ጸዋር ቃንዛ ፍቕሪ ጻሓዩ የብርቕ

By Viviana Amanuel February 19, 2012

ሙላ ነስረዲን ዓመተ ልደት ኣፍቓሪቱ ንምብዓል፣ ኣብ ቤት ኣፍቓሪቱ ድሕሪ ምውዓል ኣብታ ኩሉ ግዜ ምስ ኣዕሩኽቱ ሻሂ ዝሰትየላ ቤት ወግዒ ከደ። “ኣነ ጅግና’የ ኢሉ ድማ ን ኣዕሩኽቱ ተጀሃረሎም። ኣዕሩኽቱ ነገራቱ ደንጽይዎም፣ “እንታይ ተረኺቡ ደኣ ኣብ ሎሚ በጺሕካ’ ጅግና ኾይንካ በልዎ።

“ካብ ዝገርመኹም ሎሚ መዓልቲ ዕለተ ልደት ኣፍቓሪተይ’ዩ። ዕለተ ልደታ ንምብዓል ድማ ምስ ኣፍቓሪተይ እየ ውዒለ። ኣፍቓሪተይ፣” ህያብ ሒዝካለይ እንተደኣ መጺእካ’ ክሕነቕ፣ ኢላትኒ። ኣነ ግን ከምታ እትፈልጡኒ ዘሎኒ የብለይን። ንዓመተ ልደታ ዝኸውን ህያብ ድማ ከይሓዝኩላ ከይደ፣ ክንዲ ዝኾነ፣ ህይወታ ካብ ሞት ከትርፋ ክኢለ፣ በዚ ምኽንያት ድማ’ ኣነ ጅግና ክስመ ኣይክእልን’ዶ? ኢሉ ተመሊሱ ን ኣዕሩኽቱ ሓተቶም።

ፍቕሪ ቃንዛ’ዩ። እትምንታይ’ሲ ምፍጣር ምሉእ ደስታ ስለዝኾነ፣ ፍቕሪ ቃንዛ’ዩ። እትምንታይ’ሲ ናይ ባህሪ ለውጢ ስለዝኾነ። ፍቕሪ እሳት’ዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ‘ዩም ሰባት ንቃንዛ ፍቕሪ ተጻዊሮም ህይወቶም ክመርሑ ዝሽገሩ።

ቃንዛ ፍቕሪ ከይትጻወር ክትብል ዝገደደ ትሳቐ። ኣብ ፍቕሪ ምስቓይ ፣ ከምቲ ካልእ ቓንዛታት ኣይኮነን። ከምቲ ናይ መትኒ ስቓይ ንጡፍ ይገብረካ፣ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ድማ የሳግር።

 

ሕሰብዎ’ሞ

መን ኣሎ ብዘይ ፍቕሪ ንዓለም ዝሰዓረ፣ ገዛእ ርእሱ መሊኹ ዘድሓነ? ብዘይ ፍቕሪ ኩለንተናኻ ዕጽው ስለዝኾነ፣ ብዛዕባ ነብስኻ ጥራይ ኢኻ እትፈልጥ፣ ኣቲ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ እትፍልጦ እንተኾነ ወን’ ድሩት እዩ። ክንዲ ዝኾነ፣ እንተ ደኣ ብዛዕባ ነብስኻ መስረታዊ ኣፍልጦ ዘይብልካ ከመይ ቢልካ’ዩ’ሞ ጥልቕ ብዝበለ ንካልኦት ክትፈልጦም? ደስታ’ኸ ከመይ ቢሉ’ዩ ኣብ ዙርያኻ ክዓስል?

ንስኻ መስትያት ካልኦት፣ ካልኦት ድማ መስትያትካ ክሳብ ዝኾኑ ዝምድና ነጸብራቕ’ዩ። ብሓደ ልዑል ዝደረጃኡ ፍቕሪ ዝተመስረተ ዝምድና ልክዕ ከምቲ ንስኻ ኪኾነልካ እትደልዮ፣ ብመንጽሩ እንተዘይኾንካ ግን ሳዕቤኑ ይኸፍእ።

ኣእምሮኻ ስግኣት ስለዘይፈቱ ተቐባልነት ትስእን። መን ምዃንካ ብመጠኑ ካብ ካልኦት ስለ እትግንዘብ ነዚ ክትቕበል ድሉው ሙዃን’ዩ እቲ ዋና ነገር። ድልውነት እንተዘይሃልዩ፣ ነቶም ከፊላዊ ብዛዕባ ገዛእ ርእስካ ዝነግሩኻ ክትቀርቦምን ክትቅበሎምን ኣይትፈቱን፣ ግሉጽነት’ወን የጽል ኣካ፣ ከም ሳዕቤኑ ድማ ጽቡቕ ህይወት፣ ዕብየት ካባኻ ይሃድማ። ምንባር ድማ ብድሆ ይኾነካ።

ፍቕሪ ልክዕ ከምቲ ክፉት ሰማይ‘ዩ። ስግኣት እንተዘይብልካ ኣብኡ ተንሳፍፍ። ኣብ ዓለም ህይወትካ ብሓጎስ ከተሕልፎ እንተደኣ ደሊኻ ምስ ሓቐኛታት ኣዕሩኽ ቅረብ። ኣብዚ’ወን ብኸመይ ክወን ከም እትገብሮ ክትፈልጦ ዝግባእ’ ቅድም ቀዳድም፣ ነብሰ ኩርዓትካ ምውጋድ እዩ።

ህይወት ልክዕ ከምቲ ህጻን ካብ ማህጸን ኣዲኡ ድሕሪ ምውጻኡ ዝህልዎ ስምዒት ድማ ክስምዓካ’ዩ ወይ ወን ከምታ ፋልማያ ኣብ ናይ በረራ ልምምድ ዘላ ዑፍ ዝህልዋ ስምዒት ክስምዓካ’ዩ። ንፍቕሪ (ቓንዛኡ) ትፈርሕ ኾይንካ ግን ነቲ መንገዲ ዕብየት ጣዕሙን ምብታኽ እዩ። እዚ ፈትሊ እተደኣ ተበቲኹ ድማ ከም ኣብ ዕጽው ቤት እሞ ድማ ሰላም ዘይብሉ ምንባር’ዩ። ሽግርካ ክትፈትሕ ፍቕሪ ኣብ ውሽጥኻ ከተንግስ ኣሎኻ።

ሰኣን ምጻር ቃንዛ ፍቕሪ’ ክንደይ ድዮም ነብሰ ቕትለት ዝፍጽሙ (ኣዲኦም ትቁጸሮም) እንተደኣ ቃንዛ ፍቕሪ ተጻዊርካ ህይወትካ ትርጉም ይህልዎ። ነታ ጽባሕ እትበርቕ ጸሓይ ድማ’ ቀዲምካ ኣብ ውሽጥኻ ተብርቓ።

 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    asia jobe (Thursday, 13 September 2012 22:28)

    Great article! My compliment Viviana. Keep the great job and stay blessed.