Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

1 ሓንሳብ ቅድሚ ምዝራብካ ክልተ ሳዕ ሕሰብ:- ገሌና ግብረ መልሲ ኣብ ምሃብ ህውኻት ኢና ዝኾነ ዘረባ ምስ ኣምሎቅና ወይ ሓደ ነገር ምስ ፈጸምና፣ እንጠዓወን ሒደት ኣይኮናን። ከምዚ ዓይነት ባህሪ ምስ ሰባት ዘሎና ዝምድና ኣብ ምዝራግ ዘይነዓቕ ተራ ኣለዎ። ብሉዙብ ኣዘራርባ ዝፍጠር ናይ ምርድዳእ መንፈስ ግና ኣብ ርግኣት ስድራቤት ወሳኒ ግደ ኣለዎ። ዝኾነ ኣባል ሓቲ ስድራ ክዘራረብ ከሎ ዘውጽ ኦም ቃላት ብግዚያዊ ስምዒታት ክጽለዉ ኣይግባእን።

ከምዚ ዓይነት ባህሪ ንኸተጥሪ፣ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝወዓልካ ውዒልካ ንገዛ ክትኣቱ ከለኻ ንገለ ካል ኢት ዛዕባ ስድራቤትካ ጸጽቡቑ ሕሰብ።

2 እትምስረት ስድራ ከመይ ክትኸውን ከም ዘለዋ ኣቐዲምክ ምስ ኣባላት ስድራ ምዝታይ:- ብዛዕባ እትምስርታ ስድራቤት ወይ ተመስሪታ ዘላ ስድራ ዝህልወና ራእይ ክንዘራረበሉን ብጽሑፍ ከንስፍሮን ጽቡቕ እዩ። ብጽሑፍ ምስፋር ነቲ ራእይ ርዝነት ከም ዝህልዎ ይገብር እዩ። ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ብዛዕባ ራእይ ስድራና ኣቦን ኣደን ወይወን እቶም ዕእበይቲ ኣባላት ስድራቤት ጥራይ ኣይኮንናን ክንዘራረብ ዘሎና፣ ህጻናወን ኮፍ ኣቢልና ከነዕልሎም ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ድሌታት ህጻናት ጎሲኻ ዝትግበር መደብ መወዳእታኡ ዕውት ክኸውን ስለዘይክእል።

3 ቀዳምነታት ምስራዕ:- ክትግበሩ እንድልዮም ነገራት ከከም ቀዳምነቶም ክንሰርዖም እንተዘይ ኢልና ኣቐዲምና ብእነውጽኦም መደብ ክንኸይድ ኣይንኽእል፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መወዳእታ ሰሙን ብደረጃ ስድራቤት ክትግበሩ ብዛዕባ ዘለዎም ጉዳያት ምዝርራብ ከኣ ኣገዳሲ እዩ።

4 ብዛዕባ ኣባላት ስድራና ዘይቕየር እወታዊ ስእሊ ይሃልወና ኣብ ህይወት ልሙጽ ዝብሃል ነገር የለን። ብዘውቻእናዮም መደባት ኣብ እንጓዓዘሉ እዋን ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ዕንቅፋት ክገጥመና ይኽእል እዩ። እቲ ኣገዳሲ ግን፣ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ዕንቅፋት ኣጋጢሙ ዘይኮነ፣ ብኸመይ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ምሕሳብን እሂን ምሂን ምብህሃ እዩ። ኣብ ምፍታሕ ግርጭታት ኣተኩሩ ዝተኻየደ ሃደ መጽናዕቲ ከም ዘረደኦ፣ ሓደ ግጭት ዝፍጠር ጉዳይ ምስ ዝበዓል ልዕሊ ቀንድ መባኣሲ ንጥቢ፣ ብድሕሪኡ ብዝስዕብ ሕማቕ ዘረባን ምቅይያምን ይብእስ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ስድራና ዘቐመጥናዮ ሓደን ንጹርን እሊ ክህልወና ይግባእ፣ እቲ ንጹር ስእሊ ከኣ ኣብ ግዜ ግርጭት ዝብለል ክኸውን የበሉን።


Write a comment

Comments: 0