ዓቕምኻ ምፍላጥን ደረጃኻ ምልላይን

By Viviana Amanuel April 29, 2012

 

ኣልበርት ኣይንሽታይን፣ ብብልሒ ኣእምሮኡ ዝዝከር ሰብ’ዩ።” ናተይ ላባራቶሪ ኣእምሮይ’ዩ” እወን ይብል ነይሩ። ንድፊ ሓሳብ ኣቶሚክ ቦምብ ምስ መሃዘ ከኣ፣”ኣእምሮይ ብገንዘብ ኣይሸጦን’የ “ ብምባል ጥር እትብል ሳንቲም ኣይተኸፍለሉን። እዚ መጠን ምስ ሞተ ብልሒ ኣእምሮኡ ብሊቃውንቲ ዝተመርመረ ብዓል ተኣምር ኣእምሮ ሰብ፣ ፕረዚደንት ሃገረ እስራኤል ንክኸውን ምስ ተመርጸ፣ “ክሳደይ ንካራ” ኢሉ ኣቕበጸ። ምኽንያት ምእበዩኡ ክገልጽ እንከሎ ድማ፣ “ኣእምሮይ ንሽግራት ማሕበራዊ ህይወት ክፈትሕ ኣይክእልን’ዩ” ኢሉ ። እዚ ግን ብዙሓት ሰባት ኣይተቀበልዎን። ምኽንያቱ፣ ኣልበርት ክገብሮ ዘይክእል ነገር ኣሎ ኢሎም ይኣምኑ ኣይነበሩን። ንሱ ግን ማኣዝን ኣተሓሳስባኡ የለሊ ስለዝነበረ’ዩ ነቲ ውሳነ ዘይተቀበሎ።

ዓቕምኻ ምልላይ፣ እትውስኖንእትፍጽሞን ንምፍላጥ ይሕግዘካ። ንደረጃኻ ተትሕቶ ወይ ተጋንኖ እንተኾንካ’ወን፣ መንነትካ ከተለሊ ኣይትኽእል ኢኻ። እንታይነትካ እንተደብዚዙካ ድማ ጉዕዞ ህይወትካ’ወን ኣንፈቱ ኣይንጽረልካን’ዩ ፣ ክብርኻ ንኽትሑን ክትዕቕብን ድማ የሸግረካ።

ዓቕምኻ ዘይትፈልጥን ደረጃካ ዘይተለልን እንተኾንካ፣ ዓቕምኻ ከምዘይትፈልጥ’ወን ኣይትፈልጥ ኢኻ። ናብ ልብኻ ዝመልሰካ ወይ መስመርካ ዘትሕዘካ እንተዘይ ረኺብካ ድማ፣ መመሊሱ’ዩ እንታይነትካ ዝሃስካ።

ዓቕሙ ዘየለሊ ሰብ ጋሻ’ዩ ንነብሱ። ካብ ገዛእ ርእሱን እታ ክውንቲ ነብሱን ሽፊቱ ድማ ምስ’ታ ሓሳባዊት(ሕልማዊት) ነብሱ ይነብር። ስጉምትታቱ ስለዘይንጽረሉ ከኣ ብዙሕ ጌጋታት ይፍጽምን ብዙሕ ረብሓታት የጉድልን።

ካርኒግ፣ ኣብ ብዙሕ መደረታቱ፣ “ ነብስኻ ከምቲ እትሓስባ ዘይኾነት፣ ከም ኣተሓሳስባኻ’ያ” ይብል ነይሩ። ከም እንሓስባ እንተትልዋወጠልና’ሞ ደረጃኡ ዝስሕት ሰብ ኣምበምተረኽበን። ኩልና ኸኣ ሕልምታትና ምተጋህደልና፣ ንስኻ ንነብስኻ በሊሕ ሰብ ጌርካ ትሓስባ ትኸውን። ኣተሓሳስባኻ ናይ ድኹማት እንተኾይኑ ግን፣ እታ ናይ ብሓቒ ነብስኻ ከምቲ እትሓስባ ዘይኾነት፣ ከምቲ ኣተሓሳስባኣ’ያ። ድኽምቲ’ያ።

ነብስና ብ ኣተሓሳስባና ስለ እትምእዘን፣ እቲ ልክዕ ብቕዓት ኣተሓሳስባኻ እንተስሒትካ፣ ማእዝንካ ክትስሕት ናይ ግድን’ዩ። እታ ብሶላ ዝጠፍኣ ነብስኻ ድማ ኣብ ጥራ’ዩ ዓውዲ ሕምብሊል ክትብል ትነብር። ብ ኣጋጣሚ እንተሰይኮይኑ ከኣ፣ ብመደብ ጽቡቕ ስራሕ ክትዓዩ ኣዝዩ ከቢድ’ዩ። ኣተሓሳስባናን እቲ ልክዕ ደርጃናን እግርን ከበሮን እንተኾይኑ’ሞ ብናይ መን ኣእምሮ ጌርና ኢና ሕልምታትና ከነግህዶ? እቲ እንሕንጽጾ መደባት ናይታ ሓሳባዊት ነብስና እንተኾይኑ’ኸ ከመይ ጌርና በቲ ኣእምሮ ናይቲ ሓቐኛ ነብና ጌርና ከነተግብሮ።

