Viviana Amanuel
Viviana Amanuel

Date: 17/12/2011

(ባህላዊ ብዙሑነት)

ምኽሪ ቐዳሞት

ሂብካ ኣይትኽላእ፣ ፈቲኻ ኣይትጽላእ

ከም ውዕለይ ሓላፍነታዊ ባዕለይ

ኣብታ ናታ ኣይትማውታ

ዱር ቀስቂሰ ዓወል ጥሒሰ

ግራት ግንቦት ኣይትድፋእ ስጋ ኣምላኽ ኣይትፋእ

ኣግብኣና ግብሪ ይተኽል ፣ኣግብኣና ብሪ ይነቕል

ጽናዕ ከይትምናዕ

ቁስሉ ዝሓብእ ፈውሱ ይሓብእ

ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣይትዛረብ ዋዛ ፣ ኣብ ድሚ ቆልዓ ኣይትቑረስ ሃንዛ

ዓይንኹም ጓህሪ ፣ ልብኹም ባሕሪ

ሃህ ዝበለ ኣንበሳ ኣይትቓለሶ ድርዳር ስጋ ኣኾልሶ

ትሕደር ንለይቲ ፣ ትዓል ንመዓልቲ ለጋዕ ይህቡላ

ሓጥያተይ ዝርዝር ፣ ጸሎተይ ስሙር

እዝጊ እንተገበረ፣ ጸሓይ ወርሒ ገበረ

ንስኻ ክትኣምነሉ መን ይኽሕደለይ

ወዲ ኣድጊ ኣውዲቑ ይረግጽ፣ ወዲ ፈረስ ኣውዲቑ ይረግጽ

ዘመን ከም ንጉስ፣ ዓውዲ ከም ንፋሱ

ዘይምለሳ ኣሓ፣ ፈለስቲ ይዋግኡለን