ብፍቕሪ ዝተማእከለ ህይወት ንምስትምቓር

By Vivana Amanuel February 19, 2012

ኣብ ሓደ ካብ ዓበይቲ ዋዕላታት እዩ። እቲ ዋዕላ ናይ ስነ ልቦና ምሁራት (ቀለም ቀመሳት ዋዕላ) ነበረ። ሓደ ዓቢ ሊቕ፣ ካብቲ ነቲ ዕለት ተባሂሉ ዝተዳለወ ወረቐት ንተጋባእቲ የንብበሎም ነበረ። እንተኾነ፣ ምሉእ ኣቓልባኡ፣ በታ ኣብ ፊቱ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ምልክዕቲ መንእሰይ ተገዚኡ ነበረ። ክንዲ ዝኾነ ተረበሸ። ረጊኡ ከንብበሎም ተጸገመ።እናንበበ ነቲ ምሉእ ብምሉእ ዘይተኸድነ ኣካላታን ነቲ ግርማ ሂብዋ ዝነብረ ኣልባሳታን ሰሰሪቑ ይጥምት ነበረ። ኣብ መንጎ ከኣ ነቲ ከንብቦ ዝጸንሐ ምሉእ ሓሳብ ዘንጊዑ “እዚ ኪኸውን ዘይኽእል’ዩ በለ።

እቶም ተጋባእቲ ዋዕላ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ጋን ስለዝኾኖም፣” እንታይ’ዩ እቲ ኪኸውን ዘይክእል?” ብምባል ኣጉረምረሙ። “ እንታይ’ዩ ኾይኑ ካብ መንፈስ’ዚ ዋዕላ ወጻኢ ትርጉም ኣልቦ ዘርባ ዝዛረብ ዘሎ። “ክኢላ መዳራይ ‘ዩ ሎሚ ግን እንታይ ወሪድዎ’ዩ ሓድሕድ ዘይራኸብ ምሉእ ሓሳብ ዘንብበልና። ካብኡ ዝገደደ ድማ ኣይክእል’የ ኢሉ ዘየቛርጽ ግዜና ዘባኽነልና ኢሎም ተቖጥዑ። ገለ ኩነታቱ ኪከታተልዎ ዝጸንሑ ተጋባእቲ ግን ነገራቱ ተገኒቦም ፣ “እንታይ’ዩ ጸገምካ? እንታይ ‘ዩ “ከ ወሪዱካ ናይ ነብሶም ዘመልኩ ተግባር ትገብር ዘሎኻ ?” በልዎ።

እቲ ሊቕ፣ “ ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይገበርኩን። ጠንቒ’ዚ ኩሉ ክስተት እዛ ኣብ ፊተይ ዘላ መንእሰይ’ያ። ቀንዲ መምጽእየይ ዘንጊዐ ምስ ጽባቐኣ ክዕዘም ዓዲማትኒ “ በሎም።

እታ መንእሰይ ብግዲኣ እዚ ጸገም ንኸይተንብብ ድሪኺት ዝኾነካ፣ ናትካ ሽግር ኣይኮነን። ናተይ ሽግር ወን ይብል የለኹን። ንኸይተንብብ ምሉእ ወነኻ ኣብዚ ዋዕላ ንከይትገብር ዝደረኽኻ፣ ጸቕጢ’ዩ ። ጸቕጢ ጾታውነት “ በለቶ።