ደረጃኦም ዘይፈልጡ ሰባት ኣብ ክልተ’ዮም ዝምቀሉ። ንምስሎም ዘድምቑን ዘህስሱን ገለ ሰባት፣ ብፍላጥ ወይ ብዘይ ፍላጥ ነቲ ሓቐኛ ብቕዓትቶም ብምግናን፣ ዘይኮንዎ ይኾኑ ወይ ኪኮኑ ይፍትኑ። ካልኦት ድማ ንነብሶም ኣትሒቶም ይርእይዋ ወይ ብነብሰ ምትሓት ይሳቀዩ።

ንዓቕምኻ እተጋንን እንተኮንካ፣ ናብ ናሕሲ ጥራይ ከተቛምት ርስሓት ምድሪ ቤትካ ኣይረኣየካን’ዩ። ብነብሰ ምትሓት እትሓምም እንተኮንካ’ወን ብንእሽቶ ቀዳድ ናይ ሳእንኻ ክትጭነቕ ጥራይ፣ ነቲ ውቑብ ገጽካ ከይኮራዕካሉ ትነብር። እቲ ልክዕ ዓቕምኻ እንተፈሊጥካ ግን፣ ንኹሉ ብማዕረ ስለእትሃስበሉ፣ ሽግርካ ውሑድ’ዩ ወይ ድማ ንኽትፈትሖ ዝህልወካ ዕድል ሰፊሕ ይኸውን።

ኣልበርትወን’ኮ፣ ብነብሰ ምትሓትስለዝሳቀ ነቲ ውሳነ ነጺግዎ ኔሩ እንተዝኸውን፣ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ብዙሕ ረብሓታት ኣሰናኺልዎም ማለት’ዩ። ዓቕምኻ ኣጋኒንካ ኣብ ዘይትክእሎ ቦታምዝነት እንተሒዝካ’ወን ብእኡ

መንጽር ኢኻ ንሽግራት ተገልገልቲ እተጋድዶ።

እዚ ዛዕባ’ዚ ንርእሰ ተኣማንነትና’ወን ጸልይዎ’ዩ ። እቲ ንነብሱ ዘትሕት ርእሰ ተኣማንነቱ እወን ትሑት’ዩ። እቲ ንነብሱ ዘተዓባቢ’ወን ርእሰ ተኣማንነቱ ይዓቢ ዘይኮነስ ይጋነን’ዩ። ክልቲኡ ግን ዳርጋ ማዕረ ክሳራ’ዩ ዘለዎ።

ሓደ ብነብሰ ምትሓት ዝቕንዞ ሰብ፣ ብገዛእ ብቕዓቱ ንዝፈጾምም ወይ ዝተጓናጸፎ ዓወታት’ወን፣ “ብዕድል’ዮም ኮይኖምለይ’ዩ” ዝብል። እቲ ንብቕዓቱ ዘጋንን ድማ፣ ነቶም ብ ኣጋጣሚ ዘተኸስቱሉ ዓወታት “ብመደብ ፣ መጽናዕቲ ዝረኸቦም “ ሙዃኖም ይገልጽ።

ዝኾነ ኾይኑ፣ ይሁዳ ፣ ማዕረ ሃዋርያ፣ ክብሪ ዝህብ ኩነት ከይተከስተ’ ዓቕምናን ደረጃናን’ ምልላይ ከድልየና’ዩ።


ድኻምካ ትስዕቦ እንተኾይንካ፣ ውድቐት ይሕጸየካ

By Viviana Amauel January 12, 2012

 

ሓደ እዋንዩ፣ ብዓልቲ ቤቱ ንሙላ ነስረዲን፣ ናይ ህንዲ ምርኢት ሙዚቓ ስለዝነበረ፣ ነዚ ምርኢት ንምዕዛቡ ክልተ ትኬት ዓደገት። ንሙላ ድማ ሓቢሩ ምስኣ ንክኸይድ ዓደመት። ሙላ ዋላ ደኺሙ እንተነበረ፣ ብቲ በቲ ንክብሪ ብዓልቲ ቤቱ በቲ ካልእ ድማ እታ ዘይትድገም መዓልቲ ክረግጻ ኣይደለየን። ክንዲ ዝኾነ ሓቢሮም ከዱ።

