Eritrean Cultural Food

መግቢ ድሕሪ ምብላዕና ብቐጥታ ፍሩታ ክንበልዕ የብልናን። ብመጽናዕቲ ከም ዝተረጋገጸ ፍሩታ ድሕሪ መግቢ ምብላዕ ኣብ ከስዐና ሕበጥ ብምፍጣር ብፈሳሲ ወይ ጋዝ ከም ዝመልእ ስለ ዝገብሮ ከም ስሩዕ መግቢ ኣብ ናቱ ግዜ ክውሰድ ኣለዎ፣ ሻሂ ክንሰቲ የብልናን። ቆጽሊ ሻሂ ሉዑል ዓቐን ኣሲድ ስለዝውንን ነቲ ኣብቲወሲድናዮ ዘለና መግቢ ዘሎ ትሕዝቶ (protein) ብምትራር ኣብ ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ጸገም ከስዕበልና ይኽእል።

ተዓጢቕናዮ ዘለና ቁልፊ ወይ ቅናት መግቢ ድሕሪ ምብላዕና ከነፍኩሶ የብልናን። እዚ ናይ መዓናጡ ጸገም ስለዘስዕብ እንተተኻኢሉ ቅድሚ መግቢ ምብላዕና ንቑልፍና ከነፈኩሶ ኣለና።

መግቢ ድሕሪ ምምጋብና ሰብነትና ክንሕጸብ የብልናን። ማይ ምሕጻብ ዓቐን ናይቲ ናብ ምሉእ ኣካላትና ዝውሕዝ ደም ስለዝውስኾ ብኡመጠን ከኣ ነቲ ኣብ ዙርያ ከስዐና ዘሎ ደም ከምዝጎድል ብምግባር ንስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ የዳኽሞዩ። … [……]

ኣተኣላልያ ዘይእሩም ውላድ

ቈልዓ ምዕባይ እቲ ዝሓየለ ማሕበራዊ ግዴታ ምዃኑ ዘይስሓትዩ። ምኽንያቱ፡ ሓደ ቈልዓ ብግቡእ ዓብዩ ኣብቲ ዝብጻሕ ክበጽሕ እንተድኣ ኮይኑ፡ ንመንፈሱ፡ ኣእምሮኡን ንኣካሉን ዘድልዮ ነገር ረኺቡ ክዓቢ ስለዘለዎ። ሓንቲ ካብዚአን ምስ እትጎድል ግን ነታ ዘዕብየቶ ስድራ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ሕብረተሰብ ዝዓበየ ጸገምዩ። ስለዚ፡ ኣተዓባብያ ቈልዓ ብቐሊል ክጥመት ኣይግባእን። ካብታ ዝተወልደላ ክሳብ ክንዲ ሰብ ዝኣኽለላ ግዜ ልዑል ኣድህቦን ክንክን ወለዱን ሕብረተሰቡን ክፍልዮ የብሉን። ንሎሚ ብዛዕባ ኣተኣላልያ ኣሉታዊ ጠባይ ዘለዎም ቈልዑ ኢና ክንርኢ። ... Read More

Quotation

Let us not be satisfied with just giving money. Money is not enough, money can be got, but they need your hearts to love them. So, spread your love everywhere you go. Mother Teresa

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Mahatma Gandhi

“ንቘልዑ ምጭልጋም መንሽሮን ድኻም ልብን ከስዕበሎም ይኽእል’ዩ’’

መጽናዕቲ

ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዓምዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብ ዮሴፍ ሃይለማርያም

Friday 23, November 2012, posted by Yohannes Zewde

እንግሊዛውያን ክኢላታት ስነ- ልቦና፡ እኹል ዕድመ ኣብ ዘለዎ 700 ሰባት ብዘካየድዎ መጽናዕቲ፡ ብቑልዕነቶም ከለዉ ኣካላዊ ማህረምቲ ዘጋጠሞም ሰባት ምስ ዓበዩ ብኣዝዮም ሓደገኛታት ሕማማት ክጥቅዑ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ኮይኑ ከምዝረኸብዎ ገሊጾም። Read More

ፍርሒ ጥንሲ (ቶኮፎብያ Tokophobia)

ፍርሒ ጥንሲ ብፍርሒ ጥንሲ (ቶኮፎብያ) ዝፍለጥ። እንታይ እዩ` ፍርሒ ጥንሲ` ትብላ ኣለኽን? ካብ ጥንሲ እንፈርሕ ብዙሓት ምዃንና ግና ኣጸቢቕክን ትፈልጣ ኢኽን። ግዜያት ጥንሲን ዕለተ ሕርስን መዓስ ቀሊል ተሞኩሮ ኮይኑ። እቲ ንመብዛሕተአን ደቀንስትዮ ኣብ ህይወተን ዘፍርሐን ድማ ንሱዩ።

ስለምንታይ እየን ግን ደቀንስትዮ ጥንሲ ዝፈርሓ ኢልና ሕቶ ከነልዕል ንኽእል ኢና። እታ ቀዳመይቲ ምኽንያት ከምታ ልዕል ኢልና ዝጠቐስናያ እታ ተፍርሐን ዕለተ ሕርሲያ። ግዜያት ጥንሲ`ውን ዘየፍርሕ ኣይኮነን። ምቅይያር ቅርጺ ኣካላት፡ ጥዕናዊ ጸገማት_ _ _ወዘተ። ...Read More

