Date: 04/01/2012

(ስነ ጹሑፍ)

መዋእል

ኣብቲ መጀመርያ ፍጥረት፡ ኣባጅጎ ነዛ ዓለም ፈጢሩ ምስ ኣብቀዔ፡ ንኹሎም ፍጥረታት ዘዝግብኦም ዕድመ ይዕድሎም ነበረ። ሽዑ ኣድጊ ኣብ ቅድሚ ኣባጅጎ ቀሪቡ፡ ጎይታይ ክንደይ ዕድመ ክህልወኒ እዩ፧ ኢሉ ሓተተ ኣባጅጎ ብወገኑ ሰላሳ ዓመት እንተገብርኩልካ ይኣኽለካዶ፧ ኢሉ ሓተቶ፡ እንተኾነ እቲ ኣድጊ ከምዚ በሎ ጎይታይ ሰላሳ ዓመትሲ ነዊሑኒ ካብ ንጉሆ ክሳዕ ምሸት እኽሊ ዝመልኤ ክሻታት ተሰኪመ እንዳጠሓናይ ከማላልስ እሞ እቲ እኽሊ ኣነ ድኣ እየ ዝስከሞ እምበር፡ ዝበልዖስ ካልእ እዩ። ብቐጻሊ ዱላ ጌሮም መዋእለይ ክዘብጡኒ ክነብሩ፡ እዚ ኩሉስ ንሰላሳ ዓመት ኣይኩእሎን እየ፡ ፍቓድካ እንተኾይኑ ግን በጃኻ ነክየለይ….„ ክብል ኣምሪሩ ተዛረቦ። በዚ ኣባጅጎ መረረ ናይቲ ኣድጊ ሰሚዑ፡ በል ዓሰርተውሸሞንተ ዓመት ነኪየልካ ኣለኹ በሎ። በዚ እቲ ኣድጊ ብታሕጓስ ምስ ከደ። ብድሕሪኡ ከልቢ መጺኡ ዕድሚኡ ክንደይ ክኸውን ከም ዘለዎ ነባጅጎ ሓተቶ። ኣባጅጎ እውን ብወገኑ ኣደጊ ሰላሳ ዓመት ነዊሑኒ ኢሉ፡ ንስኻ ሰላሳ ዓመት እንተኾነ ዕድሜኻ ይሰማማዓካዶ.... በሎ። እቲ ከልቢ ጎይታይ ሰላሳ ዓመትሲ ንዓይ እውን ክበዝሓኒ እዩ፡ ንሰላሳ ዓመት ምሉእ ደድሕሪ ሰረቕቲ ክጎዪ፡ ሰላሳ ኣመት ጤለበጊዕ ንምጉሳይ ደድሕሪኤን ክጎዪ፡ ኣብራኸይ ንሰላሳ ዓመት ኣይጾረንን እዩ። ንሰላሳ ነዋሕቲ ዓመታት እውን ነቢሐ ኣይውድኦን እየ፡ ድምጸይ ክጠፍእ እዩ፡ ኣበቲ መጨረሽታ እዋናት ከኣ ኩሉ ኮራርምተይ ምሰ ረገፈ እንታይ ክተርፈኒ ማለት እዩ። ኢሉ እቲ ከልቢ እውን መረረኡ ገለጸሉ። ኣባጅጎ እውን እቲ ሽግር ተገንዚቡ በል ዓሰርተውክልተ ዓመት ቀኒሰልካ ኣለኹ በሎ ንሱ እውን ተሓጒሱ ከደ። ብድሕሪኡ ህበይ ኣብ ቅድሚ ኣባጅጎ ቀረበ፡ ንስኻ ከም አድግን ከልብን ብዙሕ ስራሕ አይክህልወካን እዩ፡ እሞ ሰላሳ ዓመት ዕድመ ክህልወካ ምደለኻዶ ክብል አባጅጎ ንህበይ ሓተቶ። እንተኾነ እቲ ህበይ ከምዚበሎ .. ጎይታይ ከም ድፍረት ድኣ ከየትቖጽሮ እምበር፡ ንስኻ ነቲ ነገር ብኻልእ ኢኻ ትርእዮ ዘሎኻ፡ እቲ ነገር ከምዚ እዩ፡ ሰላሳ ዓመት ኩሉ ፍጥረት ብኣይ ክስሕቕን ክላገጽን፡ መረቕ ካብ ሰማይ እንክዘንብ ኩሉ ሰብ ጭልፋ ሐዙ ከቕረብ እንከሎ፡ ኣነ መስኤ ሒዘ ከም ዝትቐረብኩ ማለት እዩ። ኩሉ ገዜ ኣፈይ እንዳገያጽኩ ሰብ ክስሕቀኒ ክነብር፡ እዝስ ኣይጾሮን እየ ጎይታይ፡ ክብል ሽግሩ ገለጸሉ። ኣባጅጎ ሽግሩ ሰሚዑ በል ዓሰርተ ዓመት ቀኒሰልካ ኣለኹ በሎ። በዚ እቲ ህበይ ተሓጒሱ ከደ።

