Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣብ ባሕሪ ፍቕሪ ምሕንባስ፣ ኣብቲ ጉዕዞኡ ምግስጋስ፣ ምስ ምውዳቕ ምትንሳእን ምቅላስን ብፈተነታት ምስጋር ግድን’ዩ፣ መቐረት ክህልዎ። ኣብቲ ህይወት’ቲ ፍቕሪ’ሎ። እቲ ፍቕሪ ንባዕሉ ህይወት’ዩ። ህይወት ከኣ እስትንፋስ’ያ። ብሓጺሩ ፍቕሪ ምስጥር ህላወ’ያ። ኣቲ ምቁር፣ መጺጽ፣ ኣብ ፍቕሪ’ሎ

ህይወት ፍቕር’ያካብ በልና፣ ብግልባጡ ኸኣ፣ ፍቕሪ ህይወት’ያ እንተወሲኽና፣ ህይወት ምስጥር’ያ” ትብል ህብብቲ ኣሜሪካዊት ገጣሚት ኤሚሊ

ካብዛ ነጥቢ ተበጊስና፣ ነቲ ምስጢር ንመርምር፣ ነስተማቕሮ’ሞ፣ ኣብ ምብርባር ምስጥር ህይወት፣ ዓመትን ስዕረትን፣ ምላድን ምማትን ኣሎ። ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ፍቕሪ ዝኣመነ ክከሓድዝጸንዐ ክግዳዕ፣ ከምኡ’ወን ዕርክነት ነይሩ መልክዑ ቀይሩ ከቛርጽኣብ ሓዳር ቃልኪዳን በጺሑክብተን ይርአ’ዩ። አረ ከም ውሁብ ኾይኑ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ።

ጠንቂ ምብታኽ ሰንሰለት ፍቕሪ ግን እንታይ’ዩ?

ፍረ ፍቕሪ ስለምንታይ’ዩ ከይበሰለ ዝረግፍ?

ብዙሕን ዓይነታውን ምላሽ ክህልወና ግድን’ዩ። ክንዲ ዝኾነ ከም ገዛኻ ደኣ’ምበር ዘይ ከም ጎረቤትካ ስለዘይመቖካ

ፍቕሪ እቲ ዝቕጽልን ዝቑጸን፣ ዝዕንብብን ዝረግፍን፣ ከከም ዓይነቱ’ዩ ዝትከል

መብዛሕታኡ ግዜ፣ ዕርክነት ብዝተፈላለየ መገድታት’ዩ ዝጅመር።

ወዝቢ፣ ምልምማድ..ወዘተ ካብኡ ሕልፍ ኢልካ’ወን ከፍቕር’የ ኢሉ ዘፍቀረ’ወንን ኣይሰኣንን። መን ይፈልጥ ዘይተነግረ’ምበር ዘይተገብረ’ስ የልቦን። እዚ ኾይኑ እቲ፣ ፍቕሪ መእሰር ኩሉ ፍጻመ እያ

ፍቕሪ ብዘይ ግብዝና ትኹን” ይብል ቅዱስ መጽሓፍ።

ናብታ ቀንዲ ነጥቢ ክምለስ።

ጠንቂ ጥልመትን ክሕደትን እንታይ’ዩ?

እምነት ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ምሉእ ክኸውን ግድነት ድዩ?

ምጥርጣራት ዘለዎ ፍቕሪ ቅሳነት ይህብ ድዩ?

ነዚ ከም መሕትት ኣልዒልና፣

ህንጻ ፍቕሪ ምስ ፈረሰ ናይ ምፍራስ ግዳይ ዝኾኑ መን’ዮም?

ጽላሎት ሕሉፍ ፍቕራዊ ህይወት ምስ መን ይተርፍ?

ዘይሃስስ ቂምታ’ከ?

ዓይኒ ብዝረኣየቶእዝኒ ብዝስማዓቶ፣ መን ይፈልጥ ኣብቲ ብረኸት ዝተኻፈልና’ውን ንኸወን መልስና እንታይ’ዩ’

ደቂ ተባዕትዮ ዋላስ ደቂ’ንስትዮ?

