ርእስኻ የላን እንተተባሂልካ ሃሰስ በል

By Viviana Amnauel January 09, 2012 

ኣብ ሓድ ዓዲ ሓደ ሰብኣይ “ ናይ ዓሳ መሸጢ ዱኳን፣” “ ሓድሽ ዓሳ ኣብዚ ንሸይጥ” ምስ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ምልክታ፣ ከፈተ።

 

ኣብ ፋልማይ መዓልቱ ድማ፣ ሓደ ዓዳጊ ናብቲ ዱኳኑ ድሕሪ ምኻድ፣ ነቲ “ ሓድሽ ዓሳ ኣብዚ ንሸይጥ “ ዝብል ምልክታ ድጋጊሙ ድሕሪ ምንባብ፣ ካብ ልቡ ሰሓቐ። “ እንታይ ዓይነት ምልክታ’ዩ’ዚ? ዓሳ ደኣ ኣብ ዝኸድካዮ ሓድሽ ይሽየጥ’ምበር ዝቐነየ ዓሳ’ኸ ይሽየጥ ድዩ?” ብምባል ነቲ ወናኒ ዱኳን ኣባጨወሉ።

እቲ ወናኒ ዱኳን ኣብቲ እቲ ዓዳጋይ ዝበሎ ኣበሃህላ ብምርዓም “ ጽቡቕ ኣሎኻ፣ ኣብ ዝኾነ መሸጢ ሓድሽ ዓሳ ደኣ’ምበር ዝቐነየ’ስ ዝሸይጥ የልቦን።” ብምባል ከይወዓለ ከይሓደረ፣ ነቲ “ሓድሽ ዓሳ ኣብዚ ይሽየጥ” ዝብል ምልክታኡ፣ ነታ “ ሓድሽ “ እትብል ቃል ብምድምሳስ ፣” ዓሳ ኣብዚ ይሽየጥ” ዝብል ገበራ።

ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ድማ፣ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ፣ ናብቲ ዱኳን መጻ’ሞ ዓው ኢለን ነቲ “ዓሳ ኣብዚ ይሽየጥ” ዝብል ምልክታኡ ኣንበበኦ። ነቲ ወናኒ ዱኳን ብምጽዋዕ ድማ፣ “ዓሳ ደኣ መዓስ ኣብ ገዛኻ ጥራይ ዝሽየጥ፣ ኣብ ዝኸድካዮ እንድዩ ዝሽየጥ” በላኦ።

እቲ ወናኒ ዱኳን ንኣበሃህላ ናይዘን ዓባይ ሰበይቲ ብምቕባል ፣ ሕጂ ወን ከይወዓለ ከይሓደረ ነታ ምልክታ፣ “ ኣብዚ” ዝብል ቃል ኣጉደለላ። “ ዓሳ ንሸይጥ” ዝብል ድማ ተረፈት።

ኣብ ሳልስቱ ፣ ሓደ ዓዳጊ ናብቲ ዱኳን ብምምጻእ ፣” ዓሳ ደኣ ይሽየጥ እምበር መን ‘ከ ኣሎ ብነጻ ዝህበካ፣’ እንታይ ማለት’ዩ’ኸ ዓሳ ንሸይጥ ማለት” በላኦ። እቲ ወናኒ ዱኳን ከም ቅድም ኢሉ ዝገበሮ፣ “ንሸይጥ” እትብል ቃል ብምድምሳስ ኣብቲ ናይ ምልክታ ሰሌዳ “ዓሳ” ዝብል ቃል ጥራይ ኣትረፈ።

ብድሕሪ’ዚ ሓደ ዕድመ ዝጸገቡ ኣቦ፣ ናብቲ ዱኳን ብምምጻእ”ዓሳ ከም ዘሎካ ምሕባር እንታይ ኣድለየካ፣ ዓሳ ሸታቲ ክሻዕ ዝኾነ፣ ዋላ ዓይነ ስውር ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ኾይኑ ክእዝዘካ ይኽእል’ዩ። ስለዚ ዓሳ ዝብል ቃል ምጽሓፍ ኣየድልየካን’ዩ፣” በልዎ።

እቲ ወናኒ ዱኳን ከም ወርትግ ብሓሳብ ‘ዞም ዓቢ ሰብኣይ ብምስምማዕ ነታ ተሪፋ ዝነበረት “ዓሳ “ እትብል ቃል ‘ወን ካብቲ ስሌዳ ምልክታ ደምሰሳ።

ደጊሙ ሓደ ሓላፊ መንገዲ ነታ ጥርሓ ዝነበረት ሰሌዳ ምልክታ ድሕሪ ምዕዛብ፣” እንታይ ደኣ እዚ ሰሌዳ ምልክታ፣ ብዘይ ጽሑፍ ኣንጠልጢልካዮ። ሰሌዳ ምልክታ፣ ጽሑፍ እንተዘይብሉ፣ ፋይዳ የብሉን “ በሎ። ወናኒ ዱኳን ከም ቀደሙ ምስ ሓሳብ ‘ቲ ሓላፊ መንገዲ ብምስምማዕ፣ ነታ ሰሌዳ ኣወረዳ።

እዚ ቦኣል ዱኳን ኩሉ እጠቕመኒ’ዩ ኢሉ ዝገበሮ ፣ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ምስ ተነግሮን ፣ ኩሉ ዝገበሮ፣ ረጊኡ ድሕሪ ምሕሳብን፣ ሓሳባት ወሃቢት ርእይቶ ድሕሪ ምርዓምን፣ ሓደ ድሕሪ ሓደ ኣለዮ።

ፍቕሪ ፣ ፍልጠት ኣብ ባዶነት’ያ ዘላ፣ ኣብ ዋላ ሓንቲ ዘይትፈልጥ’ኾይንካ፣ ሓሳባት ሰባት ተቀቢልካ፣ ምስ ህሉው ኩነት ህላወኻ ኣብ ምክንዋን፣ እያ ትርከብ። ብርግጽ፣ ኩሉ ሓሳባት ሰባት ቕቡል ‘ዩ ክብሃል ኣይከኣልን። ክንዲ ዝኾነ ኩሉ ብደገ ዝመጻካ’ ርእይቶታት፣ ከም ዘለዎ ምቕባል ኣይከኣልን፣ ኣይከስርሓናን’ወን እዩ።

ኣብቲ ዝወሓጠልና ግን፣ ሰባት “ ርእስኻ የላን” እንተደኣ ኢሎምና ሃሰስ ምባል ግርም’ዩ። እትምንታይ’ሲ ርእስና’ከም ዘሎና ዘየላን፣ መዘኻኸሪ ስለ ዝኾነ።