ክለተ ጫፋት ህይወት

By Viviana Amanuel June 11, 2012

 

ኣብ ሓደ ዓዲ፣ ሓንቲ ለባም ሰበይቲ ይነብራ ነበራ። ኩሉ ሳዕ ድማ ንቆልዑ፣” ደቐይ ብዙሕ ኣይትስሓቑ፣ መጠኑ ከይትበኽዩ” ይብላኦም ነበራ። ንዘስተውዓለ፣ ብልክዕ ሓቐን እየን። ብኽያት እንተልዩ ብእኡ መንጽር ድማ ህላወ ስሓቕ ውሑስ ይኸውን። ብተመሳሳሊ ድማ፣ ኣብ ብዙሕ ስሓቕ እንተሃልዩ መጠኑ ብኽያት ኪህሉ ግድን እዩ። እትምንታይ’ሲ ስሓቕን ብኽያትን ክልተ ጫፋት ክነሱ ግን ከኣ ዘይነጻጸል፣ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ ስለዝኾነ። ስሓቕ፣ ብዘይ ብኽያት፣ ወይ ወን ሓዘን ብዘይ ሓጎስ ትርጉምን ጣዕምን ህይወት ከተስተማቕ ስለዘየኽእል።

ዝወጠንናዮ እንተዘይ ሰሊጡና ንሓርቕን ኣስናና ንሕርቕምን። ምርቓም ኣስናና ድማ፣ ሓዪ ከም ዝስምዓናን ስሚዒታውያንን ንኽንኸውን ይድርኸና። ብእኡ መንጽር፣ ናብ ሕማቕ ኣንፊ ንሳለ። ዓቕሚ ኣብ እንረኽበሉ እዋን ድማ ተሃና( ተሃን ሓርቖትና) ከነውጽእ ንደሊ ሳዕቤኑ ድማ ይኸፍእ።

ኣብ ውሽጥና ሓርቖት እንተነጊሱ፣ ብዙሕ መግቢ ንጠልብን ነህልኽን። እትምንታይ’ሲ ምሕርቓም ኣስናና ንምፉኻስ፣ ምውስዋስ ስለዘድልየና፣ መግቢ ድማ ክንበልዕ ግዲ ይኾነና። ብተመሳሳሊ ብዙሕ ኒኮቲን (ሽጋራ፣ ንዕኡ ዝመስል) ነትኽኽ፣ ካብ ዓቅሊ ጽበት ዝነቐለ ብዙሕ ንዛረብ፣ እቲ ንዛረቦ ኣብ ስምዒት ዝተመርኮሰን ካብ ሓቂ ዝርሐቐን ክኸውን ይኽእል’ዩ። ኾይኑ ግን እቲ ዝወጠንናዮ ውጥን ብኻልኦት ተቐባልነት ምስ ዝስእን ንሓርቕ፣ ኣስናና ንሕርቕም፣ ብምዝራብና’ወን ፍታሕ ኪከውንን ከምጽእ ኣይኽእልን’ዩ። ግዳ ተዛረብ ተዛረብ ዝብል ወኒ ኣብ ውሽጥና ስለዝነገሰ፣ ስቕ ኢልና ንዛረብ።

ኣብ ግዜ ሓርቓን፣ ረጢብና፣ ክንዛረብን ነገራት ብዘእምንን ተጨባጥን ክንገልጽን፣ ንዝተሓረመና ተኽእሎታት ከነስተውዕልን ዘሎ ተኽእሎ ውሑድ’ዩ፣ ክንዲ ዝኾነ፣ ብዝተኻእለና፣ ካብቲ ጠንቒ ናይዚ ኹሉ ኩነት ዝኾነ ግልል ምባልን፣ ትም ምባል ተመራጺ’ዩ። ወይወን ገዛእ ርእስና ንምዕራፍ፣ በይንና ብሙዃን ኣምሪርና ምብኻይ እንኮ ምርጫ’ዩ። 

ጸቕጢ ኣብ ዝስምዓና እዋን፣ ኹሉ ነብስና ናብ ስምዒት ይሰጋገር፣ ስምዒታውያን ንኸውን። ሻቡ በኺና ንብዓት እንተዘይ ኣንጢብና፣ ኣዒንትና በርበረ ይመስልን ርግኣትና ትሽፍትን። ኣምሪርኻ፣ ብሓቐኛ ስምዒት ምብኻይን ምንባዕን ግን፣ ሓርቖትና የፋኹስን ኣዒንትና ድም ምስራብ ገዲፉ፣ ብሩህን ንጽሁን ንሙዃን ሓጋዚ ተራ ኣለዎ።

“ንምንታይ’ዩ ደቒ ኣንስትዮ ኣዒንተን፣ ብሩህን ንጽሁን ተፈታውን ዝኾነሉ “ኢልና ሓቲትና ወይ ወን ኣስተውዒልና’ዶ ንፈልጥ?

ነስተውዕል’ሞ፣ ካልእ ሕቡእ ሚስጥር የብሉን። ዝኾነ ስምዒተን ብንብዓት ስለ ዝገልጻኦ’የን። ንብዓት ድማ፣ ን ኣዒንትና፣ ብሩህን ንጽሁን ንኽኸውን ኣገዳሲ ባእታ’ዩ።

ናይ ደቒ ተባዕትዮ ግን ብኣንጻሩ እዩ። እትምንታይ’ሲ ኣባታዊ ትምክሕቲ ስለዘሎ፣ ኣይበኽዩን፣ ንብዓት” ቒዕ” ኣየብሉን።

ሕብረተሰብና’ ቆልዓ ክበኺ እንተደኣ ርእዮም፣” ኣታ እንታይ ረኺቡካ፣ ከም ሰበይቲ፣ ሰበይታይ” ኢሎም ነተብብዖ ኣሎና ኢሎም የቆናጽብዎ። እዚ ኣበሃህላ ግን ትርጉም ዘለዎ ኣይኾነን፣ ብዙሕ ብኽያት፣ ብዙሕ ሃጎስ ወይ ወን ንብዓት ን ኣዒንትና፣ ተፈታውን ንጽሁን ብሩህን ፣ከም ዝገብሮ ካብ ዘይምርዳእ ኪኸውን ጥራይ’ዩ ኺኸውን ዝኽእል’ምበር እንተንፈልጦ’ስ ከምኡ ኣምበ ምበልናን።

ንዘርክ፣ እንተዘይ በኺና፣ ካብ ልቢ እንተዘይ ነቢዕና፣ በንጻሩ፣ ካብ ልቢ ክንሕጎስን ክንስሕቕን፣ ሓጎስና፣ ብልቢ ከነስተማቕርን ዘሎ ተኽእሎ ውሑድ’ዩ።

ቆልዑ’ሞ ነቕልበሎም ክነብዑ፣ እንተጸኒሖም፣ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ከኣ መጠን’ቲ ኣምሪሮም ክነብዕዎ ዝጸንሑ ይስሕቑን ይድሰቱን’ሞ ንግረም። ግና’ኸ ንሱ’ዩ እቲ ሓቒ ህይወት ፣ትርጉም ክልተ ጫፋት’ያ።