ትምህርትን ኤርትራን

 By Zelalem Mihretab December 12, 2011


መልእኽቲ ንመንእሰያት

ትምህርትን ኤርትራን
ትምህርቲ ዝነበረ ኣብ ግዜ መግዛእቲ
ብድሑር ጥበብ መግዛእታዊ ስልቲ
ኤርትራዊ ከይነቅሕ ከይቃወም ምእንቲ
ይማሃር ንአበረ ቁንጣሮ በብሓንቲ
ሰጥ ኢሉ ክቕበል ናይ ዱቸ መግዛእቲ
መዝሙር ከም ዝዝምር ናይ ኢጥልያ ዕብየቲ
ዛንታ ናይ ጥልያን ከም ዝመሃር ጸጽብቕቲ
ምእንቲ ክኸውን ተሓላቒ ሞጓቲ
ቁጽሪ እውን ይመሃር ኣርባዕተ መሰረት
ግብሪ ንኽእክብ ናይ ግራተ መሬት
ሃጅን ከምዝመሃር ጽሬት እውን ንእሽቶ
ወተሃደር ጣልያን ክኸውን ቡሊቶ
መንነቱ ዘጥፈኤ ኢንዲጂኖ ፐርፈቶ
ጅኦግራፍ እውን ይመሃር ናይ ኢጣልያ ካርታ
ናይ ጎይቶቱ ዓዲክህልዎ ሓበረታ
ክፈልጣ ጎላጉላ ኣፍላጋታ ኣኽራናታ
ዓዱ ከይፈለጠ ከበሳኣ መታሕታ
ከምዚ እዩ ነይሩ ናይ ጥልያን መግዛእቲ
ሓፋሽ ተደቕዲቑ ኣብ ጽልማት በዓቲ
ተካል ክፉእ ዘመን ኩሉ ግዜ ለይቲ
መግዛእታዊ ትምህርቲ መሳርያ መናፍሕቲ

ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ' ' ዝተባህለላ
ብዘይ ጠረጰዛ ኣብ ምድሪ ቤት ሂላ
ኩርሽ ከብሒ ሰሌዳ ዘይብላ
ውሑዳት ተማሃሮ ናእሽቱ ከለላ
ጋድም ትኹል ሕንጻጽ ዝተላመዱላ
መባእታ ናይ ፍልጠት ዝተመስረተላ
ጸላም ከተብርህ ድንቍርና ዝመከተት
ብብዙሓት ጸገማት ከቶ ከይተዓግተት
በዚ ዝተጠቕሰ ዕዮኣ ጀመረት
ኤርትራዊት ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ሱሳ ዓመት
ተማሃሮ እንተረኺብካ ንፍልጠት ሰተይቲ
ገበላታት እንተለዉንተማሃሮ መጽለልቲ
ምምሃር ደኣ ጀምር ብዘይ ላዕሊ ታሕቲ
ካልኦት ነገራት ቀስ ኢሎም ስዓብቲ
ዝብል ጭርሖ ነበረ ኣብቲ እዋን እቲ
ኣቦታትና ብግዜኦም ኣብዝተማህርሉ
ኣብቲ ክርፋሕ ዘመን ምቾት ትጠፋሉ
ብላምባ ሽምዓ ኤለትሪክ ዘይብሉ
ዓራት ሸይ ሸይ ፍርናሽ ሳሎን እውን ኩሉ
መኪና ኣውቶቡስ ባቡር እውን ዘይብሉ
ብእሾኽን እምንን ኣእጋሮም ቆሲሉ
ትምህርቲ ደልዮም ብዙሕ እዮም ዝኾብለሉ
ከምዚ ሎሚ ከብዲ ምልእልእ ከይበለ
ከርው ዝበለ ጎጎ ካብ እምኒ ዘይፍለ
ቆርጢሞም ይማሃሩ ሓርከውከው ዝበለ
ዕላማ ዘለዎ ሰብ የብሉን ዓጋቲ
ምስቲ ኩሉ ሽግር ኮይኖም ሊቃውንቲ

