Eritrean Cultural Food

መግቢ ድሕሪ ምብላዕና ብቐጥታ ፍሩታ ክንበልዕ የብልናን። ብመጽናዕቲ ከም ዝተረጋገጸ ፍሩታ ድሕሪ መግቢ ምብላዕ ኣብ ከስዐና ሕበጥ ብምፍጣር ብፈሳሲ ወይ ጋዝ ከም ዝመልእ ስለ ዝገብሮ ከም ስሩዕ መግቢ ኣብ ናቱ ግዜ ክውሰድ ኣለዎ፣ ሻሂ ክንሰቲ የብልናን። ቆጽሊ ሻሂ ሉዑል ዓቐን ኣሲድ ስለዝውንን ነቲ ኣብቲወሲድናዮ ዘለና መግቢ ዘሎ ትሕዝቶ (protein) ብምትራር ኣብ ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ጸገም ከስዕበልና ይኽእል።

ተዓጢቕናዮ ዘለና ቁልፊ ወይ ቅናት መግቢ ድሕሪ ምብላዕና ከነፍኩሶ የብልናን። እዚ ናይ መዓናጡ ጸገም ስለዘስዕብ እንተተኻኢሉ ቅድሚ መግቢ ምብላዕና ንቑልፍና ከነፈኩሶ ኣለና።

መግቢ ድሕሪ ምምጋብና ሰብነትና ክንሕጸብ የብልናን። ማይ ምሕጻብ ዓቐን ናይቲ ናብ ምሉእ ኣካላትና ዝውሕዝ ደም ስለዝውስኾ ብኡመጠን ከኣ ነቲ ኣብ ዙርያ ከስዐና ዘሎ ደም ከምዝጎድል ብምግባር ንስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ የዳኽሞዩ።

መግቢ ድሕሪ ምምጋብና ምንቅስቓስ ጠቓሚ እንተኾነ ብቐጥታ ክኸውን ከምዘይብሉዮም ሰብ ሞያ ጥዕና ዝመኽሩ። መግቢ ወሲድና ምንቅስቓስ ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ነቲ ካብ መግቢ ንረኽቦ መኣዛ ክመጽዎ ስለ ዘይክእል ምንቅስቓስና ሓደ ሰዓት ድሕሪ ምምጋብና ክኸውን ተመራጺ’ዩ። ድሕሪ መግቢ ምምጋብና ብኡ ንብኡ ምድቃስ ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ንመኣዛታት መግቢ ኣብ ቦቦታኡ ከብጽሖ ስለዘይክእል ንናይ መዓናጡ ሕማም (gastro-intestinal) የቃልዓና። ስለዚ ዝበላዕናዮ ብጉቡእ ክሳብ ዝሓቅቕ ክንድቅስ የብልናን።

Write a comment

Comments: 0