Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

“መርገም ወላዲ እንተ ዘይቀተለስ የዕነኒ”

ኣብ ከባቢና ዝፍጸሙ ነገራት ማእለያ የብሎምን። ገሊኣቶም ከይሓተትናን ከይተመራመርናን መልሲ እንረኽበሎምን እንርድኦምን’ዮም። ገሊኣቶም ድማ ብ ኣንጻሩ፣ ሓቲትካን ተፈላሲፍካን ዝጭበጥ ቀሊል ምላሽ ዘይትረኽበሎም እዮም።  

ንሕና ሰባት ግን፣ ዋላ’ወን ነዞም ዳሕረዎት ብዝመስልዎ፣ ብሂላት ኣቢሉ ትርጉም ይህቦም’ዩ። ነዚ ኣብነት እትኾነና፣ መሰት ወይ ምምስሳል፣ እዛ ምስላ ዝውኽእ፣ ጽዋ፣ ኣብታ፣ “ ኣጥራፍዮ ወኖሼ” (ኣነን ከባቢየይን) እትብል መጽሓፍ፣ ንሳ እትምልሾ ሕቶታት ክንርእይ ኢና።

ብዛዕባ ተግባራት ኣባጉምባሕ፣ ጠበቕ፣ ስርኒሕን ጭርናዕን እተዘንቱ’ያ። ኣብ ገጠራት ሃገርና፣ ኣባጉምባሕ ፈቐዱኡ ክዛወን፣ ጠበቕ ኣብ ዝሓለፍካዮ ምንቃዕ ርእሱ እናነቕነቐ ክሕርን፣ ስርኒሕ ካብ ዝተሸጎጠትሉ ቆጥቃጥ ሃንደበት ክትበርርን ተጓዓዝቲ ከተበርግግን ከምኡ’ወን ጭርናዕ ካብ ላም ናብ ላም እናተሳገረት ከብቲ ክትተኩብ ርእዩ ዘይፈልጥ ኣይህሉን።

ስለምንታይ’ዮም ግን ነዚ ተግባራት’ዚ ዝፍጽሙ? ቀሊል መልሱ፣ “መፈጠሮም ከምኡ ኮይኖም!” ዝብል ክኽውን ይኽእል’ዩ። ብሂል ሕብረትሰብና ግን ዝተፈልየ’ዩ።

ቀደም ዘመን፣ እዞም ዝተጠቕሱ እንስሳታት ኣሕዋት’ዮም ነይሮም ይብሃል። ነዲኦም ብህይወት እንከላ ስለ ዘየሐጎስዋ ኣብ ግዜ ሞታ ረገመቶም። በዚ ኸኣ “ወላዲቶም ዘየኽብሩ!” ተባሂሎም ካብ ከባቢኦም ተነጸሉ።

ንሳቶም ድማ፣ “ወላዲትና ብህይወት እንከላ ካብ ዘየሐጎስናያ፣ ሎሚ መቓብራ ብምጽባቕ ንኽሓሳ” ብምባል ተሰማምዑ። ነፍስ ወከፎም ከኣ ነዚ ንምስላጥ ክፍጽም ዝግብኦ ተዋህቦ።

ኣባጉምባሕ፣ ንመቓብር ዝኸውን ምቹእ ቦታ ክረኽብን ጎድጓድ ክኽዕትን ተነግሮ። ስርኒሕ መግነዚ ዝኸውን ነጸላ ከተምጽእ ተሓበራ። ጠበቕ ንመቓብር ዝኮኑ ጸፋሕቲ ኣእማን ክጓርት፣ ከምኡ’ውን ጭርናዕ ንተስካር ትኽወን ላም ክረክብ ተሰማምዑ።

