Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ለማናይ ካብ ምዃን ተዃቢ ክትኸውን ይምረጽ። ተኻራይ ካብ ክትኸውን ኣካራይ ክትኸውን ይሓይሽ። ተራ ሰራሕተኛ ካብ ክትኸውን ኣስራሒ ክትኸውን ይፎክሰካ። ገንዘብ ኣፍ ኣውጺኡ ይዛረብ። እዝኒ ስለዘለዎ ድማ ይሰምዕ።

ካብ ብደቂ ኣዳም እተማህዙ ነገራት፣ ከም ገንዘብ ገይሩ ኣቓልቦ ዝረኽበን ዝጸለወን ከቶ የልቦን፣ ገንዘብ ብግቡእ ንደቂ ኣዳም ኣገልጊሉ። ብኻልእ ወገን እወን፣ ምሒር ኣበላሽዩናዩ፣ ገንዘብ ከም ሕሱም ተመሊኹ፣ ከም ሕሱም ተጸይኑ፣ ገለ ሰባት ገንዘብ ንደቂ ኣዳም ሓራ ገይሩና ይብሉ። በንጻሩ ኣይፋሉ! ገንዘብ ጊላኡ ገይሩና ዝብሉወን ሒደት ኣይኮኑን።

ገንዘብ ክውሕደና እንከሎ ክሳብ ስምዒትና ምቁጽጻር እንስእን ኢና ዓቕልና እነጽብብ ገንዘብ ዓንዲ ማእከል ኩሉ ንጥፈታትና ምዃኑ ክከሕእድ ኣጸጋሚዩ። ኣብዚ እዋንዚ፣ ኣብ ዓለምና ኣጋጢሙ ዘሎ ፋይናንሳዊ ቅልውላው( ምከት) ክሳብ ክንደይ ጸላዊ ምዃኑ ንማንም ኣይጠፍኦን።

ገንዘብ ከይሓዝካ ክዕመም ዝከኣል ነገር የልቦን። ደቂ ኣዳም ካብቲ ኣብ 750.. ገንዘብ ኣብ ኤሽያ ማይነር እተማህዘሉ ዓመት ኣትሒዞም ብዛዕባ ሃብትን ብልጽግናን ክሓስቡ ዓይኖም ሰለም ኣየበሉን። ናጽነት ኣካላትካን ሓንጎልካን ከተረጋግጽ ግድን ገንዘብ ክህልወካ ወይ ገንዘብ ከተምጽእ ይግበኣካ።

እቲ ብምቑሕ ድኽነት እተሓየረ ሰብ፣ ልዋም ድቃስ ከወስዶ ፈጺሙ ዘይሕለምዩ፣ ህላወና ምስ ገንዘብ ኣብ እተተሓሓዘሉ ዘመን ክሳብ ዘሎና ኣገዳስነት ገንዘብ ከመይ ኣቢልና ክንርስዖ ንኽእል።

ገለ ሰባት፣ ገንዘብ ኣገዳሲ ኣይኮነን ክብሉ ንሰምዖም ኢና። መግቢ፣ ክዳን፣ መዕቆቢ ኣገደስቲ ምዃኖም ንኣምን እንተኾይና እቲ ነዞኦም ዝሽምት ገንዘብ ከመይ ኣቢሉ ዘይ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል? ዝበለጸ ትምህርቲ ንክትረክብ፣ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሃልኪ ሕሳብ ክትኸፍል ግድን ገንዘብ ከድልየካ። ብመጠን ዘሎና ገንዘብ ለኪዕና ኣይኮናን መጎዓዝያ ነማርጽ።

ገንዘብ እቲ ዝዓበየ ደራኺ (great motivator) እዩ። ኣባላት ስድራኻን ብጾትካን ካብ ጸገሞም ንኸተናግፎም ገንዘብ ክህልወካ ኣለዎ። ኣብ መርዓ ጥምቀት፣ ንግደትን ካል ኦት ውራያትን ንክትበጽሕ፣ ማሕፉዳኻ ክትጉርጉር ትቅሰብ፣ ንዝሓመሙ ንኽትበጽሕ፣ ንዝሓዘኑ ክትድብስ ገንዘብ የድልየካ።

