ማህደር

ንኣፍልጦና

ብ ማህደር 04 June 2012

ትፈልጡ’ዶ

 

 1. ሓርማዝ ክሳብ 5ኪ.ሜ ዘሎ ርሕቀት ማይ ኣብ ከባቢኡ ምህላው ናይ ምፍላጥ ተኽእሎ ከምዘለዎ፣
 2. ኣብ ሕ.መ ብHollywood ዝጽውዓ 10 ሓውሲ ከተማታት ከምዘለዋ፣
 3. ኣብ ነፍሲ ወከፍ የዒንቲ ጽምብላሊዕ ልዕሊ 12000 ለንስ/lenses ከምዘሎ፣
 4. ሰራውር ደም ናይ ሓደ እኹል ወዲ ሰብ ካብ ጫፍ ንጫፍ እንተዝላገብ ኔሩ 96000 ኪ.ሜ ከምዝበጽሕ፣
 5. መንካዕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት 1000 ጣንጡ ክትበልዕ ከምትኽእል፣
 6. ምጥቃም ሀድ ፎን/ headphones ክሳብ 700 ግዜ ምርባሕ ናይ ባክተርያ ኣብ እዝንና ከምዝኽእል፣
 7. ታጅ መሃል ሃገረ ህንዲ ንኽህነጽ 22 ዓመታት ከምዝወሰደ፣ ከምኡ ድማ ከባቢ 20000 ጉልበት ሰባት ከምዘህለኸ፣
 8. ሃገረ ቦሊቭያ ክለተ ርእሰ ከተማታት ከምዘለዋ፣
 9. ኣብ ሃገረ ህንዲ ነፍሰ ወከፍ ዓመት ከባቢ 3 ቢልዮን ናይ ሲነማ ትከት ከምዝሽየጥ፣
 10. ነፍሰወከፍ ሓጋይን ክረምትን ኣብ ፕላነት ዩራኑስ 21 ዓመታት ዓቐን ግዜ ናይ ፕላነት መረት ከምዝወስድ።

 

ንኣፍልጦና

ብ ማህደር 28 May 2012

ትፈልጡ’ዶ

 

 1. ዲሞክራሲ ቅድሚ 2500 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ግሪኽ ከም ዝጀመረ፣
 2. ሽግ ኦለምፒክ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ በርሊን ጀርመን ብ1936 ከምዝተማህዘ፣
 3. መቐዝ ብሌናርዶ ዳቪንቺ ከምዝተማህዘ፣
 4. ኣብ ጥንታዊት ግብጺ ህበይ ኣብ ግዜ ምእካብ ምህርቲ ፍረታት ምስ ወዲ ሰብ ተሰሊፋ ትሽቅል ከምዝነበረት፣
 5. ብ1894 ኣብ ሕ.መ/ US 4 ተሽከርከርቲ መካይን ጥራይ ከምዝነበራ፣
 6. ዝነኣሰ ፕራይም ምንስተር ብሪጣንያ ኮይኑ ዘገልገለ ዊልያም ፒት ዝስሙ ኮይኑ ብ1783 ወዲ 24 ዓመት ኔሩ፣
 7. ሰንደቕ ዓላማ ኢጣልያ ብናፖልዮን ቦናፖርተ ከምዝተነድፈት፣
 8. ራሻ ብቖርበት ዝተሰርሐ ባጤራ ትጥቀም ከም ዝነበረት፣
 9. ብ1153 ዝተኽፍተ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስራሕ ዘሎ ቤት መግብን መስተን ኣብ ቻይና ከምዝርከብ፣
 10. በርቂ ብ5 ዕጽፊ ኣቢሉ ካብ ደጋዊ ሙቐት ጸሓይ ከምዝዛይድ።