በዚ እምበኣር’ዮም፣ ኣባጉምባሕ ንመቓብር ወላዲቱ ዝኸውን ምቹእ ቦታ ንምርካብ ፈቖዶ ሕሉም ዝዛወን ዘሎ። ጠበቕ’ወን “እዛ እምኒ’ዚኣ ዶስ እቲኣ?” ክብል ፈቐዶ ኣኻውሕ ክኾልል እንርእዮ። ጭርናዕ ከኣ፣ ዝሰብሐት ንተስካር እትኸውን ላም ንምርካብ’ዩ ከብቲ ክተኹብን ክፍትሽን ዝውዕል ዘሎ። ስርኒሕ ድማ ነቲ ‘ኣምጽእዮ” ዝተባህለት መግነዚ ነጸላ ስለ ዘይረከበት፣ ፈቐዶ መንገዲ ሰባት ኣብ ምስንባድ ትርከብ። ተጓዓዝቲ ያኢ በቲ እተስምዖ ሃንደበታዊ ድምጺ ተዳሂሎም ነጸላኦም ደርብዮምላ ክሃድሙ’ሞ መግነዚ ወላዲታ ክትረክብ።

ቀደሙስ፣ “መርገም ወላዲ እንተ ዘይቀተለስ የዕነኒ” ተባሂሉ’ንዶ ? እዞም ኣርባዕተ እንስሳታት ‘ምበኣር ፣ ብሰንኪ’ዚ ጽኑሕ አርገም ወላዲቶም’ዮም ኣብ ከምዚ ዝጸውናሉ ኮለል ዝወደቁ።

ብሂላት ከኣ ብኸምዚ መንገዲ ‘ዮም ንብዙሓት ንደቂ ሰብ ሕንቕል ሕንቕሊተይ ዝኾንዎም ነገራት ምላሻት ዝህቡ።

                                                                               

“ጥሙይ ኣይስረቕ፣ ኣመለኛ ይስረቕ”

ሓንቲ ሓላፊት መንገዲ ጠምያ፣ ኣብ ሓደ ተኸፊቱ ዝጸንሓ ገዛ ኣትያ ሓሩጭን ጠስምን ኣውጺኣ ግዒታ ክትበልዕ ምስ በለት ስርቒ ሙዃኑ ተረደኣት ጥሙይ ኣይስረቕ፣ ኣመለኛ ይስረቕ፣ ኢላ ጠንጢናቶ ከደት።

 

“ብሽንቲ ኣንጭዋ ዝተለሰለ ቤት ..ኛው ምስ ሰምዓ ይፈርስ”

በላዕቲ ሳዕሪ ናይ በላዕቲ ስጋ ንዓይ ይጥዓመኒ ኣካይዳ መሪርዎም፣ ሓደ ሓሳብ ኣንቀዱ፣ ኩልና ሰሚርና፣ ንናይ በላዕቲ ስጋ ጭቖና እንስዕረሉ፣ ጥበብ..ገዛእ ርእስና ኣብቲ ናይ መስልና ቕልስ ምስ እንጽንበር እዩ ብምባል ድማ፣ ብሓደ ቅኒት ንመሰሎም ክቓለሱ ናይ መወዳእታ ሰዓት፣ ኣኺሉ፣ ተኣንጎድ ተሸብሸብ፣ …..

ዝኾነ ኾይኑ፣ ጥምጥም ተጀሚሩ፣ በላዕቲ ሳዕሪ ድማ፣ ነቲ ወጽዓ ናይ በላዕቲ ስጋ ስዒሮም፣ …..ኣብ ከምዚ ኩነት ከለዉ ገና ሓደ ሓደ በላዕቲ ስጋ፣ እቲ ጥምጥም በርቲዕዎ፣ ካብቲ ኩናት ገዛእ ርእሶም ንምድሓን ቆርበት ሕያዋይ በጊዕ ተጎልቦ ኣብ መስርዕ፣ እቶም ተቃወምቲ በላዕቲ ሳዕሪ ተጸንበሩ፣

