Viviana Amanuel
Viviana Amanuel

Date: 19/12/2011

(ባህላዊ ብዙሑነት)

ለባም ተወከስ፣ ባላ ተመርኮስ

ሓደ እዋን፣ ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ኩሉ ሰብ ዝጸልኦ ኣመሓዳሪ ነበረ። እዚ ኣማሓዳሪ’ዚ ንዝሸምገሉ ዝጸልእ ክፉእ ጥራይ ዝሓስብ ነበረ።

ሕያዋይ ንኽመስል፣ ነቶም ኣብታ ዓዲ ዝነበሩ መንእሰያት ከም ዓርኮም እናቐረበ፣ ንኹሎም መንእሰያት ከም ዝፈትዉዎ እናገበረ ስሙ ብጽቡቕ ከም ዝልዓል ይገብር ነበረ። በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኸኣ ኩሎም መንእሰያት ናይታ ዓዲ ፈተውዎ።

ሓደ መዓልቲ፣ እዚ እከይ ኣማሓዳሪ ንኹሎም መንእሰያት ናይታ ዓዲ ኣኼባ ጸዊዑ ፣ “ኦ. ! መንእሰያት ኣዕሩኽተይ፣ ትርእይዎ’ዶ ኣለኹም?” ኢሉ ሓተቶም። እቶም መንእሰያት ኸኣ “እንታይ “ኢሎም ሓተትዎ።” ንኹሎም ኣረግቶት ክትቀትልዎም ኣለኹም። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣረጊት ኣቡኡ ክቐትል ኣለዎ።” ዘገርም እዩ ኣቦታቶም ክቐትሉ መምርሒ ተዋህቦም። ትእዛዝ ናይቲ እከይ ዓርኮም ክፍጽሙ ንኣረገውቲ ኣቦታቶም ክቐትሉ።

ሓደ ካብዞም ሓዊ ሓዊ ዝሽትቱ መንእሰያት፣ ከይዱ ኣቡኡ ኣምጺኡ ቀተለ። ብዘይካ ሓደ ኸኣ ኩሎም እቶም መንእሰያት በብተራ ኣቦታቶም ቀተሉ። እቲ ሓደ ግን ኣቦይ ኣይቀትልን ኢሉ። “ስለምንታይ ‘ዩ እዚ ኣማሓዳሪ ኣረገውቲ ዝቐትል ዘሎ “ስለምንታይ ‘ኸ ኣነ ነቦይ ክቕተል ዝሰዶ ?” ኢሉ ንገዛእ ርእሱ ሓተተ።

ድሕሪ’ዚ ፣ ናብ ሓደ ከውሊ ቦታ ከይዱ ፣ ሓደ ገፊሕ ጉድጓድ ኹዒቱ፣ ጽቡቕ ገይሩ ብዕንጨይትን ሳዕርን ሃደሞ። ኣየር ንኽኣትዎ ኸኣ ናእሽቱ ቀዳዳት ገደፈሉ። ነቡኡ ድማ ኣብታ ጉድጓድ ሓብኦ።

እዚ መንእሰይ’ዚ ነቡኡ ክሓብኦ እንከሎ እቶም ካልኦት ግን ነቶም ኣረገውቲ ኣቦታቶም ቀቲሎም ወዲኦም ነበሩ።

እቲ ኣማሓዳሪ ንኹሎም ቀቲሉ ምስ ወደአ፣ ከም ብሓድሽ ነቶም መንእሰያት ጸወዖም። ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሉ እናሰሓቐ ኸኣ “ ስምዑ ኣዕሩኽተይ፣ ሕጂ ኣረገውቲ ቀቲልና ወዲእና ኢና። ካብዞም ኣረገውቲ ብምግልጋና ኸኣ ሕጉስ እየ። “ በሎም። ቀጺሉ “ ሕጂ ኸኣ እምበኣር እዛ ላም ሂበኩም ኣለኹ፣ ካብዚ ኬድኩም ቅተልዋ” ኢሉ ኣዘዞም። እቲ ኣማሓዳሪ ጌና ትእዛዙ ኣይወደአን። ቀጺሉ ኸኣ “ ነዛ ላም ምስ ሓረድኩማ እቲ ዝመቀረን ዝመረረን ክፋል ስጋ ቆሪጽኩም ኣምጹኡለይ። ነዝ እንተዘይ ኣምጺእኩም፣ ንህይወትኩም ሕሰቡላ!” ኢሉ ሓያል ትእዛዝ ኣዘዙ ሰደዶም።

እቶም መንእሰያት፣ ካብቲ ተኣኪቦሙሉ ዝነበሩ እናጎየዩ ወጺኦም ነታ ላም ሓረድዋ። ትእዛዝ ናይቲ ኣማሓዳሪ ከኽብሩ ግን ኣቲ ዝመቐረ ስጋ ናይታ ላም ኣየናይ ክፋል ምዃኑ፣ ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን ። በዚ ኸኣ ኣዝዮም ተሻቐሉ።

