Write a comment

Comments: 0
Vision

By Solomon Amanuel

ራእይ ሰብ ትኻስ ከይወሰዶ ብምምሳጥ ዚርእዮ ነገርን፣ ቃል እግዚኣብሄር ዚገልጸሉ ኵነታት እዩ። ራእይ ካብ ሕልሚ እተፈለየ እዩ። ይኹን ድኣ እምበር ዝፈላለይሉ ናይ ሕንጻጸ መስመር ክትገረሎም ኣጸጋሚ እዩ።

ሎሚ ካብ ዝዀነ እዋን ንላዕሊ ራእይ ዝብል ሓሳባት ናይ ፖለቲካ ሰባት ይኹን ኣብ ንግዲ ዝነጥፉ ሰባት ብብዝሒ ዝጥቀምሉ ቃል ኰይኑ ኣሎ። ብራእይ ምዕራይ ዝብል ኣተሓሳስባ ገኒኑ ምህላዉ ኣገዳስነት ራእይ ኣብ ዝተዋህበካ ዕማም ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ እዩ ዘብርህ።

ከም መንፈሳውያን ብግልና ኰነ ብማሕበር ደረጃ ብዛዕባ ራእይ ዘሎና ኣፍልጦ ከነዛይዶ ዘሎና ሓሳብ ኰይኑ ይመስለኒ። ራእይ ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ?

ከምቲ ኣብ ላዕሊ ገሊጽናዮ ዘሎና ጥራይ ዘይኰነ ሰባት ራእይ ዝብል ሓሳብ ብብዙሕ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክገልጽዎ ዝከኣል እኳ እንተ ዀነ፣ ብሕጽር ዝበለ ሓሳባት ግና፣ ንሓደ ዝወሃበካ ዕዮ ንኽትፍጽም ኣርሒቕካ ናይ ምርኣይ ክእለትን፣ ብእምነት ክጭበጥ ዝኽእል ዕላማ ናይ ምግባር ክእለትን ምርሒት ምርካብን ክብሃል ይከኣል።

ራእይ ካብ እግዚኣብሄር ዝወሃበካ እምበር፣ ካብ ልብኻ እትፈጥሮ ኣይኰነን። (ኤር 1414, 2316) ራእይ መንፈሳዊ (መለኮታዊ) መበቆል ዘለዎ ኰይኑ ካብቲ ምስ እግዚኣብሄር ዝህልወና ሕብረት ዝተላዕለ ብጸሎትን ብቓል እግዚኣብሄር ዝመጽእ ሓሳብን ዕላማን እዩ (ዘሁ 126 ግብ 217)

ኣብ ብሉይ ኪዳን ራእይ ካብ እግዚኣብሄር ዝተቐበሉ ኣብነታውያን ኣቦታትት፣ ኣብርሃም ዘፍ 151-17 ያእቆብ ዘፍ 2812 ዘፍ 462 እያሱ 513-15 ሙሴ ዘጽ 32 249-11 3318-23 ራእይ ምግላጽ ምርካብ እዩ። (ዘሁ 126 1ሳሙ 31 2ዜና 265 መዝ 8919 ምሳ 2918 ኤር 1414 2316 ዳን 117 ሆሴ 1210 ዮኤ 1228 ኦብድያ 1 ኣምባቆም 22 ግብ 217)

ኣብ ሓድሽ ኪዳን ራእይ ካብ እግዚኣብሄር ዝተቐበሉ፥

ዘካርያስ ሉቃ 113-22

ዮሃንስ መጥመቕ ማቴ 316 ማር 110 ሉቃ 322 ዮሃ 132-34

ንጴጥሮስ፣ ንያእቆብ፣ ንዮሃንስ ኣብ ከረን ምልዋጥ ማቴ 171-9 ሉቃ 928-36

ኣብ መዓልቲ በዓል ሓምሳ ግብ 22-3

ንእስጢፋኖስ ግብ 755-56

ንጳውሎስ ኣብ መገዲ ደማስቆ ግብ 93-6 1ቈረ 91

ንሃናንያ ግብ 91

በዓል መቄዶንያ ሰብኣይ ግብ 169

ኣብ ቈረንቶስ ግብ 189-10

ኣብ የሩሳሌም ግብ 2217-21

ክሳብ ሳልሳይ ሰማይ ተዘረፈ 2ቈረ 121-4

ንሃናንያ ግብ 910-12

ንቆርኔሌዎስ ግብ 103

ንጴጥሮስ ግብ 109-18

ስለዚ ኣነ እጐዪ ኣሎኹ፣ ግናኸ ከምቲ ንዘይፍሉጥ ዚጐዪ ኣይኰንኩን፣ እምክት ኣሎኹ፣ ከምቲ ንንፋስ ዚወቅዕ ግና ኣይኰንኩን ንኻልኦት እናሰበኽኩ፣ ንርእሰይ ድርቡይ ምእንቲ ኸይከውን፣ ንስጋይ ኤሰቅዮን ኣሎኹ።” 1ቈረ 926-27

እስኪ ናብ ርእስና ንመለሰ። ራእይ ኣሎናዶ?

