Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣብ ዳምባ እንዳ ስላሴ ከባቢ ዓዲዃላ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበራኦ። ሓዳስ ሰበይቲ ከኣ ኣምጽኡ። ዘይፈለጠ ኾይኑምበር፣ እታ ድሒሩ ዘእተዋ ዘሎ ሰበይቲ ኣጉዶ ሰብኣያ ዘቃጸለት ነይራ። ልማደኛ ሰበይቲ፣ እዘን ክልተ ደቂ ሰብኣያ ንዕንጸይቲ ምስ ወፈራ፣ ብሕማቕ ኣቀታትላ ቀተለተን፣ ነዚ ሕማቕ ስማዕ ዝሰምዐ ተወልደ መዓሾ፣ ዘልቀሶ

ሓማሴናይ ማይ ጻዕደታይ

ኣብ ጫፍ ነጸላኻ ቆጺርካ ክትኸይድ ስማዕ ጋዶ

ነዚኣ ከምጽእ መን ገደዶ

ኣደራሽ ዘንደደት እንተላይ ኣጉዶ

ንወዲደ ብኻራ ትሓርዶ

ንማህጸን ብግራጭ ትቐዶ

ንጉስን ጳጳስን ዝውለዶ

ኣንታ ካብ ሰማይ እንተዝወርዱ ፈራዶ

ነዛ ዓሻ ክሓንቑዋ ኩሉ ከይለምዳ

}~~~~~~~~~~~~~~~/~~~~~~~~~~~~~~~|፠|~~~~~~~~~~~~~~~\~~~~~~~~~~~~~~~{

ኣብ ዓዲ ዓንዴል ባሻይ ትርፈ ዝብሃሉ ነይሮም። ገዛ እንዳ ባሻይ ትርፈ፣ እንዳ ኣንበሳ ዓጽሚ ኣይሰኣኖን ነይሩ። በብእዋኑ ግን ደቆም ይሞትዎም ነበሩ። ደቆም ኣብ ዝጉድእዎም፣ ተወልደ መዓሾ ኣልቂሶምሎም ይፈልጡ ኣይነበሩን፣ ሓደ መዓልቲ ግን ወልዳይ ዝተባህለ ወዶም ምስ ተጎድኦም፣ ተወልደ መዓሾ ከምዚ ቢሉ ኣልቀሰሎም።

ወየ....ወየ ...ወየ.......

ከመይ ኢኹም እንዳ ባሻይ ትርፈ

ዝወለደ ሰብ ሓቂ እንተገደፈ

ዘጥረየ ሰብ ሓቂ እንተገደፈ

ሃዳሙኹም መረባዕኩም ንበይኑ ተረፈ

ወልዳየ ወልዳየ ነስመራ ክኸይድ እናተኸየፈ

ኣብ ጁባኡ ሰልዲ እናሓቆፈ

ሰበነ ሰበነ ጓል ኣይተ ገብረየሱስ

እንጀራ ይብላዕ እንድዩ ንብዓት እናተኻፈ

ከመይ ኢኹም እንዳባሻይ ትርፈ

ኣባጅጎ ካብ ስማየ ሰማያት ወሪዱ

ዓርቢ ተታሒዙ ቀዳም ሞይቱ

ሰንበት ዝተንሰአ ሓምድ እናነገፈ።

}~~~~~~~~~~~~~~~/~~~~~~~~~~~~~~~|፠|~~~~~~~~~~~~~~~\~~~~~~~~~~~~~~~{

ራእሲ ኪዳነ ማርያም ለጋስዮም ነይሮም። ብልዑ ስተዩ መን ከም ኦም ኢልዎዩ። ከም ባህሪ ከኣ ገጸ በረኸት ሒዙ ንዝመጾም ከየብልዑ ከየስተዩ ኣይሰድዎን ነበሩ። እቲ ገጸ በረከት ድማ፣ ካብ ምክት፣ ወጠጦ፣ መዓር፣ ጠስሚ፣ ዝሓልፍ ኣይነበረን። ምውት እንተበሉ ገንዘብ ከም ገጸ በረኸት ይቕበሉ ኣይነበሩን።

ሓደ እዋን ድግስ ነበሮምሞ፣ ንዕዱማቶም ዝቐይሐን ዝጸለመን፣ ሜስወን ከይተረፈ ቀሪቦም ኣእንገድዎም። ኣዚ ክገብሩ እንከለው፣ ንዋርድያኦም፣ እቶም ዕዱማት ክሸኑ እንተደልዮም ከይተሽኖም” ዝብል ትእዛዝ ሃብዎ።

እቶም ዕዱማት በሊዖም ሰትዮም ጸገቡ። ብሽንቲ ምስ ተወጠሩ ከኣ፣ ክወጹ እንተደለዩ ዋርድያ ኣይትሽኑን ኢኹም ክትሸኑ እንተደሊኹም ንራእሲ ኪዳነማርያም ኣፍቅድዎም ኢሉ ክኽልክሎም ዝተዓዘቡ ራእሲ፣ ክትሸኑ ቅድም ኣውሎ በሉ በልዎምሞ፣ ሓደ ወዲ ዓዲ ዘይኾነ ጋሻ ካብ በልኩም ሃየ ሓዙ ብምባል፣

