Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣዒንትና

ኣዒንትና ኣገረምቲ ኣካላት’የን። ምሉእ መዓልቲ ድማ ብዘይ ዕረፍቲ ይሰርሓ።

ብዛዕባ እንነብረሉ ዝምህራና ወን ንሳተን’የን ነገራት ብግቡእ ክንምልከቶም ድማ ይሕግዛና። ካብ መጽሓፍቲ ኣንቢብና ክንርዳእን ክንፈልጥን ልዑል ኣበርክቶ ይገብራ። ኣብ ከባቢና ዘሎ ዓቢ ድዩ ንእሽቶ፣ ቀረባ ድዩ ርሑቕ፣ ሓርፋፍ ድዩ ለማጽ… ወዘተ ኣዒንትና’የን ዘረጋግጻልና። ብዛዕባ ዓቐንርሕቀትቅርጺሕብሪ ..ወዘተ ‘ወን ብሓገዝ ኣዒንትና ኢና እንፈልጦ።

ነገራት ቀረባ ወይ ርሑቕ ምህላዎም ብዘይ ካልእ መሳርሒ ብዓይንና ጥራይ ክንፈልጦ ንኽእል ።

ህጻናት ክሳብ ክልተ ወይ ሰለስተ ወርሒ ዝመልኡ ሕብሪ ኣየለልዩን’ዮም። ክሳብ ሽዑ ንዝኾነ ሕብሪ ሓኹምሽታይ ኮይኑ ይር ኣዮም። እቲ ህጻን ዕድመ እናወሰኸ ምስ ከደ፣ ኣብ ሓደ ነገር ንነዊሕ ግዜ ኣተኩሩ ናይ ምጥማት ባህሪ የማዕብል፣ ብተመስጦ ድማ ክዕዘብ ይረአ። ንኻልእ ኣካላቱ ምስቲ ጭብጥ ዝርግሕ እናበለ ነቲ ዝምልከቶ ዘሎ ነገር ክሕዞ ይመጣጠር። ክሕዞ ወይ ክበጽሖ ግን ዓቕሚ ይሓጽሮ። እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ግን ኣእዳውን ኣዒንቱን ኣወሃሂዱ፣ ብዛዕባቲ ዝምልከቶ ዘሎ ነገር ብዙሕ ክፈልጥ ይጅምር

ሓደ ነገር ክንሕዝ ምስ እንደሊ፣ ፈለማ ኣዒንትና ተዓዚበን ናብ ሓንጎል መልእክቲ የመሓላልፋ። ሓንጎልና ድማ ን ኣእዳውና መልእኽቲ ይሰደለን’ሞ ንጭብጦ። ስለዚ’ዩ ድማ እቲ ህጻን ነቲ ኣተኩሩ ዝተመልከቶ ነገር ብ ኣእዳው ክሕዞ ዝመጣጠር

ዝደለናዮ ስራሕ ምእንቲ ክንዓዪ ክንርኢ ኣለና። በዚ ምኽንያት’ዩ ድማ፣ ኣብ ስራሕ ኣብ እንቑጸረሉ እዋን ቅድሚ ኹሉ ብዛዕባ ጥዕና ኣዒንትና ክንምርመር እንሕተት። እዚ ማለት ግን ኩሉ ዓይኒ ዘይብሉ ድውዩ ማለት ኣይኮነን።

ሕብሪ ዓይኒ

ወዲ ሰብ ዝተፈላለየ ሕብሪ ዓይኒ’ዩ ዘለዎ፣ ሰማያዊ፣ ሓሙኽሽታይ፣ ጸሊም፣ ብናዊ..ወዘተ። ሕብሪ ዓይኒ “ኣይረስ” ብዝተባህለ ክፋል ዓይኒ ዝቖመ’ዩ ። ኣይረስ ክልተ ቀጸላታት ኣለዎ፣ ቀዳማይዳሕረዋይን። እቲ ቀዳማይ ቀጸላ ኣይረስ ቡናዊ ወይ ብጫ ሕብሪ እንተዘይብሉ፣ ሕብሪ ዓይኒ ሰማያዊ ወይ ሓሙኽሽታይ ክኸውን ግድን’ዩ።

ሕብረ ዕውራን

ሕብረ ዕውራን ሕብሪ ፈጺሞም ኣየለልዩን’ዮም ክብሃል ኣይከኣልን’ዩ። ዝኾነ ሰብ ዝርእዮም ሕብርታት ከለልይዎም ግና ይጽገሙ። ንገለ ሕብርታት ብግቡእ ከለልይዎም ስለዘይኽእሉ ክሓውውስዎም ይረኣዩ። መብዛሕትኦም ሕብረ ዕውራን ሰባት ንቐይሕ፣ ቀጠልያን ብጫን ሓደ ዓይነት ገይሮም’ዮም ዝወስድዎም። ንቀይሕ ሕብሪ ካብ ሰማያዊ ሕብሪ ፈልዮም ከለልይዎ ግና ይኽእሉ’ዮም። ዝኾነ ሕብሪ ከለልዩ ዘይኽእሉ ሕብረ ዕዉራን ቁጽሮም ኣዝዩ ውሑድ’ዩ። እዞም ሰባት’ዚኣቶም ኣብ መሬትና ዘሎ ዝኾነ ነገር ጸሊም ጻዕዳ ጥራይ ኮይኑ’ዩ ዝስምዖም።

ሓደ ካብ 25 ሰባት ሕብረ ዕውራን’ዩ ሕብረ ዕውራን ብተወርሶ’ዩ ዝመጽእ። ካብ ሕብረ ዕውራን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሕብረ ዕውራን ደቂ ተባዕትዮ ይበዝሑ።

Write a comment

Comments: 0