ድምጺ ዘይህልዋት ክሰምዓላ ዝሓደርኩ ለይቲ

By Viviana Amanuel; July 1, 2012

 

ደዝዳዚ ኢና ካብ ባጽዕ ብሓንቲ ዘይምችእቲ ሳምቡቕ ገፈፍቲ ዓሳ ናብ ኖራ ነቒልና። ድሕሪ ኣሰልካይ ጉዕዞ ባሕሪ ጸሓይ ዕራብ፣ ናብ ላዕላይ ኖራ በጺሕና።

ደሴት ኖራ’ ኣብ ክልተ ዝተኸፍለት ደሴት እያ። ላዕላይ ኖራ ፣ ተቐማጦኣ፣ ዕለታዊ ዋኒኖም ንምስላጥ፣ ካብ ናብ ስለዝንቐሳቐሱ ዕሙር ምንቕስቓስ ዝረኣየላ፣ ደሴት ይገብራ።

ኣብ ታሕታይ ግን፣ ብዘይኻ፣ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ’ ኣባይቲ፣ ናይቶም ገፈፍቲ ዓሳን’ ኣረይቲ ጽፍርን እሞ ድማ ሳሕቲ ዝኽፈት እንተዘይኾይኑ፣ ከም ላዕላይ ኖራ ብዙሕ ምንቕስቓስ የብላን።

ዝኾነ ኾይኑ፣ ኖራ ድሕሪ ምብጻሕና፣ ድሕሪ ናይ ክልተ ሰዓታት’ ዕረፍቲ፣ ናብታ ቀንዲ ክርእያ ዝብህግ ዝነበርኩ’ ዕሙር’ ጽፍርን ዓሳታትን ኣለዎ ኢሎም ዝኣምኑላን ድሴት ጀሚለ ኢና ነቒልና። ኩሉ ጉዕዞ’ በቶም ደቒ ባሕሪ ይምእዘን ስለዝነበረ፣ ብዘይኻ ዝበሉኻ’ እሺ ኢልካ ምስማዕ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበረ፣ ክንዲ ዝኾነ፣ ምስ ድኻመይ’ ዳግማይ ክንድቲ ዝመጻእናዮ ዝኸውን ጉዕዞ ኣሃዱ በልናዮ።

ድሕሪ ኣህላኺ ጉዕዞ ባሕሪ ክንድቲ ካብ ባጽዕ ንኖራ ዝወሰደ ተጓዒዝና’ ጀሚለ በጻሕና። ንዓይ’ምበር ነቶም፣ ንጉዕዞ ባሕሪ ከም ማይ ኣጻምእ ጠምጠም ዝብልዎ ደቒ ባሕርስ ....ዋላ ሓንቲ ኣይነበረ።

ጀሚለ ለይቲ በጺሕና።

“መዓስ ካብታ ኣሰልቻዊት ሳምቡቕ ወሪደ ኣመት መዳቑሶይ እገብር እናሰላሰልኩ፣ ጥብቒ ትእዛዝ፣ “ ካብዛ ጃልባ ምውራድ ኣይፍቐድን’ዩ ምኽንያቱ እዛ ደሴት ሰብ ዝብሃል ስለዘይብላ፣ ኣይክንወርድን ኢና “ በለና። ሓደ ዕድመ ድፍእ ዘበል፣ ወዲ ባሕሪ።

ምስ ምንውናው ማዕበል ከም ኣብ ዓራት ስቕሎ ፣ “ህጻን ውላድካ ክድቕሰልካ እትረርዎ፣ ክርረው ምስዚ ኩሉ ድኻመይ ድቓስ ዕጭ ሓንፊፉኒ። እቶም፣ መሳልይተይ ግና፣ መዓልታዊ ንጥፈቶም ስለዝኾነ’ ድሮ ምሕርናኽ ጀሚሮም።

እንቛዕ’ባ ዕጭ ሓንፈፈኒ!

ኣብታ ሰብ የብላን ዝተባህለት ድሴት ጀሚለ፣ ሓሓሊፉ በልጭ ዝብል ሓዊ’ ምልክት መጋርያ፣ ከም ማእከል ዘመናዊ ለይታዊ ትልሂት ክምስል ስሙር ጓይላ ወጋሕ ፈታሕ ደኣ’በለ።

ምስ ኩሉ ኣደናቒ ትርኢትን፣ ምስ ጥሙሕ’ ናይ ምርኣይ ባህገይ ምድሪ ጸብሐ ደኣ’

ነቲ ምሉእ ለይቲ ፣ ድቃስ ዝኸልኣኒ ፣ ክሰምዖ ዝሓደርኩ ‘ጓይላ፣ ክርእዮ ዝሓደርኩ’ ብልጭታ መጋርያ’ ኣሰሩ ንምስናድ’ ካብታ ሳምቡቕ ወሪደ ናብታ ድሴት ወፈርኩ።

ይትረፍ ቅድሚ ገለ ሰዓታት ዳንኬራን መጋርያን ፣ ኣሰር ዝኸውን ሓሙኽሽቲ ክርኢ ንመዋእላ ሰብ ዝሓለፋ ኣይትመስል። ኣብቲ ሑጻ’ ብዘይካ እቲ ኣነ ዝረገጽክዎ፣ ኣሰር ኣሰር ኣይነበረን።

ጉድ!

