Date: 11/12/2011

(እስላም)

ቅሱን ሓዳር

موقع الشيخ إبراهيم سراج

ሼኽ ኢብራሂም ስራጅ. ኮም

http://shaikhibrahim.com/

አነ ከም ወዲ ሰብ መጠን ብዘይ ምርጫይ ዳኣ እየ መጺአ እምበር ባዕለይ ናብዛ ዓለም አይመጻእኩን እዛ ሰውነት እዚኣ ሰራሒ አለዋ ኩነታት ኣፍጣጥራይን መልክዐይ ቁመተይ ዘርአይ ሕብረይ ዓደይ ኮታ መንነተይ ኩሉ ኣነ ብዝደለኹዎ አይኮነን መጺኡ በል ጎይታ ካብ ወላ ሓንቲ ክፈጥረኒ ኮሎ በቲ ንሱ ዝደልዮ ከምዝፈጠረኒ አብ ቁርኣን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል

(يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك)

እዚ ሓቂዚ አይኮነን' ንሕና አስላምሲ እቲ ረቢ ምህላው ዝኽሕድ ሰብ እኳ ኣስደሚሙዎ ከምዚ ክብል ንሰምዖ -

جئت وليس ادري كيف جئت              ولكن أبصرت قدمي فمشيت

وسأمشي علي هذا الدرب                  شئت أم أبيت

إلى أين امشي لست ادري                  ولماذا لا أدري لست ادري

አባሃህልኡ ( ናብዛ ዓለም መጺአ ይብል ግን ከመይ ገይረ መጺአ መንከ' አምጺኡኒ አይፈልጥን እየ መጺአ ንቅድሚተይ እናጠመትኩ ኻኣ ይጓዓዝ አለኹ ፈትየ ጸሊአ'ውን ከምዚ ዘለኹዎ ክጓዓዝ እየ ናበይከ ይጓዓዝ አለኹ አይፈልጥን እየ ንምንታይከ ዘይፈልጥ አይፈልጥን እየ ይብል ) ከምኡ ስለ ዝኾነ ኻኣ (ዑለማእ) ከምዚ ይብሉ " እዛ ሂወት ሓንቲ ዘይ ተፈልጠን ጽንኩርን ሕልኽልኽ ዝበለ ሚስጢራት ዝሓዘለት ሓዳሽ ተንቀሳቃሲት መሳርሒ እያ ) ይብሉ እዛ መሳርሒት እዚኣ ሓደጋን ዕንቅፋትን ከይተጓነፈካ ክትሰርሕ ምእንታይ ጎይታ (ካታሎግ) አብ ሰማይ አይሪዱልና ንሱ ኻኣ እዚ ምሳና ዘሎ (ቁርአን) እዩ ነዚ ካታሎግ እዚ ብዘይ አገባብ ተረዲኡ ነዛ ሂወት ብጌጋ ከይመርሓ ካኣ ሐደ ኢንጂኔር (ሙሃንድስ) ብጽፉፍ ዘረድእ ሊኢኹልና ንሱ ኻኣ ( ነቢዩና መሐመድ ) ስለላሁ ዓለይሂ ወሰለም እዮም ስለዚ በዛ ሚስጢር ዘይተፈልጠ ናይ ኳረንቲ መሳርሒ ጠልቀፍቀፍ እናበለ ይፈልጥ እየ ይኽእል እየ ብምባል ብዘይ ናይቲ ኢንጂኔር መምርሒ እንተዳኣ ክሰርሓ ጀሚሩ ወይ ክትባላሾ እያ ወይ ካኣ ክትባራዕ እያ

ከምኡ ካብኮነ አምባአር ቁሱንን ምቁርን ጡጡሕን ሓዳር ክካየድ እንተተደልዩ በቲ ነቶም ሰብአይን ሰበይትን ብድልየቱ ሰሪሑን ቀረጹን አብዛ ዓለም ዘምጸኦም ጉይታ ዝተዳለወ ናይ ሐዳር አመራራሓ መንገዲ ተኸቲሎም ክጓዓዙ ከለው ጥራሕ እዩ ንብል እምባርከስ ብሓጺሩ ፍጡር ሰብ ንኽምኡ ሰብ ሕጊ አውጺኡ በዚ ተመሪሕካ ተጓዓዝ ክብል መሰል የብሉን ምኽኒያቱ እቲ ንሱ ዘውጸኦ ሕጊ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ አይንጋገ !! ዝፈጠረ ጥራይ እዩ ዘይጉጉይ ሕግን ደምብን ከውጽእ ዝኽእልን ዝግበኦን

እዚ ኹሉ መእተዊ ኢለ ዝተዛረብኩዎ ሐደ ሽቶ ክወቅዕ ስለዝደለኹ እየ ንሱ ኻኣ ነዛ ንእሽቶይ ዓለም ዝኾነት ሰብእይን ሰበይትን ዝነብሩላ (ሐዳር) እትባሃል መጀመሪያ ናብዚ ዓለም ዘቅረባ (ረቢ) እዩ ባዕሉ ረቢ አብ ቁርአን ከምዚ ይብል -

(يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء)

ሕራይ ሕጂምባአር ናብቲ ቀንዲ አርእስትና ንእቶ ሐደ ሰብ ንሰበይቱ ንመጀመሪያ ክቅበላ ከሎ ከምቲ ዓረብ ዝምስልዎ بطيخ على السكين እያ ይብሉ ማለት ብርጭቅ ዕድለይ ኢልካ ኢኻ ትገዝኣ እምበር ውሽጣ ቀያሕ እያ ብጣዕሚ ምቅርቲ እያ ክትብል አይትኽእልን ኢኻ ከምኡ ክትብል ዘኽእለካ ካራ ገርካ ነታ ብርጭቅ ቅቅሕ አቢልካ ሕብራ ሪኢኻ ጣዕማ አስተማቂርካ ትገዝኣ ወይ ትገድፋ መርዓ ክትምርዖ ከሎኻ ግን ከምኡ ዝባሃል ነገር የልቦን ስለዚ ወላ እቲ ይፈልጣ እየ ምስ ተሓጸኹዋ ዓመት ተዓዚበያ እየ ዝብል እውን ጉጉይ ግምት እዩ ዘለዎ ንሳውን ነቲ ሰብአይ አይትፈልጦን እያ እዛ ሰብ እዚኣ አብ ሜዳ ናይ ሐዳር ወሪዳ መንነታ ምስ እትፈልጥ ጥራሕ ኢኻ ይፈልጣ' ክትብል እትኽእል ተጠንቀቅ ከምታ ብርጭቅ ዘይቀያሕን ዘይምቅርትን ኮይና ከይትጸንሓካ

ሕጂውን እንተኾነ እትምርዓዋ ወላእላእ ትብል ምስራኣኻያ አመራርጻ ከይትጋገ ናብቲ ዝፈጠራን ዝሰረሓን ተጸጊዕካ ምረጻ ከመይ ገይረ ? ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንሕና ኻኣ ባዕልኻ አይትምረጻ ንብለካ አስዒብና እውን ክልተ ዓበይቲ ነገራት አለዋ   ዑለማእይብሉ ንሰን እንተተኸቲልካ እቲ ናዓኻ ዝተሰወረካ ናይ መንነታ ሚስጢርን ክሳብ ዕለት ሞታ' ምስቲ ናትካ ባህሪ ትኸይድ ድያ አይትኸይድን ከብራሃልካ ዝኽእላ ክልተ መምርሒ እየን ኢሎምና ንሰን ካኣ - 

ቀዳመይቲ መንገዲ

ንረቢ ምርጸለይ በሎ ዱዓ አብዝሕ፡ ብኸየሉ አነ አይፈልጥን እየ ንስኻ ኢኻ ትፈልጥ ወኪለካ አለኹ ኢልካ 100% ናብኡ ተጸጋዕ ግን ተጠንቀቅ ልብኻን መልሓስካን ብሓደ ኮይኖም እንተዘይለሚኖሞ ዓቢይ ጸገም ምዃኑ ፍለጥ

 ካላአይቲ መንገዲ -

በቲ ንሱ ዝበለካ ናይ አመራርጻ አገባብ ገርካ ምረጻ ብአፍ ናይ (ረሱል) ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ገይሩ ረቢ ከምዚ ይብል  

تنكح المرآة لأربع لمالها وجمالها ونسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

 አሕዋትን አሓትን እዚ ኩሉ አብ ላዕሊ ከም መእተዊ ገይረ ክሳብ ሕጂ ዝዘርዘርኩዎ ነቲ ሰብአይ ዝምልከት ጥራሕ አይኮነን እዚ ኩሉ ዝተባሃለ እታ ሰበይቲውን በዚ አገባብ ንሰብአይ ክትመርጾ ከምዘለዋ ዘመልክት ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ

