Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ናይ ሓደ ሕብረተሰብ መንነቱ ባህሉዩ፣ ክንዲ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ሓደ ክንፈል ባህሉ ከነጽንዕ ይግባእ። ኣብ ማሕብረሰብ ትግርኛ ሓደ ሰብ ምስ ዝቕተል እቲ ቅትለት መታን ናብ ሕነ ምፍዳይ ከይምዕብል ካብ ወገን ቀታሊ ጓል ንወገን ተቐታሊ ተዋሂቡ ደማዊ ምትእስሳር ይፍጠር። ጓልን ጋርን ወይ ድማ ደመ ሕየት (ጠረቕ) ተዋሂቡ ይደቓቐስ። ኣብ መዓልቲ መርዓ ምናልባት ኣዴታት ነቲ ካብ ኣባል ስድራቤት ዝተቐትለ ጓልና ንህቦ ብማለት ገለ ሓደጋ ከየውርዳ ተባሂሉ፣ ኣብ መዓልቲ መርዓ ብዋዕታ ዞማ፣ ኣጎስማ (ሓው ንመርዓትን ወዲ ሓውቱ ነቲ መርዓዊ ካብ ወገን እታ መርዓት) ተጸዊዖም ምስ መርዓዊ ከም ዝቕረቡ ይግበር። ከምኡ ክግብረሉ ዘድለየ ምኽንያት ከኣ እተን መግቢ ዘዳልዋ ኣሕዋተን ምስ መርዓዊ ስለ ዝቕረቡ ዘለው፣ ነሓተን ከይልክማ ክብላ ጥዑይ መግቢ ንኸዳልዋ ስለ ዝግደዳ እዩ። እንድሕር ብገንዘብ ክዳቐስ ተወሲኑ ከኣ በቶም መኻፍልቲ ጋር ተባሂሎም ዝፍለጡ (በብዓዱን ወረዳታቱን ወይ ወን ዓሌትን) ተኣኻኺቡ ብሓደ ጋር ይኽፈል።

ኣቤት ጭውነት!

ኣብ እዋን መውስቦ እንዳ ወዲ ነታ ንወዶም ከምጽእሉ ዝደለዩ መበቆላ ዓደ በቦኣን በዲኣን ኣጻርዮም ምስ ፈለጡ ንእንዳ ጓል ይሓቱ። እንዳ ጓል ብወገንም ኣብ ዝሕተትሉ ክንዝቲ መዓልቲ ሃቡና ኢሎም ብተመሳሳሊ ዓዲ ንእንዳ ወዲ በቦን በደን ኣጻርዮም ምስ ፈለጡ ርኸቡ ኣይትስኣኑ ይብልዎም።

እምበር ሃንድፍ ኢልካ ዝግበር መውስቦ ኣይነበረን

እዚ ሎሚ ከም ነውሪ ዝረአ ዘሎ ክብረ ንጽህና መንእሰያት ሓደ ካብቲ ክቡር ባህሊ ሕድሕዳዊ ፍቕሪ ሰብ ሓዳር መሰረት እዩ ዝነበረ። እዚ ምስ ክብረ ንጽህና ክሳብ ቃል ኪዳን ወይ ሓዳር ዘይምጽናሕ ካብ ናብ ዘይምትእምማን ዘምርሕ ኾይኑ እቲ ክቡር ባህሊ ስድራቤታዊ ምትሕቑቓፍ ዘፍርስ ከይኸውን ኣዝዩ የፍርሕ።

ኣካ ኣብዚ እነሀ ወግዒ!

ብሓሶት ምምስካር ኣብ ርእሲ ሓጥያት ሙዃኑ ብባህሊ ወን ውጉዝ ዝነበረ። ሓደ ሰብ ብሓሶት ምስ ዝምስክር ኣብ ባይቶ ሕሉል ተባሂሉ ከም ዝንጸል ይግበር። ከምኡ ወን ኣብ ዝሙት እንተተረኺቡ ብኹሉ ጓሳን ጎርዞ ጊላዋን (መንእሰያት) ይጽረፍ ካብ ሕብረተሰብ ተነጺሉ መለበምን ኣይግበርካ መለበምን ኣይኽላእካ እናተባህለ ባህሉ ይዕቕብ።

ካብ ተዓዳሪ ሙዃን ድማ ትድሕን ድንቒ!

ካልእ

ሓደ ሰብ ንሓንቲ ኦም (ገረብ) እምኒ ኣንቢሩላ ወይ ብምሳር /ፋስ ሓርኪምዋ እንተኸይዱ ኩሉ ሰብ ናይ መን ምዃናወን ከይፈለጠ ይሕልዋ

ኣብ እዋን ቀውዒ ዓውዲ ከተውድቕ እንድሕር ዓውዲ ኮስቲርካ መኾስተር ጸቒጥካ ኬድካ ከም ቅቡል ተወሲዱ ቀዳምነት ይህለወልካ

ካልእ ሓደ ሰብ ብቕሊ ተወጢሑ ብማእከል ዓዲ እንተሓሊፉ ብሕጊ እንዳባ ድፍረት ፈጺሙ ወይ ክብሪ ዓዲ ግሂሱ ብዝብል ተታሒዙ ኣብ ዳይና ይውሰድ ከም ዝቕጻዕ ይግበር።

ከምዚ ኣመሰለ ብዙሕ ክጥቀስ ዝኽእል ዓበይቲን ኩቡራትን ባህልታት የነባብሩና ነይሮም ሕጂ ግና እዚ ዋናኦም።

Write a comment

Comments: 2
 • #1

  daniel (Tuesday, 30 April 2013 20:44)

  nice vivi btaemi eye zednqeki

 • #2

  abera mulgeta (Tuesday, 30 April 2013 20:48)

  ናይ ብሓቒ ብላሕ ቆልዓ ኢኺ’ ኣዝዩ ዝድነቕ ስራሓት ኣሎኪ።
  ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን ‘ ንዓናን ንደቕናን ጠቒምክና ኣሎኺ