Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣብ ህዝቢ ሳሆ፣ ጣልያን ጉልሓይ (ሕማም ከብቲ) ከም ዘምጽአ ይዝንቶ። ብመሰረት (..ምም ናይ መጽናዕቲ ኣሃዱ) “ ምምሕዳር ቐቢላታት ሳሆ ገጽ 6

ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሰምሃር ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ድማ ህዝቢ እቲ ከባቢ ጣልያን ቕለትን ዕስክርናን ናብ ከተማታት ከም ዝኸዱን ንምግባር (ጣልያን ጉልሓይ ዘእተወ ደይ መደይ) ኢሉ ህዝቢ ጉስነት ገዲፉ ምእንቲ ክዕስክረሉ ደልዩ ምዃኑን ይግለጽ

ደቡባዊ ምብራቕ ሰምሃር “ ( መጽናዕቲ ..ምም.) ጉልሓይ ጣልያን ካብ ሃገረ ህንዲ ንምጽዋዕ ብመርከብ ከም ዘእተዎ ይግለጽ። እቲ ግዜ ድማ እዋን ጥሜት ኣብ ዝኸድካዮ ኣስከሬንን ዝተረፈ ሰባት ፣ፍርቒ ኣካሎም ኣዛብእ ዝተበልዐ ዘስገድግድ ሬሳታት፣ ከምኡውን ብድኻም ዝወደቑ ጥሜት ጥቕዓት ሰባት ከም ዝነበሩ ይግለጽ።

እዚ ዛንታ ምናልባሽ ውዱእ ዕለት ስለዘይብሉ ኣብዚ ኪግለጽ ኣይተኻእለን።

ካልኦት፣ ኣማራጺታት መጽናዕቲ ረኺብኩም ዕለቱን ዓመቱን ትፈልጥዎ እንተልዩ ግና መርበብና ጽሑፋትኩም ከእንግድ ድሉውዩ።


Write a comment

Comments: 0