ደቕና' ከመይ ኪኾኑ ይግባእ?

Monday 26, November 2012, by viviana amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣብ 1861- 1865 መበል 16 ፕረዚደንት ሃገረ ኣሜሪካ ኾይኖም ዘገልገሉ ኣብርሃም ሊንከን ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝነበሩ ዝበርትዑ መራሕቲ እዮም ዝነበሩ፣ ፕረዚደንት ኣብርሃም፣ ካብ ዝፈጸምዎ ስርሓት ዘስምዕዎ መደረታት ዝጽሓፍዎ ደብዳቤታት በብእዋኑ ኣብ ዝተፈላለየ፣ ናይ ልቦና " ማዕከናት ከም ዝተቀላቀሉ ፍሉጥ እዩ። ምኽንያቱ ብርቒ ስለዝኾነ።


ንሎሚ ግን' ኣብ ልዕሊ ደቕና' መጠን ክንደይ ልኡማት ኪንከውን ከም ዝግባእ ዝገንዝብ፣ ንርእሰ መምህር ወዶም ዝማሃረሉ ዝነበረ ዝጽሓፍሎም ንመልከት፣

"ዝከበርካ ርእሰ መምህር ጥዕና ልዕሊ ኩሉ'' ጥዕና እምነየልካ ቀጺለ ነዛ ብዛዕባ ወደይ እትምልከት ዝጽሕፈልካ ዘለኹ መልእክቲ ኣንቢብካ ኣብ ተግባር ክትርጉመለይ እሓትት።"

"ወደይ ክምሃር ኣለዎ። ሰባት ፍጹማት ከም ዘይኮኑ ይርደኣኒ' ከምኡ'ወን ኩሎም ሰባት ሓቐናታት ክኾኑ ኣለዎም ኣይብልን። ንገበርቲ እከይ ሰራሕቲ ቅያ ጀጋኑ ከም ዘለዉ፣ ንሱሱዓት እንተተረዳእና ዝከኣለኹም ኩሉ ገይርኩም ንወደይ ንነፍሲ ወከፍ ጸላኢ ዓርኪ ወይ ብጻይ ከም ዘለዎ ኣእምኑለይ።"

"ብዓወትን ክሳራን ስዕረትን ሕጉስ ንክኸውን ካብ ቅንኢ ክእለ ከም ዘለዎ መዓዱለይ። ትርጉም ፍሽኽታ ንገርዎ፣ ኣብ ኣድላይነት መጽሓፍ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሃብዎ፣ ብዛዕባ ዝነፍራ ኣዕዋፍን ኣናህብን ከምኡ'ወን ዕንባባታትን ኣዕሚቑ ምእንቲ ክሓስብ ምስጥር ምንፋር ሓርኮትኮቶምን ንክፈልጥ ዕድል ፍጠርሉ"


"
ኣብ ትምህርቲ ካብ ኣደናጊርካ ምዕዋት ምድጋም ክፍሊ ክብሪ ከም ዝኾነ ደጋጊምኩም ንገርዎ ሽሕ' ንሓሳባቱ ዝቓወሙ እንተለዉ በቲ ዘኣምነሉ መገዲ ንቕድሚት ንክቕጽል መገዲ ሓብርዎ። ምስ ዕጉሳት ዕጉስ ምስ ብርቱዓት ድማ ብርቱዕ ንክኸውን ሓብርዎ። ምስ ዝነፈሰ ንፋስ ከይነፍስ ምስ ዝውሓዘ ውሕጅ ከይውሕዝ ሓበሬታኹም ኣይፈለዮ ዘረባ ሰብ ናይ ምስማዕ ክእለት ክድልብ ዝሰሞኦ ድማ ኣጻርዩ ነቲ ዝጠቕም ብናይ ሓቒ መምዘኒ መዚኑ ንክወስድ ምኽርኹም ኣይፈለዮ ኣብ ዝጉህየሉ እዋን ክስሕቕ ከም ዘለዎ ንገርዎ። ኣብ ንብዓት'ወን ሕፍረት ከዘየለ ፈሊጡ ነቶም ብዓይኒ ልግጫ ዝጥምትዎ ክላገጸሎም ጥራይ ዘይኮነ መዓር ኮይኑ ክይጽበዮም ምጥንቓቕ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሃብሩለይ፣ ጉልበቱን ክእለቱን ዝለዓለ ክብሪ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ክገብሮ ዘለዎ ኩሉ ጌረ ከይበለ ንክፍጽም ምክርኹም ኣይፈለዮ።"


"
ኣይተሓቕቕዎ። ንዝኾነ ጫውቻውታ እዝኒ ኣይትሃብ በልዎ። እቲ ሓዊ ዝተፈተነ እዩ ዝተረረ ዝከውን' ተባዕ ንኽከውን ሓግዝዎ ኣብ ገዛእ ርእሱ ንከተኣማመን መዓድዎ። እዚ' እቲ ዝዓበየ .......... ኣብ ልዕሊ እዚ ህጻይ ወይ እትፍትንዎ"

ንሕና ' ኣብ ልዕሊ ደቕና ዘሎና ኣመለኻኽታ' ብመንጽር ' ድዩ?

ንመምሃራን' ከምዚ ዘኣመሰለ ነገር ኣብ ልዕሊ ደቕና ክፍትኑ ' ነተባብዖም' ባዕልና' ንፍትን'?