ኣንታ ራእሲ ኪዳነ ማርያም

ኣሕሊፍካየን ክልተ ጥዑማት

ተሪፈናኻ ኣለዋ ክልተ ሕሱማት

ሓንቲ እርጋን ሓንቲ ምማት

በለ። በታ ግጥሚ ዘይተሓጎሱ ራእሲ

ጽብቕቲ ኣይገብርካያን፣ ግን ደሓን ኪድ ሽን በልዎ”

ደሓር እቶም ኢላታቶም ተኣኪቦም እንታይ ኢልና ኢና ኣውሎ ክንብል? ክብሉ ተመያየጡ። ሻቡ እቲ ዕድል ንገብረእግዚኣብሄር (ኣባኸብዱ) ዝብሃል ንሃቦ ተባሃሂሎም። ንሱ ከኣ ከምዚ ኢሉ ኣውሎ በለ።

ወዲ ገበረ መስቀል ኢኻ

በዓል ወርቂ ዘቦ

ወዲ ገበረጻድቕ ኢኻ

ብዓል ወርቂ ዘቦ

መዓንጣኻ ጥይት ዝኸበቦ

ኣንታ እቲ ግርማኻ ንኹሉ ዘዕገቦ

ኣንታ እቲ ሽሻይካ ንኹሉ ዘጽግቦ

ጎይታት ፍትሕ ግበርምበር

ተታሓሒዝና ኢና ብሽንቲ ዓጸቦ

በሉ። ብድሕሪ በታ እትወግ ኣኒ እንዲኻ መጺእካኒ ኪዱ ሽኑ ኢሎም ኣፍቀድሎም ይብሃል።


Write a comment

Comments: 0
Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ራእሲ ኪዳነ ማርያም ኣሪጎም ጸጉሪ ርእሶም ጡጥ ምስ መሰለየን ሒማኦም ሞይተንኦም። ሻቡ ተመርዓዉ እንተተባህሉ ኣይምርዖን ኢሎም ኣቕበጹ። ሓደ መዓልቲ፣ ሓደ ዘጋፍ ወቓዕ ከበሮ ዝደልያ ዝነበረ ውባ ዝስማ ጓል ራእሲ ሃይለ መለኮት ነበረት። ግራዝማች ሰለሙን ዝብሃል ዓርኮም ድማ፣ ገና ዘይተመርዓወት ጓል ራእሲ ሃይለመለኮት ረኺብናልካ ኣሎና፣ እዝጊ ይስማዕካ ንዓ ሕራይ በለና ምስ በሎም፣ ራእሲ ሕራይ በሉ። መርዓ ተቖጺሩ ወራዶ መርዓ ኮይኖም ናብ እንዳ ጓል ምስ ወረዱ፣ ዕቤትን ስቤትን ራእሲ ኪዳነማርያም ዘስተብሃላ ጎራዙ ዓዲ

ሰያቦ ሰያቦ

መዓንጣኻ ጥይት ዝኸበቦ

እሞ ሕራይ ኾን ትበለካ ትኸውን እዛ ዳዕቦ?

ኢለን ሓደማሎም። ራእሲ ተኪዞም ርእሶም ኣድነኑ። ኩነታቶም ዘስተብሃለ ዓርኮም ግራዝማች ሰለሙን፣

እንታይ እዚ ንጉስ ተኪዙ ደኒኑ

ማይ ዮርዳኖስ ዝሰቲ ሓፊኑ

ሙሴ ኣሪጉ ቆንቒኑ

ዳዊት ምስ ሰዓሞ ደኒኑ

ዝተመልሰ ናብ ህጻኑ

ጎይታ ወረ ንስኹም እንቋዕ ተወለድኩም

እዛ ሃገር ከይትዓኑ።

ኢሉ ኣውሎ ምስ በለ፣ ክፍክሩ ከለው ኣነ ከፈይ!” ምባል ዘዘውትሩ ዝነበሩ ራእሲ ኪዳነማርያም ብድድ ኢሎም ኣነ ከፈይ ክብሉ ሽጉጦም መዚዞም ኳሕ ..ኳሕ ኣቢሎም ተኮሱ። ሽዑ እታ ጎርዞ (ውባ) ኣተዃኹሳኦም ልባ ተሰሊባ፣ ነቲ ዝደልያ ዝነበረ ጎበዝ፣ ዘጋፍ ወቓዕ ከበሮ እንታይ ክዓብሰለይ? እዚ ጅግና በዓል ፋረ ሒዘ ዘይኸይድ ብምባል ንራእሲ ኪዳነማርያም ድማ ተመርዓወት ይብሃል።


Write a comment

Comments: 0