ጣዕሚ ህይወት፣ ተጻብኦ ኣብ ምጽዋርን ሽግራት ኣብ ምንባብን’ዩ ዝርከብ

By Viviana Amanuel January 31, 2012

ሓደ እዋን ሙላ ነስረዲን ኣርባዕተ ሃመማ ድሕሪ ምቕታሉ፣ “ ክልተ ኣንስትዮ፣ ክልተ ድማ ተባዕትዮ ቀቲለ” ኢሉ ንብዓልቲ ቤቱ ነገራ። ንሳ ድማ ፣ ብ ኣግርሞት ቀው ኢላ ድሕሪ ምጥማት፣ “ ከመይ ቢልካ ደኣ ጾታኦም ክትፈልዩ ክኢልካ ?” ኢላ ሓተተቶ።

ሙላ፣ “ ካብ ዝገርመኪ እተን ክልተ ኣብቲ መስትያ’የን ጸኒሔናኒ “ በላ ይብሃል።

ደቒ ኣንስትዮ ካብ ደቒ ተባዕትዮ ይሕይላ። ኣካላዊ ብርታዐ ዘይኾነ ግን መንፈሳዊ ብርታዐ። በዚ ድማ፣ ዝያዳ ደቒ ተባዕትዮ፣ ኣርባዕተ ዓመት ንኪነብራ ዘሎ ተኽእሎ፣ ኣዕብይዎ ይርከብ። እቲ ምኽንያት ድማ ፣ ፍሉይ ሕማም ናይ ምጽዋር ትዕድልቲ ፣ ምንባር ዘይኸብደን ሓያላት ስለዝኾና፣ ንዓለም ይስዕረኣ’ሞ …ዝያዳ ደቒ ተባዕትዮ ይነብራ።

በንጻሩ ደቒ ተባዕትዮ ዕረፍቲ ኣልቦ ስለዝኾኑ፣ ብሰር እኹል ዕረፍቲ ዘይምርካቦም ከኣ ውሽጣዊ ናይ ምክልኻል ብቕዓቶም ይጠፍእ ብእኡ መንጽር ድማ፣ ጸዋራት ኪኾኑ ይሽግሮም። ነዊሕ ብህወት ናይ ምቕጻል ዕድሎም ይጎድል።

ሓደ ግዜ ሓንቲ ፍልጥቲ ተዋሳኢት ፣ “ እፈልጥ’የ ጽብቕቲ ከምዘይኾንኩ፣ የግዳስ ኣብ መስትያት ምስለይ ደጋጊመ እናክርእይ፣ ንነብሰይ ክፍእቲ ክብላ ኣይተዋሕጠለይን፣። እቲ መስትያት ኣመና ጽብቕቲ ኢኺ ዝብለኒ ዘሎ ኾይኑ እናተሰምዓኒ ባዕላዊ ናእዳ ንምስትምቓር ፣ ዋላ ሰዓታት ካብቲ መስትያት ክእለ ኣይደልን፣” ትብል ነበረት።

ካብዚ እንግንዘቦ፣ እንተደኣ ሃልዩ፣ እቲ ኣጉል ኣመለኻኽታ፣ ደቒ ኣንስትዮ ዘቆናጽብ፣ ኣበሃህላታት ትርጉም ኣልቦ ሙዃኑ እዩ።

ደቒ ኣንስዮ ባዕላዊ ናእዳ፣ ነብስኻ ናይ ምልዓል ልምዲ፣ ተፈጥራዊ ነብሰ ምክልኻል፣ ጸዋራት ስለዝኾና ዝይዳ ይነብራን ህይወት የስተማቕራን። ክንዲ ዝኮነ ናይ ምንባር ዕድመና ንምንዋሕን ከም ኣተን ህይወት ንምስትምቓርን ኣብ ኩሉ ነገርና ከምኣተን ጸዋራት ንኹን።

ጣዕሚ ህይወት ኣብ ተጻብኦ ምጽዋርን ሽግራትካ ምንባብን ስለዝርከብ ከምኣተን ንኹን።

 

ምንጪ: The mustard seed

Write a comment

Comments: 0