ሓንቲ ካብዞም ከምዚ ዓይነት፣ ዝገብሩ ድማ ወኻርያ፣ ነበረት፣ ሓደ ለባም መስተውዓሊ፣ ካብቶም በላዕቲ ሳዕሪ፣ ኣፍ ብደም ኣፍ ጭርናዕ መሲሉ ስለዘስተውዓለሉ፣ ንኹሎም መሳርዕቱ ድሕሪ ምንጋር ወኻርያ፣ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀረበት፣ እንታይ እዚ ኣፍኺ፣ ንስኺ በላዒት ስጋ ኸይኾንኪ፣ ?” ብሎም ሓተትዋ፣ ወኻርያ ግና፣ ኩሉ ሞት ግዲ ኢላ ሓደ ሓሳብ ሓሰበት፣ ትጋገዩ ኣለኹም፣ ቢላ ተማጎተት፣ ካብቶም ፈራዶ ሓደ፣ መረጼን ብምቕባል እስኺ፣ ረኣይዮ፣ ኢሉ፣ ከተምልጠሉ እትኽእል፣ መንገዲ ዓጸዎ፣ ወኻርያ፣ ርእይ ……ምጽጋብ ሰኣነቶ፣ ግዳ መምለጢ፣ ሃሰው ካብ ምባል ኣየዕረፈትን፣ ክንዲ ዝኾነ፣ እቲ ደም ይርእዮ ኣለኹ፣ ግዳ፣ ምናልባት ደኣ ዘየስተውዓልኩሎም ኣፈይ በሊዖ ቢላ ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ክውርድ ንዝኽእል፣ ፍርዲ..መኣዝኑ ጠምዘዘቶ፣

ትግርኛ ክምስሉ፣ ብሽንቲ ኣናጹ ዝተለሰነ፣ ቤት ኛው ምስ ሰምዐ ይፈርስ

 

“ሰራቒ ሞባእ ባዕሉ ይለፋለፍ”

ሓድ እዋን ካብ ቤተክርስትያን ሞባእ ተሰሪቑ፣ ተቀማጦ ዓዲ ተኣኪቦም፣ ቐሺ፣ እዚ ታቦትና ከቢድዩ፣ ሓያልዩ፣ የለፋልፍወን እናበሉ ሰበኹ፣ ወዮ ሰራቒ፣ ኣቤ ዘይኸውን ዘረባ..… ዘለፋልፍ እተዝኸውን ንዓይ ደኣ ዘየለፋልፈኒ በለ ይብሃል።

 

“ወሃ ንግዲ-ኣምሩ”

ቀደም ዘመን፣ ኣምሩ ዚብሃል እምብዛ ልቢ ዚወሓዶ ሰብኣይ ነበረ ይብሃል። ንግዲ-ኣምሩ፣ ሓረስታይን ወቓዒ መለኸትን ነበረ። ክረምተ-ክረምቲ ይሓርስ፣ ጥሪ-ጥሪ ድማ፣ መለኸቱ ተኾልኹሉ፣ ካብ ቤት ናብ ቤት እናተዘዋወረ፣ ንብዙሓት ሰባት የዘናግዕ ነበረ።

ሓደ መዓልቲ፣ ኣብ ግዜ ከባኽብቲ፣ ናይ ርእሱ ጉዳይ ግዲ ነይርዎ ኮይኑ፣ ኣምሩ ጤል፣ ጠስሚ፣ ድሙ፣ መለኸት ኪዕድግ ቢሉ ናብ ዕዳጋ ወረደ። ብጽቡቕ ዋጋ ገዛዚኡ ወን ናብ ዓዱ ኪምለስ ነቐለ።