ሓቅታት ብዛዕባ ፎሮፎር

ዝሞቱ ናይ ቈርበት ዋህዮታት ካብ ጸጕርና ክረግፍ ወይ ክበንን ክንርኢ እንከለና ብፎሮፎር ከም ዝተታሓዝና ንፈልጥ። ፎሮፎር ክሕዘና እንከሎ ናይ ርእስና ቈርበት ቅራፍ ዝመስል ይበዝሖ ናይ ሳሓ ስምዒት ከኣ ይገብረልና። ሳሓ ከነዕግስ ኢልና ክንሓኮ እንከለና ድማ እቲ ቅራፍ እናተበተነ ከምዝወጽእ ይገብሮ። ጸሊም ካምቻ ወይ ጃኬት ኣብ ዝተኸድነ ሰብ ዝረገፈ ብናን ፎሮፎር ምስትብሃል ይከኣል። ... Read More

ኣገደስቲ ምልክታት ሕማም ልቢ

ኣብ ሃገራት ምዕራብ ቁጽሪ ሓደ ቀታሊ ዝዀነ ሕማም ልቢ፡ ኣብ ሃገርና እውን እቲ ተርእዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብዛዕባ ኣመጻጽኣ ሕማም ልቢ ክንዛረብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓጺር ጽሑፍ ዝከኣል ኣይኰነን። ነቶም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕማም ልቢ ግና ተመሳሳሊ ምልክታትን ናይ ሕማም ስምዒታትን ኣለዎም። ... Read More

ንኣፍልጦና

ንኣፍልጦና

ሓርጋጽ መልሓሱ ንደገ ከውጽእ ከምዘይክእል፣

ነፋሒቶ ወላ'ውን ዓይና እንተ ዓወረት ንከባቢኣ ክትመስል ቆርበታ ክትቅይር ከምትኽእል፣

ዓልየት ሓርማዝ ናይ ኣፍሪቃ 4 ኣስናን ጥራይ ከምዘለዎም፣ ... Read More

 

ንኣፍልጦና

ሓርማዝ ክሳብ 5ኪ.ሜ ዘሎ ርሕቀት ማይ ኣብ ከባቢኡ ምህላው ናይ ምፍላጥ ተኽእሎ ከምዘለዎ፣

 ኣብ ሕ.መ ብHollywood ዝጽውዓ 10 ሓውሲ ከተማታት ከምዘለዋ፣ ... Read MoreZelalem Mihretaab ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ ሃገርና ይተዓቀብ ይማዕብል

ምድሪ ፑንቲ

By Zelalem Mihretaab January 08, 2012

ናይ ሎሚ ኤሪትራ ምድረ ፑንት ናይ ጥንቲ
ማእለያ ዘይነበሮ ባህርያዊ ሃብቲ
ጽዑቓት ኣግራብ ኣናብስ ኣናብርቲ
ብሰማያት ኣዕዋፍ ብምድሪ ለመምቲ

..... Read More

 

መዋእል

By Zelalem Mihretaab January 04, 2012

ኣብቲ መጀመርያ ፍጥረት፡ ኣባጅጎ ነዛ ዓለም ፈጢሩ ምስ ኣብቀዔ፡ ንኹሎም ፍጥረታት ዘዝግብኦም ዕድመ ይዕድሎም ነበረ። ሽዑ ኣድጊ ኣብ ቅድሚ ኣባጅጎ ቀሪቡ፡ “ ጎይታይ ክንደይ ...... Read More

 

ትምህርትን ኤርትራን

By Zelalem Mihretaab December 21, 2011

መልእኽቲ ንመንእሰያት
ትምህርትን
ኤርትራን

..... Read More

 

ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ ሃገርና ይተዓቀብ ይማዕብል

By Zelalem Mihretaab December 01, 2011

ምዕራባውያን መሳርያታት ሙዚቃ፡ ብዓል ኣይተ ጊታር፡ ውይዘሮ ፒያኖ፡ ኣይተ ጥሩምባ፡ ወ/ት ክላሪነት፡ ኣብቲ ኤርትራዊ ዓውዲ ተዋስኦ ብጫው ጫውታ ይጻወቱ።

ባህላውያን መሳርያታት ሙዚቃ፡ ብዓል ኣይተ ክራር፡ ኣይተ ጭራዋጣ፡ ኣይተ ከቦሮ፡ ወ/ት ሻምቡቆን እምብልታን፡ ገፈፍ እንዳበሉ፡ ናብ ዓውዲ ተዋስኦ ገጾም ይቐርቡ።

መሳርያታት እንዳባ ኣብቲ ዓውዲ .... Read More

 

ብዛዕባ ቋንቋና

By Zelalem Mihretaab December 17, 2011

ንሕና ኣኤርትራውያን ክፋል ህዝቢ ዓለም
ቋንቋና
ምስ ፊደሉ በዓል ድሙቕ ቀለም
ካብ
ጥንቲ ዝጸንሔ ብኦሪት ብቐደም
ኡኡ ንገልጽ ሓጎስ ይኹን ሕሰም
ብኡኡ
ንሕጐስ ንጉሂ ንግረም

......... Read More


ጽቡቓትን ግናያትን ደቂ ህይዋን

By Zelalem Mihretaab December 12, 2011

ቀደም እዋን፡ ኣብቲ መጀመርያ ፍጥረት ሙዃኑ እዩ፡ ኣዳምን ህይዋንን ትእዛዝ ኣባጅጎ ኣፍሪሶም ካብ ገነት ምስ ተሰጎጉ፡ ርሂጾም ብጻማ ርሃጾም ክነብሩ ነበሮም። በዚ ኣዳም..... Read More

ዶክተር ሮቤል ኪዳነ

ስድራቤት

ተዋህዶ

ካቶሊክ

ጥዕና

እስልም

ወንጌላዊት ሉተራዊት

ኢቫንጀሊክ