ኣብ መጨረሽታ መን መጸ፧,,,! ሰብ መጸ ኣባጅጎ ንሰብ ዕድሜኻ ሰላሳ ዓመት ክኸውን እዩ በሎ፡ ሰብ ብወገኑ ሰንበደ እሞ ጎይታይ ሰላሳ ዓመትሲ ምሒር ዊሒዱኒ፡ ኣብ ሰላሳ ዓመት ድኣ እቲ ኣብ ህይወተይ ናይ መጀመርያ ፍረ ዝሓፍሰሉ እቲ ሙዉቕ ሓዳር ዘተኽለሉ፡ ቆልዑ ዝወልደሉ እንዶ ኣይኮነን.. ኢሉ እንዳማረረ ለመኖ። ካበ በልካስ እተን ዓሰርተ ሸሞንተ ካበቲ አድጊ ዝነከኹወን ንዓኻ ሂበካ ኣሎኹ። በሎ። እንተኾነ ሰብ ኣይተሓጎሰን ጎይታይ ሕጂ እውን ወስኸልይ ደኣምበር እዚኤንሲ ውሒደናኒ !„ እንዳበለ ለመኖ። በል እተን ካብቲ ከልቢ ዝነከኹወን ዓሰርተው ክልተ ንዓኻ ሂበካ ኣሎኹ…!„ በሎ። ሕጂ እውን እቲ ስሱዕ ሰብ ኣይተሓጎሰን ገና ወስኸኒ እንዳበለ ኣዕዘምዘመሉ። ብድሕሪኡ ኣባጅጎ በል እተን ካበቲ ህበይ ዝነከኹወን ዓሰርተ ዓመት ንዓኻ ወሲኸልካ ኣለኹ በሎ። በዚ ወዲ ሰብ መዋእሉ ተቐቢሉ ከደ። እንተኾነ ግን ሑጉስ ኣይነበረን።
በዚ ወዲ ሰብ ሰብዓ ዓመት ኣብዛ ዓለም ይነብር። እተን ቀዳሞት ሰላሳ ዓመት፡ እተን ንወዲሰብ ተባሂለን ዝተመደባ ዓመታት እየን። ኣብዚ ግዜ እዚ ወዲሰብ ምሉእ ጥዕና ኣለዎ፡ ሐጉስን ሓያልን ንስራሕ ድሉውን እዩ። እተን ዝመጻ ዓሰርተሸሞንተ ዓመታት ከምቲ ኣድጊ ናብራ ኣብ ርእሲ ናብራ ይጸዓኖ፡ እቲ ተሰኪሙ ዘእትዎ ኣእካል እውን ካልኦት እዮም ዝበልዑዎ። ኣደራዕ ጽፊዒትን ማህረምትን እወን ከም ካሕሳ ናይ ስርሑ ይቕበል። ኣብተን ቀጺለን ዝመጻ ዓሰርተውክልተ ዓመታት እተን ናይ ከልቢ ማለት እየን፡ ኣብራኹ ክዳኸም ይጅምር በዚ ኮፍን ጽግዕ ጽግዕን የብዝሕ። ከምኡ እውን ኮራርምቱ ይውድእ። ድምጹ ውዲኡ፡ ዓው ኢሉ ተዛሪቡ አብ ዘይስማዓሉ ይኸውን። ከምዚ ኢሉ እንከሎ እተን ዓሰርተ ዓመታት ቀጻለን ይመጻ ናይቲ ህበይ ማለት እየን። ኣብዚ መዋእል እዚ ወዲሰብ ኣብቆልዓ ተለዊጡ፡ ስራሕ ቆልዓ ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ። ብኡ ድማ መስሓቕ ቆልዑ ኮይኑ ይተርፍ።