መንእሰይ ኤርትራ እንታይ እዩ ጸገምካ
ምናዳ ኣብ ኤውሮጳ ተሰዲድካ ዘሎኻ
ዕርቃን ድዩ ትሜት ዘሎ እቲ ሽግርካ
ንኸይትማሃር እንታይ ይዓጠካ
ሃገርካ ኤርትራ ትጽበ ኣላ ተራኻ
ማሕረስ ተማሂርካ ከተልምዕ በረኻ
ሓረስቶት ክትሕግዝ ሰብ ጸሊም ዋላኻ
ምህርቲ ክብርክት ኣብ መሬት ዓድኻ
ብፍልጠት ክሕረስ ጸባርያ ሓመድ ዱኻ
ውቅብቲ ኤርትራ ጎላጉላ ኣኽራናታ
ኢንጂነር ይድልያሎ ዝሕንጽጻ ዝእምታ
ጽርግያ ዘውጻኣላ ኣብ ከበሳታ መታሕታ
ተማራማሪ ማዕድን ዝዅዕተላ ሃብታ
ህዝብና ክዓስሎ ሓጎስ መመላእታ
ሓካይም እሞ ከኣ እቶም ቀንዲ ትጽቢታ
ክጠፍእ ክድምሰስ ኩሉ ሕማማታ
ጥዕና ክረኽቡ ኩሎም ቢሔራታ
መሰረት ሕብረተ ሰብ ጥዕና እዩ መባእታ
እታ እትምዕብል ናይ ጽባሕ ኤርትራ
ፕሮግራመር የድልያ ኮምፒተራ
ከሚስት የድልያ ዘቃምም ብሓበራ
ተክኒሻን ይድልያ ዘዐርየላ ስባራ
መራሕ የድልያ ዝመርሓላ ባቡራ
ኮስመቲክ ቁንጅና ምምሻጥ ጽጕሪ
እዚ እውን የድልዮ እዩ ብዙሕ ፍልጠት ጻዕሪ
እዚ ግን ብትምህርቲ እዩ ዝመጽእ ሓደራ
ግዜ እንከሎካ ፍልጠትካ ኣዳብራ
ጽባሕ ከይትሕተት ነብስኻ ከይተዕብራ
ተቐባሊት ሓንጎልካ ባዕልኻ ኣይተኽርራ
ሙዚቀይናታት ዘመርቲ ቀነይቲ
ኣብ ዓውዲ ትያትር ተዋስእቲ ተላሃይቲ
ደረስቲ ገጠምቲ መጻሕፍቲ ድብተርቲ
ሰኣልቲ ቀረጽቲ ሰለምቲ ኳሓልቲ
ኢደ ጥበኛታት ኣላሞ ፈተልቲ
መስትያት ሕብረተሰብ ቀዳሞት ወከልቲ
ብጻዕሪ ናታቶምቶም ባህልና ሃብተምቲ
ኣብ ርእሲ እዚኣ ግን ክነግረኩም ሓንቲ
ብልጫ ዘለዎ ቀንዲ ተዓዋቲ
ናይ መንደቕ ህንጻ ከተማ መስራቲ
ትማሊ ዝፈረሰ ብደርጊ ፋሺስቲ
ጽባሕ ክዕረ ህንጻ ትምህርቲ
ኣብ ሓርነት ኣዳራሽ ቀልጢፍና ክንኣቲ
ባህርያዊ ህድሞ መሰረት ጥንቲ ባህሊ
ተማሕይሹ ክህነጽ ክምዕብል ብዕሊ
ናጠባ ዘይገብር ማይ ተኻላኻሊ
ሞሳኹቲ ክግበረሉ እግሪ እግሩ ተኽሊ
ተማራመር ነዳቓይ እንዳቦኻ ክሊ
ተማሃር ኣይተማርጽ ዓዓቕምኻ ኣልዕል
ኩሉ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ግብሪ ዝውዕል