ሓዳር በዚ ጽቡቅ ዓይነት ኣመራርጻ ይጅምር ምስኣ አተሓሒዘ ካኣ ሓንቲ ብዙሕ ሰብ ዘየስተባህለላ ጉዳይ ክሕብረካ እፈቱ እዛ ጉዳይ እዚኣ ቀደም አብ አቦታትና አይነበረትን ሕጂ እያ አስፋሕፊሓ ትረአ ዘላ - ጓል አንስተይቲ ክትምርዖ ክትሓስብ ኮላ ዓላማኣ ናዓኻ ስውር እዩ ግን ዓላማኣ ካብ ክልተ ሓንቲ እያ - ተጠንቀቅ -!! ብሕቶ መልክዕ ከቅርበልካ ( ክትምርዖ ዲያ ትደሊ ወይስ ሓዳር ክትገብር እያ ትደሊ ? ! ! ) ተመልከት እታ ትሕጸያ ዘሎኻ ካብዘን ክልተ አየነይተን እያ ?? ንምዃኑ ተረዲኡካ ዲዩ ? ቀዳመይቲ እታ ክትምርዖ እትደሊ ዓላማኣ ንቡር ፈቲና ክትባሃል (ብርካ ሰይራ) ተመርዕያ ተሰሊማ ክትባሃል ዳኣ'ምበር ናይ ሓዳር ዓላማ አይኮነን ዘለዋ ዓላማኣ ካልእ እዩ ነዊሕ ካኣ እዩ ከምኡ'ውን ጸይቂ ዓላማ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንበለጽን ንግዝያዊ ጥቅምን ክኸውን ይኽእል እዩ አይሰአማዕኩምን ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ አፍሲሶም ካብ አሜሪካ ካብ ካናዳ ካብ ኤውሮፓ መጺኦም ዝተመርዓውወን መእተዊ ንአሜሪካን ኤውሮፓን ገይረን ምስ አተዋ ዝጠልሞኦም ክንደይ ክባሃላ እየን ! ካብኡ ሓሊፉ እውን አብቲ ተመርዕያ እትኸዶ ዘላ ሃገር ዓርኪ አሕሊፋ ጸኒሓ ምስኡ ተማኺራ ነቲ ዝምርዓዋ መሰጋገሪ ቢንቶ ገይራ እትጥቀመሉ አይራኣኹምን ዲኹም ? በሉ አነስ ብቴሌፎን ብዝሕ ከምዚ ጉዳይ ስለ ዝሰምዕ እዝነይ ለድዩ እዩ እምባአርከስ ካብ ከምዚኣ ዝአመሰለት ከዳዕ የድሕንኩም - ተጠንቀቁ ኻኣ =

እታ ካላአይቲ  ጓል አንስተይቲ ግን ቅንዕትን ሰለማዊትን ንሓዳርን ንቁምነገርን ንውላድን ንናብራን ኢላ እትምርዖ ወርቂ ዝኾነት ሰበይቲ እያ ግን ሓደ ሐደ ጊዜ የሕዝነካ እቲ ንሓዳር ዝትምነ ቁኑዕ ወዲ ተባዕታይ ከምዚኣ አይትጓኖፎን እቲ ቀይናን ዘይተአረመ ዘይጽፉፍ ወዲ ካኣ ወረጃ ጓል አንስተይቲ ትጓኖፎ እሞ ሕማቅ ናብራ ክንብራ ንርኢ እዚ ብዙሕ እኳ እንተዘይኮነ ይረአ እዩ ከምቲ እንብሎ (ቂስማ ) እዩ

 አብ መጨረሻ ጽሑፈይ ነቶም ብሕጂ ዝምርዓው ሓንቲ ለበዋ ከቅርበሎም እፈቱ ንሳ ኻኣ እትምርዓዋ ጓል አንስተይቲ ከምዚ ካብ ኮነት ከምዛ (ብርጭቅ) ዘይተፈልጠት ሕብራን ጣሕማን ካብ ኮነት ምሳኻ ክትነብር ዲያ አደ ደቅኻ ክትከውን ዲያ (ሸሪከት ሓያተክ) ንዘልአለም ዲያ ንመርዓ ድዩ ዓላማኣ ወይስ ንሓዳር እዚ ኩሉ ስለዘይትፈልጥ ካብ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ትቆጠብ ይብለካ  

1.      አብ ጊዜ ሕጸኹም ብዙሕ ናይ ሂወትካ ሚስጢርን ናይ ስድራኻን ናይ ስራሕካን ዓላማኻን መንነትካን ዘሎካ ንብረትን ንሰብ ዘይንገር ሚስጥርን ኮታ ዘሎ ሚስጢራን ዘርጊሕካ ክትነግራ አይትታሃወኽ ገለ ገለ መንእስያት ሕጽይቱ ፍሽክሽኽ እንተበለቶ ዘሎ ዝባሃልን ዘይባሃልን ጉሕጉሕ አቢሉ ብኽልተ መዓልቲ ኩነታቱ ኩሉ የፍልጣ ብድሕሪኡ አብ መንጎ ሕጸን መርዓን ወይ ካኣ ድሕሪ መርዓ ብቁሩብ መዓልታት ዘይምርድዳእ ይርከብ ወይ ካኣ ዓላማኣ ይፈልጥ ይፈላለዩ አይትታሃወኽ እታ ፖቶ ጋዝ ቀስ ገርካ አህድእ አቢልካ ወላዓያ፡

 2.      አብ መንጎ ሕጸን መርዓን ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ አብቲ መርዓ ናዓኣ ይኹን ወላ ነቲ መርዓ ብዙሕ ገንዘብ አይተጥፍእ መን እያ እዛ ተጥፋአላ ዘሎኻ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሰበይትኻ ዲያ ? እንታይ አፍለጠካ ቅድም ፍለጥ እሞ ብድሕሪኡ ካብ እግራ ክሳብ ርእሳ ሰልማ ንብለካ።

ግርም አበጋግሳ!! ሰበይቲ ተመሪጻ ብምንታይ? ብዲን ብጠባይ በቲምስጉን ታሪኽሂወታን ንጹህታሪኻን ከም'ውን በቲዘዕግብ መልካዓ አንቲ ሰበይቲ 'ውንነዚ ሰብአይኪ እዚአብ ላዕሊዝተጠቀሰ መልክዕን አገባብንተቀቢልክዮ ከም ንአብነት ክጠቅስ- ሐንቲጻሕሊ ብኹሉዓይነት ቀመማትን ሓዲሽስጋን ጽሩይጠስምን ዝተቃመመን ዝተደለኸንበርበረን ገርካአብ ጋዝዘይኮነስ አብፋሓም እሞድማ በታወሓለ እትባሃል ሰበይቲእንተተሰሪሓ እንታይ ዓይነትጸብሒ ከምእትኸውን ንፈልጥ ግንእቲ ሽግርናይዛ ጸብሒእዚኣ "ምንም ጨው አይአተዋን"ስለዚ ኩላትና እዛጸብሒ እዚኣጣዕሚ የብላን ኢናንብል

እምባአርከስ ( ጨው ናይ ሓዳር ) እንታይ ምዃኑ መብዛሕትና ንስሕቶ ኢና

አሕዋት ! ብልቢ ተቀበሉኒ ጨው ናይ ሓዳር " ሸለል ምባል " (ተናዙላት) ይባሃል ንስኻ ጉድለትን እንከንን አሎካ ሙሉእ ፍጥረት አይኮንካን እዛ ባዓልቲ ቤትካ እውን ጉድለትን እንከንን አለዋ ግን አብ መዓልቲ ብርዕን ወረቀትን ሒዝካ ዝበደለቶን ዘጉደለቶን ክትምዝግብ ዊዒልካ ምሸት ምሸት ወታሃደራዊ ስርዒት ዝሐዘ ሕቶታት ከተቅርበላ እንተኾንካ እሳ ኻኣ ከምኡ ጉድለትን ዕዩብን ናትካ ክትከታተል ዊዒላ ምሸት ምሸት ቤት ፍርዲ ትኸፍተልካ እንተኾይና እዚ ሓዳር እዚ ጨው ዘይብሉ ሓዳር ምዃኑ ኩላትና ንግንዘቦ እዩ

ከምኡ ካብኮነ ቢስሚላህ ኢልና ሓዳር ክንጅምር ከሎና ዓንዲ ሕቆ ናይ ሓዳር ምጽውዋር ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ ግን አብዚ ክንርደኦ ዘሎና ዓቢይ ነገር አሎ እቲ ምጽውዋርን ሸለል ምባልን ክንብል ከሎና አብ ሓዳር ተናዙላት ከም ሓራምን ገበንን ኮይኑ ዝቁጸረሎም ኩነታት አለው