ብምልእታ ደሴት ክሳብ ኣላሽ ዝብል ኮሊለያ፣............

ጉዳይ ምግፋፍን ምእራይን ጽፍሪን ዕንቑን ድሕሪ ምስልሳል፣ ምስ ደቒ ባሕሪ ናብታ’ ዕሙር ምንቕስቓስ ዘለዋ ደሴት ኖራ ደኣ ነቐልና።

ሻቡ ፣ ነቲ ብድሮ ካብታ ሳምቡቕ ከይንወርድ ፣ ጥብቒ ትእዛዝ ዝሃበና’ ዕድመ ድፍእ ዘበለ ወዲ ባሕሪ፣ “ እዚ ምሉእ ለይቲ ክሰምዕን ክርእዮን ዝሓደርኩ ዳንኬራን መጋርያን ካበይ’ዩ በልክዎ፣ ገለ መምለሲ’ ርጡብ ምላሽ እንተረኽብኩ።

“ወላሂ! ጋሻ ኾይንኺ’ምበር ጀሚለ ዘይህልዋት ለይቲ ዝነብሩላ መዲና’ያ’’ በለኒ።

ብርግጽ ደሴት ጀሚለ’ ናይ ዘይህልዋት መዲና።

 

ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ጀሚለ

ስም ዘይብሉ ማይ ጨሎት

 

 

By Viviana Amanuel; December 8, 2011

 

ንከተማ ድባርዋ ሕጂ ንመጀመርታ ግዜየይ ዝረግጻ ዘለኹ ኣብዛ ብጎቦታት ዝተኸበት ኣብ መንጎ መንገዲ ወሕጅ ዝተደኾነት ታሪኻዊት ከተማ ከተማ ነገስታት ካብ ኣመና ምጽባባ ሰዓት ትሽዓተ ዝተቃጸርካ ቅድሚ ሰዓት ቆጸራኻ ትሽዓተ ግዜ ክትራኽብ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል’ዩ።

ኣብ ውሽጢ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ጻንሖተይ ኣብዛ ከተማ ኣዝመራ ሙዃኑ ዘዘኻኽር ኣዝዩ ብርቱዕ ዝናብ ዘኒቡ ልብኻ ዘረስርስ ባህታ ዘለዎ መዓር ዝኾነ ዝናብ ሎሚ ምርር ዝበለት ጸሓይ ክትውዕል ነይርዋ ክሓርስ ኢለ ፈቲነ እቲ ሓደ ብዕራየይ ክብደት ስለዘለዎ ኣብቲ ዘይዘፈፈ ግራት እናተሸክለ ነዛ ሓንቲ ትልሚ ምሕራስ ስኢነ፣ እናበለ ጸሓይ ክትበርቀሉ ዘጻልት ፣በቲ ካልእ ድማ ከመይ ማይ ሃሪሙ ዓዲ ኢሎም ዝሓቱ ፣ “እወ መዓት ማይ ኢሎም ዝምልሹ፣ ንዓና ዝሃበ ንመን ሂቡ መዓር ዝኾነ ማይ ምባል ገዲፎም ቃላት ከም እተሳእነ ቢሎም ኣዘራርባ ገለ ሰብ ግዜ ዘማርሩ ዓበይቲ። ሕልፍ ይብሉኒ።

ኣነ ግን፣ ብጉያ ናብቲ ማእከል ዘወቕዕ ዝነበረ ዝናብ ነቲ ክዓቁሮ ዘይደሊ ዝኽሪ ከሕድስ ፣ነቲ ኣብ መዝገብ ዝኽረይ ንሓንቲ ካልኢት ክጻወሮ ዘይደሊ ብሓይሉ ኣብ ልበይ ዝሰፈረ ዝኽሪ ድማ ክድምስስ ነቲ ስም ዘይብሉ ማይ ጨሎት ይቛደስ

ዛሕሊ ከይትወስዲ ተኣለይ ካብዚ ማይ ኢላትኒ እታ ኣብ ፊተይ ኣዕቂላ ዝነበረት ሰበይቲ፣ ኣነ ግን ኣይሓሰብኩን፣ ብዛዕባ ሕማም ዘምጽእ ዛሕሊ ፣ ብዘይኻ ኣብቲ ናይ ስም ዘይብሉ ማይ ጨሎት ናይ ረቡዕ ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ድባርዋ ክረምቲ

ናይ ዝኽሪ ማይ ጨሎት፣

Comments: 0