ነፍሰጾር ኣዯነት

መቕዯም

እዚ ጽሑፍ ብዛዕባ ጥንሲን፡ ሕርሲን፡ ዴሕሪ ሕርሲ ዘል ግዜን ሓበሬታ ይህብ። ከምኡ ውን ንዒኽንን ንስዴራብትክንን ከም መምርሒ ብዛዕባ ኣብ ስዊዘርሊንዴ ዝዋሃብ ኣገሌግልት ተገሌግሌ።ናይ አዯነት/ነፍሰጾር ኣብ ቅዴሚ ናይዛ ጽሑፍ ክትረኽቢ ኢኺ።ብኽኢሊታት ጥዕና ኣገዯስቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ጥንስኽን ትወሌዴለ ማዒሌትን ኣብኡ ይጻሓፍ። እዚ ናይ አዯነት/ነፍሰጾር መዝገብ ናትኪ እዩ።

ትሕዝቶ

መቕዯም

ትሕዝቶ

ንፍሰጾር ኢኺ

ነፍሰጾር: ናይ ሇውጢ ግዜ

ምህሮ ምዴሊው ሕርሲ

ቦታ ሕርሲ

ሕርሲ

ዴሕሪ ሕርሲ

ጡብ ኣዯ

እተን ቀዲሞት ሳምንቲ ምስ ውሊዴኪ

መርመራታትኣገሌግልት ምኽሪሕጋዊ ረብሓታትን ናይ ጥዕና መዴሕንን

 