ገንዘብ እንተሃልዩካ ኣብ ዝተለምካዮ ሸቶ ጥራይ ንኽተድህብ ይሕግዘካ ብዕዳ ተበሊዕካ እንከሎኻ ንግዜኻን ጸዓትካን ተዛኒኽእ ክትጥቀመሉ ከቶ ዝከኣል ኣይኮነን። ገንዘብ የዛንየካዩ። ገንዘብ ብውሕዱ ለባም ይገብረካ።

ምስ ፋይናንሳዊ ውሕስነት ሰላም ኣእምሮ ይኽሰት። ብእኡ ኣቢልካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣጀንዳ ሓንጺጽካ ንትግባረኡ ንክትሓስብ ርሒብ ዕድል ይፈጥረልካ። ብእንተታት (wat ifs) ተሽቑሪርካ ኣይትነብርን። ኣብ ክንዲ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝዓብለሎ ጥውልቆምቆም እትብል፣ ብህድ ኣትን ብኽብረትን ንህይወትካ ትመርሕ። ንኹሉ ህይወትካ መድሕን ስለ እተእትዎ ብመጻኢኻን ብመጻኢ ደቕኻን እትጭነቐሉ ኣብነት ኣይህሉን።

ሓጎስን ድኽነትን ፈጺመን ኣይሳነያን እየን ድኽነት ውጽኢት ድንቁርናዩ። ብሰሪ ድኽነት ግዳይ ስኽራንን ዕብዳንን ዝኾኑ ማእለያ የበሎምን ብሰሪ ድኽነት ኣብ ዓለም ርእሰ ቕትለት ዝፍጽሙ ውሑዳት ድዮም? ብሰሪ ድኽነት ሓያሎ ወለዲ ንደቆም ብግቡእ ክኣልዪ ስለ ዘይከኣሉ እቶም ህጻናት ተናበይቲ ጎደና ክኾኑ ተቐሲቦም እዮም።

ሃብቲ ነገራዊ ውሱንን ኣይኮነን። ሃብቲ ዘይውሱን ኮይኑ ራኢይ፣ ዲስፕሊን፣ ዕዮ፣ እምነት፣ ተበግሶ፣ ባህጊ፣ ርእይቶን ኣተሓሳስባን የጠቓልል። ሃብቲ ብስራሕ፣ መስዋእትን ጽፉፍ ኣገልግሎትን ዝፍጠርን ዝዕቀብን። ሃብቲ ንውሑዳት ሰባት ጥራይ ዝምልከት ዘይኮነ፣ ንነፍሲ ወከፍና ብማዕረ ዝብጸሓና፣ ኣብዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና፣ ሓንሳእ ምስ ሃብተምካ ንሓዋሩ ሃብታም ኾይንካ ትነብር ዘይምዃኑዩ።

ሃብቲ ባህርያት ኣተሓሳስባ እዩ። ሜላ ዕውት መንብሮ ብፍልጠት ዝጭበጥ። ፍልጠት ድማ፣ ኣብ ኩልና ኣሎ። ንፍልጠትና ብግቡእ ምስ እንጥቀመሉ ሓይሊ ይኾነና። ብንጻሩ ፍልጠት ድንቁርናዩ። ደረጃ ድንቁርናና ነቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎና ጽፍሒ ይውስኖ። ኩሉ ሰብ ብዘይ ዋላ ሓንቲ ፍልጠት ዝውለድ። ንዝተወሰነ እዋን ከኣ፣ ብዘይ ፍልጠት ንዓቢ። እቶም ብዘይፍልጠት ድንቁርና ንሓዋሩ እንነብር ግና፣ ንገዛእ ርእስና ጥራይ ኢና ከነማርር ዘሎና፣

ፍልጠት፣ ኣተሓሳስባን ርትዓዊ ተግባርን ብልጫ ደቂ ኣዳም እዩ። ነዞም ብልጫታትና መጢጥና ወይ ኣጽቢብና ናይ ምሓዝ ምሰል ከኣ፣ ኣብ ርእሲ ነፍሲ ወከፍና ዝዓልብ። እቶም ንመሰል ኣተሓሳስባኦም ብግቡእ ዘይምዝምዙ ሰባት፣ ንኻልኦት እናቐድሑ እዮም ዝነብሩ። ሃብቲ ወትሩ ካብ ሓንጎል ከም ዝብገስ ክስቆረና ኣለዎ።