መብዛሕታኡ ግዜ ግዳይ ዝተበትከ ፍቕሪ ደቂ ተባዕትዮ’ዮም” ይብል ናይ ስነ ልቦና ፍላስፋ ግሪን ፈልድ። ፕሮፌሰር ግሪን ፊልድ፣ ኣብ እተፈላለዩ ዕድመን ጾታን መንእሰያትን ሰብ ሓዳርን ብዝገበሮ መጽናዕቲ፣ እቲ ቑጽሪ ብዝተዓጻጸፈ ጠንቒ ደቂ’ንስትዮግዳይ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኑ ኣጽኒዑ። ምስኡ ኣተኣሳሲሩ። ‘እቲ ዝኸፍአ ሳዕቤን ከኣ፣ ምዝንባል ንቕሓት ኣእምሮ’ዩ” ይብል።

ሓደ ሰብ ብፍቕሪ ተጸሊሉ ክብሃል ምስ እትሰምዕ ትድነቕትግረም በ ኣንጻሩ ትጠራጥርወረ ምግናን’ዩ ካብ ምባል ሓሊፍካፍቕርን ኣፈቓቕራን ዘይምፍላጥ’ዩ ትብልእዚ ብወገነይ ክትውርጽጽ ኢልካ ምምራጽ’የ ዝብሎ” ይብል ግሪን።

እሞ፣ እማነይ’ወን ክገልጽ፣ ምስታ ልዕል ክትብል ብፕሮፌሰር ግሪን ዝተገልጸት’የ ዝሰማማዕግዳይ ፍቕሪ ደቂ ተባዕትዮ’ዮምደቂ’ንስትዮ ምስጥረን ስለ ዝሓብኣ ዘይኮነ እቲ ግዳይ ካብ አን ስለ ዝርሕቕ’ዩ

ክብራት ኣንበብቲ “ካብ ሓደ ርእሲ ክልተ ርእሲ’ዶ ከይተባህለ ብመንገዲ ‘መርበብ ሓበሬታ ርውየት’ ተመክሮታት ክንሰናነቕ ‘ናይ እንካን ሃበን ክንገብሮ እዚ መድረኽ ናባኹም ኣውርዶ ኣለኹ

Write a comment

Comments: 2
 • #1

  wali (Friday, 26 April 2013 02:32)

  I agree with you, but love is that easy to define and give the blame to someone. Its just perplex.

 • #2

  yrgalem (Tuesday, 30 April 2013 21:10)

  thanks sister

Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ፍቕሪ ሓደ ካብቶም ኣብ ናብራና እንስእኖም ንጥረ ነገራት!

ፍቕሪ ሓደ ካብቶም ዝጠቕሙን ዝኸበሩን ክፋል ህይወትና ፍቕሪ ናይ መወዳእታ መልሲ ንናይ መወዳእታ ሕቶ ደቂ ሰባትዩ። ንሕጂ፣ ንፍቕሪ ኣብ ሰለስተ ከፊልና ክንርእዮ ኢና።

 1. ርእሰ ፍቕሪ
 2. ሓድሕዳዊ ፍቕሪ
 3. ፍቕሪ ናብራ

ንገዛእ ርእስኻ ምፍቓር ክንብል እንከሎና ምስ ከስዐ ዘተሓሕዝ የበሉን ከመይ ብዋጋ ካል ኦት ሰባት ስለዘይኾነ። ርእሰ ፍቕርን ሓድሕዳዊ ፍቕርን ንርእሰ ክብሪ ክብ የብልዎ። ንርእሰ ምኽሓድ ወይ ንእንታይነትካ ምኽሓድ ድማ የወግዱ። መብዛሕትኡ ግዜ ንፍቕሪ፣ ንቐመም ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ንምግናን ኢና እንጥቀመሉ። ንመንፈሳዊ ዕብየቱ ኸኣ ኣፍቃርን ተፈቃርን ይምዕብል።

 

ርእሰ ፍቕሪ`

ሓቐኛን ጥዑይን ርእሰ ፍቕሪ፣ ነቲ ብባህሪ ንመብዛሕትና ዝጉልብበና ሕፍረት ኣብ ምቕንጣጥ ጠቓሚ እዚ ሕፍረት እንተዘይተቐንጢጡ፣ ሳዕቤኑ መርዛምዩ። ምጥፋእ ርእሰ ክብርን ርእሰ ምውናንን የስዕበልና ጥራይ ዘይኾነ፣ ፍቕርና ንኻል ኦት ክንገልጸሎምወን ኣይንኽእልን። እዚ ኸኣ፣ ርእሰ ፍቕሪ ቅድመ ኩነት ናይ ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ምዃኑ የመልክተልና። ፍቕሪ ናይ ገዛእ ርእሰኻ ውሳነ ክኸውን ይግባእ። ብኸመይ ንገዛእ ርእሰናን ተመክሮናን ንግምግም ብዘየገድስ፣ ብዘይቅድመ ኩነት ንገዛእ ርእስና ከነፍቕር ንኽእል።