ንኣፍልጦና


ብ ማህደር 13 May 2012

ትፈልጡ’ዶ


 1. ሃገራዊ መዝሙር ግሪኽ 158 መስመራት ግጥሚ/verses ከምዘልዎ፣
 2. ደማስቆ ርእሲ ከተማ ሶርያ 753. /BC ከምዝተመስረተት በዚ መሰረት ድማ ቀዳመይቲ ጥንታዊት ከተማ ካብ ዓለም ከምዝኾነት፣
 3. ናይ መጀመርታ ገደብ ፍጥነት መኪና 1903 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምዝተኣታተወ፣ ኣብ ሰዓት ፍጥነት መኪና ድማ 32ኪሜ ከምዝነበረ፣
 4. ናይ መጀመርታ ፈነወ ተለቭዥን መግዲ BBC 1936 ከምዝጀመረ፣
 5. ኣብ መበል 19.ዘመን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ማንካ ዝሰረቐ ክሳብ ማሕነቕቲ ዘብጽሕ ፍርዲ ይወሃቦ ከምዝነበረ፣
 6. ጉስጢ ካራተ ኣብ ህንዲ ከምዝጀመረ፣ ድሒሩ ግን ብቻይናውያን ከምዝማዕበለ፣
 7. ናፖልዮን ቦናፐርተ ደማሙ ይፈርሕ ከምዝነበረ፣
 8. ተርሞመተር ብመርኩሪ ምምላእ ቅድሚ ምጅማሩ ብኣልኮላዊ መስተ ይምላእ ከምዝነበረ፣
 9. ንግስቲ ኤልሳቤጥ 2ይቲ ናይ መጀመርያ ኢመይላ 1976 ከምዝለኣኸት፣
 10. ቅድሚ 1600 ዓመታት ሓድሽ ዓመት ኣብ ወርሒ መጋቢት ይበዓል ከምዝነበረ።

 

ንኣፍልጦና

ብ ማህደር 11 June 2012

ትፈልጡ’ዶ

 

 1. ሓርጋጽ መልሓሱ ንደገ ከውጽእ ከምዘይክእል፣
 2. ነፋሒቶ ወላ'ውን ዓይና እንተ ዓወረት ንከባቢኣ ክትመስል ቆርበታ ክትቅይር ከምትኽእል፣
 3. ዓልየት ሓርማዝ ናይ ኣፍሪቃ 4 ኣስናን ጥራይ ከምዘለዎም፣
 4. ኣረነ ክሳብ 3 ዓመት ክድቅስ ከምዝኽእል፣
 5. ጻጸ 4 ዕጽፊ ናይ ገዛእ ርእሱ ክሽከም ከምዝኸል፣
 6. ኣንስተይቲ ዑፍ ካናሪ ክትዝምር/ክትፋጺ ከምዘይትክእል፣
 7. ገመል ኣብ ሓደ እዋን ክሳብ 136 ሊትሮ ማይ ክትሰቲ ከምትኸል፣
 8. መብዛሕትኦም ሓሸራታት/ሓሳኹ ጸማማት ከምዝኾኑ፣
 9. መንጉዳ ገመል ማይ ዘይኮነስ ስብሒ ጥራይ ከምዝመልአ፣
 10. ፈረስን ኣንጭዋን ከምልሱ/vomit ከምዘይክእሉ።

 

ንኣፍልጦና

 

ብ ማህደር 20 May 2012

ትፈልጡ’ዶ

 

 1. ብዙሓት ተባዕትዮ ለመምቲ ክልተ ብልዕቲ ከምዘለዎም
 2. ንግስቲ ንህቢ መርዛም ሕንዛ ንካልእ መዘንኣ ንግስቲ ንህቢ ጥራይ ምንካስ ከም ትጥቀመሉ
 3. ትርግታ ህርመት ልቢ ዓሳ ነባሪ 9 ግዜ ኣብ ደቒቕ ጥራይ ምኻነ
 4. ክሳብ ሕጂ ዝቖረረ ቦታ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣብ ቨስቶክ/vestok ኣብ ክፍሊ ዓለም ኣንታርክቲካ ዝርከብ ቦታ ኮይኑ ዓቐን ዛሕሊ ብ 21 ሓምለ 1983 -89ዲ.ሰ/-129ዲ.ፋ ተምዝጊቡ
 5. ጎልፍ እቲ እንኮ ዓይነት ስፖርት ኣብ ወርሒ/moon ዝተጸወተ ስፖርት ጥራይ ምኻኑ
 6. ውዑይ ማይ ካብ ዝሑል ማይ ዝያዳ ከምዝኸብድ
 7. ምውንጫፍ ፍጥነት ድምጺ ኣብ ማይ ብ3 ዕጽፊ ካብ ምውንጫፍ ፍጥነት ድምጺ ኣብ ኣየር/ህዋ ከምዝዛይድ
 8. ሰብ ሰርሖ ሉል ኣብ ኣቸቶ ናይ ምሕቃቕ ተኽእሎ ከምዘለዎ
 9. ኮመደረ ካብ ዓይነት የሕምልቲ ዘይኮነስ ካብ ዓይነት ፍረታት ከምዝኾነ
 10. እቲ እንኮ መግቢ ከይተበከለ ንነዊሕ ግዜ ተዓቂቡ ክጸንሕ ዝኽእል መግቢ መዓር ጥራይ ከምዝኾነ