ንአብነት -

 1. አብ ክብረትካን ፍራሽካን ጠልቀፍቀፍ እናበለት ካልእ ሰብአይ ተእቱ እንተኾይና ወይ  ተግባራት ትፍጽም እንተኾይና።
 2. አይሰግድን እየ እንተበለት ወይ ብሰላት    ትሰግድ እንተኾይና
 3. ነቦኻን አደኻን ትልዕኖምን ተሳቅዮምን እንተኾይና
 4. ብዲንን በቲ ንስኻ ትኽተሎ ዘሎኻ ረብን ነብን ዝፈትውዎ ናይ ሸርዒ መንገዲ ትድእልን ትላገጽን ትጸርፍን እንተኾይና
 5. ናይ ጥንቁልና ስራሕ ትሰርሕ እንተኾይና ወይ ብናይ ጥንቁልና መንገዲ አሚና ምስ ከምኣ ዝአመሰላ ብጾት ትኸይድ እንተኾይና

ከምዝን ከምዚ ዝአመሰሉ ገበናት ትፍጽም እንተኾይና / እንተኾይኑ አብዚ ሸለልትነትን ተናዙላትን ዘየድልዮ ኩነታት እዩ ካብኡ ዝተረፈ

 1. መልክዕ እንተዘይብላ ወረጃን ባዓልቲ ዲንን ትኸውን ናዓኻን ቤተሰብካን ተኽብር ትኸውን አዚዝካያ ትምእዘዝ ትኸውን ነዚ ኹሉ ብምምልካት ነታ ናይ መልክዕ ጉድለታ ሸለል ትብሎ
 2. እንቲ ሰበይቲ'ውን ሓዳርኪ በይንኺ ክትኮኒ ሸርዒ መሰል ሂቡኪ እዩ ግን ካብ ዓቅሚ ምስአን አቡኡን አዲኡን አብ ዘሎውዎ እንተቀመጠኪ ክሳብ ዝርህወሉ ሸለል ምባል ዓቢይ ቁምነገር እዩ
 3. ኣንታ ሰብአይ ካኣ ሰበይትኻ ምሸት ስጋዊ ርክብ ክትገብር ደሊኻ ንሳ አይብራሃን ይኸውን ወይ አይትኽእልን ንስኻ ግን መሰለይ ኢዩ ኢልካ ከተገድዳ ጣዕሚ እውን የብሉን
 4. ጓልኩም ወይ ወድኹም ከተመርዕው ኮለኹም አብቲ ኣገባብ ናይ መርዓ ዘይምስምማዕ ይፍጠር ኣብዚ ኩነታት እዚ ካብ ሸርዒ ዝወጸ ዳኣ አይኹን እምበር ሐደኹም ሸለል ክብል ግቡእ እዩ
 5. ዝጎደላ ነገር የልቦን ግን መንጸርጸሪት እይ/ እዩ ጽወሪዩ / ጽወራ ምኽኒያቱ ዔብ (አበር) ዘይብሉ ፍጡር የልቦን እካዳአስ ዔብ ናታ/ ናቱ  አብ ምንጽርጻር ጥራሕ ዝገበረልኩም ብጠቅላላ አዘራርባ ምጽውዋርን ምክእኣልን እንተዘየልዩ ሕምስምስ ናባራ እዩ ዝኸውን እዚ መሰለይ እዩ ኢልካ ከም ዕንጨይቲ አይድረቅን እዩ

ካላአይ ዓቢይ ነገር

አብ መንጎኹም ሽማግለ አይተእትው ወግሐ ጸብሐ ሽማግለታት ዝአትዎ ሓዳር ንፋስ አትይዎ ማለት እዩ ሽማግለታት አብ ውሽጥኹም ዝነበረ ሚስጢርን ጉድለትን ሒዞም ከውርዪ እንተዘይኮይኑ ካብኡ ሓሊፎም ካኣ ኩሎም እኳ እንተዘይበልና መብዛሕተኦም ሽማግለታት ከባእሱ'ምበር ከታዓርቁ አይራአናን ምኽኒያቱ ብልቢ ክዓርቅ ኢሉ ዝብገስ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ይዕወት ካኣ እዩ ንሽማግለታት ዝምልከት ብሓንሳብ ኮና ናይ ረቢ ሸርዒ እንተተመልኪትና ሽማግለ አብ ሓዳር ምእታው ጨሪሱ ካልእ ሜላ ምስ ሳኣንካ ዘይከውን ኮይኑ እንተረኺብካዮ ጥራሕ እዩ ።ንሳቶም ካኣ ካብ ስድራኻን ስድራአን ክኾኑ ይግባእ ከምኡውን ለባማትን ሰብ ዲንን ክኾኑ ይግባእ ከምኡውን ክንዓርቅ ኢሎም ብልብን ብኢኽላስን (ንጽህና) ክኸዱ አለዎም አብ ቁርአን ዝርከብ መምርሒ ከምዚ ይብል -

واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا * وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكمن من اهلها  ان يريدنا اصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

ብደምቢ እንተተኸታቲልና ሽማግለ አብ ራባዓይን መጨረሻን ደረጃ ይርከብ ብድሕሪኡ ፍትሕ ጥራይ እዩ ዝመጽእ  

አብ መንጎ ሰብአይን ሰበይትን ዝተደጎለ ሚስጢራት ክህሉ የብሉን ሰብአይ ካብ ሰበይቱ ክሓብኦ ዘይግባእ ነገር ንሳውን እንተኾነ ካብ ሰብአያ ክትሓብኦ ዘይግባእ ነገር ምስ ዝሓብኡ ቅሱን ሓዳር ክርከብ ኣይካአልን እዩ ሰበይትኻ ማለት እኮ ፍርቂ ሂወትካ ማለት እያ ብፍላይ እኳ እንተዳኣ ወሊድኩም ዘሚድኩም እቲ ካብኣ ትሓብኦ ሚስጢራት ብዙሕ ክኸውን አይክእልን እዩ።ልክዕ እዩ ናዓኣ ዘይምልከት ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ወይካኣ ሚስጢር ዘይትጸውር ቀዳድ ሎቆታ እንተኾይና ወይካኣ አተራጓጉማ ናይቲ ሚስጢር ትነግራ ብጌጋ ተርጉማ ኮርነፍ ትብል እንተኾይና ወይካኣ እዚ ሚስጢር እንተዘይነጊረያ ንጥቅማ እዩ ትብል እንተኾንካ ከምዝን ከምዚ ዝአመሰለ ምኽኒያታት እንተ ዘይኮይኑ አብ መንጎ ዝፋተው ሰብአይን ሰበይትን ዝሕባእ ሚስጢራት እንተሃሊዎም እቲ ሓዳር ነፍሲ ወከፍ ብጥርጠራን ብሓሳብን ምስተበጽበጸ ቅሱን ሓዳር በሪሩ ከምዝወጽእ ማንም ሰብ አይስሕቶን እዩ

አብ መንጎ ሰብአይን ሰበይትን ዘይምትእምማን አሎ  ማለት ዓብይን ሕማቅን ሕማም እዩ ዘይምትእምማን እንተሃሊዩ ተፈላሊኻ ቀሲንካ ምንባር ይሓይሽ ይኸውን ንሰበይቱ ነደ ደቁ ዘይኣምን ንሳውን ንዕኡ እንተዘይኣመነት እቲ ሓዳር እንታይ ኮን ይመስል ይኸውን !!! ? ጸልማት' ክብሎ ? ግን አይኮነን ጸልማት እኳ ኮቦርታ ትኸዲንካ በጥ ኢልካ ትድቅሰሉ ሕማቅ ሓዳር' ክብሎ ? አይኮነን ! ክንደይ ቅማቅ ሓዳር ዝካአልን ዝጽወርን አሎ   እሞ እንታይ ዳኣ ክብሎ እየ ?