ኣምሩ፣ ሓምሓሙ ኣንጠልጢሉ፣ መለኸቱ ተኾልኹሉ፣ ድሙ ሓቑፉ፣ ጤሉ እናኾብኾበ፣ ካብታ ከተማ ዕዳጋ ወጺኡ ሓያሎ ብዚተጋዕዘ ድማ፣ ነታ መለኸቱ፣ ከይፈተነ ከም ዚዓደጋ ዘከሩ፣ ክፍትና ጠጠው በለ። ካብ መንክቡ ኣውርድ ኣቢሉወን ሳንብኡ ገቲሩ፣ ብምሉእ ሓይሉ ነፍሓ። እታ መለኸት ኣዝያ ድምቕቲ ነበረት። ኣዝዩ ዝበርትዐ ጎራዕራዕ ከኣ ሰደደት ወያ ድሙ ሰንቢዳ፣ ኣብ ባይታ ልሕግ በለት። ወያ ጤል ግና ነፊጻ ናብ በረኻ ኣቢላ ሃጽ በለት። ኣምሩ፣ ኣቑሕቱን ድሙን ኣብቲ ወሰን መንገዲ ሓዲጉ፣ ድድሕሪ ጤሉ ጎየየ፣ ግና ዚነፈጸት ጤል ብኣጋ ኣይትሃድእን እያሞ። ኬርክባ ኣይኸኣለን። እንተስ ኣብ ገደል ትጽደፍ፣ እንተስ ኣብ ዱር ኣትያ ትሰኳዕ፣ እንተስ ዘሊላ ኣብ ጉድጋድ ትእቶ፣ ከቶ ኪረኽባ ኣይከኣለን።

ኣምሩ፣ እናሓዘነን እናተቆጥዐን ናብ ድሙን ኣቕሑኡን ተመልሰ፣ ግና ኣብዚወን ዓብይ ጉድኣት ጸንሖ። ወያ ሓምሓም አጎምብያ፣ ውያ ድሙ ከኣ ኣእዳዋን ኣፋን ተላማሚጹ፣

ኣምሩ፣ ካብ እምብዛ ቁጥዕኡ፣ እተላዕለ ኣስናኑ ሓርቀመ፣ እቲ ዚገብሮ ዚነበረ ከየስተውዓለ ድማ፣ ነታ መለኸት ብጉኣቢሉ ኣልዒሉ ወስ እንተበለ ነታ ድሙ፣ ርእሳ ዘበጣ፣ ንሳ ሓፍ..ሓምበጠቕ፣ ቢላ ትንፋሳ ሕልፍ በለት። እታ መለኸት ከኣ ሓሸምሸም በለት ነግዲ ኣምሩ ድማ ፍንጭራዕ ..ፍንጭራዕ ቢሉጥራይ ኢዱ ናብ ቤቱ ተመልሰ ይብሃል።

በዚ ሎሚ ድማ፣ ወሃ ንግዲ-ኣምሩ ተባሂሉ ይምሰል።

 

“ሓያል ኣየንግህ”

ኣቦሓጎታትና ክዛረቡን ክምድሩን እንከለዉ፣ ደጋጊሞም ዝጥቀምሎም ምስላታትን ኣበሃህላታትን ነይሮሞም። ኣብነት፣ ሓደ ንጉስ ወይወን ምሕረት ኣልቦ መላኺ መራሒ፣ ስረኻ ብርእስኻ ኣውጽ ኣያ ዝዓይነቱ ዘይምሕር ትእዛዝ ምስ ዘቕርበሎም፣” “ካብ ሰሪ መዓቱ ይሰውረና!” ብምባል ጥራይ ይሓልፍዎ ኣይነበሩን። ሓያል ኣየንግህ እውን ይብሉ ነበሩ። ምስዚ ምስላ እትኸይድ ዛንታ ዓረብ ንመልከት።

ሓደ ግዜዩ፣ ተኹላን ዕየትን ኣብ ሓደ ወሓዚ ሩባ፣ ማይ ይሰትዩ ነበሩ። እቲ ተኹላ ብላዕሊ፣ እቲ ዕየት ድማ ብታሕቲ እንተ ነበሩ። እቲ ነገር ዝደለየ ተኹላ ግን፣ ነቲ ዕየት፣ ስማዕ ማይ ትዘርግ ኣለኻ ቀስ ኢልካ ስተ!” በሎ ብምጉብዕባዕ።

በዚ ዝተገረመ ዕየት ከመይ ኣቢለ ደኣየ ዝዘረግኩልካ? ንስኻ ብላዕሊ ዘሎኻ፣ ኣነ ብታሕቲ፣ እሞ ድማ እቲ ማይ ንታሕቲ ገጹ እናዛረየ በሎ ብምግራም።