ድኽነት ብትኳቦ ዝፍወስ ኣይኮነን። ንሓደ ለማናይ ምሉእ መዓልቲ ክትቅልቦ ትኽእል ኢኻ። ንጽባሒቱ ግን፣ ብጥምየት ክልሎ ዝጸንሓካ። ንውኖኡ ከም ዝዕቢ እንተገርካዮ ግን፣ ክሳብ መጠረሽታ ዕምሩ ብጋብ ይስንጠቕ። ዋሊ ኣምስ ከም ዝበሎ ንድሕነት ንምውጋድ ንደረጃ ራኢይካ ክብ ከተብሎ ይግባእ። መድሃኒት ኩሎም ጸገማት፣ ኣብ ውሽጢ ለውጢ ኣተሓሳስባ ዝርከብ።

ገንዘብ ዓውዲ ፍረ ጽማናዩ። ኣፍሪና ኣገልጊልና ኣብ መጠረሽታ ዓስብና ገንዘብዩ። ብእኡ ኣቢልና ድማ፣ ንፍርያትናን ኣገልግሎትን ካልኦት ሰባት ንሽምተሉ። ንመጠን ፍርያትናን ኣገልግሎትናን በቲ እተኸፍለና ገንዘብ ብምፍቓድ ኢና እንልክዖ።

ገለ ሰባት ገንዘብ ሓጎስ ኣየምጽእን ክብሉ ንሰምዖም ከምቲ ኣተሓሳስባኦም፣ ብዝረኸብዎ ገንዘብ ከተሓጎሱ ይነብሩ። እቲ ብገንዘብ ዝጥረ መግቢ ንብረት ገዛ ወርቅን ጨርቕን፣ ስሉጥ ኣገልግሎትን ሓጎስ እንተዘይፈጢርሎም ደኣ ከመይ ኣቢሉ ድኽነት ሓጎስ ክፈጥረሎም ዝኽእል?

ገንዘብ መቐጸልታ ኣተሓሳስባናዩ። ሕጽረትን ብልጫን ገንዘብ፣ ኣተሓሳስባና ዝልካዕ እቲ ብመገዲ ገንዘብ ንዕኡ ዘድልዮ ነገር ሸሚቱ ክሕጎስ ዝደሊ ንገንዘብ ኣይኩንን (ኣይረግምን) እዩ። ገንዘብ ከኣ፣ ሰላሕ እናበለ ናብ ሕቕፎኡ ይመጾ። እቲ ብገንዘብ ዝብህርር ብድኽነት ተቖራቢዑ ምድረ ሰማይ የዕርቦ። እቲ ጽቡቕ ዜና፣ ህሉው ኩነታትና ብዘይገድስ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ሃብቲ ንዘሎና ኣመለኻኽት ከነማዕብሎ ንኽእል ምዃንናዩ።

ዶክተር ደኒስ ኪብሮ፣ ኣፍሮ ኣመሪካውያን ድኻታትዮም ዝብል መረዳእታ ኣሎ። ዓመታዊ እቶቶም ግና፣ ልዕሊ 900 ቢልዮን ዶላርዩ። እዚ ማለት ከኣ ካብ ዓመታዊ እቶት እተን ሃብታማት ዝብሃላ ሃገራት ካናዳን ኣወስትራልያን ይዓቢ ዘገም ኣፍሮ ኣመሪካውያን እምበኣር ሕጸረት ገንዘብ ኣይኮነን። ብገንዘብ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዘይምፍላጥዩ። እቲ ቀንዲ ጸገምና ኣታዊታት ኣፍሮ ኣመሪካውያን ካብ ምዝራብ ኤውሮጳ፣ እስራኤል ወይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ፣ ሃብታማት ምዃንና ክንፈልጥ ኣሎና ይብል።

