Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ብዓይኒ ማዕዶ ኣምራት ፍቕሪ ዳርጋ ዘይርድኦ የለን፣ ኣብ ውሽጡ ኣትዩ ተዋሳኢ ምስ ዝኸውን ግና ከከምኡ፣ ስለዚ ኸኣ ንፍቕሪ መን ከም ዘፍቕራ ገና ዘይተመለሰ ሕቶ ዝመስል። ንሓንቲ ብቀረባ ዝፈልጣ ፈላጢተይ ንፍቕሪ መን የፍቕራ? ኢለ ምስ ተወከስክዋ፣ ፈቃር ብምባል መለሰትለይ።

ብርግጽ ከኣ ፍቕሪ ከፍቕር ዝኽእል ፈቓር ጥራይዩ። ፈቓር ወይ ፈቓራት ኣለው? “እወ እንተኾይኑ እቲ መልሲ፣ ትሕቲ ርብዒ ሚእታዊትዩ። እኳ ደኣ ብቑንጣሮ ዝቑጸሩ ውልቀ ሰባትን መጻምድን፣ ከመይ ኣብዚ እዋና ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ መጀመርታ ቅርርባት ኩሉ ምልኻ ፈቓር ትሑት፣ ሓላዩ ..ወዘተ ኩሉ ሰሰናዩ መሲልካ ትላለ። ነብሲ ወከፍ ሌላ፣ እቲ ሓቀኛ ባህርያትካ ሓቢእካ ትተዓራረኽ በብእብረ ድማ መጻምድቲ ትቐያይር

ነቲ ዝቐደመ ወይ ነታ ዝቐደመት ንእሽቶ ትኹን ፍቕራዊ ሕድገት ከየርኣኻ ተፈሊኻያ ከተብቕዕ፣ ዳግማይ ልዙብ ጠባይ ሒዝካ ትቅልቀል ንሓደ ወይ ክልተ ወስታ ክሳብ ተድምዕ ርእስኻ ትቐብር ብድሕሪ ግና ጸሓይ ከም ዝጽሎ ጠበቕ በብቕሩብ ፈኸኽ ትጅምር። ምስምሳት እናብዛሕካ ህድምድሚት ብምርኣይ እግረ ተሕጽር ልቢ ተርሕቕ ነውራም ቃላት ሰው ተብል

ንስለ ፍቕሪ መስዋእቲ ከም ዝኽፈል እናተፈልጠ ክንሱ ብኽልቲኡ ወገን ግብራውነቱ ክንድቲ ኣይኮነን። ኣውራ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ውሑዳት ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓንሳብ ኣሚነን ንዝለገባኦ ወዲ ኣዳም ኩልተንኣን ይረክባኦ ንሰለ ፍቕሪ ተጸቒጠን ይሓልፍኦ እዘን ኣብነት ናይዚ ግና እተን ኣዝየን ሒደት ምዃነን ክንዝንግዕ የብልናን።

ናይ መብዛሕት ኣካይዳ እዚ ይኹንምበር ኣንጻር ሓንሳብ ዓይኒ ንዓይኒ ተጋጢሞም ምስ ተፋተው ልቢ ንልቢ ተወሃሂቦም ከም ሓደ ኣካል ሓደ መንፈስ ተሳንዮም ሕጉስ ፍቕራዊ ህይወት ዘሕልፉ ከም ዘለው ዘይከሓድዩ።

ተዓዲሎም ኣምሳል ፍቕሪ ከም ኣብነት ፍቕራት ዝግለጹ የቕን ኡኻ ድማ ትርጉም ፍቕሪ ተረዲኦም ጥራይ ዘይኮነ፣ ንፍቕሪ ብምፍቓሮም ጥዑም ምድራዊ መዋእል የሕልፉ

ርጋጾም የርግጸና

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Debesai Fisahaye (Friday, 19 April 2013 08:55)

    naybihaki regaxom yergexena amen