ጽቡቓትን ግናያትን ደቂ ህይዋን

By Zelalem Mihreteab December 12, 2011

ቀደም እዋን፡ ኣብቲ መጀመርያ ፍጥረት ሙዃኑ እዩ፡ ኣዳምን ህይዋንን ትእዛዝ ኣባጅጎ ኣፍሪሶም ካብ ገነት ምስ ተሰጎጉ፡ ርሂጾም ብጻማ ርሃጾም ክነብሩ ነበሮም። በዚ ኣዳም ሓረስታይ ኮነ። ህይዋን እውን ትስንክት፡ ትፈትል፡ ትጉድጕድ፡ ኮቱም ኩሉ ስራሕቤት ተታሓሒዛቶ ነበረት።

ህይዋን በብግዜኡ ቆልዑ ትወልድ ነበረት። እቶም ዝወለደቶም ቆልዑ ኩሎም ሓደ ዓይነት ኣይነበሩን፡ ገሊኦም ጽቡቓት ነበሩ፡ ገሊኦም ድማ ግናያት ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ኣባጅጎ፡ ንኣዳምን ህይዋንን ክበጽሖም ክመጽእ ሙዃኑ፡ ብሓደ መልኣኽ መልእኽቲ ሰደደሎም። ኣዳምን ህይዋንን ነዚ ጥዑም መልእኽቲ ምስ ሰምዑ፡ ብሓጎስ ተሳራሰሩ። ህይዋን እሞ ካን በሓጎሰ ተፈንጪሓ ነበረት፡ እንተተባህለ ምግናን ኣይነበረን። ህይዋን ንእግዚኣቢሔር ክትቅበል ትሻባሸብ ነበረት፦ ነቲ ገዛኣ ኮስቲራ ኣጽረየቶ፡ ነቲ ልዳት ናይ ቤታ ብበብዓይነቱ ብዕንባባታት ሰለመቶ፡ ነቲ ንደገ ኣፍ ዘእቱ ንእሽቶ መንገዲ እውን ሰቲ ነስነሰትሉ። ነቶም ደቃ እውን እግዚኣብሔር ንኽርእዮም ተራ ሰርዓቶም እንተኾነ ግን ነቶም ጽቡቓት ቀሪባ ነቶም ግናያት ሓብኣቶም። ነቶም ዝቐረበቶም ጽቡቓት ደቃ ኣካላት ሰብነቶም ሓጺባ፡ ጸጕሪ ርእሶም ብሓምባርጭቃ ለኽያ መሸጠቶም፡ ጻዕዳ ቀምሻ ከዲና ንምርኣዮም ባህ ዘብሉ፡ ዘንጨባርቑ ቆልዑ ገበረቶም። ኣብ ቅድሚ እግዚኣቢሔር ኣደብ ክገብሩን፡ ንዝተሓተትዎ ነገር ብስነስረዓትን ብብቕዓትን ክምልሱ መዓደቶም። ነቶም ግናያት ደቃ ግን እግዚኣብሔር ክርእዮም ስለዘይደለየት፡ ነቲ ሓደ ኣብቲ እንዳሓሰር ሓብኣቶ፡ ነቲ ሓደ ኣብ ወሻጠ፡ ነቲ ሓደ ኣብ እቶን ሓብኣቶም፡ ነቲ ሓደ ኣብ እንዳ ዕንጨይቲ ነቲ ሓደ ኣብ ቆፎ……ኮታስ ንኹሎም ኣብዝተፋላለየ ቦታታት ሓብኣቶም። ንኹሎም ሓቢኣ ምስ ወደአት፡ በታ ግዜ እቲኣ ካብ እቲ ማዕጾ ናይቲ ቤት ኳሕኳሕ ተሰምዐ። ኣዳም በቲ ኖኻል ናይቲ ማዕጾ ንደገ ገጹ ረኣየ፡ እቲ ዓብይ ጋሻ ድማ ኣብቲ አፍደገ ነበረ። ኣዳም ነቲ ዓብይ ጋሻ ብኽብሪ ተቐቢሉ ኣእተዎ። እቲ ሰማያዊ ኣቦ ኣበቲ ዝተነጸፈሉ ናይ ክብሪ ቦታ ስፍርኡ ሓዘ። እቶም ህጻናት ከምቲ ዝተማዕዱዎ፡ ነቲ ሰማያዊ ኣቦ እንዳሰገዱ፡ ኢዱ ስዒሞም ኣብ ቦታኦም ተመልሱ። ካብኡ እግዚኣቢሔር በብሓደ ክምርቖምን ክባርኾምን ጀመረ። ነቲ ቀዳማይ ንጉስ ክተከውን ኢኻ በሎ፡ ነቲ ካልኣይ መስፍን ክትከውን ኢኻ በሎ፡ ነቲ ብደሕሪኡ ዝነበረ ነጋድራስ ነቲ ብድሕሪኡ ዝነበረ ጳጳስ፡ እንዳበለ ንኹሎም ነናቶም ዓደሎም። ነቶም ህጻናት ተትዕድልቶም እንዳሃቦም እንከሎ ህይዋን በደሕሪ ደቃ ኮይና ትዕዘብ ነበረት። ንእግዚአቢሔር እውን ርሕሩሕን በዓል ጸጋን ኮይኑ ረኸበቶ። በዚ ነቶም ሓቢኣቶም ዝነበረት ደቃ እውን ምርቓን በረኸትን ናይቲ ሰማያዊ አቦ፡ ንኽቕበሉ ክትቅርቦም መደበት። ካብቲ ሓቢኣቶም ዝንብረት ኣምጺኣ ከኣ ቀረበቶም። እግዚኣቢሔር ነቶም ህጻናት ርእዩ ፍሽኽ በለ እሞ፡ ነዐኣቶም እውን ነናቶም ትዕድልቲ ሀቦም። ነቲ ቀዳማይ ሓረስታይ ክትከውን ኢኻ በሎ፡ ነቲካልኣይ ገፋፍ ዓሳ ነቲ ሳልሳይ ቀጥቃጥ ሓጺን ነቲ ራብዓይ ኣላማይ በድሐሪኡ ሰራሕ ዕተሮ ብደሕሪኡ ሰራሕ ጫማብድሕሪኡ ደፋእ ዓረብያ ነቲ ብድሕሪኡ ኣገልጋሊ ኣብ ቤትእንዳበለ ነናቶም ትዕድለቲ ሃቦም። ህይዋን ኩሉ ምስተዓዘበት ንእግዚኣቢሄር ከምዚ በለቶ፡ ጎይታይ ንምንታይ ዝተፈላለየ ትዕድልቲ ሃብካዮም እቲ በረኽትካን ጸጋኻን ንኹሉ ሓደ ክኸውን ኣይምተገበአን... ኩሎም ካብ ሓንቲ ማህጸን እንዶ ኣይኮኑን ወጺኦም....„ “ህይዋን ኣስተውዕሊ.! „ በለ እግዚኣቢሄር፡ እንተድኣ ኩሎም ደቅኺ ነጋውስን መኳንንትን ኮይኖም እቲ እኽሊ ሓሪሱ መን ከእትዎ እዩ፡ መን ቤት ክሰርሕ መንከ ሓጺን ክቕጥቅጥ እዩ፡ ኩሎም ተትዕድልቶም ሀልዩዎም በብትዕድልቶም ክናበሩን ኣብ ነንሕድሕዶም በብትዕድልቶም ክደጋገፉን እዩ ዘለዎም፡ ልክዕ ከም መሓውር ኣብ ሓደ ሰብነት…„“….ኣየ……ኣየ…! .ጎይታይ……ይቕረበለለይ ተሃዊኸ ብዘይምስትውዓል ምሳኻ ምዝራበይ ለከስ እቲ ሰማያዊ ፍቓድካ ድሮ ኣብ ማህጸነይ ተፈጺሙ እዩ….! በለት ህይዋን።

