Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ጥንታዊ ቻይናዊ ፍላስፋን መምህርን ዝነበረ ኮንፊሽስ ሓደ መዓልቲ ንኽዘናጋዕ ናብ ሓደ ጫኻ ምስ ከደ፣ ምስኡ ንዝነበረ ዜሉ ዝተባህለ ተምሃራዩ ማይ ንኸምጸኣሉ ናብ ሓደ ዛራ ይልእኾ።

ዜሉ ትእዛዝ መምህሩ ንኸማልእ፣ ኣብቲ ጽዑቕ ኣግራብ ዘለዎ ጫካ፣ ናብታ ማይ ከምጽ’ኣላ ዝተኣዘዛ ዛራ እናኸደ ነብሪ የጓንፎሞ። ዜሉ ካብቲ ሓደጋ ንምምላጥ ተጸናትዩ ጭራ ነብሪ ሒዙ ብሴፍ ብምውጋእ ነቲ ነብሪ ይቐትሎ። በቲ ዝፈጸሞ ምሒር ተሓጉሹ ጅግንነቱ ንምርኣይ ጭራ ነብሪ ቆሪጹ ብምውሳድ፣ ማዩ ሒዙ ናብ መምህሩ ይምለስ። ኮንፊሽስ ንዛንታ ጅግንነት ዜሉ ብዓቕሊ ድሕሪ ምስማዕ፣ ናይ ምግራም መንፈስ ከየርኣየ ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሉ ማዩ ክሰቲ ጀመረ። ዜሉ ግና ንጭራ ነብሪ እናወዛወዘ፣ ንነብሱ ከም ኩሩዕ እናቖጸረ፣ ንመምህሩ

መምህር ብጉብዝናኡ ዓቢ ዝብሃል ሰብ ንነብሪ ከመይ ገይሩ ድዩ ዝቐትሎ?

ኢሉ ይሓቶ።

ዓቢ ሰብ ንነብሪ ፊት ንፊት ገጢሙ ኣብ ርእሱ ብምህራም ዝቐትሎ።

ኢሉ መለሰ ኮንፊሽስ

ዜሉ ብመልሲ መምህሩ ሕፍረት እናተሰምዖ፣

ማእከላይ ዝብሃል ሰብ?

ኢሉ ደጊሙ ሓተተ ቦታኡ ምስቶም ማእከሎት ክኸውን እናተተስፈወ።

ማእከላይ ሰብ፣ ንነብሪ ብጎድኑ ብምቕራብ ኣብ ጎረሮኡ ብምውጋእ ዝቐትሎ።

ኢሉ መለሰ ኮንፊሽስ

ዜሉ ብመልሲ መምህሩ ፍጹም ሕፍረት ተሰምዖ። ነታ ዘኣተዋ መፈንጠራ ክወጻ ብዘይምኽ ኣሉ እናተቖጥዐ ከኣ፣

ድኹም ዝብሃል ሰብ ንነብሪ ከመይ ገይሩ ይቐትሎ?

ኢሉ ሓተተ።

ድኹም ሰብ፣ ንነብሪ ብጭራኡ ሒዙ ዝቐትሎ

ኢሉ መለሰ ኮንፊሽስ

ዜሉ ብዛዕባ ጉብዝናኡ ዝነበሮ ጃህራ ኣብ ማይ ከም ዝኣተወ ጓህሪ ዘሓለ። ኮንፊሽስ ኣብቲ ጫካ ነብሪ ከም ዘሎ ፈሊጡ ንኽፍትኖ ኢሉ ከም ዝለኣኾ ምስ ፈለጠ ሕርቓኑ ፈጺሙ ምቑጽጻር ሰኣነ። ኣብ ልዕሊ መምህሩ ከኣ ጽልኢ ኣሕደረን ንመምህሩ ንክሃሲ ብተንኮል ተበገሰን። ሽዑ፣ ዓቢ እምኒ ኣልዒሉ ንመምህሩ ኣብ ርእሱ ሃሪሙ ንምቕታል ብምውሳን፣ ተጸጊዑ

ዓቢ ሰብ ንሰብ ብከመይ ዝቐትሎ?

ኢሉ ሓተተ።

ዓቢ ሰብ ንሰብ ብመልሓሱ ዝቐትሎ።

በሎ ኮንፊሽስ።

ኣብ መወዳእታ ዜሉ ብመልሲ ናይ መምህሩ ሕፍረት እናተሰምዖ

ድኹም ሰብ ንሰብ ብኸመይ ዝቐትሎ

ደጊሙ ሓተቶ።

ድኹም ሰብ ንሰብ ብእምኒ ዝቐትሎ።

በሎ ኮንፊሽስ።

ዜሉ ብመልሲ ናይ መምህሩ ተገሪሙ፣ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ እምኒ ደርብዩ ተደፊኡ ይቕሬታ ሓተተ።

እቲ ዝገርም ግን፣ ኮንፊሽስ ዜሉ ብመልሓሱ ብምቕታሉ ንነብሱ ምስቶም ማእከሎት ሰባት ይቖጽራ ምንባሩዩ።


Write a comment

Comments: 0