ንኣፍልጦና


ብ ማህደር 4 May 2012

ትፈልጡ’ዶ


 1. ውዑይ ማይ ካብ ዝሑል ማይ ዝቐልጠፈ ናብ በረድ/freez ናይ ምቕያር ባህሊ ከም ዘለዎ፣
 2. ሽንቲ ድሙ ኣብ ግዜ ጸልማት ከም ዘንጸባርቕ፣
 3. ጻዕዳ ሕብሪ ሕውስዋስ ኩሎም ሕብርታት ኣብ ስፐክትረም/spectrum ከምዝኾነ፣
 4. ኣብ ቛንቛ እንግሊዝኛ ገው/go እትብል ቃል ዝሓጸረት ምሉእ ሓሳባት ከምዝኾነ፣
 5. ምብላዕ ቱፋሕ/apple ካብ ኩባያ ቡን ምስታይ ዝያዳ ኣእምሮ ከምዘነቓቕሕ፣
 6. ዓሳ ነባሪ ንመዓልቲ ብውሕዱ 1.5ሚልዮን ካሎሪ ከምዘህልኽ፣
 7. ምሕያኽ ማስቲካ ኣብ ግዜ ምኽንታፍ ሽጉርቲ ነኸይትነብዕ ከምዝሕግዝ፣
 8. ሽምዓ ዝያዳ ምስ ዝዝሕል ንኸተንድዶ/ከተብርሃሉ ዝያዳ ከምዝቐልል፣
 9. ኣልማዝ ናይ ምንዳድ ባህሪ ከም ዘለዎ፣
 10. ኮካኮላ መሰረት ሕብሩ ቀጠልያ ከምዝኾነ።

 

ንኣፍልጦና


ብ ማህደር 28 April 2012

ትፈልጡ’ዶ

 

 1. ዶልፊን(ኣቡሰላማ) ኣብ ግዜ ድቃሱ ሓንቲ ዓይኑ ከም ዝኸፍታ፣
 2. ኣብ 2 ኩናት ዓለም ንሓደ ህበይ፣ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ኮርፕራል (መራሒ ጉጅለ) ወትሃደራዊ መዓርግ ከምዝተዋህበ፣
 3. ንህቢ ሓሙሽተ የዒንቲ ከምዘለዎ፣
 4. ኣኽላባት ዝተፈላለየ ዓሰርተ ዓይነት ድምጺ ከስምዑ ከምዝኽእሉ፣ ደማሙ ድማ ልዕሊ ዝተፈላለየ ሚእቲ ድምጺ ክፈጥሩ ከምዝኽእሉ፣
 5. ዶልፊን ኣብ ትሕቲ ማያዊ ክፍሊ ኮይኑ ክሳብ 124ኪሜ ዘሎ ርሕቀት ድምጺ ክሰምዕ ከም ዝኽእል፣
 6. ደማሙ ለሚን ምሽታት ወይ ምብላዕ ከም ዘይፈትዋ፣
 7. ገመል ኣመና እንተ ሓሪቑ ጡፍ ከም ዝብል፣
 8. መናክዕ ካብ ዝነብራሉ በዓቲ ንደገ ኣብ ዝወጻሉ ብሸነኽ ጸጋም ጥራይ ኣቢለን ከም ዝወጻ፣
 9. ደም መጥበውቲ እንስሳታት ቀይሕ፣ ደም ሓሳኹ ብጫ፣ ደም ሎብስተር ዝተባህለ ዓይነት ዓሳ ድማ ሰማያዊ ከም ዝኾነ፣
 10. ድሙ ሽኮራዊ ነገር ከም ዘይተስተማቕር።