ፍርሒ ጥንሲ (ቶኮፎብያ Tokophobia)

ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዓምዲ ደሃይ ደቀንስትዮ ብ ነጃት ኣድም

Friday 23, November 2012, posted by Yohannes Zewde

ፍርሒ ጥንሲ ብፍርሒ ጥንሲ (ቶኮፎብያ) ዝፍለጥ። እንታይ እዩ` ፍርሒ ጥንሲ` ትብላ ኣለኽን? ካብ ጥንሲ እንፈርሕ ብዙሓት ምዃንና ግና ኣጸቢቕክን ትፈልጣ ኢኽን። ግዜያት ጥንሲን ዕለተ ሕርስን መዓስ ቀሊል ተሞኩሮ ኮይኑ። እቲ ንመብዛሕተአን ደቀንስትዮ ኣብ ህይወተን ዘፍርሐን ድማ ንሱዩ።

ስለምንታይ እየን ግን ደቀንስትዮ ጥንሲ ዝፈርሓ ኢልና ሕቶ ከነልዕል ንኽእል ኢና። እታ ቀዳመይቲ ምኽንያት ከምታ ልዕል ኢልና ዝጠቐስናያ እታ ተፍርሐን ዕለተ ሕርሲያ። ግዜያት ጥንሲ`ውን ዘየፍርሕ ኣይኮነን። ምቅይያር ቅርጺ ኣካላት፡ ጥዕናዊ ጸገማት_ _ _ወዘተ።

ሕማም ሕቖ፡ ሕቒቕ ምባል፡ ኣብ ገጽ ዝወጽእ ፈጸጋን ዝረአ ፈሳሲን፡ ካብቲ ንነብሰጾራት ደቀንስትዮ ዘጨንቐንን ወጥሪ ዝፈጥረለንን ነገራትዮም። ናይ ሆርሞን ምቅይያራት`ውን ኣብ ምቅይያር ስምዒታትን ኩነተ ኣእምሮን ዓቢ ድርኺት ዘለዎ። ብፍላይ ኣብዚ መልክዕን ጽባቐን ጓለንስተይቲ ብቕጥኒ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን፡ እቲ ቀንዲ ንጓለንስተይቲ ኣብ ጥንሲ ዘሻቕላ ነገር ብዛዕባ ክህልዋ ዝኽእል ቅርጽን ምውሳኽ ክብደትንዩ። እዞም ኩሎም ምቅይያራት ተደሚሮም ድማ ንህይወት ነብሰጾር ከቢድ ይገብርዎ። ብፍላይ ቅድሚኡ ሓንሳእ ዝተሞኮረት እንተደኣኮይና ድማ ዝያዳ እዚ ፍርሒ` ይህልዋ።

ንገሊኤን ደቀንስትዮ፡ መበገሲ ፍርሒ ቈልዓ ምስ ወለዳ ክስእንኦ ናይ ዝኽእላ ናጽነት ክኸውን ይኽእልዩ። ምኽንያቱ ህይወተን ከምቲ ቕድሚ ምውላደን ዝነበረ ክኸውን ስለዘይክእል። እዚ ናይ መብዛሕተን ደቀንስትዮ ፍርሒ ምዃኑዮም መጽናዕትታት ዝሕብሩ። ብፍላይ ወነንቲ ጽቡቕ ስራሕን ሞያን እንተደኣነይረን፡ ብሰንኪ ዝወልዳኦም ቈልዑ ካብ ጽቡቕ ስራሕን ርቡሕ እቶት ካብ ምርካብን ክዕንቀጻ ስለዝኽእላ። እቲ ዝነብራሉ ሕብረተሰብ`ውን ኣብ ኣደ ዘለዎ ኣተሓሕዛ ትርር ዝበለ ምስዝኸውን ተደራቢ ጸቕጢ ይፈጥረለን። ገለ ደቀንስትዮ`ውን ቈልዓ ምስ ወለዳ ንዝስከማኦ ሓላፍነት ከፍርሐን ይኽእልዩ።