ምሳ 2918 “ራእይ ዜልቦ እንተ ዀነ፣ ህዝቢ ስዲ ይኸይድ፣ ሕጊ ዚሕሉ ግና ብጹእ እዩ። ሙሴ ካብ እግዚኣብሄር ራእይ ዝተቐበለ መራሒ እዩ ነይሩ። ኣብ ዘጸ 3225 እንተ ተመልከትና ኣሮን ናብ ሙሴ ቦታ ተኪኡ ክነሱ ብድሕሪ ሙሴ ነቲ ህዝቢ ስዲ ክኸይድ ሓደጎ።

ምንጪ ናይ ኵሉ ክቡር ራእይ እግዚኣብሄር እዩ። ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ኻህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኰኑኒ ኢኹም” “ጳውሎስ፣ ሃዋርያ - ብየሱስ ክርስቶስን በቲ ኻብ ምዉታት ዘተንስኦ እግዚኣብሄር ኣቦን እምበር፣ ካብ ሰብ ወይስ ብሰብ ዘይኰነ፣ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ገላ 11

Peter Drueke ዝተባህለ ኣመኻሪ ናይ ንግዲ ኣብ ስራሕካ ኣሳልጦ ክህሉ እንተ ዀይኑ ነዞም ሰለስተ ሕቶታት ከተተኩረሎም ይመክር።

 1. ንሕና መን ኢና? who are we?
 2. ስራሕናኸ እንታይ እዩ? what is our business?
 3. ነቲ ስራሕከ ከመይ ጌርና ኢና እንዓሞ? how do we go about doing our business?

እዚ ምኽሪ ንመንፈሳውያን መራሕቲ ከይተረፈ ኣዝዩ ዘገድስ ምኽሪ እዩ። እስኪ በብሓደ ክንርእዮ።

ንሕና መን ኢና? ኣብ 1ጴጥ 29 “ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ኻብ ጸልማት ናብቲ ዜገርም ብርሃኑ ዝጸውዓኩም ምእንቲ ኽትነግሩ ሕሩይ ወለዶ፣ ናይ መንግስቲ ኽህነት፣ ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝዀነ ህዝቢ ኢኹም። ብሓጺሩ ቃላት ንሕና ክርስቶስ ብገዛእ ደሙ ዘጥረየና ማሕበሩ ኢና። ማሕበር ጐይታ (Church)

ምኽሪ ኣምላኽ እያ፣ ብክርስቶስ ዝተመስረተት እያ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሃንጸት እያ።

ንኣህዛብን ንህዝብን ዝሓቖፈት ኣካሉ እያ። ማሕበር ክርስቶስ (Church) ክትበሃል ከላ እምበኣር፥ ንሓደ መጸዋዕታ ወይ ትእዛዝ ክፍጽሙ ብሓደ በዓል ስልጣን ተጸዊዖም ዝተኣከቡ ማለት እዩ።

) ተጸዊዓ ዝወጸት፣ called out (called from)

 • ሆሴ 111 “ንእስራኤል ሕጻን ከሎ ኣፍቀርክዎ፣ ንወደይ ካብ ግብጺ ጸዋዕክዎ።
 • ኢሳ 419 “…ካብቲ ርሑቕ ጸዊዔ፣ ባርያይ ኢኻ፣ ሓሬኹኻ ኣይነዐቕኩኻን ድማ ዝበልኩኻ።
 • ግብ 1514-15 “ኣምላኽ ካብ ኣህዛብ ንስሙ ህዝቢ ምእንቲ ኼውጽእ….”

) ንዕላማ ዝወጸት (ጽተጸውዔት) (called for)

 • ዘጸ 142 ዘዳ 2618

) ብሓባር እተጸውዔ፣ (called together)

ዘፍ 1817-19 ያእ 221-23 ኤፌ 219-20

) ክትበጽሕ እተጸውዔት (called to)

 • ዘጸ 38, 317
 1. ስራሕናከ እንታይ እዩ? ኣብ ማቴ 2819-20 ስለዚ ኺዱ ንዅሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም፣ ዝኣዘዝኩኹም ኵሉ ኺሕልዉ ኸኣ እናመሃርኩም፣ ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም። እንሆ ድማ፣ ኣነ ኽሳዕ መወዳእታ ዓለም ኵሉ መዓልቲ ምሳኻትኩ እየ።
 2. ነቲ ስራሕኩም ከመይ ጌርና ኢና እንዕሞ? ግብ 18 “መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዚወርድ ግና፣ ሓይሊ ኽትቅበሉ፣ ኣብ የሩሳሌምን ኣብ ኵላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኰኑኒ ኢኹም፣ በሎም። ተወሳኺ ጥቕሲ ዘካ 46-7 ዮሃ 155

Church is not only organization it is an organism

ራእይ ብዝምልከት ኣገደስቲ ነጥብታት፥

 • ራእይ ዝተሓላለፍ እዩ።
 • ራእይ ንሓደ ሰብ ዝወሃብ እዩ። ግናኸ ንብዙሓት ዘለዓዕል እዩ።
 • ራእይ ዕንቅፋት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ተጻዋርነት የድልዮ።
 • ራእይ ክጽሕፍን ክንበብን ይግባእ።