እዚ ከምዚ ዝአመሰለ ሓዳር ከምዚ ሓደ ጸላኢ በሊሕ ርእስኻ ዝበትኽ ካራ ሒዙ ብድሕሪ ሕቆኻ ኮይኑ ካርኡ ኣልዒሉ ክቀትለካ ተቀሪቡ ዘሎ ብመሪር ስሚዒት እታ በላሕ ካራ አብ ርእስኻ ወይ አብ ሕቆኻ ክሸኽላ ትጽበዮ ዘሎኻ ጸላኢ ከምኡ እዩ ዝመስል እብል ምኽኒያቱ ክብረተይ ክዳነይ ናተይ ጥራሕ እያ ኢልካ ብጽኑዕ ቃልኪዳን ኣምጺእካያ አብ ክብረትካን ክብረትኩሙን አብ ልዕሊኣ ዘሎካ እምነት ክሓቅቅ ከሎ አይኮነን' ቅሱን ሓዳርሲ ምንም ቂራ ዘለው ሰብ ዝርደኦ እዩ

እምነት አብ መንጎ ሰብአይን ሰበይቲን ብገንዘብ ዝግዛእ ኣይኮነን ዝርከበሉ ቦታ ክንሕብረኩም እንተደሊኹም አብ ሓንቲ ቦታ ጥራሕ እዩ ዝርከብ አብ ካልእ ቦታ ክረኽቦ እየ ማለት ዘበት እዩ። እዚ ቦታ እዚ ((مراقبة الله ይባሃል እመኑኒ ሓንቲ ሰበይቲ አብ ክብረት ናይ ሰብአያ ጠልቀፍቀፍ ክትብል ኮላ አብ ቅድሚኣ መቅጻዕቲ ናይ ረቢ ደበኽ እንተዝብላ ንመን ትዓሲ ምህላዋ አስተንቲና እንተትርዳእ አብዚ አይምወደቀትን ረቢ ሱብሓነሁ ወታዓላ አብ ቁርአን ከምዚ ይብል -

)ولقد همت به وهم بها لو لا أن رءا ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحسشاء أنه من عبادنا المخلصين(

ነቢይና መሐመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ከምዚ ይብሉ -( لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )

ቅሱን ሓድርአብተን ክልተረቢ አብቁርአን ዝዘከረን እንተዝይተሞርኪሱ ጸልማትሓድር ክባሃል ይካአል እዘንክልተ ነገራት እዚአተንመብዛሕትኡ ጊዜ(ሂያብ ናይጎይታ) ኮይነን ንረኽበን አብቲልዕሊ ሂያብምዃነን ግንንስኻ ክብዝበለ ጻዕሪክትውስኸሉ ብጣዕሚ አገዳሲእዩ እዘን ክልተነገራት ዝጎደሎ ሓዳርአብ መንጎእቲ ሰብአይን እታሰበይትን ቅልውላውን ዘይቁሱንንሓዳር ብግልጺ በሪሁይረአ'ሓድር አብሰንከልከል ይበጽሕ

ዘረባ ከየንዋሕኩ እነሆ እተን ክልተ አብ ቁርአን ዝርከባ ባህሪያት ረቢ አብ ቁርአን ከምዚ ይብል -

)ومن أياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (

እዘን ክልተ ዝተሰመራ ቃላት ዓንዲ ሕቆ ናይ ሓዳር እየን እዘን ክልተ ናይ ረቢ ጸጋ ብዙሓት ሰባት ምስ ሳኣንወን ከምዝሰአንወን ብስምዒት ጥራይ ኢዮም ዝፈልጡወን አምበር ካብተን ናይ ቁሱን ሓዳር አዕኑድ ምዃነን ዝዛረበለን ብዙሕ ሰብ አይትረክብን ኢኻ

መወዳ (مودة) ማለት ፍቅሪ ወይ ምፍታው ማለት ክኸውን ኮሎ (رحمة) ማለት ካኣ ርህራሀ,ድንጋጸ ማለት እዩ ፍቅሪ ((محبة አንጻሩ ጽልኢ (كراهية) ይባሃል መቸስ ሰብአይ ንሰበይቱ ይጸልኣ እዩ ክንብል እኳ እንተዘይደፈርና ግን ምስኣ ፍቅሪ የብሉን ክንብል ንኽእል ኢና ምኽኒያቱ ብዙሓት ሰብአይን ሰበይትን ፍቅሪ ዘይብሎም አለው ከምኡ እናበሉ ኻኣ ይወልዱ ይዝምዱ ንሳ እንተሓቲትካያ አይፈትዎን ኢየ አይትብልን እያ ምኽኒያቱ አብ ባህልና ነውሪ እዩ ግን ብልክዕ ካኣ አይትፈትዎን እያ ምስኡ ኻኣ ወሊዳ ስለዝኾነት ካላአይ ምርጫ ዘለዋ እናተሳቀየት ደስ ከይበላ ምንባር ጥራሕ እዩ , ትነብር ካኣ

ትፈልጡ ዲኹም እንታይ እዩ ዘንብራ ደሎ ? እታ ካላአይቲ (ህያብ)ናይ ረቢ (ራሕማ) እትባሃል ንሳ እያ ምኽኒያቱ (ሰብ ሐዳር) ክሉኹም ተዓዘቡ ምስ ሰበይትኻ ፍቅሪ ዘይብልካ ኮለኻ ተኽብራ ድልየታ ትገብረላ አይፈትሓን ንሳውን ፍቅሪ ዘይብላ እንኮላ ፍትሕ አይትሓትትን ከምዚ ካብኮነ እዛ ራሕማ ዝብልዋ ትሰርሕ አላ ማለት ዲዩ ?? ነዓም (እወ

     ትድንግጸላ ትድንግጸልካ አቦ ደቃ ስለዝኾንካ

     ተኽብራ ተኽብረካ ባዓል ዋዕድኻ ስለዝኾነት

     ሸለል ትብል ሸለል ትብለካ ተፈቲሓ' ናበይ ክትከይድ ኢያ ትብል

     ሕማቃ አይትደልን ኢኻ ሕማቅካ አይትደልን ኢያ ምኽኒያቱ ማዓስ ትጸልኣ ኮንካ እንታይ ዳኣ - ፍቅሪ ጥራሕ እዩ ዘይብልካ

ስለዚ ከምዚ አብ ላዕሊ ዝተጠቀሰ ናብራ ትነብሩ

ሕቶ - እዚ ናብራ እዚ ቅሳነት ዘለዎ ናብራ ድዩ ወይስ ጎዶሎ እዩ?

መልሲ - እዚ ምስጉን ናብራ አይኮነን እዚ ናይ ቅልውላው ናብራ እዩ እንተሓቲትካኒ - ስኒት ውላድ ናይ ፍቅሪ እዩ (ማለት ስኒት ፍቅሪ ዝወለዶ እዩ ) ስኒት ምቅድዳው ምስምማዕ ክኸውን ኮሎ ካበይ ይምጻእ ብዘይ ፍቅሪ ስለዚ ረቢ መወዳ ክብል ኮሎ ሰበይትኻ እንተጠመትካያ ናዓኻ ትመልአልካ እንተ ተዛረበትካ ናይ መላኢካ ቃላት ኮይኑ ይስማዓካ ምስኣ እንተ አዕሊልካ ሳዓት ትሻዓተ ናይ ምሸት አሎ እናበልካ ሳዓት ክልተ ናይ ወጋሕታ ይኽውን ግን እዚ ኩሉ እዚ ከመይሉ መጺኡ ?

ነዚ ሕቶ ክምልስ ሐደ ነገር ትዝ ኢሉኒ ካብቶም ናይ ቀዳሞት ሰባት ሐደ ዓልም ነይሩ ሐደ ጊዜ አብ ንእሽቶይ እምኒ ኮፍ ኢሉ ኮሎ ሐደ ዓርኩ መጸ እዛ እምኒ እዚኣ ንሓደ ሰብ ጥራሕ እያ ኮፍ ተብል ግን እዚ ዓልም እዚ ነቲ ዓርኩ ናዓ ምሳይ ኮፍ በል በሎ እቲ ዓርኩ ኻኣ ከመይ ገይረ ንኽልተና አይትአክልን እያ በሎ ግን እቲ ዓልም ከምዚ ክብል መለሰሉ 'ስማዕ ዓርከይ እዛ እምኒ እዚኣ ንዝፋተው ክንዲ አዱንያ እያ አዱንያ ብዓባያ ካኣ ንዘይፋተውን ንዝጻልኡን ክንዲ ኣፍ ዑንቂ እያ ክብል መልሰሉ

እሕዋት ናይ ሓዳር ዕድመን ናብራን ናይ ክልተ ወርሒ ስለስተ ወርሒ ጊዜ አይኮነን ንዘልአለም ክኾነኒ ኢልካ እትምስርቶ ናብራ እዩ ስለዚ አብ ፍቅርን ርህራሄን ስኒትን ዝተሃንጸ ሓዳር ናይ አዱንያ ጀና እዩ ንብል

ግን አብዚ ሓደ አገዳሲ ሕቶ አሎ ምስ ሰበይትኻ ፍቅሪ ክትምርዓው ኮለኹም እንተዘይነብር ድሕሪ መርዓ ክፍጠር ይካኣል ድዩ ? ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ሊቃውንትን ፈላጣትን አይንሓትትን ኢና ምኽኒያቱ ዝዓበየ ናዓናን ነቲ ፍቅርን ዝፈጠረ ጎይታ ስለዘሎ ንዕኡ እስከ ንሕተት።