እቲ ሊቕ ነቲ ዋዕላ ይቅሬታ ሓቲቱ ኣቛረጽዎ   ንግዳም ወጸ።

“ናቱ ጸገም ኣይኮነን። ቀሊል ጸገም ክነሱ ረብሽዎ። እሞ ድማ ንሓደ ካብቶም ንነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ዓውዲ ዝተመኮሩ ሊቕ( መምህር)። እቲ ዝገርም ግን ነቲ ስውር ሓይሊ ሰብኣውነት ዓንቓፊ ራኢ ተገዚእሉ። ውጺኢት ድኻምካ ምስዓብ ካልእ ምርጫ ዘውህብ ኣይኮነን። ምስቓይ ጥራይ’ዩ ቲ ዕጫ። እዚ ግን ዕበት ዝህብ እንተደኣ ኾይኑ ብተመሳሳሊ ንዓይ ወን ማህሰይቲ የብሉን። ንዓይ ሕንቕል ሕንቕሊተይ ኮይኑኒ ዘሎ ግን እንታይ ኮይኑ ምንባብ ኣቋሪጹ ይወጽእ? ድልው እንተ ኾይኑ ነቲ ዕግበቱ ከስተማቕር፣ ድኽመቱ ክስዕብ ድልወነት እንተደኣ ኣርእዩ ተመሳሳሊ ናብ ከምኡ ጽገም’ዩ ክሽመም ።” በለቶም።

መብዛሕትኡ እዋን ንኣሽቱ ጽገማት ክንፈትሕ ዝዓበየ ጸገም ንፈጥር። ብርግጽ ግን ጸገምካ ካብ ዘምልላይ ነቲ ጸገም ብናትካ ጸገም ተወሳኺ ትኾኖ። ጸገምና ካብ ዘይምግንዛብ ካል ኦት ኪፈቱልና ንህንጠ- ኣብ ሰባት ንምርኮስ። ግደ ሓቒ ግን ናትና ጸገም( ሽግር) ኣብ ውሽጥና ክሳብ ዝሃለወ ባዕልና ኢና ክንፈትሖ ዝግባእ። ናይ ግልና ኣብ ውሽጥና ክሳብ ዝኾነ ድማ ናብ ግዳም ኣውጺእና ንፋስ ነውቕዓሉ ምኽንያት የብልናን።

ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘሎና፣ ንሕና ውጽ ኢት ክልተ ሙዃና እዩ። ንሱ ድማ ውጽ ኢት ሰብ ኣይን ስበይትን። ክንድ ዝኾነ ንብህግ ንብሃግ፣ ንሰልብ ንስለብ ጸገም’ወን ኣይኮነን። ሓቐኛ ነጻ ዓለም ድማ ክንምስርት ንኽእል።

ኣብ ክንዲ ብፍቕሪ ነታ ሓቀኛ ናይ ዕግበት ዓለም ክንምስርታ ንህቕን ብገንዘብ ክንምስርታ ንህቕን’ሞ፣ “ ጻዕርና ከም ወዮ ጻማ ዘይብላ ጠሓኒት ኮይኑ ይተርፍ። ምናልባት ነቲ ንደልዩ ሰብ ብሓይሊ ገንዘብ ከንሰልቦ ንኽእል ንኸውን፣ ሕይሊ ገንዘብ ዘይገብሮ ስለዘይብሉ፣ ኮይኑ ግን እቲ ንውሽጥና ድርኺት ፈጢሩ ዝህበና ዕጋበት፣ መጠን’ቲ ብፍቕሪ ዝተመስረተ ኪከውን ምጽባይ ግን የዋህነት ጥራይ’ዩ ኪኸውን ዝኽእል። ፍቕሪ ኣብ ንጽህና ልቢ’ዩ ስፈራ። ንውሽጥና ቀስቒሱ ዕግበት ዝፈጥር ሓይሊ ስምዒት’ዩ። ምሉእ ኪኾነልና ድማ ነቲ መሰረታዊ ቅድመ ኩነት   ንፍቕሪ ዝዕድምን ፣ ንፍቕሪ ዝበልጽግን ክንገብር ኣሎና። ሻቡ ቀሊልን ምቹእን ብፍቕሪ ዝተማእከለ ህይወት ከነስተማቕር ኣመና ቀሊል ይኸውን።

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Fikri (Thursday, 13 September 2012 22:29)

    Hello Vivian,

    I appreciate your endeviours in sharing your thoughts about very important topics: life and love.

    Thanks!