ብዛዕባ ጽባሕ ክንሓስብ፣ ንሎሚ ኣይነባኽና

By Viviana Amanuel January 01, 2012

ሓደ ግዜ ፣ ንሓደ ነጋዳይ ፣ ዓርኩን ዓሚሉን፣ ከምዚ ክብል ሓተቶ፣ “ ክቡር ዓርከይ ክንደይ ‘ዩ ዕድመኻ?” እቲ ነጋዳይ፣” ሰለሰተ ሚእትን ስሳን “ ክብል መለሸሉ። እቲ ዓሚል ፣ ብመልሲ ነጋዳይ ዓርኩ ጋን ተሰሪሑ፣ ዝሰምዖ ቁጽሪ ዕድመ ክኣምኖ ስለዝጸገሞ፣” ይቅሬታ ግበረለይ ዓርከይ ፣ እዚ ዝመለሽካለይ’ ክትደግመለይ’ዶ ?” በሎ። እቲ ነጋዳይ ፣ ድምጹ ክብ ኣቢሉ፣ ፥ ሰለስተ ሚእትን ስሳ ዓምት “ ኢሉ ደገመሉ። እቲ ዓሚል ፣” ኣይትሓዘለይ ደኣ’ምበር ሕጂ ወን ተኾነ ደጊምካለይ ክንስካ፣ ክርደኣኒ ኣይከኣለን። ምክንያቱ ፣ ኣብዛ ምድሪ ልዕሊ ስሳ ዓመት ‘ሞ ድማ ከምዚ ናትካ ዕድመ ብዘይ ኣካላዊ ለውጢ ኣይረኣኹን ። ክንዲ ዝኾነ ፣ እዚ ዝበልካኒ ከኣምኖ ይጽግመኒ” በሎ።

እቲ ነጋዳይ፣ “ ጽቡቕ ኣሎኻ ብዘልማድ ኣኦጻጽራ ዕድመይ ስሳ ዓመት እዩ። ኾይኑ ግን፣ ገዛእ ርእሰይ ስለዝመልኽን ከመይ ከም ዝነብር ስለዝፈልጥን ፣ ካብቲ ሓቀኛ ክወን ዕድመ ሰብ ሽዱሽተ ዕጽፊ ክነብር ክኢለ። ክንዲ ዝኾነ፣ ፈቲኻ ጸሊእካ ፣ ዕድመይ እዚ ዝነገርኩኻ’ዩ” በሎ ይብሃል።

ነብስና ከነዛኒ ከቢድ’ዩ ። ድሕሪ መውላድና ሞትና ዘይተርፍ ሙዃኑ እንተደኣ ፈሊጥና፣ ፈሊጥና ድማ ገዛእ ርእስና ክነእምን እንተደኣ ጽዒትናን ክኢልናን ድነ ሞት ካብ ዙርያና ይቕንጠጠልና። ነብስና ከነዛኒ ድማ ይቀለልና። ኣብ ሎሚ ኾይና ድማ ንመዋእል ንነብር። ጽባሕ ድማ ኣብቲ ዝተመደበላ ግዜ ብዘይ ስግኣት ምስ ብዙሕ ንዓናን ንኸባቢናን ዝጠቕም ድበኽ ትብለና ።ነባሪ ተግባር   ኣብ ምትግባር ድማ ነሕልፋ።

ብዛዕባ ጽባሕ ዘይምጭናቕ ብዛዕባ ዘይተፈልጠት መዓልቲ ክንሓስብ፣ ካብቲ ህሉው ግዜናን ዕድመናን ንምንታይ ነባኽን። ብከምዚ ኣመለኻኽታ ብዛዕባ ጽባሕ ርድኢትና ኣዕቢና ከይተጨነቕና ክንሓልፎ ክኢልና ፣ካብ ሞት ብስጋ ሞት ብመንፈስ ከነምልጥ ንኽእል። ወርትግ ስምና ዘስሚ ሓድጊ ተግባር ገዲፍና ኣብ ልቢ ብዙሓት ክንሰፍር ድማ ልዑል ተኽእሎ ኣሎና። ብእኡ መንጽር እፎይታ ይምዓና፣ እፎይታ ድማ ንህብ።

ዋላ ቅዱስ ጽሑፍ “ ናይ ዕለት እንጌራና ኣይትክለኣና” ኢልና ከነጻልት’ዩ ዝምህረና። ንጽባሕ ኣይንበል ‘ዩ እቲ መልእክቲ። ጽባሕ ካልእ መዓልቲ’ያ በቓ ንሎሚ እንተደኣ ተረኺቡ እኹል።

ከምቲ ኣብ ኣህላኺ ስራሕ ተጸሚድካ ድሕሪ ምውዓል ፣ ለይቲ ምስ ልዋም ዘለዎ ናይ ድቃስ ግዜኣ ደብኽ እትብለና፣ ጽባሕ ድማ ሎሚ ከም እትወልዳ ተገንዚብና ኣብ ሎሚ ኾይና ንሎሚ ንንቓሕ።

ኣብ መብዛሕትና ግን ኪንዮ እዚ ዝኸይድ ርድኢት ካብ ዘይምህላው ጽባሕ ከምዝን ከምዝን ክገብር ኣሎኒ ኣብ ዝብል ሙጉት ገዛእ ርእስና ንጸምዳ’ሞ ፣ ብዛዕባ ጽባሕ ክንሓስብን ክንጭነቕን ንሎሚ ከይተጠቐምናላ ትሓልፍ። እንተሓሊፋ ድማ ንከስር፣

ኣብ ሎሚ ኾይና ንሎሚ ወጢና ገዛእ ርእስና መሊኽና ሎሚ ከነተግብሮን ሓሲብናን ኣብ ግብሪ ኣውዒልናዮን እኹል እዩ። ኩሉ ነገር ማ ከምቲ እንደልዩ ክከውን እዩ። ሻቡ ልክዕ ከምቲ ንጋዳይ ኣብ ዕድሜና ብዘይ ኣካላዊ ለውጢ ናይ ሹዱሽተ ሰባት ዕድመ ክንነብር ዘጽግም የብሉን።