መልሲ ናያዛ ሕቶ አብታ አብ ላዕሊ ተጠቂሳ ዘላ ናይ ረቢ ቃል አጸቢቅና ንመልከታ وجعل بينكم مودة ورحمة)) አብ መንጎኹም ፍቅርን ርህራሀን ምትሕልላይን ገርናልኩም ይብል አይትፈልጣ አይትጥይቃ ጓል አንስተይቲ አብ ሓዳርኩም እዚ ዘይባሃል ፍቅርን ምጥዓምን ይረአ ካበይ መጺኡ ? እዚ ድሕሪ መርዓ ዝተፈጥረ እዩ ምኽኒያቱ መብዛሕትና ጓል ሰብ ከነምጽእ ኮሎና ሓንሳብ ሪኢና ስድራኣ ሓቲትና ኢና ተመርዒናያ እምበር ቅድሚ መርዓ እቲ ፍቅሪ ምስኣ ፈቲነዮ አስትማቂረዮ ፈሊጠዮ አይኮንኩን እኳዳአስ እዚ ስድን ዘይሸርዓዊን መንገዲ እዩ ንብል

አቦታትና አደታትና አሕዋትናን አፍቂሮም አይኮኑን ተመርዒዮም ስለዚ መብዛሕትኡ ፍቅሪ ድሕሪ መርዓ እዩ ዝመጽእ

ግን ድሕሪዚ ኩሉ ትንተና ሓደ ዓብይን አገዳስን ሕቶ ደበኽ ይብለና መልሲ ደልየ ይብል ንሱ ኻኣ ''' ፍቅሪ ድሕሪ መርዓ እዩ ዝፍጠር ኢልና ግን ከመይ ገይሩ ይፍጠር . መበገሲኡ ሰበቡ ካበይ ይፍልፍል ንምንታይ' ገለ ቤተሰብ አብ ሓዳሮም ፍቅሪ ዘይብሎም ገለ ኻኣ ሩሕ ብሩሕ ይተሓላለፉ ሰብኣያ ዓሰርተ ደቂቅ አብ ስራሕ እንተደንጉዩ ሰበይቲ ዓቅላ ይጸባ ቅሻቀል ትነብዕ ገለ ኣንስቲ ኻኣ ሰብአያ አብዚ አዱንያ ምህላው ካብ ስራሕ መጺኡ ማዕጾ ክኩሕኩሕ ኮሎ ጥራይ ትፈልጥ

ስለምንታይ አበይከሎ እቲ ፍቅሪ ከመይ ኢሉኸ እዩ አብ መንጎ ሰብአይን ሰበይትን ዝውለድ ???

እዚ አገዳስን መሳጥን ሕቶ አብ ክፍሊ ናይዚ (ቅሱን ሓዳር ) ዝብል ጽሑፍ ንከታተል

ስለምንታይ ?- እዚ ሕቶ እዚ ብሕቶ ክምልሶ ከምሰራሕተኛ ዲኻ አምጺእካያ ? ንውላድ ጥራሕ ዲኻ አምጺእካያ ? ሓድር አለዎ ክትባሃል ዲኻ አምጺእካያ ? ጸጽቡቁን ጠጥዑሙን መግቢ ክትምግበካ ዲኻ አምጺእካያ ? ልክዕ እዩ ገለ ዝተጠቅሰ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ናይዚ ኹሉ እዚ (ጨው)ኮይኑ ዘመቅሮ (ፍቅሪ) ጥራሕ እዩ

እዘን ክልተ ረቢ ዝጠቀሰን ባህርያት - ፍቅርን ርህራሀን - አብ ሓዳር ብጣዕሚ ዘገርም ነገር ይዋሳኣ ንአብነት ወድን ጓልን ይማራዓው አይፈልጣ አይትፈልጦ አብ መጀመሪያ ለይቲ ወላ አዲኣ ወላ ሓፍታ ወላ አቦኣ ወላ ሓዋ ክርኦ ዘይክእል አካል ናይ ነብሳ ቀሊዓ ተርእዮ ካብኡ ሓሊፉ እውን ድላዩ ክፍጽም ደስ እንዳበላ ተፍቅደሉ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ (ፍቅሪ) ዝባሃል ይፍጠር ብዙሕ ሚስጢር ትነግሮ ብዙሕ ሚስጢር ይነግራ ይዋሃሃዱ ይፋተው እዚ ፍቅሪ እዚ ንዕስራ ንሰላሳ ዓመታት ይጓዓዝ ብድሕሪኡ ምምናው ዝባሃል ቅልቅል ይብል' - መቸስ ረቢ ጥዑም እንዲዩ - እቲ ራሕም ዝባሃል ካላኣይ ናይ መከላኸሊ ዕርዲ ይብገስ ምእንታን ሓዳር ከይፈርስ (ሱብሓነ'ላህ) ስለዚ ሓዳር ከም ውግእ ተወሲዱ ማለት ዲዩ ? ነዓም (እወ) ግን ምቁር ውግእ እዩ።

ከነስሕቀኩም --- ወዲ ንመጀመርያ ጊዜ ተመርዕዩ (ሰበይት እንታይ ምዃና) አይፈልጥን እዩ መጀመሪያ ለይቲ ምስኣ ምስሓደረ ንግሆ ጋው አቢሉ አብ ገጻ ጸፊዑዋ !!! ስለምንታይ ትጸፍዓኒ እንተበለቶ ክሳብ ሎሚ አበይ ነርኪ እዚ ኩሉ ዓመታት ክብል መለሰላ' ስሒቆም ሕቁፍ አበላ ይባሃል ግን ዝገርመኩም ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ክማነው ጀሚሮም ግን ክሳብ ዕለት ሞቶም አይተፈለለዩን ስለምንታይ ??? መልሲ - እታ ካላአይቲ ርህራሀ (ራሕማ) እትባሃል ናይ ረቢ ጸጋ ክትሰርሕ ስለ ዝጀመረት

ፍቅሪ ዘይብሉ ሓዳር ናይ ቅልውላው ሓዳር እዩ ዝበልኩኹም በዚ ዝስዕብ ምስላ ገይረ ከረዳአኩም ክፍትን እዩ

ሰብአይን ሰበይትን ነይሮም ንሱ ብመልክዓ ዲዩ ብትምህርታ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዋ ነይሩ ንሳ ግን ፍቅሪ ዝባሃል አይነበራን ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ሓደ ማዓልቲ ኮፍ ኢሎም ኮለው አቶኪሩ ፍቅሪ ዝመለኦ አጠማምታ ጠሚቱ ፍሽኽ በለ ንሳ ግን ተጸዊጋ ጠመተቶ ስለምንታይ ከምዚ ትብሊ አነ ፈገግ ይብል ንስኺ ካኣ ተጸዊግኪ ትጥምትኒ ኢሉ ምስሓተታ ከምዚ ክትብል መለሰትሉ '' ትፈትዎ ነገር ሪኢኻ ፍሽኽ ኢልካ ዝጸልኦ ንገር ሪአ ኻኣ ተጸወግኩ '' በለቶሞ ከምዘይትፈትዎ ናይ ብሓቂ አረጋጊጹ አብ ስቃይ ከምዘላ ተረደአ

(( ስለዚ ፍቅሪ አብ መንጎ ሰብአይን ሰበይትን ብጣዕሚ አገዳሲ ምዃኑ ዝስሕት ነብሱ ዘታልል ጥራሕ እዩ ))

አሕዋት ክብሎ ዝደለኹ (ፍቅሪ ርህራሀን ፣ሓልዮትን ስጋይ ስጋኻ ዘይብሎም ሰብአይን ሰበይትን ድሩቅ ጠሊ ዘይብሉ ሂወት ከምዘሕልፉ ኩላትና ንርዳእ ኢና (ፍቅሪ) ክብል ኮለኹ (ስኒት) ማለተይ አይኮነን ፍቅሪ ክብል ኮለኹ እቲ ኩላትና ንፈልጦ መብዛሕትናውን ብኡኡ ዝሓለፍና እቲ ንፈልጦ ፍቅሪ ማለተይ እዩ ስኒት ዳኣ እንታይ እዩ ኢልካ አብ መጨረሻ እታ ናይ ረቢ ቃል ደጊመ ክጠቅሳ ንኽትሓፍዙዋ

)ومن أياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنا في ذلك لأيات لقوم يتفكرون  (

 

ዘገርም እዩናይ ሓዳርነገር እቶምምሁራት እውንሓቃቶም እዮምከምዚ ክብሉ

(الحياة الزوجية أسرار)

