ኣተዓባብያ ቆልዑ ብሄረ ሕዳርብ

By Viviana Amanuel 16 January 2012

 

ቆልዑ ኣብ ምዕባዮም በብወገኖም ዚጻወትዎ ጽወታታት ኣለው። ቆልዑ ደቒ ተባዕትዮ፣ ዝተፈላለዩ’ ከም ኣጣል፣ ከብቲ፣ ኣግማል ብምቑጻር ከም ዝጓስዩ፣ ዝጽዕኑ ..ወዘተ ተመሲሎም ኪጻወቱ ከለው፣ ደቒ ኣንስትዮ ድማ ገዛ ገዛ ኢለን ከም ከም ዝጥሕና ዝሓቑና ኾይነን ይጻወታ።

ቆልዑ ብጽቡቕ ጠባያት ንኽኹስኮሱን ትጉሃትን ክኢላታትን ኪኾኑን ናይ ኩልም ወለዲ ድሌት እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣቦ ንወዱ ኣደ ድማ ንጓላ ዘዘለዎም ሞያታት እናመሃሩ ምዕዶታት እናለገሱን የዕብይዎም። እንተኾነ ግን ቆልዑ ነቲ ወልዶም ዝህብዎም መምርሒታትን ምዕዶታትን ኩሉ ግዜ ኣብ ግብሪ ኣየውዕሉን፣ ካብዚ ሓሊፎም’ወን ብወለዲ ዘይድለ ጠባያት የርእዩ። እዚ ኣብ ዝኾኑሉ ድማ ወለዲ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ናይ መቕጻዕቲ ስጉምታት ይወስዱ።

ኣብ ሕብረተሰብ ሕዳርብ ቆልዓ ብእግሩ ኪጎይ ካብ ዝጀመረሉ ኣትሒዙ ክሳብ ዓቕሚ ኣዳም ዚበጽሕ ዘይእዱብ( ሕማቕ) ጠባያት ምስ ዝፍጽም ይቕጻዕ። እቶም ንሓደ ቆልዓ ሕማቕ ጠባይ ከም ዘለዎ ዘቑጽሩ ከም ብዙሕ ምብላዕ ወይ ቅጥዒ ብዘይብሉ ኣገባብ ምብላዕ፣ ብዝጠቕምን ዘይጠቕምን ምኒን ምባል፣ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሰባት ሕልኽልኽ ምባል ወዘተ…. ኢዮም። ከምዚ ዝገበረ ቆልዓ መጀመርታ ብዓይኒ ትግስጾ ወይ ትኹርየሉ፣ ካብኡ ሓሊፉ ምስ ዘግድዶ ከኣ ብበትሪ ይህረም። ወለዲ ዝኣክል መግናሕትን መቕጻዕትን ገይሮምሉ ዘይሰምዕ ምስ ዝኸውን ግን፣ ካብ ኡ ንላዕሊ ዚግበር የለን። እቲ ንወዲ ዚቐጽዕ ኣቦ ኪኸውን ከሎ፣ ኣደ ድማ ንጓላ ትቐጽዕ።

ወልዲ ደቆም ፍርዝን ምስ በሉ -ድሕሪ 10 ዓመት ኣቢሉ ክምህርዎም ይጅምሩ። እቲ ንደቒ ተባዕትዮን ደቒ ኣንስትዮን ዚውሃብ ትምህርቲ ብዛዕባ’ቲ ምስ ዓበዩ ዘካይድዎ ስርሓት ስለዝኾነ ዝተፈላለየ እዩ። ኣቦ ንወዱ ብዛዕባ ጉስነት ማለት ከመ ገርካ ጥሪት ከም ትሕሉ፣ ከመይ ገይርካ ማይ ከም ተስቲ፣ ከመይ ገይርካ ከም ትሓርስ..ወዘተ የላምዶ። ኣደ ብግዲኣ ንጓላ፣ ብዛዕባ ስራሕ ገዛ ከም መግቢ ምድላው፣ ምሕቛን፣ ብዛዕባ ስፈ ተንኮበት ወዘተ.... ትምህራ።