ርእሰ ፍቕሪ ከም ውሳነ ክንወስዶ ዝግበኣና ብሕታዊ መሰል ምዕቃብን ምቕጻልናዩ።

ዌን ኣይ ሰይ ኣይ ፊል ግዩልቲ ኣብ እትብል መጽሓፍ ማኑዌል ስዊዝ ነዚም ዝስዕቡ ብሕታዊ መሰላት ኣገደስቲ ኣቕወምቲ ናይ ምፍቓርን ምኽባርን ንገዛእ ርእስናን ንኻል ኦትን ገይሩ ጠቒስዎም ኣሎ።

 1. ንጠባይካ ኣተሓሳስባኻ ስሚዒትካን ምግምጋም መሰልካዩ።
 2. ብዛዕባ ገምጋም ጠባይካ፣ ዋላ ሓደ ምኽንያት ንዘይምሃብ ይኹን ይቕሬታ ንዘይምሕታት መሰልካዩ።
 3. ጸገም ካል ኦት ሰባት ምግምጋም ሓላፍነት እንተልዩካ፣ ምፍራዱ መሰልካዩ።
 4. ጌጋ ምፍጻምን ሓላፍነት ናይቲ ጌጋ ምስካምን መሰል ኣሎካ።
 5. ነጻ ምዃንን ናይ ካል ኦት ስምዒታት ዘይምቕዳሕን መሰል ኣሎካ።
 6. ዘይስነመጎታዊ ውሳነታት፣ ክትወስድ መሰል ኣሎካ።
 7. ኣተሓሳስባኻ ናይ ምቕያር መሰል ኣሎካ።
 8. ኣይፈልጦን ክትብል መሰል ኣሎካ።
 9. ኣይተረደኣንን ክትብል መሰል ኣሎካ።
 10. ኣይግድሰንን ክትብል መሰል ኣሎካ።

እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ብሕታዊ መሰላት ምናልባት ነቲ ናይ ሓባር እምነት ዝኾነ ፍቕሪ ኣብ መንጎ ፍቑራት ንዘሎ ሓጹር የዕኑ ንዝብል ይጻረሩ ይኾኑ። ምናልባት ወን ኣብ ሓጺርን ስዒታውን ፍቕሪ ሓቂ ክኸውን ይኽእልዩ። እንተኾነ ኣብ ማዕርነታዊ ፍቕሪ ( ብሕትዊ ናጽነት) ነቲ ማእለያ ዘይብሉ ክብሪ ፍቕሪ ዝግህስ ኣይኮነን።

እንሓንሳእ ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ሕማቕ ስምዒት ይሓድረናዩ። ኣሉታዊ ስምዒታት ክሓድረናን ክምርዘናን ግን ከነፍቕርድ የብልናን። ኣሉታዊ ስምዒታት ንምውጓድ፣ ኪንዮ ሰብ ኣውነት ሓሊፍና ሰብኣዊ ዕዮ ከነማዕብል ይግባእ። ከመይ ክቡር ዓወታት ንገዛእ ርእስኻ ክትቕበል መገዲ ስለዝጸርገልካ። ንገዛእ ርእስኻ ብእወታዊ ምፍቓር ከኣ፣ ርእሰ ክብሪ ኣብ ምምዕባል ዓቢ ኣበርክቶ ኣለዎ። ኣብ መጠረሽታ ናይዚ ሕጥቦ ጽሑፍ፣ ፍሉይ ትርጉም ርእሰ ፍቕሪ ካብ “ healing The Shame That Binds You” ዘርእስታ መጽሓፍ ክንጠቕስ፣ ከማኻ፣ ዋላ ሓደ ሰብ ከቶ ኣይተፈጥረን። ንስኻ ፍሉይ ዘይትድገምን ክቡርን ኢኻ። ዋላ እምነት ተስፋን ፍቕርን ቀንዲ ኩርናዓት ህይወትናዩ። ፍቕሪ ማለት ምእንቲ ከይንወድቕ ብትሕቲ ክንፍና እነናፍሶ ኣብ ልሊ ኩሎም ጸገማን ፍሽለትን ንኽንነፍር ዝሕግዘናዩ። ፍቕሪ ነቲ ኣብ ህይወትና ጠቓሚ ዝኽዕነ ተስፋወን ይሓቑፍ። ፍቕርን ተስፋን ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ምዝማድ፣ መሰረት ምትእምማን የንጽፉ። ኣብ ዝኾነ እተፍቕሮ ነገር እምነት ካብ ምሕዳር ዝዓቢ የልቦን። ብሓፈሻ፣ ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ማለት ኣብ መንጎ ሰባት (ካብ ንላዕሊ ክኾኑወን ይኽእሉ ሰብ ሓደ ተስፋ ዝፍጠር ኤለክትሪካዊ ፍቕሪዩ።