ተዓዘብቲ ኮፍ መባህሎም ሓዙ፣ ሙዚቓ ተጀሚሩ፣ ምስ ምንቕስቓስ ተላሃይቲ ተደሚሩ ኣዳራሽ ብጫውጫውታ ተጎብአ። ሙላ ድማ ሃንደበት ኣዒንቱ ንብዓት ቆጸራ። ሃንደበት ዝኾና ብዓልቲ ቤቱ ብዚ ሙዚቓ ካብ ልቢ ተመሲጥካ ዝብል ግምት የብለይን በለቶ። ሙላ፣ ብርግጽ እዚ ሙዚቓ ኣይኮነን ብልቢ መሲጡኒ፣ ዝነብዕ ዘለኹ፣ እቲ ሙዚቐኛ ነታ ዝሞተት ጤልና ኣዘኻኺሩኒ በላ። ኣበሃህልኡ ጋን ዝኾና ብዓልቲ ቤቱ፣ ተግባር ሙዚቐኛ ዝሞተት ጤልናን ደኣ እንታይ ዘራኽብ ኣለዎም። ኢላ ደጊማ ሓተተቶ። ሙላ፣ ኣይተረዳእኽንን፣ ሓደ ለቲ ንስኺ ጌሽኺ ዝሓደርክላ ለይቲዩ፣ ሓንቲ ካብ ኣጣልና ልክዕ ከምዚ ናይዚ ሙዚቐኛ እናጨደረት ድቓስ ከልኣትኒ ኣነ ድማ ኩሉ ኣጋውላ ባህ ስለዘይበለኒ እንታይ ሽግርኪ ኢለ ሓቲተያ። መልሲ ምስ ሰኣንኩላ ድማ ስቕ ክትብል ገኒሐ ውራይ ድቓሰይ ደኣ ገበርኩ። ንንግህኡ ግን፣ ሞይታ ጸኒሓትኒ። ለካ ኣነ ዝየቕለብኩላምበር ንሳስ ከም እትመውት ይርደኣ ነይሩዩ። እዚ ሙዚቐኛ ድማ ዝገብሮ ዘሎ ተግባር   መልኣከ ሞት ኣብ መንፈሱ ከም ዝዓሰለ ዝእምት ሕማም ደኣምበር ውሽጢ ዝወለዶ ምንቕስቓስ ኣይኮነን። በላ።

ሙዚቓ መንፈስ ኣነቓቒሑ ኣካል ዘወዛውዝ ብተዘክሮ ንድሕሪት ዝመልስ ክኸውን ኣለዎ ደኣምበር፣ ስቕ ኢልካ ከከም ዝመጻልካ ሞራል ዘይብሉ ተሽኮንድረሉ ዓውዲ ኪኸውን ኣይግባእን።

ኣብዚ እዋን ጥበባዊ ስራሕ ዝሓለፎ ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ ሙዚቓ ዳርጋ ክንዩ ምሕረት ንእዝነይ ኢልካ ካብ ምጽላት ካልእ ዝብሃሎ የለን።

ድኹም ሙዃን እንተደኣ ኣሚንካ፣ ሓገዝ ምሕታት ልቦናዩ፣ ካብ ውድቐት ድማ የድሕነካ። ክንዲ ዝኾነ ኣብ ዓለም ክእለት ዋላ ይሃልኻ፣ ብሓባር ( ተላፊንካ ምስራሕ ግን ርእሲ ኩሉ) ዝኾነ ኾይኑ፣ ሓባራዊ ስራሕ ምዝውታር ልዕሊ ኩሉ ድማ፣ ንዕብየት ሞያኻ ዝኸውን ጽሑፋት ካብ ናብ ሃሰው እናበልካ ምንባብ ይጽንሓለይ ዘይብሃሎ ጉዳይ እዩ።

እንታይ ምህሮ ረኺብና ኢና ዘይ ብሃሰሰ ለባም ኢና ኣብዚ በጺሕና እናበልካ ካብ ምምራርን፣ ሰማዕትካ፣ ምስልቻውን፣ ንሓደ ዕብየት ዝተጎናጸፈ፣ መጓዕዝትኻ፣ ኣሉታዊ ሸነካቱ እናልዓልካ፣ ካብ ምጉዛይ፣ ነቲ ዘይተተንከፈ ሓያል ተፈጥረኣዊ ተውህቦና ከነዕቢ፣ ኣሃዱ ኢልካ ምብጋስ፣ ይጽንሓለይ ዘይብሃሎ ጉዳይዩ።

ናይ ብሓቂ ዕብየት ፍትወትን ኣብ ተከታተልትና ዘሕድረልና ዝፈጥሮን ጸጋ ድኻምካ ዘይምስዓብዩ።

 

Comments: 0