እቶም ናእሽቱን ዓበይትን ዓሳታት

Sunday 30, December 2012, by Zelalem Mihretaab

ካብ መዓልታት ሓደ ዓልቲ
ኣብ መዓሙቕ ውቅያኖሳት ሰፋሕቲ
ይነብሩ ነበሩ ዓሳታት ብዙሓቲ
ገለ ካብ ኣቶም ኣዝዮም ዓብይቲ
ገለ ድማ ኣዝዮም ደቀቕቲ

ዝተባህሉ ዓሳታት ኣብ ዝተባህለ ባሕሪ
ሰላም ንኽነግስ ኣይፈቐደን ባህርይ
ዓቢ ንንእሽቶ ክውሕጦ ብናህሪ
ለካ ሕጊ ዓሳ ከምኡ እዩ ኣብ ባሕሪ

ኣቶም ዓበይቲ ዓሳታት ነቶም ናእሽቱ ዓሳታት
ናይ ባሕሪ ሓያላት ንሕና ኢና
መን ኣሎ ዝደፍር ነዓና
ደቀቕቲ ፍጥረት ንስኻትኩም
ንሕና ብቕጽበት ኢና ንጥፋኣኩም
ኢሎም እንዳፈከሩሎም እንከለዉ

ካብ ላዕሊ ካልእ ሓያል ሓደ
ናብ ኩሎም ዓሳታት መርበቡ ሰደደ
እቲ መርበብ ንኹሎም ገፈጦም

ዓበይቶም ከይበለ ናእሽቶም
እንተ እቶም ዓበይቲ
ኣብቲ መርበብ ተረፉ ተዓቢጦም
ዓቕሎም ጸበቦም ተኾልፈ ትንፋሶም
እቶም እሽቱ ግን
በቲ መርበብ ሓለፉ ሶሊኾም
እቲ ምንታይ……..
ደቂቕ ስለ ዝነበረ ፍጥረቶም
እቶም ዓበይቲ ዓሳታት መርበብ ትገፈፉ
ኣብታ ዓባይ መርከብ ከም ማንም ተራገፉ
እቲ ኩሉ ትምክሕቶም በኒኑ ተሪፉ

ንዚ ኩሉ ዝርእይ ዝነበረ ደቂቕ ዓሳ
ከምዚ ዝስዕብ እንዳበለ ኣልቀሰሎም
ሓያላት እዚ ባሕሪ ረኣናኩም
ብግዝፍኹም ኣመና ፈራሕናኩም
ንሕና ኣብ ፈጣሪ ንውከል
ንስኻትኩም ኣብ ቅልጽምኩም
ካብ ላዕሊ መርበብ ወሪዱ ገፊጡኩም
ኣይረኣናን ክትጋላገሉ ብሓይልኹም
ንምንታይ
ኣብ ላዕሊ ስለ ዘሎ ዝሕይል ካባኻትኩም
ንሕና ደቀቕቲ ፍጥረት ዘይከማኹም
ፍጥረትና ሓጊዙና ድሒንና ካባኻትኩም

ዘልኣለም ምሕረትኣብ

ፍራንክረት ሃገረ ጀርመን


ብዛዕባ ቋንቋና

By Zelalem Mihretab December 17, 2011


ንሕና ኣኤርትራውያን ክፋል ህዝቢ ዓለም
ቋንቋና ምስ ፊደሉ በዓል ድሙቕ ቀለም
ካብ ጥንቲ ዝጸንሔ ብኦሪት ብቐደም
ኡኡ ንገልጽ ሓጎስ ይኹን ሕሰም
ብኡኡ ንሕጐስ ንጉሂ ንግረም

ምግለጺ ስምዒትና ሕውነት ከብረት
ቋንቋና መሳርሒ ንስኒት ንሕብረት
ምስክር መዕበያ ጽቡቕ ስነ ስርዓት
ነብሲ መተኣማመኒ ፍልጠት ብቕዓት
ልሳን ባህልና መንነት ኩርዓት

ብምግዛእቲ ዝማጸ ሓደስቲ ተርእዮ
ቋንቋና ክንርስዖ ኣርሒቕና ክንድርብዮ
ብዚ እከይ ግብሪ መንነትና ክንኣልዮ
ሐብርና ጸለምቲ ቋንቋና ስግር ንዮ
ተደምሲስና ክንተርፍ ብዘይ መለልዮ

ዕላማታት ምግዛእቲ ምልእኽቱ ኣብጺሑ
ቋንቋና ተዳቒሉ ፈጺሙ ረሲሑ
ሰዋሱው ኣጥፊኡ ብጭራስ ማሕሚሑ
ንኸትዛረብሉ ጸጊሙ ኮርኲሑ
ባዕዳዊ ገዛኢ መጸ ተባሊሑ
ቋንቋና ክድምስስ ፍጹም ተመኪሑ
ክጉሕፎ ናብ ባሕሪ ሱሩ ጉንዱ ሚሑ
ቋንቋ ባዕዲ ኮፍ በለ ኣጋፊሑ
ኣንጻሩ ቋንቋናጠፊኡ ብሰፊሑ
ይረኣየና ሕጂ ጉድኣቱ ጎሊሑ

ቋንቋ ጓኖት ኣኽቢርና ቋንቋና ነሕስር
ማዕተብና በቲኽና ማዕተብ ጓኖት ንኣስር
ጓኖት ክኸስቡልና ንሕና ክንከስር
ባዕላትና ጸርፊ ቋንቋና ንቐብር