ዝኾነ ኾይኑ፣ መጀመርታ ጸላም ከብዲ ቆሪጾም ወሰድሉ። ርእይ ምስ ኣበሎ ከኣ” ኣዚ ድዩ እቲ ዝበለጸ ስጋ “ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ኸኣ” እወ” ኢሎም መለሽሉ። ኣይተቐበሎምን፣ ቀጺሎም ገለ ክፋል ሓሞት ወሲኾም ኣምጹኡሉ። እቲ ሓለቓ “ እቲ ዝበለጸ ስጋ እዚ ኣይኮነን፣ ሕጂ ብቕልጡፍ ኬድኩም ርኸብዎ !” ኢሉ ኣጨነቖም።

እቲ ነቡኡ ዝሓብኦ መንእሰይ፣ ምሸት ምሸት ነቡኡ መግቢ ሒዙሉ ይኸይድ ነበር። ሓደ ምሸት መግቢ ሒዙሉ ምስ ከደ፣ እቲ ሰብኣይ ብዛዕባ ኣብታ ከተማ ዘሎ ኩነታት ወረን ሓተቶ።

እቲ ወዱ ፣ ነዛ ዕድል እዚኣ ምስ ረኸበ። “ ኣቦ ንሕና ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣዚና ተጸጊምና ኢና ዘለና። ንኹሎም ኣረገውቲ ቀቲሉ ምስ ወደአ፣ እቲ ሓለቓ ሓንቲ ላም ሂቡ ቅተልዋ ኢሉና ። ምስ ቀተልናያ ኸኣ ቲ ዝመቀረ ክፋል ስጋ ናይታ ላም ኣምጹኡለይ ፣ ነዚ እንተዘይጌርኩም ከኣ ነዛ ህይወትኩም ፍርሑላ “ ኢሉ ኣፈራሪሑና እዚ ኸኣ ንኹልና ኣሸጊሩና ኣሎ። ኢሉ ገለጸሉ።

እቲ ሰብኣይ እዚ ነገር ‘ዚ ብዝሰምዐ ፣ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል፣ ንወዱ “ እቲ ዝመቀረ ክፋል ስጋ ዝፈልጦ እንተኾይኑ ተመሊሱ ሓተቶ ፣ ውዱ ድማ” ከም ዘይፈልጦ ፣ ነቡኡ ገለጸሉ”

ኣቲ ኣረጊት ኣቡኡ ህድእ ኢሉ፣ “ በል ስማዕ ዝውደይ ፣ እቲ ዝመቅረን ዝመረረን ክፋል ስጋ ፣ ስጋ መልሃስ እዩ። ስለዚ ምስ ተመለሳ ነታ መልሓስ ናይታ ላም ቆሪጽካ ሃቦ እቲ ዝመቀረ እዚ እዩ ፣ እቲ ዝመረረ ከኣ ንሱ እዩ በሎ” ኢሉ መኸሮ።

ኣብዛ ግዜ እዚኣ ፣ ገለ ነገር እንተዘረይሮም፣ ነቲ ስጋ ደርብዮሞ ክሃድሙ ነይርዎም። እቲ መንእሰይ ግን ኣቡኡ ዝመኸሮ ምኽሪ ሰሚዑ፣ እናጎየየ ከይዱ ነታ ስጋ መልሓስ ሒዙ፣ “ ኣማሓዳሪ እነሆልካ እቲ ዝመቀረ እዚ እዩ። እቲ ዝመረረ ኸኣ ንሱ እዩ።” እናበለ ሃቦ።

እቲ ኣማሓዳሪ እናተገረመ፣ ስቕ ኢሉ ኮፍ በለ። ሕስብ ኣቢሉ ኸኣ “ ንስኻ ነቲ ኣረጊት ኣቦኻ ኣይቀተልካዮን። ሓቂ ተዛረብ ኣይቀተልካዮን” ኢሉ ብዓውታ ጨደረ። እቲ መንእሰይ ከይተዳህለ ፣ ብትብዓት፣ “ እቲ ሓቒ ንሱ እዩ። ኩሎም መንእሰያት ኣቦታቶም ክቐትሉ ከለዉ ኣነ ግና ነቦይ ሓቢ አዮ “ ኢሉ መለሰሉ።

ኣቲ ኣማሓዳሪ ፣ ትቕብል ኣቢሉ ፣” ንስኻ ወዲ ሓደ ለባም ኣረጊት ሰብኣይ ኢኻ። ብሓቂ ኸኣ እቲ ዝመቀረን ዝመረረን ክፋል ስጋ ፣ ስጋ መልሓስ እዩ”

እዞም ኩሎም መንስያት ግና ኣዚዮም ዓያሹ እዮም። ስለምንታይ ሓደ ሰብ ኣቡኡ ይቐትል። ዝመቀረ ክፋል ስጋ እንተደሊካ ኸኣ መልሃስ ርኸብ። ብጽቡቕ መልሓስካ ፈተውቲ ተጥሪ፣ ብሕማቅ መልሓስካ ከኣ ኣዕሩኽ ዘይብልካ ክትኽወን ትኽእል ኢኻ ወይ ኸኣ ጸላእቲ ተብዝሕ።