ወረቐት ምንም ዝተጻሕፎ ስለ ዘይመስል።

ኣብ ገለ ጽሑፋት ከም ዝሕበር፣ ሚስጥር ብቀሊል ዘይርአ ቀለም ኣስፕሪን ከኒና፣ ኣብ ማይ ምሕቓቕ ክስራሕ ይከኣል። እንተኾነ እቲ ሚስጢራዊ ጽሑፍ ብግልጺ ክርአ ወይ ክንበብ ዝኽእል ሰብ (ultra violet lamp) ክውንን ይግባእ። እቲ ጨረር ወይ ብርሃን ምስ ሓለፎ ድማ፣ እቲ ጽሑፍ ብግልጺ ይቕላዕ፣ ወይ ብቐሊሉ ከተንብቦ ይከኣል።

ቀደም ዘመን ብግሪኻውያን ዝመሓላለፍ ዝነበረ ናይ ሚስጥር ስርሓት ኣዝዩ ዝተራቐቐ ሰብ ብቐሊሉ ክጥርጥሮን ክበጽሖን ዘይክእል’ዩ ዝነበረ። ሓደ ቁልፊ ዝመስል ረቒቕ ቆርበት፣ ሚስጥር ዝተጻሕፎ፣ በቲ ሓደ ዝባኑ ድማ ጽቡቕ ዘንጸባርቕ (ግርማ) ዘለዎ ኣብ መኳንንቲ ዝሕዝዎ በትሪ ነቲ ጽሑፍ ንውሽጢ ጌርካ ኣብቲ በትሪ ይጥቕለል። እታ ብበትሪ ድማ፣ ጽብቕቲ ስለዝኾነት። ብሰብ ተጸይራ ድማ፣ ናብ ዝዓለመትሉ ቦታ ትበጽሕ፣ ኣብቲ ዝድለሰብ ምስ በጽሓት፣ ነታ በትሪ ኣብ ካልእ ከም ኣ በትሪ ነቲ ጥቕላል ፈቲሕካ፣ በንጻር (ብግልባጥ) ብምጥቕላል ነቲ መልእኽቲ ከተንብቦ ትኽእል።

ፖስታ’ወን ሓደ ካልእ ሚስጢራዊ ስርሓት ዝመሓላለፈሉ ኣገባብ’ዩ። ሓደ ናይ ስለያ ወኪል ኣብቲ ዝድለ ቦታ ብሰላም ምብጽሑ ኣቐዲሞም ብዝተሰማምዕሉ ኮድ መሰረት ኣብ ገበር ናይቲ ፖስታ ዘይጥርጠር ምልክት ወይ ንእሽቶ ሕንጻጽ ብምግባር ሰላም ከም ዝ ኣተወ ይሕብር ። እቲ ፖስታ ግን ንምትላል ናይ መወዓውዒ መልእኽቲ ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል።

ኣብ ለንደን _ብሪጣንያ ሓደ ሰሓቢ ዝኾነ ሚስጥራዊ ልምዲ ኔሩዩ። ንሱ ድማ ሓደ ብደገ ኾይኑ ዝኹሕኳሓካ ሰብ መን ሙዃኑ ካብ ኣገባብ ኣኳሓኹሕኡ ክትፈልጦ ትኽእል። በዚ ድማ ስሙ ወይ ድማ ዘለዎ ቦታ ይሕብረካ ማለትዩ። ኩሉ ኣቐዲሞም ዝትሰማምዕሉ ስለዝኾነ።

ሳሙኤል ሞርሰ ዝተባህለ ሰብ ኣብ ዘውጸኦ ዝነበረ ጆርናለ ከምዚ ክብል ገሊጹ ነይሩ:-

“ኣብዚ ሓደ ሚስጢራዊ ልምዲ ኣሎ። ንምኹሕዃሕ ዝምልከት። ኣብ ዝኾነ ይኹን ማዕጾ ናይ ዝኾነ ገዛ ድማ ብጥብቂ ክሰዓብ ኣለዎ። ሓደ ኣብ ሓደ ቤት ዝሰርሕ ኣገልጋሊ ኣብ ኣፍደገ ዘሎ (ደወል) ክድውል ኣለዎ። ማዕጾ ክኩሕኩሕ የብሉን። ሓደ ኻልእ ጋሻ ካብ ካልእ ተላ ኢኹ ዝመጸ ኣገልጋሊ ሓሳብ ኳሕ የብል። ሓደ ነጋዳይ ክልተ ሳዕ ይኹሕኹሕ። ዝኾነ ካልእ (ኣቶ ወይ ወን ወ/ሮ ድማ ካብ ክልተ ግዜ ንላዕሊ ይኹሕኹሕ። ዓርክኻ ምስ ዝኸውን ወይ ብመዓርግ መሓዛኻ ዝኾነ ሰብ ድማ ካብ ሸሞንተ ክሳብ ዓሰርተ ግዜ ዓው ኣቢሉ ይኹሕኹሕ”

ኣብዚ ተመርኩስካ፣ ማዕጾ ከየርሓኻ እቲ ሰብ መን ምዃኑ ክትፈልዮ ትኽእል።

ምንጪ፣ adventures In-reading


Write a comment

Comments: 0