Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ሎሚ እንተዝኾነለይ

ድሮ መርዓ ኣዕሩኽ መርዓዊ ኣብ እንዳ ጓል ምስ ኣተው መጀመርታ፣ ነቲ ሃንቀው ዝብሎ ህዝቢ ካባኹም ድጋፍና ንምባል፣

 

‘‘እዛ ዳሰይ ከዐምራየ... (2)

ምዕማር ደለየት

 

እናበሉዮም ነቲ ክዕዘቦም ዝመጸ ህዝቢ ዘረሳስኑን ጓይላ ዝጅምሩን። ድሕሪኡ ጋይላ ወጋሕ ፈታሕ ይኸውን።

ምስዚ ትኣሳሲሩ ዝከይድ፣ ኣዋልድ ዓዲ ድማ፣ ብጊደአን

 

‘‘የዕሩኽ ኣልይዎምየ

ሑመይዳ ወዲእዎምየ

 

ኢለን የናሽዋኦም።


Write a comment

Comments: 0
Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ናብራ ገጠር መቸስ ሃይከት ሙዃኑ ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። ክንዲ ዝኾነ ሓደ እዋን ’ዩ ሓንቲ ዕንጸይቲ ክትኣሪ መሮር ምስ ወፈረት፣ ልባ ዝመልኣላ ጎበዝ ዓዲ ጥሪቱ ኪጓሲ ትርእዮ። ብድሕሪኡ ተጸናትዮም ክቀትልዎ ዝደለዩ ኣጉባዝወን ተዓዘበት። ነፍሲ፣ ልባ ዝመልአ ጎበዝ ከትድሕን ………..

 

ብዓል ኣሓ

ማርያም ትሓልኻ

ግልጽ በል ንድሕሬኻ

ኢላ ኣዝየመት።

ንሱ ወን ደሃይ ሕቒቕ መባህልቱ ሰሚዑ፣ ካብቶም ብድሕሪኡ ዝነበሩ ኣጓብዝ ብምህዳም ነብሱ ኣድሓነ።

ነቲ ዜማ ዝሰምዓ ሳንዳታታ ድማ፣

 

ወዮ ትኣምንዮ ፣ ወዮ ትፈትውዮ

ዓጋዜን በራሪ ኾይን ኣካ ርኣናዮ

ኢለን ኣናሸወኣ።

ብዜማ ሳንዳታታ ዝሓረቐት፣ ኣፍቓሪት ብዘይ ሕንከት

 

ሳላ ዝነፈረ ሳላ ዝነጠረ

ዋልታኡ ኩናት ሒዙ ተሳገረ

ኢላ ብምዝያም ኣብ ልዕሊ ልባ ዝመልኣላ ጎበዝ ዘለዋ ክቱር ፍቕሪ ኣብ ግህዶ ደርጉሓቶ ይብሃል።


Write a comment

Comments: 0
Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ገረብ ዓርኮብኮባይ ብፍረ ዓካትን ቆጽሊ ላኻን ካብ ሃገር ሓሊፉ ብጎረባብት ሃገራት ዝተፈልጠ እዩ።

 

ጥቕሚ ዓርኮብኮባይ ኣብ ብዙሕ መዓላ እዩ ዝውዕል።

ከም መግቢ ክብላዕ እንከሎ፣ ብዕድመን ደረጃን ናይዚ ገረብ ትጥቐመሉ፣ ኣብ መጀመርታ ፍረ ዓካት ተዘሪኡ ክበቑል ከሎ፣ እታ ኣብ ማእከል ዓካት ዘላ ኮረር ስለ ትልምልምን ጻዕዳ መልክዕ ጻዕዳ ሕብሪ ምስ ሓዘት ሽኮራዊ መቐረት ትገብር። ኣብዚ እዋን “ ሽኩርቲት” ትብሃል፣ ከም መግቢ ድማ ትብላዕ።

 

ገረብ ዓርኮብኮባይ፣ ፍረ ክትህብ ምስ ጀመረት፣ እታ ፍረ ዓካት ቀጠልያ ሕብሪ ትለብስ። “ሽዶብ” ከኣ ትብሃል።

ነቲ ፍረ ኣውሪድካ ኣብ ክልተ ብምጭዳድ ነቲ ማይ ትሰትዮ’ሞ፣ ነቲ ልኻይ ዝመስል ፍረ ድማ ትበልዖ። ካብዚ ሓሊፍካ፣ ነቲ ማይ ሽዶብ ከም መድሃኒት ናይ ቆልዑ ሕማም ቀጸጽ ትጥቐመሉ።

 

 

 

 

 


Write a comment

Comments: 0