ሽቶታት

 • ንጹራት (Specific)
 • ተዓቀንቲ (Measurable)
 • ተበጻሕቲ (Attainable)
 • ክውናት (Realistic)
 • ተጨበጥቲ (Tangible)

ራእይ ኣይልወጥን እዩ ሽቶታት ግና ክትልውጦም ይከኣል እዩ። ሽቶታት እንታይ (what) መዓስ (when) ኣበይ (where) ብመን (whom) ክምለሱ ክኽእሉ ኣለዎም።

ራእይ ክጠፍእ ይኽእል እዩ። ክጠፍእ ካብ ዝኽእል ነገራት ድማ፥

 1. ምስ ኣምላኽ ዘሎና ሕብረት ምስ ዝጠፍእ፣
 2. ሓይልኻ ብምብኻን (Bern out) ድሌት ምጥፋእ፣
 3. ድኹም ምሕደራ (መራሒ ብምስኣን) (poor leader ship)
 4. ዝቆጻጸር ኣካል ምስ ዘይህሉ (Absence of accountability)
 5. ታህዋኽ ዓቕሊ ብጽባብ (impatience)
 6. ምግፋሕ
 7. ንርእሰይ ይጠዓመኒ ብምባል
 8. ናብ ካልእ ራእያትን መዳያትን ምዝንባል
 9. ሸለልትነት
 10. ራእይኻ ዘይምግምጋም
 11. ዘይቅቡል ቅዲ ህይወት
 12. ብርቱዕ ግርጭት
 13. ኣብ ጊዜኡ እንተ ዘይተዓዊትካሉ

ራእይ ቀሊል ኣይኰነን

 1. ክትልወጥ ይሓተካ
 2. ብሓድሽ ኣተሓሳስባ ክትከይድ የድልየካ (ዓወት ዝመሰለካ ዝነበረ ምሕዳግ ይሓትት)
 3. ዘይትሕለል ክትከውን ይሓተና
 4. ብርቱዕ ስራሕ ይሓተና

ባህርያት ራእይ

 1. ጥዑም ኣይኰነን (መስዋእቲ ይሓትት)
 2. እናዓበየ ዝኸይድ እዩ።
 3. ንሓደ ውልቀ ሰብ ዝወሃብ እዩ። (ዝተሓላለፍ እዩ)
 4. ጕዕዞ እዩ ብእምነት ዝብጻሕ እዩ።
 5. ራእይ ድሕሪ እቲ ራኣያይ ዝቕጽል እዩ፣
 6. ዕላማታት ኣምላኽ ዘንጸባርቕ እዩ፣
 7. ንሰባት የፍርሆም እዩ። (ንተቀበልቱ)
 8. ንሓፋሽ ግና የነቓቕሖ

ግብረ መልሲ ረኣያይ

 1. ልቡ ይስበር
 2. ናይ ውልቕኻ ሓሳብ ክትቅይሮ ይገብር፣
 3. ነቲ ራእይ ዝተቐበሉ ልቡ ዘትሕት እዩ (ጐይታ ፍቓድካ ይኹን)
 4. ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ይገብር

ከነስተንትኖ ዘሎና ሓሳባት

 1. ራእይ ኣሎኒ ድዩ? ራእየይ እንታይ ንምዃን (ንምግባር እዩ?):- ራእይና እንታይ እዩ? ኣበይ በጺሐ ኣሎኹ?
 2. ራእየይ ኣብ ምፍጻም ኣበይ በጺሐ ኣሎኹ:- ራእይና ….. በጺሕና ኣሎና?
 3. ራእየይ ከይፍጸም ከልኪሉ ዘሎ እንታይ እዩ?:- ራእይና ከልኪሉና….; ሽግራት ብኸመይ ክሰግሮ? ውሽጣዊ ከምኡውን ግዳማዊ?
 4. ራእየይ ክፍጽም ዘድልየኒ እንኮ ነገር እንታይ እዩ?:- ራእይና….; ብዛዕባኡኸ ለይትን መዓልትንዶ ንጽሊ?

ንዘክር!!!

ንራእይና እንተ ዘይሞትና ራእይና ክመውት እዩ። ካብ ሓጢኣት እንተ ዘይሞትና ብሓጢኣትና ክንመውት ኢና። ናብ ዓለም ብስራት ሒዝና እንተ ዘይኬድና ዓለም ሞት ሒዛ ክትመጸና እያ። ጊዜና ንህወት እንተ ዘይጓይናሉ እቲ ጊዜ ንሞትና ክጐዪ እዩ። ጊዜ ሰይፊ እዩ ሎሚ እንተ ዘይቆሪጽናዮ ጽባሕ ክቍረጸና እዩ። በቲ እንዘርኦ እንተዘይተጠንቂቕና ካብ ምዕጻዱ ክንድሕን ዝጥንቀቀልና ኣሎና። ጸሎት እግዚኣብሄር ናይ ራእይ ሰብ ግበረኒ።

ኤርምያስ ሓድጉ