ነፍሰጾር ኢኺ

ፕርየዴ ብምዴንጓዩ ዝጠነስኪ ኮይኑ’ድ ይስማዕኪ። ምጥናስክን ዘይምጥናስኪ ንምፍሊጥ መርመራ ጥንሲ ዋሊ ዴሕሪ ሒዯት ማዒሌቲ ምደንጓይ ወርሓዊ ጽግያት እንተ ጌርኪ ብቀሉለ ክትፈሌጢ ትክእሉ ኢኪ። ካብ ፋርማሲ ናይ መመርመሪ ጥንሲ (test kit) ብምግዛእ ኣብ ገዛኺ ባዕሌኺ ክትምርመሪ ትኽእሉ ኢኺ። እዚ መርመራ እዚ ብድክተር ናትኪ ወይ ብቤት ጽሕፈት ውጥን ስዴራቤት ክፍጸም ይኽእሌ እዩ።መርመራ ቕዴመ-ሕርሲጥዕና ኣዯን-ህጻንንቀጻሉ ሕክምናዊ ክንክን ኣብ እዋን ጥንሲ ንጥዕናኽን፡ ንጥዕና ህጻንን፡ ምዕባላ ጥንስን፡ ንምክትታሌ ይሕግዝ።ናበይን ናብ መንን ትኸዱ?ንክንክን ጥዕና ኣዯን ህጻንን ምርጫታት ኣሇኪ ናበይን ንመንን ከም ትኸዱ። መሕረሲት፡ ባዕሊ ንገዛኺ ክትመጽእ ትኽእሌ ወይ ንስኺ ትኸዴያ፡ ወይ ኣብ መሕረሲ ገዛ ትረኽብያ ክኢሊ ሓኪም ሕርሲ (obstetrician) ኣበ ናይ ብሕቲ ሕክምና ወይ ሆስፒታሌ ሓፈሻዊ ድክተር (general practitioner)ብእብረ ናብ ድክተርን ክኢሊ ሕርስን ክትከዱ ትኽእሉ ኢኺ።ክኢሊ ሕርሲመሕረስቲ ኣብ ተቖጺረን ዝሰርሓለ ሆስፒታሌ ወይ ኣብ ናይ ብሕቲ መሕረሲ ቦታ: ወይ ኣብ መሕረሲ ገዛ ይሰርሓ። ናይ ብሕቲ መሕረስቲ ዝህብኦ ኣገሌግልት፡- ምህሮ ምዴሊው ሕርሲ ጥዕና ኣዯን ህጻንን ክንክን ኣብ ገዛ ኣብ ዝሕረሰለ እዋን ክንክን ዴሕሪ ሕርሲ መርመራታት ዴሕሪ ሕርሲ ምኽሪ ብዛዕባ ምጥባውኣብ ከባቢ እትነብርለ ዝርከባ ብሕታውያን ክኢሊታት ሕርሲን ዝህብኦ ኣገሌግልትን ካብ ስዊዝ ፈዯረሽን ክኢሊታት ሕርሲ (Swiss Federation of Midwives) ክትረኽቢ ትክእሉ። (ኣዴራሻ ኣብ ገጽ 20 ተመሌከቲ) ማዒስን ክንዯይ ግዝየንቀዲማይ ቆጸራ ዴሕሪ ናይ ክሌተ ወይ ሰሇስተ ወርሒ ዴቂ ንናይ ኣዯን-ህጻንን መርመራ ክትሕዚ ናይ ግዴን እዩ። ዴሕሪ’ዚ ኣብ ነፍስወከፍ ኣርባዕተ ወይ ሹደሽተ ሰሙናት መርመራታት ክትገብሪ ኣሇኪ።ቆጸራኺ እንተረሲዕክዮ ወይ ኣብ ቆጸራኺ እንተዘይተረኺብኪ ብዝክአሌ መጠን ሓዱሽ ቆጸራ ቀሌጢፍኪ ንኽትሕዚ ጻዒሪ።ከመይ ክኢሊታት ሕክምና ክርደኡኒ እኽእለ?ምስክኢሊታት ጥዕና ብዝካአሌ መጠን ብቋንቋ ኣዯ ወይ ብትመሌክዮ ቋንቋ ምዝርራብ ተመራጺ እዩ። እዚ እንተዘይተኻኢለ ቶርጓሚ ንክጽዋዕ ዝሓሸ ኣማራጺ እዩ።መሰነይታ ናብ መርመራ ኣዯን-ህጻንን ዝኾኑኺ ካብ ኣባሊት ስዴራቤትኪ ወይ ማሓዙትኪ ክትሓቲ ትኽእሉ።መርመራዊ ምክትታሌ ጥዕና ኣዯን-ህጻንንኣብ ቀዲማይ መርመራ ብክኢሊ ሕርሲ ወይ ብድክተር ብዛዕባ ኣካሊዊ መርመራታት ጥራይ ኣይኮነን ዝግበረሌኪ፡ ተወሳኺ ሕቶታት ውን ክቀርበሌኪ እዩ፡ ብዛዕባኺ እኹሌ ኣፍሌጦ ንኽህለ። ዝቀርቡ ሕቶታት ብዛዕባ ኩነታት ጥዕናኺ፡ ኩነታት ጥዕና ቤተሰብኪ፡ ዝገበርክዮ መጥባሕቲ እንተል፡ ዝሓመምክዮም ዒይነት ሕማም፡ ጸብጻብ ብዛዕባ ሕለፍ ጥንስን ሕርስን ዝምሌከት የጠቓሌሌ።ብወገንኪ ዘጨንቐኪ ዘበሇ ክትሓትለ ኣዝዩ ኣገዲሲ እዩ።ክኢሊ ክንክን ጥዕና ናይ ኩለ ዝግበር መርመራታትን ስዴራቤታዊ ምምማይን (tests and prenatal screening) ኣስፊሑ ክገሌጸሌኪ ይግዯዴ እዩ። እስኽውን መሰሌኪ እዩ ዝዯሇኽዮ ዒይነት መርመራን ስዴራቤታዊ ምምማይን መሪጽኪ ክትገብሪ።ብናይ ክሌቴኩም ስምምዕ ባዒሌ ቤትኪ ኣብ ኩለ እትገብርዮ መርመራታትን ኣብ ምሕራስን ከሰንየኪ ይኽእሌ እዮ።- 5 - ናይ ነፍሰጾር መዝገብ (Maternity Notes) ኣብ እዋን ጥንሲ ዝተአከበ ኩለ ውጽኢት መርመራታት ኣብ ነፍሰጾር ሓበሬታ ምዝጉብ እዮ። ኣብ ቀዲማይ ገበር ናይ ዚ ጹሑፍ ክትረኽብዮ ኢኺ። እዚ ሓበሬታ እኩሌ ኣፍሌጦ ብዛዕባ ምዕባላታት ጥንስኺ ንኽህሌወኪ ክሕግዘኪ እዩ። ኣብዝኾነ እዋን ኣብ ግዜ ሕርስን ዴሕሪኡን ቕሌጡፍ መወከስን ኣገጋሲ ሓበሬታን ብዛዕባ ጥንስኺን ሕርስክን ንሰብ ሞያ ጥዕና የገሌግሌ። ነዚኣ ወረቐት ኩለ እዋን ምሳኺ ንኽትሕዝያን፡ ናብ ነፍሲወከፍ መርመራ ሕዝክያ ክትመጸእን፡ ነማኽረኪ።

Write a comment

Comments: 0