ምጥባሕ ከብቲ እውን ተማሃር ኣጋ
ኣነ ወዲ እገለስ ክኸውን ሓራድ ስጋ
ኣይብሃልን እዩ ነውሪ ኣርሞ ጌጋኻ
ክሳዕ መዓስ ደኣ ስጋ ገጎዚኻ
ሰኣን ክኢላታት መናእሰይ ከማኻ
ጠባሕቲ ስጋ እውን ጽባሕ ኣብ ኤርትራ
ትምህርቲ የድልዮም ኣብ ርእሲ መብረድ ካራ
መኣዲ ክቕረብ ብብዝሒ ብተራ
ጻሕሊ ዝግንስ ንበይና ነዊሕ ተናቢራ
ማእዛታት ክውሰኻ ኣብ ርእሲ ምምቃራ
ኣሕምልቲ ፍረታት ምስ ሱዋ እንጌራ
ትምህርቲ ይመርሕ ናብዚ ዓቢ ተራ
ኣብ ቤት ብልዒ መግብታት ከሸንቲ
ዘመናዊ ብልዒ ኣብ ሆተል ቀረብቲ
ምስ ምሒር ዝሰልጠኑ መግቢ ኣቐበልቲ
ዓቢ ተራ ይሳወቱ ኣብ ቑጠባ ሃብቲ
ኣብ ኢንዱስትሪ ቱሪስቲ
ኤርትራ በጻሕቲ
ዝነዓቕ ስራሕ የልቦን ከምኡ ውን ትምርቲ
ንፍልጠት ንቀረብ ምዕባለ ከፋቲ
ኣብ ሜዳ ዝንበሩ ብጾት ተጋደልቲ
ሓደ ኢዶም ዕርፊ ሓደ ጥይቲ
ኣብ ትምህርቲ ሰውራ ዝነበሩ ኣብ ትምርቲ
በቲ ሓደ መጽሓፍ በቲ ሓደ ሞኽዓቲ
ግብርን ሓሳብን ክወሃሃድ ምእንቲ
ብጣዕሚ ሃናጺ ንኣብነት ተኸተልቲ
ትን ኣድ ስራሕ እያ ብጣዕሚ ክብርቲ
ኣብ ስደት ዘሎኻ መን እሰይ ኤርትራ
ኣብ ምህናጽ ሃገር ንዝሎካ ተራ
'
ናይ ሎሚምኽሪ ንጽባሕ ዘክራ
ኤርትራ ክትከውን ምዕባል ዝቐየራ
ኣብ ዘመነ ኤለክትሮኒክ
ከይትተርፍ ዶንቊራ
ከይትሓምም ከይትጠሚ ከይትተርፍ ድሒራ
ክትነብር ንዘልኣልአም ሊዕላ ከቢራ
ትጽበየካ ኣላ ኣእዳዋ ገቲራ
እዛ ንእሽቶ ምኽሪ ኣብ ሓንጎልካ ደብትራ
ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዳሕራይ ቆጸራ
ዓወት ሓፋሽ ዕቤት ኤርትራ
ተፈጸመ
ፍራንክፈርት 23. 04. 90
ዘልኣለም ምሕረትኣብ
ስነ ጽሑፍ ንምምዕባል.


መንእሰይ ኤርትራዊ፡ መጻኢት ኤርትራ ፡ኣብ ምህናጽ ዘለዎ ተራብምግንዛብ፡ ኣብ ስደት፣ ትምህርቲ ንምቕሳም ከካይዶ ዘሎዎ ጻዕሪ፡ካብ ዝብል ሓሳብ ዝቐረበ ስነ ጽሑፍ ግጥሚ ፍራንክፈርት 23/04/1990 ዝልኣለም ምሕረትኣብ