ይብሉ ልክዕ እዩ ናይ ሰብአይን ሰበይትን ናብራ ምስጢር ዝመልኦ ናብራ እዩ

ሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ሐደ ካብቶም ዝዓበዩ ሓዳር ሰንከልከል ዘብሉ ጠንቅታት እዩ ይገርመኩም ይኸውን ሼኽ ኢብራሂም ስራጅ ከመይ ገይሩ ከምዚ ይዛረብ ትብሉ ትኾኑ መቸስ ናትና ነገር ኩሉ ጊዜ ዘየገርም ከገርመና ነቲ ሓቅን ወድዓዊ ዝኾነ ኩነታት ስለምንታይ ንምንታይ ከመይሉ እናበልና ዘድልን ዘየድልን ሕቶታት ክንጽዕኖ ንፍትን። እቲ ዘገርም ግን እቲ ሕጂ ዝዝረብ ደሎ ዘየድሊ ስለዝኾነ አይኮነን እኳዳኣስ ብጣዕሚ ኣገዳስን አብ መንጎ መብዛሕቶኦም ሰብአይን ሰበይትን ዘሎ ሽግር እዩ ብዛዕብኡ እውን ኩሉ ሰብ ክሰምዕ ይደሊ እዩ (የድልዮ ካኣ እዩ) ግን አሎ አይኮነን ከንቱ ምውርዛይን ለባማት ምምሳልን ጽፉፋት ምምሳልን ንሱ እንተዘይኮይኑ እቲ ሕጂ ዝዝረብ ዘረባ ብጣዕሚ አድላይን አገዳስን ምዃኑ ነፍሲወከፍና ይርደኦ እዩ ወረ ኣነስ ዓንዲ ሕቆ ናይ ሓዳር እዩ ኢለ እየ ዝሰምዮ ምኽኒያቱ አነ ካባኻትኩም ፍልይ ኢለ ዝራአየሉ ነገር አሎኒ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ነገር እዩ ንሱ ኻኣ ካብ ሙሉእ ኩርናዓት ናይ ዓለም ብቴሌፎን ይኹን ብደብዳቤ ብፋክስ ብኢሜልን ብዝተፈላለየ መዳያት ኣዚዩ ብዙሕ ሕቶታት ስለዝመጽአኒ ካብቲ ሕቶታት ብርክት ዝበሉ አብ መንጎ ሰብአይን ሰበይትን ዘሎ ዘይምቅዳው ንዕኡ ዝምልከቱ ሕቶታት ይኾኑ

ከምኡ ስለዝኾነ አብ ሓደ ሓደ ካሴታተይ ከምዚ ዝአመሰሉ ሕቶታት ገሊጸ መልሲ ክህበሎም አድላይን አገዳስን ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ብሩህን ግሉጽን ዝኾነ መልሲ ክህበሎም ይህቅን እሞ መሊሰ ካኣ ይሓስብ እቲ ህዝብና ገና ሓጫጭን ዳኣልን ምስ ሓቂ ዘይጓዓዝ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ካብኡ ይቁጠብ ግን ብዙሕ ጊዜ ነብሰይ ትወቅሰኒ እያ  

ሎሚ ግን እነሆ እቲ አርእስትና ባዕሉ (ቅሱን ሓዳር) ይብል ቅሱን ሓዳር እንተተደልዩ ካኣ ቅሱን ሓዳር አብ ከምዘን ዝስዕባ አዕኑድ ቆይሙ ብዘይሰንከልከል ንነዊሕ ዓመታት ከምዝነብር ብተግባር በጺሕናዮ ኢና  

ካብተን አገደስቲ አዕኑድ - 

መጀመሪያ (ዲን) አብ ዲን ዘይተሞርኮሰ ሓዳር ረቢ ዘይቀደሶ ሓዳር ኮይኑ ንግዝይኡ እኳ እንተጠዓመ አብ አዱንያን አኼራን ርኹስን ከንቱ ሓዳርን እዩ እቲ አብ መንጎ ሰብአይን ሰበይትን ክኸውን ዘለዎ አብ ኩሉ ተግባራት ናይ ክልቲኦም አብ ዝኾነ ጊዜን ቦታን ረቢ ይከታተሎም ምህላው ተረዲኦም አብ መንጎኦም እምነትን ጽፈትን ክሰፍን ይግባእ

ካላአይ (ተናዙላት)ማለት ንዓይ ይኽፋአኒ ናዓኻ ይጥዓመካ ናዓይ ይኽፋአኒ ናዓኺ ይጥዓመኪ ዘይብሉ ሓዳር ጨው ዘይብሉ ሓዳር እዩ ሐደ ካብ ክልቲኦም ክሓምም ከሎ እቲ ካላአይ ምስኡ/ምስኣ እንተዘይሓሚሙ/እንተዘይሓሚማ ክስሕቅ ከሎውን ከምኡ ክጉሂ ከሎ/ክላውን ከምኡ እንተዘይኮይኑ ኮርካሕ ሓዳር እዩ

ሳልሳይ  ሳልሰይቲ እዛ ሎሚ ሒዘያ ቀሪበ ዘለኹ ነጥቢ ትኸውን ንሳ ኻኣ እንታይ ኢለ ከምዝሰምያ እኳ ጠፊኡኒ (ስጋዊ ምርኽኻእ) ንበላ ኮታስ ድላይኩም ስመዩዋ ግን ብኢንግሊዝ (ሰክሻል ሳቲስፋክሽን) ይብልዎ ብዓረብ ካኣ (النشاط الجنسي) ይብልዎ ብአምሓሪኛ ኻኣ (መጣጣም) ይብልዎ ብዝኾነ ኾይኑ ተረዲእኩሙኒ አለኹ እዚ ጉዳይ እዚ ብሸለልትነት ዝሕለፍ አይኮነን እመኑኒ አሕዋት አነ ቅድሚ እዚ ካሴታት ዘርጊሐ ተሌፎናት ክመጸኒ ቅድሚ ምጅማሩ ሰብአይን ሰበይትን በዚ ጉዳይ እዚ ይጻልኡ ክሳብ አብ ምፍልላይ እውን ከምዝበጽሑ ጨሪሸ አይፈልጥን እየ ነይረ ካብ ብዙሓት ሐደሽቲ ዝተመርዓው ይኹኑ ነባራት ተመርዓውቲ ናይ ሓዳሮም ዕንቅፋት ዝኾኖም ነጥቢታት ክሓትኑ ኮለው ብጣዕሚ ይግረም ብኻልእ ወገን ኻኣ ይጉሂ ዘታሓሳስበኒ ነገር ካኣ ህዝብና ነዚ ክሰምዕ ኮሎ ምሕጫጩን ክሰምዖ እናደለየ ውርዙይ ምምሳል እዩ። 

ሕጂ ሓደ ካብቲ ማእለያ ዘይብሉ ናይ ዝተፈላለዩ ሓዳራት ኩነታት ከንፍሰልኩም እየ። 

(( ሓደ ቤተሰብ - ሰብአይን ሰበይትን - ተባኢሶም እታ ሰበይቲ ክትፍታሕ ትደሊ - ገለ ሰባት አብ ሞንጎኦም አትዮም ክዓርቅዎም ምስ ሓተቱኒ ካብ መጅሊስና ክልተ ለባማት ሰባት ሰዲደሎም ክልተ ሰሙን ዝአክል ክዓርቅዎም ፈቲኖም አይካኣሉን።

ሕቶ ናይ ሽማግለ፦ እንታይ ኮንኩም ?

ሰበይቲ፦           ፍትሕ ደልየ

ሽማግለ፦          እንታይ ኮንኪ ?

ሰበይቲ፦           ማይና ተወዲኡ ብነብሰይ አእኪለ እየ።

ሽማግለታት ነቲ ሰብአይ ገለ አጉዲልካ ከይትኸውን ኢሎም ንበይኑ ገይሮም ምስ ሓተትዎ ከምዚ ክብል መለሰ ካብ ንምርዖ ሽዱሽተ ዓመትና እዩ ክሳብ ሕጂ ክልተ ዓበይቲ (ጠግም) ወርቅን ዝተፈለለየ ቅርጺ ዝሓዘ ወርቅታት ማእለያ ዘይብሉ 30 ዓመት ዘይእከብ አዋርቅ አብ ገዛ ወሲዱ አርአዮም ቀጺሉ እውን ተላጃ ከፊቱ ሙሉእ ዘይጉዱል አስቤዛ አርአዮም አብቲ ገዛ እውን አዝማዳን ማሓዙታን ሓሰኽሰኽ ክብሉ ከለው አዝማዱ ግን ዝራኣዩ ውሑዳት እዮም ከምኡ'ውን መብዛሕትኡ ምግቢ ካብ ደገ ሒዙ እዩ ዝመጽእ ምስዚ ኩሉ እዚ ሚዛን አይትህቦን ጸጸኒሓ ፍትሕ ትብል  

ሽማግለታት ብዙሕ ጊዜ ተማላሊሶም ክዓርቁ ፊቲኖም አይተዓወቱን አብ መጨረሻ ድሕሪ ክልተ ሰሙን መልሲ ሒዘሙለይ መጹ እቲ መልሲ ከምዚ ዝብል ነበረ - ንሱ ብጣዕሚ ሓዳሩ ይደሊ ንሳ ግን ወይ ፍትሕ ወይ ሞት ትብል ኢሎም ነገሩኒ  