ተኹላ ደፋር! አረ ዘረባኡ ይገድድ፣ ሎሚ እተዘይዘረግካዮ ዓሚ ዘሪግካዮ ትኸውን በሎ ሕርቃን ወሲኹ።

ዕየት ኣስደሚምዎ፣ ዓሚ ድኣ ዘይተወለድኩዃ! ትርእየኒ ኣየለኻን? ዕድመይ ካብ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ዘይሓልፍ በሎ።

ንምብላዑምበር ንምስማዑ ግዲ ዘይነበሮ ተኹላ፣ ኣንታ ኽንደይ ትታረኽ ኢኻ? ንስኻ እንተዘይዘረግካዮስ ኣቦሓጎታትካ ዘሪጎሞ ይኾኑ?” ብምባል ነጢሩ ጎበጦ። ሕርሕራይ ገይሩ ድማ ቆርጠሞ።

ሕብረተሰብና ድማ፣ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምስ ዘጋጥም እምበኣር ሓያል ኣየንግህ እናበሉ ዝምስሉ።

Date: 13/12/2011

(ሰረት ምስላ)

“ኢደይ ብኢደይ ቆረጽኹ

 ኢድ ሸናሒት ጸናሒት፣

 ኢድ ካብ ዝነድድ፣ ልቢ ይንደድ

 ኢድካ ሓሊፋ ከይትጸንሓካ፣ ዘይምብዳል ቐዲምካ

 ኢድን ጭራን፣ ስጋን ካራን፣ ከብድን ጨጎራን”

Date: 10/12/2011

(ሰረት ምስላ)

“ክቡር የኽብረኻ መጠን ነብሱ፣ ሕሱር የሕስረኻ መጠን ነብሱ”

ሓደ እዋን ሓደ ምስሌነ ሰብዓብቶም ኣኸቲሎም ፣እናገሹ እንከለው ፣ ነቶም ሰዓብቶም ብዛዕባ ክብረት ክገልጽሎም ስለዝደለዩ፣” ስምዑ ሕጂ ኣነ ባዕለይ ክሓስር’የ፣ ድሐር ኸኣ ባዕለይ ክኸብር’የ” በልዎም። ቁሩብ ምስ ተጓዓዙ ኣብ ሓደ ሩባ በጽሑ። ኣብኡ ንጥሪቶም ማይ ዘስትዩ ጓሶት ጸንሕዎም። ሻቡ ወዮ’ቶም ምስሌነ ብዓውታ፣” ንዑ ኣቱም ግናያት፣ ነዛ በቕለይ ቀልጥፉ ማይ ኣስትይዋ” እናበሉ ገንሕዎም። እቶም ጓሶት “እምቢ ባዕልኻ ትፈልጥ፣ ጥዑይ ድዩ…..?” እናበሉ ነቶም ክቡር ኣፍኮስዎም።

 

ቀጺሎም ፣ካብኡ ነቒሎም ኣብ ካልእ ሩባ በጽሑ

“ብሩኻት ደቀይ ፣ በቕሊ ኸኣ ከስርረኹም’የ ብጃኹም’ንዶ ነዛ በቕለይ ማይ ኣስትይዋ” በልዎም ። ሻቡ እቶም ቆልዑ ፣”ሕራይ ኣቦየ” እናበሉ ብክብሪ ተቐቢሎም በቕሎም ማይ ኣስተይሎም።

ስለዚ “ክብር የኽብረኻ መጠን ነብሱ ፣ ሕሱር የሕስረኻ መጠን ነብሱ “ ክብሉ መሰሉሎም ይብሃል።

“ኣንቲ መርዓት ጽባሕ ትኾኒ ሓማት”

ከም ልምድን ባህልን ሓማትን ሰይቲ ወድን ኣይሳነያን’ዩ ዝብሃል። ሓደ መዓልቲ መርዓትን ሓማትን ይቛየቓ’ሞ ሓንቲ ካብተን ጎረባብቲ፣ ወረጃ ሰበይቲ ክትዓርቀን ኢላ፣ ትዛረብን ነይራ። “ ኣንቲ መርዓት ጽባሕ ትኾኒ ሓማት” ብምባል ኸኣ ነታ መርዓት መዓደታ። እዚ ኣበሃህላ ድማ ፣ ካብዚ ከም ዝነቀለ ይግለጽ።