ልስላሳ ኣማርኛ ዘረባ መፋቐሪ
ሓርፋፍ ትግርኛ ምቋዮቒ መታረሪ
ዕዕ.. ሕሕ.. ዝለዎ ጎሮሮ ሓርሓሪ
ብኸምዚ ብሂላታት ቋንቋና ሓራሪ
ኣምሓርኛ ለስሊሱስ እንታይ ገባሪ
ካብ ትግርኛ ብዝያዳ ታይ የፍሪ
ምቋረቢ ገዲፍካስ መቋረሪ….!
ቋንቋና ግዳ ነጽንዕ ምሳና ነባሪ
መርጼን ባህልና ተራኺ ነጋሪ
ምፍለጥ መንነትና ከቢሩ መኽበሪ
ምዕራባዊ ቋንቋታት ስልጣኔ መምሃሪ
ቋንቋና ገዲፍና ንዑዑ ከነጽሪ
ናትና ከይፈለጥና ኣይሕግዝን ዩምበሪ
ካን ናይ ኣቦና ገርናዮ ቡኡኡ ከነውሪ
ምልስና ኣኺሉዎ ኣይ ኤም ሶሪ…!
ሓሲብና ንግደፎ ብዘይ ተግሳጽ ምኽሪ

ዘራጊቶ እንተመጸ ንፋስ ህቦቡላ
ንዝነቐጸት ገረብ እንታይ ይገድፈላ
ተቦንቊራ ትቡቈጽ ሱር ስለ ዘይብላ
ከም እወን ቋንቋና ምእንቲ ከይነቅጽ
ኣብ ስደት መግዛእቲ ትቦንቊሩ ከይቡቈጽ

ሰራዉሩ ክተርር ኣቝጽልቱ ክጭብጭብ
ማዕሪጉ ክነብር ክውቀብ ክዕንብብ

ስለዚ ኣሕዋት ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዝሎና
ሓላፍነትና ንፍለጥ ንዓቅብ ቋንቋና
ክሳዕ ክንደይ ተጎዲኦም ህጻናት ደቅና
ቋንቋ ጽማማት ኣብ ኢድና ሓቚፍና
ጽባሕ ተሓተቲ ንሕና ኢና ንሕና
ከምቲ ኣቦታትና ዘውረሱ ንዓና
ንሕና እውን ነውርስ ኣብነት ተኸቲልና

ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ ህጻናት ንመረዳእታ
ኣብ ዓመት ሓደ ሳዕ ኣብ ቦሎኛ ፈስታ
ምስ ስድራኣቶም ኩሉ በዓል ከብዕሉታ
ካብ በበይኑ ሃገር ካብ በበይኑ ቦታ
ይእከቡ ህጻናት ምስ ብዙሕ ሃረርታ
ኣውሎ ደርፊ ሽምብቆ እምብልታ
ፍትሊ ሓሸውየ ከበሮ ቲምቲምታ
ጽውጽዋይ ምስላ ወግዒ ቀደም ያታ
ንዝሰምዖ ዘሕድር ፍጹም ሓጎስ ደስታ
ደቅና ግን ኣይሰምዑዎን ፍረ ነገሩታ
ካበይ ዝመጸ መልሓስ በየናይ ምልክታ
ቋንቆኦም ዝምህር የብሎምን መሰነይታ
ሕመቕ ናትና እዩ ብዘይ መመኽነይታ

ቆልዑ ተኣኪቦም ኣብ መጻወቲ መኣዲ
ካብ ሽወደን ጀርመን ኣመሪካ ሆላንዲ
ብስደት ፋሕ ኢሎም ደቂ ሓንቲ ዓዲ
በብዓይነቱ ዘረባ በብዓይነቱ ልምዲ
ብኸመይ ይረዳድኡ በየናይ መንገዲ
ኣብ ናይ ጽባሕ ኤርትራ ተካእቲ ወለዲ
ስለዚ ንተኣረም ቅድም ቶም ዓበይቲ
ደቅና ቋንቆኦም ከፈልጡ ምእንቲ
ሙዃን ኣይንዘንግዕ ቋንቋና ዓቀብቲ
እታ እንውርሶም ነገር ዘላ ሓንቲ
ቋንቋ እንዳባ እያ ዝዓበየት ሃብቲ
ብዙሕ እንተፈለጡ እተለዎም ትምህርቲ
ቋንቋ ተዘይብሎም መንነቶም ኣማቲ
ንቕድሚት ኣይብሉን እኳ ሓንቲ ስጉምቲ
ደቅና ከይኮኑ ብባዕዳውያን ተሳሓብቲ
ኣብ ነንሕድሕዶም ከይገብሩ ኣስተርጎምቲ
ጸላኢና ኣብዚ ይብጻሕ ንድሕሪት ጎታቲ
ናትና ሓላፍነት ቀጻሊ መልእኽቲ
ብናይ ጽባሕ ኤርትራ ክፍጠሩ ደረስቲ
ስነጽሑፍ ክምዕብል ክጸሓፍ መጻሕፍቲ
ህዝቢ ክፈልጥ ክምዕብል ምእንቲ
ፍልጠት ክኣቱ ብኽፉት ልዳቲ
ድንቍርና ክወጽእ ብኽፉት መስኮቲ
ሃገርና ኤርትራ ክትከውን ምዕብልቲ

ናይ ሕጂ ወለዶ ኣዕሚቝኩም ሕሰቡ
ከይጠፍእ ሓደራ ቋንቋና ዝርካቡ
ዝጠፍኤ ቃላት ኣሎ ደሊኹም ርኸቡ
ንጽባሕ ክጸንሕ ተጻሒፉ ተመዝጊቡ

ዘልኣለም