መብዛሕትና ብዛዕባ ገንዘብ ኢሂን ምሂን ኣይንበሃሃልን ኢና። ክንደይ ገንዘብ ከም ዘድልየካ ሓሲብካሉ ትፈልጥ ? ሸቶኻ ንኽትወቕዕ ባዕልኻ ጥራይ ኢኻ ተጠንቂቕካ ከተነጻጽር ዘሎካ።

ብዙሓት ሰባት ካብቲ ናይ ብሓቂ ገንዘብ ዘድልዮም ንላዕሊ ይሓስቡ። ዓለም ነቲ ንስኻ ከተሓለልካ ዋጋ ዕዳጋ ዝተቐጣቐጥካዩ እያ እትኸፍለካ። ልዕሊ ጠለብካ ግን፣ ሳንቲም ቀያሕ ኣይትኸፍለካንያ። ኣታዊታትካ ፈቲኻ ጸሊእካ ማዕረ እትህቢ ኣገልግሎት እዩ። ኣታዊታትካ እንተዘይተሓጉስካ (እንተዘይዓጊብካ) ነቲ እትህቦ ኣገልግሎት ጥራይ ኢኻ ክብ ከተብሎ ዘሎካ።

ቁጠባዊ ውሕስነት ብዘሎካ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ዝረጋገጽ እንተላይ ብእትህቦ ኣገልግሎት ዝውሰን። ጠቓሚ ኣግልግሎት ናብ ኩሎም ዓይነታት ድሌታት ደቂ ኣዳም ክልወጥ ይኽእል-ብገንዘብ ወይ ብዘይገንዘብ።

ዕውት ብዓል ዋኒን ብዘዋህለሎ ገንዘብ ኣይኮነን ቁጠባዊ ውሕስነት ዝረክብ። ኣብ ዋኒኑ ንዝቆጸሮም ሰባት ብዝፈጥሮ ዕድል ስራሕ ቁጠባዊ ውሕስነት ዝረክብ። እቲ ምንታይ በቶም ሸቓሎኡ ኣቢሉ ኣእላፋት ሰባት ማእለያ ዘይብሎም ኣቑሑ ጽፉፍ ኣገልግሎትን ዘቕርብ። እቲ ዝቕረቦ ኣገልግሎት ነቲ ዝቆጻጸሮ ገንዘብ ዘምጸኣሉ። ክንሓስብ እንከሎና፣ ብኸምዚ ኩርናዕ ኣስፊሕና እንተጠመትናዮ ተመራጺ

እትቅርቦ ኣገልግሎት ካብ ሓንጎልካ ክእለትካን ብልሓትካን ጸዓትካን ክምንጩ ኣለዎ። ሓደ ሓያል ሰብ ንድኹማት ሓያላት ክገብሮም ኣይክእልን እቲ ድኹም ሰብ ብናቱ ተበግሶ ጥራይ ሓያል ክኸውን ዝኽእል። እቲ ሓያል ከኣ፣ ኣመና ሓያል ክኸውን ዝእግሞ የልቦን።

ኣልማዝ ካብ ከሰል ከም ዝኸብር ኩልና እንፈልጦ ሓቂዩ። የግዳስ ሰል እወን ናብ ኣልማዝ ክቅየር ይኽእልዩ። ደቂ ኣዳም ከኣ፣ ደረጃ ክብረትና ባዕልና ክንለዋውጦ ከም እንኽእል ርዱእዩ።

ኤርል ናይቲንገል፣ ገንዘብ ማዕረ እነበርክቶ ዕዮ፣ ክእለት ኣተዕእይያናን ኣብ ብቅዓት ስራሕና ብቐሊሉ ብኻልኦት ሰባት ዘይንትካእ ንምዃን ብእነካይዶ ጻዕርን እዩ ይብል።

ብቕዕእትና ትሑት ብምዃኑ፣ ኣብ ስራሕና ብኻልኦት ሰባት ብቀሊሉ ክንትካእ ንኽእል እንተኾይና፣ ብርክት ዝበለ መሃያ ክንጠልብ ከቶ ዝሕለም ኣይኮነን፣ ፈቲና ጸሊእና ብደረጃ ተጠላብነትና ኢና ገንዘብ እንኽፈል። ካብ ሓደ ወሓለ ወጊሰ ሓንጎል (brain surgeon) ንላዕሊ ሓንቲ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢት ዝሕሸ ኣታዊ እትረኽበሉ ዘላ ምኽንያት ብጠልብ ህዝቢ ዓለም ጥራይ እዩ፣