 

ሕጉስ ልቢ

መብዛሕትኡ ግዜ ፍቑራት ሰባት ምስ ኣኽመስመሱ እዮም። ብፍሽክታኦም ከኣ፣ መድሃኒት ይረኽቡ እዚ ጠባይ ምስቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ሕጉስ ልቢ ጽቡቕ መድሃኒት ዝብልዎ ዝሰማማዕ ኮይኑ ንረኽቦ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተገብረ መጽናዕቲ ስነ ልቦና ከም ዘመልክቶ፣ ዘይትስፋዋትን ጽምዋ ዝፈትዉ ሰባትን፣ ብዕጽፊ ካብቶም ትስፍዋትን ፈቓራትን ንሕማም ዝተቓልዑዮም። ፍቕርን ዕርክነትን ክንጽግንን ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝረሓቑና ኣዕሩኽትና ብሓደስቲ ክንትክኦም ይግባእ። ኩሉ ግዜ ክትዝክሮ ዝግበኣካካብ ኩሎም ኣብ ዕምርካ( ህይወትካ) ዘፍቀርካዮም ሰባት ንስኻ ጥራይ ኢኻ ካብ ነብስኻ ዘይትርሕቕን ንገዛእ ርእስካ ዘይትኸስራን።

 

ፍቕሪ ናብራ

ርእሰ ቕሪ ንምዕታር ትስውነት መምርሒና ክኸውን ይግባእ፥ ትስፋውነት ሚዛን ናይ ክውንነትን ውሳንነትን ተስፋንዩ፥ ሓንሳእ ትስፋውነት ኣብ ህይወትና እንተ ኣማዕቢልና ንዝኾነ ዝመጽእ ጸገማት ንኽንብድህ ድልዋት ንኸውን፥ እዚ ኸኣ፡ ነቲ መብዛሕት ግዜ ስለምንታይ ገለ ሰባት ኣብ ጸገማት ዝበልሑ ገለ ድማ ብጸገማት ዝድቆሱ ንዝብል ሕቶ መልሱዩ፥

ንገዛእ ነፍስና ከነፍቕር እንተኾይና ንናብራና ከነፍቕርን ንፍጻመታት ክንኣልዮምን ይግባእ። በላሕቲ ትስፍዋት ንዝከኣል ነገር ክልውጡ ይፍትኑ። ንዘይከኣል ነገር ከኣ፣ ብሕጉስ መንፈስ ይቕበልዎ። ገለ ጠባያት ትስፍዋት ካብ ፓወር ኦፍ ኦፕቲሚዝም ዘርእስታ መጽሓፍ ከነስዕበልኩም።

 1. ትስፍዋት ብጸገማት ከቶ ኣይድነቑዮም።
 2. ትስፍዋት ንኸፊላዊ መፍትሒ ይጥምቱ።
 3. ትስፍዋት ንመጻኢኦም ክመ ዝቆጻጸሩ ይኣምኑ።
 4. ትስፍዋት ንስሩዕ ምሕዳስ የፍቕዱ።
 5. ትስፍዋት ኣሉታዊ ኣተሓሳስብኦም አቛርጹ።
 6. ትስፍዋት ንቕኑዕ ናይ ምግምጋም ክብ የብሉን።
 7. ትስፍዋት ዓወት ንኸምጽኡ ሓንጎሎዮም ዝጥቀሙ።
 8. ትስፍዋት ዋላ እንተ ዘይተሓጎስ ፍሕሽዋዮም።
 9. ትስፍዋት ንምትዕጽጻፍ ዘይተኣደነ እለት ከም ዘለዎም ይኣምኑ።
 10. ትስፍዋት ጥዑይ ዜና ክሰምዑ ክነግሩን ይደልዩ።
 11. ትስፍዋት ኣብ ናብራኦም ዘይተኣደነ ፍቕሪ ይምስርቱ
 12. ትስፍዋት ንዘይልወጥ ነገር ኣሚኖም ይቕበልዎ።

ኣብ መዛዘሚ፣ ፍቕሪ ከም ሓደ ዶክተር ክፍውሰና ይኽእዩ አረ ከም መለኮታዊ ሓይሊ ክፍውሰና ዓቕሚ ኣለዎ። ፍቕሪ ኣብ ናብራና እንተጠፊኡ ግን እቲ ሕብረተሰብ ንዓመጽ ግበረ ሽበራን ሕንፍሽፍሽን ዝተቓልዐ ይኸውን።


Write a comment

Comments: 1
 • #1

  wali (Friday, 26 April 2013 02:34)

  I appreciate you writer, I didn't know this website had such a valuable information. advertise it more