 

“ንዕልቲ ሕማም ኩርምቲ”

መርዓት ንምልሶት ናብ እንዳ ሓሙኣ ምስ ከደት፣ ንዕልቲ መግቢ እናቖጠበት ብምሃብ ጥሜት ትቐትላ። ሓደ መዓልቲ ወያ መርዓት፣ ካብ መሶብ ሕንባሻ ቆሪሳ ኣብ ቱሽቱሻ እናቐርቐረት እንከላ ንዕልቲ ትርእያ። ሻቡ ወያ ንዕልቲ ኣእዳዋ ንላዕሊ እናዘርግሐት “ መሮኣት ልዕል በላ፣ መርዓት ትሕት በላ” እናበለት ሳዕስዐት። ወያ መሮኣት ትቕብል ኣቢላ፣ “ ንስኽን ከም ዓድኽን ንሕና ከም ዓድና እናበለት፣ “ ሕንባሽኣ ከየውደቀት ኣእዳዋ ቀርቂራ ሳዕስዐት።

ድሕሪ’ዚ በቲ ኩፉእ ናይታ ንዕልቲ ፣” ንዕልቲ ሕማም ኩርምቲ “ እናተባህለ ይምሰል ኣሎ።

 

“ኣንቲ መርዓት ጽባሕ ትኾኒ ሓማት”

ከም ልምድን ባህልን ሓማትን ሰይቲ ወድን ኣይሳነያን’ዩ ዝብሃል። ሓደ መዓልቲ መርዓትን ሓማትን ይቛየቓ’ሞ ሓንቲ ካብተን ጎረባብቲ፣ ወረጃ ሰበይቲ ክትዓርቀን ኢላ፣ ትዛረብን ነይራ። “ ኣንቲ መርዓት ጽባሕ ትኾኒ ሓማት” ብምባል ኸኣ ነታ መርዓት መዓደታ። እዚ ኣበሃህላ ድማ ፣ ካብዚ ከም ዝነቀለ ይግለጽ።

 

“ንዕልቲ ሕማም ኩርምቲ”

መርዓት ንምልሶት ናብ እንዳ ሓሙኣ ምስ ከደት፣ ንዕልቲ መግቢ እናቖጠበት ብምሃብ ጥሜት ትቐትላ። ሓደ መዓልቲ ወያ መርዓት፣ ካብ መሶብ ሕንባሻ ቆሪሳ ኣብ ቱሽቱሻ እናቐርቐረት እንከላ ንዕልቲ ትርእያ። ሻቡ ወያ ንዕልቲ ኣእዳዋ ንላዕሊ እናዘርግሐት “ መሮኣት ልዕል በላ፣ መርዓት ትሕት በላ” እናበለት ሳዕስዐት። ወያ መሮኣት ትቕብል ኣቢላ፣ “ ንስኽን ከም ዓድኽን ንሕና ከም ዓድና እናበለት፣ “ ሕንባሽኣ ከየውደቀት ኣእዳዋ ቀርቂራ ሳዕስዐት።

ድሕሪ’ዚ በቲ ኩፉእ ናይታ ንዕልቲ ፣” ንዕልቲ ሕማም ኩርምቲ “ እናተባህለ ይምሰል ኣሎ።

 

“ሕንቓቐ፣ ቆልዓ ኣሕነቐ”

ሓደ እዋን ፣ ሓደ ቆልዓ እንቛቕሖ ይሰርቕ’ሞ ኣዲኡ ካበይ ኣምጺእካዮ ከይበለት ትቕበሎ። ኣብ ዝቀጸለ ደርሆ፣ ጤል ይሰርቕ።

ኣብ መወዳእታ ድማ ሰብ ቐቲሉ ይእሰር። ፍርዱ ድማ ማሕነቕቲ ይኸውን። ከም መፋነዊ ፣ክብሎ ዝደሊ ክብል ተፈቕደሉ። “ንዓይ ኣይትሕነቑኒ፣ ንወለደይ ሕነቑ” ኢሉ ድማ ይዛረብ። በዚ ድማ፣ “ሕንቓቐ ቆልዓ ኣሕነቐ“ እናተባህለ ይምሰል ኣሎ።

