Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

'ቀደም ዘመን ሓንቲ ስድራቤት ብዝሓ ብዘየገድስ ኣብ ሓደ መኣዲ ተጠርኒፋ ይውሓድ ይብዛሕ ይሕመቕ ይጸብቕ ዓቢ ምስ ባረኾ ብሓደ ኾይና ብሕውነትን ምትሕልላይን ዝመልኦ ፍቕሪ ትበልዕ ነበረት።

ሕጂ ግና.............

ዝኾነ ኾይኑ ሓንቲ ካብ ጥንታውያን ወግዒ መኣድታት ወስ ክብለኹም።

ጥንታዊ መኣዲ " ሌማት" እያ ትብሃል

 

መኣዲ ሌማት ሸሞንተ እንጌራ ተተዓጺፉ ብኽቢ ይቕመጥ ጸብሒ ኣብ ማእከል' ቅርጫት ምስ ኮነ፣ ዓቢ ...ንእሽቶ እንጌራ ቆሪሱ ንኹሉ ኣባል መኣዲ ዓዲሉ ምስ ባረኽ ተቐረብቲ ጸጸቢሖም ይበልዑ።

 

ምናልባሽ' ጥንታዊ ወግዒ መኣዲ ሕጂ ኣሎ ክብል ኣይደፍርን


Write a comment

Comments: 1
 • #1

  gebrethsadqan (Tuesday, 30 April 2013 20:51)

  ማራኺ መሃሪ’ዩ ‘ በርትዒ

  ኣዲስ ኣበባ ዩንቨርስቲ

Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ብዙሕ ምስጥር ፈሊጠየ፣ እንተኾነ ምስጥር ደቂ ሄዋን ከይፈለጥኩ ይመውት ኣለኹ ውሩይ ተመራማሪ ስነፍልጠት ሲግሞንድ። ምስጥር ሄዋን። ኣዳም ዘይፈትሖ ግድል ግብጻዊ ጸሓፊ መንሱር። ብዛዕባ ደቂ ሄዋን ካብ ዝተባህለ፣ ውሑድ።

ኩሉ እትውንን ሄዋን ጸርጸር ክትብል እንከላ፣ እንታይ ስኢና ወይ ጸጊባ ኢልና ንድምድም ብዙሓት ክንኸውን ንኽእል። ይኹን ደኣምበር፣ ሄዋን የፍቕረኪየ፣ ጽብቕተይ ኢኺ ዝብላ ቃላት ምስ ዝሰምዓ ንኹሉ ሃበተን ንምርሕራሕ ድሕር ከም ዘይብላ፣ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ይሕብር። እንተኾነ፣ ፍቕሪ ድኽነት ዝመረጸት ሄዋን፣ ፍቕሪ ምስ ረኸበትወን ዘንጸባርቕ ነገራት ደልያ ጸርጸር ከም እትብልወን ከየዛኻኸሩ ኣይሓለፉን።

ደቂ ሄዋን ብባህሪኤን ኣብ ደቀቕቲ ነገራት ኣዝየን የን ዝግደሳ። ብሓፈሻኡ ወን ናይ ዘይምዕጋብ ባህሪ ኣለወን። እዚ ባህርያት ብጽቡቕ እንተተኾስኩሱ፣ ደቂ ሄዋን ልዑል ጥሙሕ ስለ ዝውንና፣ ናብ ጥርዚ ክበጽሓ ኣየጸግመንንዩ። ኣብ መገዲ ዝጸንሐን መሰናኽላት ናይ ምእላይን ምስዓርን ዓቢ ክእለት ድማ ይውንና። እቲ ጸገም ግን ኣብ ጥርዚ ዝበጽሓ ደቂ ሄዋን በደል እንተኣጋጢዎን ነቲ ኩሉ ዝተጨበጠ ዓወታት ኣብ ሓጺር ግዜ ሃደሽ ደሽ ብምባል ናብ ታሕቲ ወሪደን ሕነ ክፈድያ ድሕር ዘይብላ ምዃነንዩ። እቲ ምኽንያት ምእንቲ ሞጎጎ ትሕለፍ ኣንጭዋ’’ ዝብል ጸኒሕ፣ ሕድገት ክትገብር ዝድርኽ ብሂል ግዲ ስለዘይገብራሉ እየን።

ዋላ ወን እታ ዕሙር ሓዳር እትውንን ሄዋን መጻምዳ እንተበዲልዋ ብዛዕባ እቲ ዝወረዳ በደል ደኣምበር ብዛዕባ እቲ ብድሕሪኡ ዝስዕብ ዕንወት ግዲ የብላን። ምኽንያቱ ኣብ እትምስርቶ ዝምድና ልዑል እምነት ኣንቢራ ስለ እትውፈ በደል ከጋጥማ ዘሎ ተኽእሎ ኣብ ግምታ ኣይጸንሕንዩ። ክንዲ ዝኾነ፣ እምነታ ፈርከሽከሽ ይብል ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ዝዓይነቱ ሕነ ምፍዳይ ድማ፣ ትፍጽም።

ድልየታት ሄዋን መወዳእታ የብሉን። ዋላ እቶም ኣዒንቲ ደቂ ተባዕትዮ ግዲ ዘይብሎም ነገራት (ከም ኣሽቱ ዝቑጸሩ) እንተዘይተማሊኦም ሳዕቤኖም ሓደገኛ ይኸውን፣ ኣመለኻኽታ ሄዋን።

ርጉእ ዝምድና ክህልወካ መጻምድትኻ እንታይ ትደልን ብኸመይ ትዓግብን ክትፈልጥ ይግባእ። እቲ ዝዓበየ ብድሆ፣ ምልክታት ሄዋን ውስጠዘ ብሙዃኖምን ኣፈን ከፊተን ድልየተን ክጸውያ ዘይደፍራ ብምዃነን (ባህላዊን ማሕብራዊን ጸቅጢ ደሪኽወን) ሄዋን እንታይ ትደሊ ኣየናይ የሑጉሳ፣ ንደቂ ተባኦትዮ ዓቢ ግድል እዩ።

ንስኻትኹም’ከ ክቡራት ኣንበብቲ መጻምድትኹም’

እንታይ ትብህግ’ እንታይ ትጸልእ’ ብዝግባእ‘ዶ ተለልዩ?

 

Write a comment

Comments: 1
 • #1

  Mekeret (Monday, 17 September 2012 05:55)

  Wow Isu read it that