ባዕልኻ ንእትፈጥሮ ሃብቲ ንምስትምቓር ከቢድ ኣይኮነን። እቲ ምንታይ’’ ክሳብ ክንደይ ከም ዝለፋዕካሉ ስለ እትግንዘቦ። ካብ ወለድኻ ንዝወረስካዮ ሃብቲ ብግቡእ ንምስትምቓሩ ግና፣ ምሒር ኣጸጋሚዩ። ነቲ ሃብቲ ሰል ዘየሃጽካሉ፣ ምስኡ ጥቡቕ ፍቕሪ ክህልወካ ኣይክእልን። ክንዲ ዝኾነ ከተባኽኖን ብዘይጠቕም ክትሕሽሾን እንከለካ ዝስምዓካ ጣዕሳ ኣይህሉን።

ሃብቲ ካብ ሓዊ እሳት ንላዕሊ ተጠንቂቕካ ክትሕዞ ዝግባእ ነገርዩ። ብዘይግቡእ እንተተጠቂምካሉ መርገም ኮይኑ ክቐዝፈካ ይኽእል። ሃብቲ ምረቓ ዝኸውን ኣብ ጥቕሚ ካልኦት ወገናትካ ከተውዕሎ እንከሎኻዩ። ሃብትኻ ንደቕኻ ብምውራስካ ንሓዋሩ ተበግሶ ከም ዘይወስዱ ዘልምሶም እንተኾይኑ ከም ዝጎዳእካዮም ክትፈልጥ ኣሎካ። ንሃብትካ ንደቅካ ዝበለጸ ምህሮ እንተኣቅሲምካዮም ዝበለጸ ኣገልግሎት ሂቦም ዝበለጸ መኽሰብ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ እንተነጊካዮም ግና ንዘንተእለት ቀሊትካዮም ኢኻ።

እቲ ንፈለማ ግዜ ወናኒ ሚልዮን ዶላር ክኸውን ዝበቕዐ ብዓል ዋኒን ጆን ሮክፈለር፣ “ “ ሃብትኻ እንተኾመረ ክመጽእ እንከሎ፣ ንካል ኦት ሰባት ኣካፍሎ፣ እንተዘየለ መንደረጋሕ ኾይኑ ክዓብጠካ ብምባል ይምዕድ ነበረ። ንሱወን ዕሽር ካብ ኣታዊታቱ ንጽጉማት የካፍል ነይሩ። እት ዝበለጸ ሃብቲ ሰላም ኣእምሮ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ድማ ብኽብሪ ሓሊፉ።

ኣብ ሞንጎ ሃብትን ሰላም ኣእምሮን ጥቡቕ ርክብ ከም ዘሎ ርዱእ ኦፕራ ዊንፍሪ” “ ዕውት ንኽትኸውን ደረጃ ሃብትኻ ብዘየገድስ ሰላም ኣእምሮ ክትረክብ ኣሎካ እንበለት እትምዕድ ንሳ ገና ትሕቲ ዕድመ እንከላ ተደጋጋሚ ጾታዊ ዓመጽ ስለዝወረዳ ዝነበራ ጭንቀት ብቓላት ዝግለጽ ኣይኮነን። ንኹሉ ግና፣ ብሓቦ በዲሃቶ። ህብብቲ ተዋሳኢት ኮይና፣ ወሓለ ጋዜጠኛ ኮይና፣ ሎሚ ከኣ ሓንቲ ካብቶም ዝሃብተሙ ዜጋታት ዓለምና ኮይና። ንሃብታ ግና፣ ኣብ ባንኪ ብዘለዋ ገንዘብ ኣይኮነትን እትልክዖ። በቲ ንኻል ኦት ጽጉማት ሰባት እተበርክቶ ሓገዝ እትልክዖ፣ ሰላም ኣእምሮ ክትክእ ዝኽእል መጠን ገንዘብ የልቦን። ኣብ ህይወትካ ዝበዝሐ ቅሳነት ክትረክብ እንተደሊኻ ንዝበዝሑ ጽጉማት ሰባት ክትሕግዝ ኣሎኻ ባሃሊትያ። \

