ማኅበር ካፑቺን

ብሰንበት 6.11.2011 ቀዳሞት ሰበኽቲ ወንጌል ደቂ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ካፑቺናውያንን ደናግል ደቂ ቅድስቲ ሓናን ኣብ ምድሪ ደንከል ካብ ዚኣትዉ መበል 125 ዓመት ኪዝክሩ በዓል ተገብረ። ኣስላምን ክርስቲያንን ኣብ ሓደ መኣዲ ኅውነትን ጸሎትን ኪሳተፉ መደብ ወጺኡ ነበረ። እንተኾነ፡ ዒድ ስለዝነበረ፡ ኵላቶም ኣኅዋትና ኣስላም ኣብቲ ጽንብል ክሳተፉ ኣይምኸኣሉን ነይሮም እሞ፤ ኣብ ዓሰብ ዚነብሩ ፈለስቲ ብሮቡዕ 9.11.2011 ንመራሕቲ ሃይማኖት፡ዓበይቲ ዓዲ፡ መራሕቲ መሳጊድ መሻይኽ፡ ደርደራት፡ ካብ ራሓይታ፡ ካብ ኣቦ፡ ካብ ኩሌማ፡ ካብ ደባይሲማ፡ ካብ ኢላለ፡ ካብ በርዓሶለ፡ ካብ ዒዲ፡ ጢዖ፡ በይሉል፡ ኣፋምቦ፡ ዓሰብ፥ ካብ ነፍስወከፍ ዓዲ 5 ሰባት ወከልቲ፡ ኣመሓዳሪ ዓሰቦይ፡ ኣመሓዳሪ ሸኻይቶ፡ ኣመሓዳሪ ብሌንሠላማ፡ ሓላፊ ሃይማኖታዊ ጕዳያት ኣቶ መሓመድ እሽማዒል፡ ሓላፊ ባይቶ ተቅባ //ባሕሪ ኣቶ ዓሊ ኑር፡ ቀዳሞት ተመሃሮን፡ ደናግል ቅድስቲ ሓናን ዝርከብዎም፡ ኣስታት 80 ዓበይቲ ወከልቲ ዞባ ብምዕዳም፡ ናይ ምሳሕ ግብጃ ገበሩሎም። ቅድሚ ምሳሕ ሓለቓ ገዳም ዓሰብ ኃው ኣስገዶም ጊላይ ንዕዱማት ኣጋይሽ፡ "እንቋዕ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ኣብዚ ጥንታዊ ገዳምና ብደሓን መጻእኩም" ድሕሪ ምባል፡ "ሃረርታናን ባህግናን ኣብቲ ዕለቱ ብሓባር ከነብዕል ኢዩ ነይሩ።ዒድ ስለዝነበረ ግን ኣይጠዓመን። ብዝኾነ፥ ዕላማ እዚ ሎሚ ንገብሮ ዘሎና ግብጃ፡ ኣብዚ መበል 125 ዓመት ምእታው ቀዳሞት ምስዮናውያን እንዝክረሉ ዕለት፡ ብቐዳምነት ነቲ ብኅውነትን ምትሕግጋዝን ብሓባር ምሳኻትኩም ኣመንቲ እስልምና 125 ዓመት ዝተናበርናሉ፡ ንኣምላኽ ንምምስጋን ኢዩ።

ብኻልኣይ ደረጃ ከኣ ነቲ ኣቦታትኩም ዝገበሩልና ሠናይ ነገራት፥ መሬት፡ መንበሪ ገዛ፡ መካነ መቓብር፡ ሕክምና፡ ትምህርቲ ክንገብር፥ ከምኡ ከኣ በብመዓልቱ ክሳብ ሕጂ ዝተሓባበሩና ዘሎዉ፡ በቲ ዝተገብረልና ድማዕ ሞሳ ንምምላስን፡ ኵላትና ኣመንቲ ከም ሰብ መጠን ኣብ ነንሕድሕድናን ኣብ ሞንጎናን ጽቡቕ ዝምድናን ርክብን ንምፍጣርን ኢዩ" በሉ። ብድሕርዚ ዝተቐረበሎም ሺሻይ ብጽቡቕ ተቓደሱ።

ድሕሪ መግቢ ናይ ምምስጋን ጊዜ ምስ ኣኸለ ከኣ፡ ሓደ ኣብ ከተማ ዓሰብ ፍሉጥን ወረጃን ዝኾኑ ሰብ፡ "እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ፡ ንዅላትና ሕዝቢ ዓፋር ዝኰስኰሰን ዘዕበየን ኢዩ። ኣነን ኃወይ ኣቶ ዑመር ኣኪቶን ኣብዚ ኢና ተማሂርና። በቲ ኵሉ ዝረኸብናዮ ፍልጠት ከኣ ንረብን ነቶም ቀዳሞት ሚስዮናውያንን ነመስግን። ንመበል 150 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤል ንምብዓል ከኣ፡ እንሻላህ ረቢ የብጽሕኩም" ኢሎም።

ብድሕርዚ ሓጺር ታሪኽ /ኄር ኣቶ መሓመድ ዑመር ኣኪቶ ተነበን፥ ናይ ዝተሰናደወ ኤግዚቪሽን መግለጺ ተዋህበን። ዕዱማት ሻህን ቡንን ሰትዮም፡ ፍቕርን ኅውነትን ደስታን ሓጐስን ሰኒቖም፡ ካብ ገዳምና ተፋነዉ። ኣብ መላእ ዞባ ከኣ እዛ ናይ ፍቕርን ኅውነትን መኣዲ ወሬ ብቕልጡፍ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ከም ጽቡቕ ኣብነት ተወረየት። በዚ ድማ ናይ መበል 125 ዓመት ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ካቶሊኽ ኣብ ዓሰብ ዝኽሪ ተዓጸወ።

ቅድሚኡ፥ ናይ ቤተክርስትያን ዓመት በዓል መድኃኔ ዓለም ዓውደ ዓመት ስለዝነበረ፥ ድብሮ ድሙቕ ዋዜማ፥ ንጽባሒቱ ድማ ብጳጳስ ሰበኻ ኣሥመራ ዝተመርሐ ዓቢይ ቕዳሴ በኁባሬን ዑደትን ተገይሩ፡ ምእመናን ዓዲ ቀሪቦሙዎ ዝነበሩ እኽለ ማይ ድማ ኣብ ዳስ ተቐሪቡ ካብ ኣሥመራን ካብ ካልእ ዓድታት ወሪዶም ዝነበሩ ነጋድያን ድማ ካብቲ ባርኾት ተኻፈሉ።

በቲ ኣጋጣሚ እውን፥ ቆሞስ ዓዲ ከምዘበሠሩዎ፥ ተጠው ኢላ ዝጸንሐት ታሪኻዊት ቤተትምህርቲ ቤተክርስትያን ካቶሊክ፥ ከም ብሓዲሽ ኣገልግሎት ክትቅጽል ፍቓድ ረኸበት። ኣምላኽ ነዚ ናይ ተቐማጦ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብነታዊ ኅውነትን ምትኅብባርን ኣበሳሪ ፍቕርን ሰላምን ርግኣትን ኣብ ምሉእ ሃገርናን ኣህጉራዊ ዞባናን ይግበረልና።