Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ምጡን ኣልኮላዊ ምስተ ዝስተዩ ሰባት ካብቶም ካብ መጠን ንላዕሊ ዝስትዩ ዝሓሸ ጥዕና ከም ዝውንኑ ይንገር። ካብ ጨሪስካ ዘይምስታይ፣ ብዓቐን.ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ’ወን ጠቓሚ ምዃኑ ክኢላታት ሕኽምና ይሰማምዑ።

መጠናዊ ኣልኮላዊ መስተ ዝወሰዱ ሰባት፣ ሕማም ልብን ወቕዕን ብብዝሒ ኣይረኣዩምን። ብጸቕጢ ደም ናይ.ምስቓይ ተኽእሎኦም’ወን.ጸቢብ ምዃኑ ክኢላታት ሕክምና ይሕብሩ። መጠናዊ ኣልኮላዊ መስተ.ካብ ሕማም ኩሊት፣ ሽኮር፣ ውጥረት ኣእምሮን ጸገም ስርዓተ ምሕቓቕ’ውን የናግፉ’ዩ።

ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኣመሪካ ዝተገብረ መጽናቲ፣.ብመጠን ኣልኮላዊ መስተ ምውሳድ ንጭዋዳታት ልቢ.ጠቓሚ ምዃኑ ከረጋግጾ ክኢሉ ኣሎ።

ኣብ ቻይና ተመሳስሊ መጽናዕቲ ተኻይዱ’ዩ ። እቲ.መጽናዕቲ፣ እቶም መጠናዊ ኣልኮላዊ መስተ ዝወስዱ ሰባት ፣ ካብቶም ፈጺሞም ዘይጥዕሙን ካብ መጠን ንላዕሊ ዘህልኹን ሰባት፣ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ክንጸላልዎም ዝኽእል ሞት.ብ 20% ዝውሓደ ምዃኑ ኣረጋጊጽዎ።

ኣብ. ብሪጣንያ.ንጥዕናን ኣልኮላዊ መስተን.ዝምልከቶ 13 ዓመታት ዝወስደ መጽናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ መጽናዕቲ.ኣብ ልዕሊ 200 ሽሕ ሰባት’ዩ.ተኻይዱ።.ካብ’ቶም መስተ ዝተሓረሙን መጠኑ ዝሓለፎ መስተ.ዝወስዱን ሰባት፣. እቶም መጠናዊ.ኣልኮላዊ መስተ.ዝወስዱ ዝኾነ ጥዕናዊ ጸገም ከይገጠሞም ንነዊሕ ዓመታት ክጸንሑ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎም እቲ መጽናዕቲ የረድእ።

ትሽዓተ ዓመታት ዝወስደ.ኣብ ካናዳ ዝተኻየደ መጽናዕቲ’ወን፣ “ ብመጠን ኣልኮላዊ.መስተ.ምስታይ ን ኣልኮላዊ.መልመስቲ ብ15%.ክጉድሎ ይኽእል” ይብሉ።

መጠናዊ ኣልኮል መስተ፣

  • ደምና ከም ዘይረግእ ይገብር፣ ሻምቆታት ደም ድማ ንኽይጥብጡ ይኸላኸል።
  • ጸቕጢ ደም ይንኺ ፣ ዓቐን ኢንሱሊን ድማ ይሕሉ።

Write a comment

Comments: 0