Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ተመራመርቲ ስነ ልቦና ጠባይን ኣቃውማን ወዲ ሰብ ብጸሓይ ብርሃን ብፍላይ ድማ ብጸሓይ በራቕን ዕራርቦን ከም ዝጽሎ ሓቢሮም።

 

ወዲ ሰብ ብመጠኑ ምስ ምቅይያር ኩነታት ኣየር/ሰማይ ጠባዮ ይቀያየርዩ።

ብሩሃት ወይ ደባናት እንኸውን ኩነታት ሰማይ ድማ ከምኡ ምስ ዝኸውን

 

ይብሉ።

ብርሃን ጸሓይ ዝጸገቡ ሰባት፣ ለጋሳትን ተሓባባሪ ጠባይን ከም ዘለዎም እቶም ተመራመርቲ ይውስኹ።

ኣብ ዩኒቨርስቲ ሚኖሰታ ኣብ ዝርከቡ ተማሃሮ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ፣ ሰባት እወታዊ ጠለብ/ ድሌትን ምላሽን ዝህብሉ ጸሓይ ኣብ እትበርቀሉ እዋንዩ። ብተወሳኺ፣ እቲ መጽናዕቲ፣ መጠን ሙቐት 65 ዲግሪ ፋራናይት ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ሰባት ኣዝዮም ተሓባበርትን ሕዉሳትን ከም ዝኾኑ ብምጥቓስ፣ ካብቲ ዝተጠቕሰ ሙቐት ክብ ወይ ለጠቕ ምስ ዝብል ግን ሰባት ኣዝዮም ስልችዋት ከም ዝኾኑ ሓቢሩ።

ንቑጽ ኣየር ዝረኽቡ ሰባት ካብቶም ጥሉል ኣየር ዝረኽቡ ሰባት ኣዝዮም ተሓባበርቲ ከም ዝኾኑዮም ተመራመርቲ ስነ ልቦና ዝገልጹ።

ኣብ ሓደ ቤት መግቢ እንተርኢና፣ ጸሓይ ብርሃን ኣብ ዝኣትወሉ መስኮት ኾይኖም ዝምገቡ ሰባት ካብቶም ካልኦት ኣዝዮም ለጋሳትዮም ይብሉ። እቲ መጽናዕቲ፣ ኣሳሳይቲ ብዘረኽቦኦ መቑሽሽ ከረጋግጹ ከም ዝከኣሉ ይሕብሩ።

ብመሰረት መጽናዕቲ፣ ኣሳሰይቲ መቑሽሽ ዝረኽባሉ እዋን ኣብ ግዜ ቀትሪ እዩ።

Write a comment

Comments: 0