ዝገርመኩም ነገር አብታ ዝተመለሱላ መዓልቲ ንምሸቱ ንሳ ባዕላ ቴሌፎን ደዊላ ከምዚ ትብለኒ፡

(( ሸኽ ኢብራሂም ብዙሕ ነመስግነካ ክትዓርቅ ፈቲንካ ዝላአኽካዮም ሰባት እውን ዝካአሎም ጽዒሮም አነ ግን ሓዳር አይደለኹን ስለምንታይ ኢልካ ትግረም ትኸውን በል ስማዕ ክነግረካ - ንመጀመሪያ ጊዜ ናዓኻ ሕሹኽ ኢለ እዚ ሚስጢር ይነግረካ አለኹ  

ካብ ንምርዖ ሹዱሽተ ዓመት ገርና ሰብአይ አለዋ ይባሃል ልክዕ እዩ ሰብአየይ ብፋጣጥርኡ ጉድለት የብሉን ዶሞዙ'ውን ብርክት ዝበለ እዩ ምልኩዕ ዝኾነ ጓል አንስተይቲ ትምነይ ይሰግድ ይጸውም ካብ መጠን ንላዕሊ የኽብረኒ ንስድራይውን የኽብሮም አዚዩ ጡጡሕ ሓዳር እዩ ዘሎኒ። 

ግን አብዚ ሽዱሽተ ዓመት ምስኡ ደቂሰ ብስጋዊ ርኽክብ ረኺአ ዝብለለን መዓልታት በጻብዕቲ ዝቁጸራ ጥራሕ እየን ጸገሙ ናቱ ምርካእ ጥራሕ እዩ ዘገድሶ - ወረ አነ ዝመስለንስ ሰበይቲ ስምዒት ሃሊዋ ትረክእ አይመስሎን ይኸውን ኢለ ይጠራጠር ነይረ ስጋዊ ምርኻብ ክንጅምርን ክውድእን ሐደ ጊዜ እዩ ውድእ አቢሉ ሕቁኡ ይህበኒ ግን አነ ከም ሓዊ ይቃጸል ስለዘለኹ ተገልቢጠ ብቅድሚኡ መጺአ ናበይ ኢኻ አነ ከይወዳእኩ ይብሎ' ግን ( لا حياة لمن تنادي) አን ክምሰብ መጠን ብጣዕሚ ይሓርቅ ጨሪሱ ከይነኻአኒ እኳ እንተዝኸውን ምሓሸኒ ይብል ናቱ ጨሪሹ ቀጥታ ድሕሪ ሓሙሽተ ደቂቅ አይትረኽቦን ኢኻ አብ ዑሙቅ ዝበለ ድቃስ ይሃምም አነኸ ረስኒ ጥራሕ ምስኮንኩ ነቲ መደቀሲየይ ገዲፈ ተለቪዝዮን ክርኢ ናብ ሳሎን ከይደ አብቲ ሳሎን ወዲቀ ይድቅስ

ድሕሪ' አነ ዘረባኣ የቋርጾ' እዚ ዳኣ ናዓይ ክትነግርኒ አየድልይን እዩ ነይሩ ቀሊል እንድዩ ኮፍ ኢልኩም ዘይትማያየጡ ጉድለቱ ነጊርኪ እንተ ሓሚምካ ተፈወስ ክሕግዘካ ዝኽእሎ ነገር እንተሃልዩ ንገረኒ ሸለልትነት እንተኾይኑ ግን ትጋገ አሎኻ ኢልኪ ዘይትመኽርዮ ብሓንሳብ ኮንኩም ክትፈትሕዎ ትኽእሉ ጉዳይ እዩ ምስ በልኩዋ ከምዚ ክትብል መለሰትለይ  

ወይ ሸኽ ኢብራሂም ዘይተጠቀምኩሉ ሜላ የልቦን ገሊጸ እውን አነ ሰብ እኮ እየ ከማኻኮ ስምዒት አሎኒ እዩ ኢለ ክሳብ አንጸርጺረ ዝዛረቦ ኮይነ ካልእ ይትረፍሲ ቅድሚ ጂማዕ (ስጋዊ ርክብ) ንጻወት ንስሓቅ እቲ ሰብአይ ምስ ሰበይቱ ክገብሮ ዘለዎ ናይ ስምዒት ምድላው ንግበር ሸሪጥ ናይ ሸኽ ኢብራሂም ስራጅ አይሰማዕካን ዲኻ ( ከም ብዕራይ አይትውደቁወን መጀመሪያ መልእኽቲ ላአኹ) ክብል እንተበልኩዎ እሞ እዚኣ ኢያ ዘላትኒ ክብል እና ሓጨጨ ይምልሰለይ ሓደ ሰሙን ሓደ ወርሒ ሐደ ዓመት'ውን እንተዝኸውን ትዕግስቲ አድላይ እዩ ምበልና ግን (ሹዱሽተ ዓመት) - እቲ ጉዳይ ቀጻሊ እዩ እዚ ጉዳይ' ዓው ኢልካ ዘይዝረብ ኮይኑ ነደይ ዲየ ከማኽራ ወይስ ነቦይ ? ወይስ ንዕኡ ገዲፈ (ክጋገ) !!!! ? አነ አቦይን አደይን ቀጺዖም ዘዕበዩኒ ብዲን ዝተኾስኮስኩ አብ ልዕሊ ሰብአየይ ሰብአይ ከእቱ ካብኡ ሞት ይመርጽ ትብል  

ቀጺላ ሸኽ ኢብራሂም ትብል ! ዕድመይ 26 ዓመት እዩ ክሳብ 60 ዓመት ዝገብር ከምዚ ኢልኪ ንብሪ ዲኹም ትብሉኒ ዘለኹም እናበለት እናበኸየት ትዛረበኒ ብምቅጻል ሸኽ ኢብራሂም ናይ ሰብአይ ስምዒት ስኢነ ኢላ ትበኪ አላ ኢልካ ትጸርፈኒ ትኸውን ግን አነ ናይዚ 6 ዓመት አይኮነን ዘጉህየኒ ዘሎ ብትዕግስቲ ሓሊፈዮ እየ ግን ናይ ዝመጽእ ሂወተይ ከምዚ ኢለ ዲየ ክሓልፎ ? ምስ ማሓዙተይ ክንራኸብ ኮሎና ብጣዕሚ ድሱታት ምዃነን ክርዳእ ኮለኹ (ሐደ ሐደ ጊዜ እውን ፍሽኽ እናበላ ብስጋዊ ርክብ ድሱታት ምዃነን ) ክገልጻለይ ኮለዋ ብልበይ ሕርር ይብል  

ዝኾነ ኾይኑ ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ዘይከውን ኮይኑ ምስ ተረኸበ ብኽንደይ ጎንጺ ፍትሓ ረኺባ ተፋቲሓ ድሕሪ ሓደ ዓመትን ሹዱሽተ ወርሕን እውን ሓደ ጡዑይ ሰብአይ ተመርዒዋ እነሆ ክልተ ወሊዳ  

አሕዋት ከምዛ ዝሰማዕኩማ ናይዛ ሓፍትና ኩነታት ከምኡ ብዙሕ ምስ ሰማዕኩ ብዛዕባ' ጉዳይ ብዙሕ መጻሕፍቲ ከንብብ ጀመርኩ ሓንቲ ካብተን ዘንበብኩወን መጻሕፍቲ ክሕብረኩም ንመጀመሪያ ተመርዓውቲ እውን ከንብብዋ ዝዋሰዮም (ቱሕፈቱል ዓሩስ) ዝብልዋ መጽሓፍ እያ። 

ክቡራት አሕዋትን ዝኸበርክን አሓት ነወሪ አይኮነን ሓደ ሰብ ምስ ሰበይቱ ምውቅን ጥጡሕን ሓዳር ክኾኖሎም ምጽዓር ረቢ ዝፈቅዶ ሜላታት ምፍጣር ብዙሓት ናይ ዲን ዑለማእ ኣብ ናይ ርሱል ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ቃላት ተሞርኪሶም ብዛዕባ ናይ ሰብአይን ሰበይትን ስጋዊ ምርኽኻብ ዝጻሓፉዎ መጻሕፍቲ አንቢብካ ገዛኻ ምዕራይ ነውሪ አይኮነን እኳ ዳአስ ቁርምነገር እዩ  