መብዛሕትኦም እቶም ንዓለምና ብሃብቶም ዘዛረብዋ ሰባት፣ ኣብ ፈለማ ምሒር ውሑድ እቶት ነይርዎም፣ የግዳስ ንኹሎም ጽቡቕ ሕልሚ ነይርዎም። ሓንቲ መዓልቲ ክርህወና ዝብል ቅኑዕ እምንቶ ተሓንጊጦም ንቕድሚት ገስጊሶም፣ ኣብ መጠረሽታ ከኣ ንገዛእ ርእሶም ኮይኖም፣ ንኻል ኦት ሰባትወን ዕድል ስራሕ ፈጢሮም።

ህሉው ኩነታትካ ብዙሕ ዝገድስ ኣይኮነን። እቲ ባዕልኻ እትፈጥሮ ኩነታት እዩ እቲ ዝያዳ ዘገድስ፣ ኣታዊታትካ እትድርቶን እትምጥጦን ባዕልኻ ጥራይ ኢኻ። ነቲ ከተካዕብቶ እትደልዮ ሃብቲ ብንጹር ኣብ ጽሑፍ ኣሳፊርካ ንምጭባጡ ግብራዊ ስጉምቲ ውሰድ።

እቲ ልዕሊ ኹሉ ዘድልየካ ጽፉፍ ውጡንዩ፣ ኣብ ርእሲኡ ከኣ፣ ናብ ዕላማኻ ንምብጻሕ ትብዓት የድልየካ። ኣብ ህይወት ማእለያ ዘይብሎም መሰናኽላት ከም ዘለው ዘይምዝንጋዕ። ነቶም መሰናኽላት ክትፍንጥሶም ብሓቦ እንተተበጊስካ ግና፣ ኣብ ቅድሜኻ ዝጸንሕ ዋላ ሓደ ሓይሊ ኣይህሉን።

ኣታዊታትካ ከትዕቢ ኣንተኾይንካ ካልኦት ከቕርብዎ ዘይኻሉ ፍርያትን ጽፉፍ ኣገልግሎትን ክትህብ ኣሎካ፣ ነዚ ድማ ብጽቡቕ ሓሳባት ኢኻ ክትጅምሮ ዘሎካ። ብኹለንተናኻ ተለዊጥካ፣ ኣብ ህዝብኻ እወታዊ ለውጢ ብምምጻእ ኢኻ ኣታዊታትካ ከትዕቢ እትኽእል።

ኣብ ፋናንሳዊ ሸቶታትካ ክውንነታዊ ኩን፣ ኣብ ሓጺር እዋን ኣርሂቕካ ምዝላል ውጽ ኢቱ ችንቀት ወጥርን ምውጅባርን ኣዩ። ዕብየትካ ስነ መጎታዊ ደረጃታት ዝሓለወ ክኸውን ይግባእ፣

ኣብ ኣተሓሕሳ ገንዘብ እምብዛ ጥንቁቓት ክንኸውን ኣሎና። ገንዘብካ ኩሉ ግዜ ጊላኻ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣቕልበሉ። ንገንዘብ ልዕሊ ንቡር እንተኣፍቂርካዮ ንስኻ ኢላ ንሱ ጎታ ዝኸውን፣ ኣብ መጠረሽታ ከኣ፣ ግዳይ ይግበረካ።

ምእንቲ ገንዘብ ሕልናኻ ትሸይጥ ሃይማኖትካ ትልውጥ ካብ ቀረጽ ተምልጥ፣ ፍትሒ ተጎብጥ ንሓቂ ትዓብጥ . እንተኾይንካ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ።

ምንጪ Money talks

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Aklilu Abraham (Sunday, 24 March 2013 22:09)

    I THINK THESE WEB WILL HELP ALL ERITREANS TO GET TOGATHERE AND EXCHANGE THIER OPINION IN MANY WAY.

    IT IS IMPORTANT TO INCOURAGE TO GET TO THE HIGHEST STAGE.I just want to say well done.