ብዘይካ` ካልእ ዘፍርሐን ነገር እንተልዩ ጥዕና ዝወልዳኦ ቈልዓ እዩ። ጎኒ ጎኒ` ብሰላም ምግልጋለን ዝህልወን ፍርሒ እቲ ዝወልዳኦ ቈልዓ ጸገም ከይህልዎን ከይሞተንን ኣዝየን ይፈርሓ። ፍርሒ ጥንሲ (ቶኮፎብያ) ካልእ ገጽ ጸገማትን ሳዕቤናትንውን ኣለዎ። ንጾታዊ ህይወት` ጓለንስተይትን እትመርጾም መጻምድትን ብኣሉታ ክጸልዎም ይኽእል። እቶም ኣብ ሓዳሮም ቈልዑ ምውላድ ዝድንጉዩ ተጻመድቲ ኣብ ሞንጎኦም ብዙሕ ሽግራትን ዘይምስምማዓትን ዘጋጥሞም። ብሰንኪ ፍርሒ ጥንሲ (ቶኮፎብያ) ናብ ፍትሕ ዝበጽሑ`ውን ውሑዳት ኣይኮኑን።

ገለ ካብ ምልክታት ፍርሒ ጥንሲ (ቶኮፎብያ) ምስ እንርኢ፡ ራዕዲ፡ ልዑል ወጥሪ፡ ምፍኳስ ርእሲ፡ ቀጻሊ ቅርጸት። ስሞዒታት ዝመበገሲኦም ብሕትውናን ፍርሕን ይርከብዎም።

እዚ ፍርሒ ግና ብቐሊሉ ክፍወስ ዝኽእል እዩ - ብመገዲ ሕክምናዊ ምኽርን ትምህርትን። ዝኾነት ጓለንስተይቲ ቅድሚ ምጥናሳ ንእንታይነት ጥንስን ሕርስን ብግቡእ ክትፈልጥን ክትመሃርን ኣለዋ። ጥንሲ ምስ ኣጋጠማውን ብሰብ ሞያ ሕክምና ዝወሃባ ምኽርን ሓገዛትን ተገዲሳ ክትከታተል ይግባኣ። ምስ ከምኣ ዝኣመሰላ ነብሰጾራትን ኣደታትን እሂን ምሂን ክትበሃሃልን ሽግራ ክትካፈልን እንተኽኢላ`ውን ብቐሊሉ ካብዚ ፍርሒ` ክትላቀቕ ትኽእልያ።

ጥቕስታት ደቀንስትዮ

ኩሉና ሓንቲ ህይወት ዘላትና። ከከም እምነትና ድማ ንነብረላ። ንእንታይነትካ ምስዋእን ብዘይእምነት ምንባርን ግን ካብ ሞት ዝገድድ ጽሕፍቶ ከም ዘጋጥመና ዝገብር። - Joan of Arc

እንተደኣ ሰብኣይ ብሰበይቲ ዝፍቀር ነገር ዘይብሉ ኮይኑ፡ እቲ ጸገም ናይታ ሰበይቲ ዘይኮነ ናይቲ ሰብኣይዩ። -W.Somerset Maugham

ነብሲ ወከፍ ጓለንስተይቲ እትጽሕፎም ቃላት ንታሪኽ ዓለምና ይቕይርን ንወግዓዊ ትርጉም ይእርምን። - Carolyn See

ዝኾነት ጓለንስተይቲ ንኣደኡ ዝጸልእ ሰብኣይ ክትምርዖ ከምዘይብላ ኣጸቢቐ ዝፈልጥ። - Martha Gellhorn

ዝኾነት ጓለንስተይቲ ንገዛእ ኣካላታ ክትቆጻጸር ዘይትኽእል እንተደኣኮይና ነጻ ክትብል የብላን። - Margaret Sanger