ካብቲ ዝራኣኹዎን ዝሰማዕኩዎን ተመኩሮ እቲ ናይ ስጋዊ ርክብ ዘይምቅዳው ጉድለቱ ካብ ክልቲኦም እዩ እኳ እንተበልና እቲ ዝዓበየ ገጋ ግን ካብቲ ሰብአይ እዩ ክብል ይደፍር ምኽኒያቱ ንዓይ ይጥዓመኒ ብዝብል ናይ ጸብለልትነት ስሚዒት እታ ጓል አንስተይቲ እውን ከምኻ ስሚዒት ከምዘለዋ ትርስዕ ኩላትና ንፈልጦ ሐደ ነገር አሎ ንሱ ኻኣ ጓል አንስተይቲ ብፍላይ እኳ አሕዋትና ደቂ አንስቲዮ ብዛዕባ ስጋዊ ምርካእ አፈን ከፊተን አይዛረባን እየን ምኽኒያቱ ዓው ኢልካ ዘይዝረቦ ጉዳይ ስለዝኾነ ግን እቲ ሰብአይ ክሓስብ አለዎ እዚኣ መደበር ናይ ምርካእ ጥራሕ እያ ዝብል እንተኾይኑ ብሸሪዓ ወገን እንተሪኢናዮ'ውን ዓብይ ገበን እዩ ተቀባልነት'ውን የብሉን  

አሕዋት (الخيانة الزوجية) ዝብልዎ ማለት (ክድዓት ወይ ኺያና ናይ ሰበይቲ) ብጉሉጽ አዘራርባ ኻኣ አብ ልዕሊ ሰብኣያ ጠልቀፍቀፍ እትብል ሰበይቲ ከምዝን ወዲ ኸምዝን ምስ ዝርከብ ምዃኑ አይንዘንግዕ  

ብወገን ናይ አሕዋትና ደቂ አንስቲዮ ካኣ ካብዚ ዘይንእስ ጉድለት እዩ ዘሎ ገለ ዑለማእ ሰበይቲ ንሰብአያ ብስጋዊ ርኽኣት ኩሉ ጊዜ ዱሱት ኮይኑ ክነብር ኢላ እትገብሮ በብዓይነቱ ፈተናታትን ሜላታትን ትግሃትን (نشاط) ነዚ ተግባራት እዚ ምግባር ከምቲ ሰብአይ ሴፍ ሒዙ አብ ጂሃድ ዝቃለስ ከምኡ እዩ ዝሕሰበላ ይብሉ  

ስለዚ ነውሪ ዝባሃል ብሕፍረት ይኹን ብሸለልትነት ነቲ ረቢ ዝሓለሎ ንኸይትግበር ንሸይጣን ሶሊኹ አብ ሓዳር ከምዝአቱ ዕድል ሂባ ከምድላዩ አብ መንጎ ሰብአይን ሰበይትን ሓዊ ክአጉድ ምግባር እዚ እዩ ዝዓበየ ነውሪ ንአብነት ካብቲ ሰበይቲ ክትገብሮ ዝግባኣ - ግን ዘይገብረኦ - ከም አብነት ክንጠቅስ -

1)     አብ ሕብረተሰብናን ባህልናን ሰበይቲ ባዕላ ስጋዊ ርክብ ምስ ሰብአያ ንኽትገብር እናደለየት ኮላ ኮነ ኢላ ባዕላ ( ባዕላ ባዕላ ባዕላ ) ምሕታት አይተለመደን ስለምንታይ ? እቲ ጉዳይ ናይ ክልቲኦም' አይኮነን ? ሰብአይ ሱቅ እንተበለ ወላ ነዋርሕ ንሳ ነኻኺኣ ተናኺፋ ናብ ዓራት ከምዘምርሕ ምግባር ነውሪ ዲዩ ??? በሱ አነን እቶም ዓበይቲ ዑለማእን ነዚ ተግባር እዚ ዒባዳ ኢና ንብሎ  

ረሱል - ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም - ብዛዕባ ጂማዕ (ስጋዊ ርክብ) ክዛረቡ ከለው ንሰበይትኻ አብ ናይ አደታታ ደም ኮላን አብ መቀመጫአን ስጋዊ ርክብ ምግባር አዚዩ ኩልኩል ምዃኑ ገሊጾም ካልእ ግን ምስ ሰበይትኻ ድልየትካ ክትገብር ፈቂዶምልና ከምኡ ካብኮነ ስለምንታይ ሰብአይን ሰበይትን (ብሓደ ዓይነት ፎቲን) ለውጢ ዘይብሉ ናብራ ይነብሩ ?? እቲ ረብን ረሱልን (...) ዝደረትዎ ደረት ኣይትሕለፍ እምበር ስለምንታይ ጨው ዘይብሉ ናብራ ትነብር  

እናሳሓቅኩም ክትማሃሩ ሓደ ዝተባህለ ነገር ከም አብነት ክገልጸልኩም እየ ብድሕሪኡ እዚ ሰብ እዚ ምስ ሰበይቱ እንታይ ዓይነት ናብራ ይነብር ከምዘሎ ገምቱ ኢኹም  

አብ ሐደ ገዛ ምሳሕ ተጸዊዕና ምስበላዕና ሓደ ዓሰርተ ሰባት ንኸውን ኢና ገለ ገለ ናይ ዲን ሕቶታት ክሓቱኒ ምስ ጀመሩ ሓደ ሓው ከምዚ ክብል ሓተተኒ  

(( ሸኽ ኢብራሂም እዚ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ተባላሽዩ እኮ እዩ ዘሎ ካብ መስመር ዝወጸ ተግባራት ክገብር ይረአ አሎ ሰብኡት ምስ አንስቶም አዚዩ ነውሪ ዝኾነ ነገር ይገብሩ ከምዘለው በጺሑና ይብል አነ ኻኣ እንታይ እዮም ገይሮም ኢለ ሓተትኩዎ አስዒቡ ብጣዕሚ ነውሪ እዩ ክዛረቦ እኳ የሕፍረኒ እዩ በለ አነ ኻኣ አጆኻ አይትሕፈር ኩላትና ሰብኡት ኢና አንስቲ የብልናን በልኩዎ ቀጺሉ (አንታ ሸኽ ኢብራሂም ገለ ገለ ሰብኡት ነንስቶም መብራህቲ ከየጥፍኡ ብብርሃን ስጋዊ ርኽክብ) ይጃምዑወን ምስ በለኒ አብ ኢደይ ዝነበረ ክወድቀኒ ደለየ እንታይ ኢለ ክምልሰሉ እየ? ሓራም እዩ ክብሎ ሓራም አይኮነን ዝኾነ ኾይኑ ክርደኦ ብዝኽእል መንገዲ ገይረ አረዲኣዮ አብ መጨረሻ እውን እቲ መብራህቲ አውሕድ አብሎ ቁሩብ ጽልምትምት ከምዝብል ገርካ ምስ በልኩዎ ፈገግ ኢሉ ሳሓቀ ))

ትዕዝብቲ ውሰዱ አሕዋት እዚ ሃሰውሰው እናበለ አበይ አሎ እቲ ርእስኺ አበይ አሎ እቲ ኢድኪ እናበለ ክሓድር ማለት ዲዩ ? ካላአይ ነገር እዚ ሐውና እዚ አብ ካልእ ኩነታቱ ከመይ ዓይነት ናብራ ምስ ሰበይቱ ከምዝነብር ክርዳኣኒ አይክእልን  

ካላአይቲ አብነት ሓደ ሐውና (አነ ንሰበይተይ ክትጠንስ ኮላ ቅድሚ ምውላዳ 3 ወርሒ አይቀርባን እየ ምስበለኒ ስለምንታይ ኢለ ሓተትኩዎ ንሱ ኻኣ ሓላል ዲዩ ኢሉ ሓተተኒ ከምኡ'ውን እተን ዘሕርሳኣ ክትወልድ ኮላስ ብጥንስታስ ምስ ሰብአያ ተራኺባ ክብላኣ ነውርን ሕብረትን' አይኮነን በለኒ  

አነ ኻኣ ኣንታ ሓውና ቅድሚ ምሕራሳ 3 ወርሒ ምስ ሓረሰት ከምቲ ባህሊ ናይ አንስቲ 40 መዓልቲ ብጠቅላላ 4 ወርሕን 10 መዓልትን ትጽበ ማለት ዲዩ ? ኢለ ምስ ሓተትኩዎ እንታይ ዳኣ  ክገብር ነብስኻ ጸቂጥካ እዩ'ምበር በለኒ  

አሕዋት አብነታት ክገልጸልኩም እንተሓዲረ መጽሓፍ ምሉእ ምተጻሕፈ እቲ ዝገርም እቲ ካብ ሸሪዒ ዘይወጸ ረቢ ዝሓለሎ ክንዋራዘየሉን ክንሕጭጨሉን ንረአ እቲ ረቢ ዝኸልከሎ ግን ብዘይስክፍታ ክንፍጽሞ ንረአ

Write a comment

Comments: 1
 • #1

  aron (Sunday, 22 September 2013 00:42)

  Tesbuk