 

“ሰብኣይ ክልተ ንየው ነጀው ክብል ሞተ”

እዚ ብዙሕ እዋን ቀዋሚ ሓሳብ ንዘይብሉ ሰብ’ዩ ዝምሰል።መስረቱ፣ ሓደ እዋን ሓደ ሰብኣይ ካብ ገዝ ኡ (ካብ ሒምኡ) ናብ ካልአይቲ ሰበይቱ ብጸላም ተሓቢኡ እናኸደ ጸላእቱ ኣጻናትዮም ምስ ቀተልዎ ዝተመሰለ’ዩ።

 

“ብዓል ዕዳ እንተሞተ ፣ዕዳ ነይተርፍ”

ሓደ ህጻን ነብኡ ፣ “ኣቦይ እቲ ገንዘብ ዝእውደና ንግሆ ንግሆ ገዛና እናመጸ ዘሸግረና ዝነበረ ሰብኣይ ሞይቱ”ይብሎ። ኣብኡ ድማ፣” ኣየ ዝወደይ ብዓል ዕዳ እንተሞተ ዕዳ ነይተርፍ” በሎ ይብሃል። ካብዚ ነቀለ’ዩ ድማ ክሳብ ሎሚ ዝምሰለሉ።

 

“ምብላዕ ምብልዑ ዝብኢ ዓድና ይብልዓዮ”

ሰባት ኣእዱግ ኮብኩቦም ‘እናመጹ( ንዓዶም) ሓደ ኣድጊ ኣብ ቦታ ዓዶም ከይበጽሐ ስለዝሞቶም

“ምብላዕ ምብልዑ ዝብኢ ዓድና ይብልዓዮ” ኢሎም ፣ክሳብ መሬት ዓዶም ተሰኺሞም ብምውሳዶም’ዩ መጺኡ ይብሃል።

 

“ከለኻ ናተይ እንተሞትካ ናተይ”

ዝብኢ ንኣድጊ ይሕዞ’ሞ ፈንጠርጠር ኢሉ ስለ ዝበርትዖ ፈነዎ። ኣድጊ ማ ካብ ኣፍ ዝብኢ ኣምለጠ። ሻቡ፣ ወዮ…..ዝብኢ ሓሪቑ፣ “ ኣበይ ከይትኸይድ ፣ኸለኻ ናተይ እንተሞትካ ናተይ” በሎ። በዚ ድማ ንከምዚ ዝኣመሰለ ነገር በዚ ምስላ’ዚ ይግለጽ ኣሎ ይብሃል።

 

 

“ሓሙኻ መርቕ ሓሙኻ ርገም*

ኣብ ምኽፍል ገዝሚ ናይ ፍርሽም እንተደኣ ተባሂሉ፣ ሓሙ ድሕሪ መርዓ ማዕረ ማዕረ ምስ መርዑት’ዩ ዝማቐል ። ንጓሉ ዓሰርተ ከብቲ እንድሕር ኣግዚምዋ፣ ነዞም ዓሰርተ ፈፈረቐኦም’ዮም ዝማቐሉዎም። ምስ ተማቐሉ እቲ ሓሙ ጽቡቕ እንተገበረ ኸኣ፣” ሓሙኻ መርቕ፣ ሓማቕ እንተገበረ ኸኣ “ ሓሙኻ ርገም “ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ይብሃል።


ምንጪሰሙናዊ ጋዜጣ ቁ…80 6/3/ 1944

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    DEBESAY FISAHAYE (Tuesday, 16 October 2012 14:26)

    ANE BITAMI EYE KEDNIKEKI ZEDELI BIZIYADA DIMA MINCHI SELE ZELEWO . KALEE AGEDASSI HABERETA EYU BIZIYADA KEA KETSELEYO BERTEE ZEMISITU ZEMISITA . GOOD LUCK .