ዓስቢ

By Viviana Amanuel August 12, 2012

ካብ ዕለታት ሓደ እዋን፣ ኣብ ሓደ ብብዝሒ እንስሳታት ዝርከብዎ ዱር፣ ባርዕ ኣጋጠመ። ኩሎም ነበርቲ እቲ ጫኻ ዝኾኑ እንስሳታት ድማ ተጣርዑ። ገለ እግሮም ናብ ዝመርሖም ይሃድሙ’ ገለ ድማ’ ልቦም ጠፊእዎም ዕንድ ኢሎም ይሓሩ። ኣብ ከምዚ ዝ ኣመስለ ህሞት ግን ሓንቲ፣ ካብቶም እንስሳታት’ ኣብ ገምገም ሩባ ኾይና’ ኩነታት ትዕዘብ ነበረት።

መቸስ ኩልና ከም እንፈልጦ እንቅርዖብ፣ ምድረ ማያዊት ‘ያ። ክንዲ ዝኾነ’ ነቲ ከልበትበት ፣ ከም ኣ ፍጡራት’ ኣብቲ ካብቲ ካልእ መንበሪኣ ኾይና፣ “ሳላ ኣባ ክልተ ዓለም እንነብር’……..ኣቤት፣ ሕጂ ኩሎም, እንተሃሊቆም፣ እዚ ዱር ግዝኣተይ ኪኸውን’ዩ” እናበለት’ ኣብ ናይ ተስፋ ዓለም ኮይና ሕልምታታ ተሰላስል ነበረት።

ወዮ ባርዕ ግን፣ ኣመና ስለዝበርትዐ’ እቶም ግርማ ‘ዚ ድር ዝኾኑ እንስሳታት ክሃልቁ ስለዝጀመሩ። እቲ ኩነታት ንምህዳእ ተቀማጦ’እቲ ከባቢ፣ ነቲ ባርዕ ከህድኡ ደኣ ተጋየዩ፣ ኮነ ድማ፣ ካብቲ ሩባ ማይ እናቀድሑ’ ናብቲ ዱር ኪግጽብዎ ጀመሩ። እንቕርዖብ ድማ’ ምስቲ ምህድኢ ሓዊ ተባሂሉ ዝቕዳሕ ዝነበረ፣ ማይ ተቀዲሓ፣ ናብቲ ሓዊ ተጠበሰት።

ንዓይ ይጥዐመኒ፣ እንታይ ገደሰኒ ‘ ዝብል ስምዒት ኣብ ነፍሲ ወከፍና’ ኣምላኻዊ ሕልና ዘይብልና ሰባት ነጊሱ ይርኸብ። እዚ ድማ’ ክሳዕ ኣምላኻዊ (ሰናይ ነገር) ዘይኮነ ናይ ባዕሉ ግብረ መልሲ ኣለዎ። ከም ወዮ እንቅርዖብ’ ምጥባስ ኣይተርፍን። ከምቲ ንገዛእ ርእስና እንሓስቦ፣ ንካልኦት ‘ወን ክንሓስብ’ ጥዑይ ህይወት ክንመርሑ ድማ ዝከኣለና ምብርካት ኣምላኻዊ ግዴታና’ዩ፣ ሕልናዊ ዕግበት ድማ ኣለዎ።

ኣብ ቡዝሕ ኣጋጣሚታት፣ ብቅንኢ ዝለደዩ ሰብ ድኹም ሕልና “ዓስቢ ክፉእ ትምኒቶም ብተግባር ኪግለጸሎም ስለዘይተዓዘብና፣ (ኣምላኽ ፈዳይ) የለን ኢልና ኣብ ኣእምሮና ክፉእ ሓሳብ ከነዕኩኽ ኣይግባእን። ውዒሉ ሓዲሩ ሓደ መዕልቲ ‘ዓስቢ እቲ ክፉእ ትምኒቶምን ተግባሮምን፣ ብግህዶ ከነብርዎ ርሑቕ ስለዘይኾነ።  

ዝኾነ ኾይኑ፣ ኩሉ ነገር፣ ናብ ሰናይ ቀይርና’ ከምቲ ንገዛእ ርእስና’ ሰናይ እንሓስበላ’ ሰናይ ወን ንካልኦት ንሕሰብ። ዓስቢ ሰናይ ሰናይ ስለዝኾነ። 

Write a comment

Comments: 0