ምድሪ ፑንቲ

By Zelalem Mihreteab January 08, 2012

ናይ ሎሚ ኤሪትራ ምድረ ፑንት ናይ ጥንቲ
ማእለያ ዘይነበሮ ባህርያዊ ሃብቲ
ጽዑቓት ኣግራብ ኣናብስ ኣናብርቲ
ብሰማያት ኣዕዋፍ ብምድሪ ለመምቲ
ክቡራት ኣእማን ብሩር ምስ ኣውርቕቲ
ስኒ ሕርማዝ ኩሕሊ ክቡራት ዕንጨይቲ
ሉላት ናይ ባሕሪ በብዓይነቶም ኣዕኑቕቲ 
ምጋየሺት ፎርዖናት ገነት ለምለም ሰቲ

ምስ ጥንታዊ ኣዱሊስ ኣፍደገ ቀይሕ ባሕሪ
ናይ ስልጣኔ ሕመረት ማእከላይ ጓህሪ
ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ንግዲ መዋፈሪ
ካብ ህንዲ ቀመማት መግቢ መመቀሪ
ካብ ጪና ካይላታት ዓለባታት ሃሪ
ካብ ፋርስ ምንጻፋት በብዓይነቱ ሕብሪ
ካብ ግሪኽ መጻሕፍቲ ናይ ስልጣኔ ቦኽሪ
ካብ ሮማ ህንደሳ ብዝማዕበሉ ቁጽሪ
ጥንቲ ምድረፑንት ስልጡን ምድሪ ባሕሪ

ሰላም ድሕሪ ምንባር ንዘመናት ነዋሕቲ
ብራህዋ ቅሳነት ብንግዲ ብምህርቲ
ዘስፋሕፍሕ ነበረ ናይ ቱርኪ መግዛእቲ
ካብ ዘንበቦ ታሪኻት ካብ ቀዳሞት መጻሕፍቲ
ትዝ ኢሉ ተዘከሮ ሃብቲ ምድሪ ቱንቲ
ወራር ኣካየደ ንኽዘምት ሃብቲ
ምዕራፍ ተገንጸለ ቀዳማይ መግዛእቲ
እንተኾነ ሳላ ተባዓት ተቓለስቲ
ተሕጺሩ ተረፈ ኣብቲ ገማግምቲ

ዘልኣለም